Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio ja diabetes

Edellisessä tyypin 2 diabetesta käsitelleessä kirjoituksessani toin esiin insuliiniin ja insuliiniresistenssiin liittyvää tutkimustietoa. Tuossa kirjoituksessa käsittelin ruokavalioasioita hyvin suppeasti.

Vähähiilihydraattinen ruokavalio

Vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio tarkoittaa sitä, että ravinnon hiilihydraatteja vähennetään ja niitä korvataan lisäämällä ravintoon rasvoja ja proteiineja. VHH on erityisesti somessa hyvin kiihkeästi tarjottu ja puolustettu ruokavalio. VHH-ruokavalion väitetään kykenevän korjaamaan väestön ylipaino- ja diabetesepidemian.
Toisinaan VHH-ruokavalion puolustamiseen on liittynyt myös virallisten ruokavaliosuosituksien voimakas kritisointi. Väestön ylipainon lisääntyminen ja diabetesepidemia on tietyissä VHH-kannattajien ryhmissä laitettu virallisten ruokavaliosuositusten syyksi.
VHH-ruokavalion laihdutustehon on väitetty liittyvän siihen, että se ei lisää samalla tavalla veren insuliinipitoisuutta kuin ruokavalio, jossa on runsaammin hiilihydraatteja. Tämä ns. insuliinin lihottava rooli on sittemmin osoitettu olevan virheellinen. Energiamäärän ollessa samanlainen VHH-ruokavalion laihdutusteho ei tutkimuksissa eroa muista ruokavalioista pidemmässä seurannassa.

Millainen on VHH-ruokavalion teho ja turvallisuus diabeetikoilla?

Diabeetikoilla veren sokeripitoisuus pyrkii nousemaan mekanismeilla, jota käsittelin aikaisemmassa kirjoituksessa. Tuntuisi luonnolliselta ajatella, että kun vähennämme ruoan hiilihydraatteja, erityisesti nopeasti pilkkoutuvia sellaisia, voisimme saada diabeetikon sokeritasapainon paremmaksi.
Tässä kirjoituksessa pyrin käsittelemään mahdollisimman kattavasti laadukkaita tutkimuksia, joissa VHH-ruokavaliota on verrattu muihin ruokavalioihin tyypin 2 diabeetikoilla.
Kirjoitus perustuu satunnaistetuista tutkimuksista tehtyihin meta-analyyseihin ja systemoituihin katsauksiin. Lisäksi paneuduin niiden jälkeen julkaistuihin tuoreisiin satunnaistettuihin tutkimuksiin.

Systemoidut katsaukset ja meta-analyysit

Viimeisen 5 vuoden aikana on julkaistu 7 systemoitua katsausta, joissa on analysoitu VHH-ruokavaliotutkimuksia tyypin 2 diabeetikoilla.
Näiden meta-analyysien koostamisen jälkeen on julkaistu 5 satunnaistettua tutkimusta, joiden tulokset eivät ole olleet vielä mukana koosteissa. Niiden painoarvo ei luonnollisesti ole meta-analyysien luokkaa koehenkilöiden määrien jäädessä selvästi pienemmäksi.
Olen kuvannut nämä kaikki nämä koosteet ja satunnaistetut tutkimukset tiivistetysti tässä kirjoituksessa. Helpottaakseni lukukokemusta, olen kuitenkin siirtänyt nuo kuvaukset tämän artikkelin loppuun ja esitän aluksi yhteenvedon.

Yhteenveto VHH:n tehosta ja turvallisuudesta tyypin 2 diabeetikoilla

Tutkimusmassasta voi tehdä seuraavat johtopäätökset:

 • VHH on hyvä vaihtoehto ruokavalioksi ylipainoisille diabeetikoille. Kun VHH:n energiamäärä on laihduttava ja kun se yhdistetään liikuntaan, saadaan myönteisiä vaikutuksia painoon, viskeraalirasvaan sekä sokeritasapainoon ja myös diabeteslääkityksen tarve pienenee.
 • Tutkimuksissa ruokavalion ja elintapojen interventiolla saadaan samanlaiset myönteiset vaikutukset painoon ja sokeritasapainoon 1-2 vuoden seurannassa, olipa ruokavalio VHH tai muu suositusten mukainen ruokavalio. VHH ei ole siis merkittävästi tehokkaampi kuin muut tutkitut ruokavaliot.
 • VHH näyttäisi olevan vaikutuksiltaan nopea. Edulliset muutokset havaitaan 3-6 kk kohdalla VHH-ruokavaliolla hieman selvempinä kuin verrokkiruokavalioissa. Erot kuitenkin katoavat, kun seuranta-aika on 1-2 vuotta.
 • Silloin kun VHH-ruokavalion rasvakoostumus painottuu tyydyttymättömiin rasvoihin ja tyydyttyneen rasvan määrä pysyy kohtuullisena, VHH-ruokavaliolla ei ole haitallista vaikutusta veren rasvaprofiiliin. Mikäli rasvakoostumus painottuu tyydyttyneeseen rasvaan, veren rasvaprofiili voi muuttua epäedulliseen suuntaan.
 • VHH-ruokavalio on diabeetikoilla turvallinen. Tutkimuksessa ei ole havaittu merkittäviä haittavaikutuksia mm. psyykkisiin toimintoihin tai munuaistoimintaan silloin kun potilaalla ei ole munuaissairautta.
 • Tutkimuksissa sitoutuminen ruokavalioihin on ollut VHH-ruokavalioon smaa luokkaa kuin verrokkiruokavalioihin eli noin 2/3 kykenee jatkamaan ruokavaliota intervention ajan.

Pohdinta

VHH on siis hyvä vaihtoehto tyypin 2 diabeetikon ruokavalioksi silloin, kun se liitetään liikuntainterventioon ja kun ravinnon rasvaprofiili on terveyttä edistävä.
Tutkitun tiedon mukaan VHH ei kuitenkaan ole mikään ylivoimainen patenttiratkaisu, jolla ylipaino- ja diabetesongelma saataisiin kaikilla ratkaistua, vaan yksi hyvä vaihtoehto valittavaksi, kunhan rasvaprofiilista pitää huolen.
Kun samat pitkäaikaishyödyt saavutetaan suositusten mukaisella ruokavaliolla ja VHH-ruokavaliolla, tyypin 2 diabeetikko voi valita yksilöllisesti sen, mikä hänelle sopii ja minkä pystyy ylläpitämään.
Ei ole kuitenkaan sama mihin rasvaan hiilihydraatit VHH-ruokavaliossa vaihtaa.
Hiljattain amerikkalaisessa meta-analyysissä analysoitiin hiilihydraattien vaihtoa eri rasvoihin. Hiilihydraattien vaihtaminen tyydyttyneeseen rasvaan ei vaikuttanut juurikaan edullisesti sokeriaineenvaihduntaan. Hiilihydraattien vaihtaminen tyydyttymättömiin rasvoihin sen sijaan paransi selvemmin sokeriaineenvaihdunnan muuttujia. Lisäksi tyydyttyneen rasvan vaihto monityydyttymättömään toi enemmän hyötyjä kuin vaihto kertatyydyttymättömään.
Pari vuotta sitten Reijo Laatikainen analysoi blogissaan myös sitä, miten tutkimusten perusteella veren rasvaprofiili muuttuu kun vaihdetaan hiilihydraatteja erilaisiin rasvoihin. Kun vaihdetaan tyydyttyneisiin rasvoihin, veren LDL-kolesterolipitoisuus suurenee, kun taas vaihdetaan monityydyttymättömiin, LDL-kolesteroli pienenee.
Lisäksi proteiinivalinnat olisi syytä painottua kalaan, hapatettuihin maitotaloustuotteisiin, kanaan, kohtuullisesti käytettynä kanamunaan, palkokasveihin ja pähkinöihin mieluummin kuin punaiseen tai prosessoituun lihaan. Väestötutkimuksissa punainen ja prosessoitu liha lisää runsaasti käytettynä tyypin 2 diabeteksen, suolistosyövän, verisuonisairauksien ja kuoleman vaaraa.
Parhaat tulokset VHH-ruokavalion avulla onkin saatu silloin, kun se on sovellettu Välimeren ruokavalioon muilta osin kuin hiilihydraattien osalta. Tällöin ruokavaliossa on runsaasti kalaa ja kasviperäisiä rasvoja.
Myös Ruotsin ja Yhdysvaltojen diabeteksen ravitsemussuositukset hyväksyvät hiilihydraattien rajoittamisen järkevänä vaihtoehtona edellyttäen, että VHH-ruokavalio toteutetaan yleisesti terveellisiksi tunnettuihin ruoka- ja rasvavalintoihin perustuen.
Nyt käsitelty tutkimusnäyttö koskee tyypin 2 diabetesta ja tyypin 1 diabeteksen osalta tutkimusnäyttöä on niukalti eikä johtopäätöksiä voi suoraan yleistää koskemaan kaikkia diabeetikoita.
Interventiokauden jälkeisestä tilanteesta on niukalti tutkimustietoa. Valitettavasti kaikki ruokavaliointerventiot pyrkivät palautumaan entisiin ruokailutapoihin ja paino nousee lähelle lähtötilannetta ja terveyshyödyt menetetään, ellei tehtyä elintapojen muutosta ole mahdollista toteuttaa pysyvästi.

Mistä johtuu VHH-ruokavalion puolustajien fanaattisuus?

Tämän koosteen perusteella voi kyllä hyväksyä sen, että VHH-ruokavaliota puolustaa. On kuitenkin vaikea ymmärtää tuon puolustamisen kiihkeyttä ja aggressiivisuutta, sillä tutkimusnäyttö ei nosta VHH-ruokavaliota mitenkään erityisesti paremmaksi kuin muita ruokavalioita.
Yksi mahdollinen selitys on, että toteuttaessaan ruokavalion ja elintapojen muutoksen, yksilö havaitsee itsessään myönteisiä vaikutuksia. Näin hän tietenkin tulee vakuuttuneeksi ruokavalion tehosta. Tälle kokemukselle hän löytää somesta kiihkeää salaliittokuvausten värittämää tukea. Kyseinen henkilö tuskin kuitenkaan kokeilee samalla intensiteetillä muita ruokavalioita eikä omakohtaista vertailua ruokavalioiden tehosta tule tehtyä.
Harhaa lisännee se, että henkilö saattaa kuvitella VHH:ta edeltävän ruokavalion olleen suositusten mukainen. On hyvä pitää mielessä, että interventiotutkimuksissa myös verrokkiruokavalio on muutettu suositusten mukaisesti terveyttä edistäväksi. Tällöin verrokkiruokavalion vaikutukset ovat olleet tutkimuksissa samanlaiset kuin VHH-ruokavalion. On harhaanjohtavaa tehdä johtopäätöksiä tehosta pelkästään vertaamalla entiseen ruokavalioon.
Samasta syystä tutkimukset, joista puuttuu vertailuryhmä ovat arvottomia kertomaan siitä, miten VHH-ruokavalion teho eroaa muista ruokavaliohoidoista. Selitys on, että lähtötilanteen ruokavalio on ollut pielessä ja muutos parempaan syntyy, olipa kyseessä VHH tai muu terveelliseksi todettu ruokavalio.
Ravitsemusasiantuntijoiden VHH-ruokavaliota kohtaan osoittama kritiikki on saatettu myös ymmärtää väärin.
VHH:ta kiihkeästi puolustavat some-vaikuttajat ovat liittäneet VHH-ruokavalioon myös tyydyttyneen rasvan terveysvaikutusten kiistämisen, lihatuotteiden puolustamisen ja raivoisan viljojen ja kaikkien hiilihydraattien mollaamisen. Kuten edellä on pohdittu, hyvä VHH-ruokavalio ei sinänsä edellytä tyydyttyneen rasvan ja eläinproteiinin suurta määrää.
VHH-ruokavalion puolustamisen yhteydessä insuliinista on tehty kaiken pahan alku ja sen perustella on esitetty lukusia virheellisiä väitteitä hiilihydraattien turmiollisuudesta.
Näitä varsinaisesti VHH-ruokavalioon liittymättömien ja perusteettomien väitteiden vastustaminen on saatettu tulkita koko ruokavalion vastustamiseksi ja tällöin vastakkainasettelu on valmis. Minutkin on usein somessa leimattu VHH-ruokavalion vastustajaksi kritisoidessani erilaisia virheellisiä väittämiä. Mm. insuliiniväitteitä kritisoidessani viime vuonna voitin ylivoimaisesti Vuoden Änkyrä -henkilövalinnan (mistä olen edelleen ylpeä).
Olisiko niin, että fanaatikot ovat turhaan pilanneet VHH-ruokavalion maineen? Perusteettomat ja virheelliset väitteet VHH-ruokavalioon liitettynä ovat ehkä leimanneet sen huonommaksi kuin se tutkimusnäytön perusteella oikein toteutettuna onkaan.
Ehkä sitä teki myös media kun tunki pekonin, voin ja kerman joka kuvaan vaikka tutkimukset tehtiin fiksummilla ruokavalinnoilla
 
Kiitän Reijo Laatikaista arvokkaista kommenteista kirjoitukseeni.
 


Satunnaistetuista tutkimuksista tehdyt meta-analyysit ja systemoidut katsaukset

Ajala et al.1 (Am J Clin Nutr. 2013 Mar;97(3):505-16) systemoidussa katsauksessa otettiin mukaan kaikki satunnaistetut tutkimukset, joiden kesto oli yli 6 kk ja joissa verrattiin VHH-, kasvis-, matala-GI-, Välimeren tai runsasproteiinista ruokavaliota johonkin toiseen ruokavalioon kuten vähärasvaiseen, korkea-GI, Amerikan ja Euroopan Diabetesyhdistysten sekä vähäproteiiniseen ruokavalioon.
Haussa löytyi 20 satunnaistettua kriteerit täyttävää tutkimusta, joissa oli yli 3000 tutkimushenkilöä.
Tuloksena oli, että VHH, matala-GI, Välimeren ja runsasproteiininen ruokavalio johtivat kaikki parempaan sokeritasapainoon verrattuna vertailuruokavalioon. Paras vaste saatiin Välimeren ruokavaliolla. VHH:n ja Välimeren ruokavalion aikana paino laski muita ruokavalioita enemmän (-0.69 kg ja -1.84 kg, vastaavasti).
Tutkijat päättelivät, että VHH, matala-GI ja Välimeren ruokavalio sekä runsasproteiininen ruokavalio voisivat olla sopivia diabeetikoille.


Naude et al2 PLoS One. 2014 Jul 9;9(7):e100652) analysoivat VHH-ruokavaliota ja suositusten mukaisia ruokavaliota vertailevat tutkimukset.
Mukaan valittiin satunnaistetut tutkimukset, joissa oli mukana ylipainoisia tai lihavia henkilöitä ja seuranta-aika oli vähintään 12 viikkoa. Diabeetikot analysoitiin erikseen. Ruokavalioiden energiamäärä oli samanlainen.
Mukaan pääsi 19 tutkimusta, joissa oli n. ?3200 tutkittavaa. Ei-diabeetikoilla havaittiin vähäistä (tai ei lainkaan) painon laskua 3-6 kk ja 1-2 vuoden seurannassa. VHH ei eronnut muista ruokavalioista. Vastaavat vähäiset muutokset havaittiin verenpaineessa, veren rasva-arvoissa ja veren paastosokerissa. Diabeetikoilla havainnot olivat samanlaiset kuin ei-diabeetikoilla.
Tutkijat päättelivät, että lyhessä seurannassa nähdään vähäinen painon lasku, riippumatta siitä onko ruokavalio VHH tai suositusten mukainen. Kahden vuoden seurannassa ei juurikaan eroja nähdä ruokavalioiden välillä painossa, verisuonitautien riskitekijöissä ylipainoisilla olipa kyseessä diabeetikko tai ei, kun ruokavalioiden energiamäärä on sama.


Emadian et al3 (Br J Nutr. 2015 Nov 28;114(10):1656-66) systemoidussa katsauksessa valittiin mukaan tutkimukset, joissa oli selvitetty ruokavalion vaikutusta ylipainoisilla diabeetikoilla silloin, kun painon muutos oli ryhmissä samanlainen.
Kuten edellisessä kirjoituksessa toin esiin, painon pudotus on keskeinen hoitomuoto diabeteksessa. Sen vuoksi tutkijat halusivat analysoida tutkimuksia, joissa painon väheneminen on samaa luokkaa, jotta painon muutoksesta riippumaton vaikutus voidaan havaita.
Mukaan valittiin satunnaistetut tutkimukset, joissa seuranta oli vähintään 6 kk ja tutkittavat olivat ylipainoisia ja heillä oli todettu tyypin 2 diabetes. Tällaisia tutkimuksia löytyi 11 kpl. Vain neljässä tutkimuksessa tutkimusruokavalio vaikutti edullisesti veren pitkäaikaissokeriin. Nämä ruokavaliot olivat Välimeren ruokavalio, matala-GI ja vegaani.
Tutkijat päättelivät, että mikään tietty ruokavalio ei ole muita parempi hoitamaan ylipainoisia diabeetikoita.


Dyson4 (Diabetes Ther. 2015 Dec;6(4):411-424) pyrki analysomaan kaiken siihenastisen tutkimusnäytön VHH:n käytöstä diabeetikoilla.
Mukaan valittiin kaikki satunnaistetut tutkimukset, joissa oli verrattu VHH-ruokavaliota korkeampihiilihydraattiseen ruokavalioon tyypin 2 diabeetikoilla. Seurattuina muuttujina käytettiin painoa, veren pitkäaikaissokeria sekä rasva-arvoja.
VHH oli lyhyessä seurannassa tehokas painon laskussa, sokeritasapainossa ja verisuonitautien riskitekijöiden osalta mutta tämä etu ei säilynyt jatkossa. Kirjoittaja
päätteli, että VHH ei ole muita ruokavalioita parempi seuratuissa muuttujissa, vaikka onkin tehokkaampi lyhytaikaisesti tyypin 2 diabeetikoilla.


Hernandez et al 5 (Nutr Hosp. 2015 Nov 1;32(5):1960-6) analysoi pitkän aikavälin (yli 10 kk) seurantatutkimukset, joissa VHH-ruokavaliota on tutkittu diabeetikoilla yli 10 kk ajan painon laskun ja sokeritasapainon osalta. Neljä tutkimusta täytti kriteerit. Niissä oli 444 tutkittavaa. Seuranta-aika oli 10-24 kk.
Kolmessa tutkimuksessa raportoitiin painon laskua VHH-ruokavalion aikana. Kuitenkaan kontrolliryhmään verrattuna ei eroa ollut. Myöskään veren sokeritasapainossa ei havaittu eroa. Tutkijat päättelivät, että vaikka VHH voi olla tehokas lyhytaikaisesti, pidemmässä seurannassa ei enää nähdä etua verrokkiruokavalioon nähden.


Wyk et al 6 (Diabet Med. 2016 Feb;33(2):148-57) katsauksessa analysoitiin VHH:n tutkimuksia diabeetikoilla. Mukaan otettiin meta-analyysit ja tutkimukset seuraavilla kriteereillä: Satunnaistetut tutkimukset, joiden kesto oli yli 4 viikkoa, tutkittu yli 18-vuotiaita diabeetikkoja, VHH:ssa hiilihydraattien saanti = 45% kokonaisenergiasta ja ruokavalion mittaus tutkimuksen lopussa.
Haulla löytyi 9 meta-analyysiä ja niissä oli 153 tutkimusta. Näitä 12 tutkimusta täytti asetetut kriteerit.
VHH- ja kontrolliryhmien välillä ei havaittu eroa aineenvaihdunnan mittareissa sokeritasapaino mukaan luettuna, vaikka painon lasku oli yhdessä tutkimuksessa suurempi VHH-ryhmässä.
Tutkijat päättelivät, että energian kokonaismäärä ennustaa painon muutosta. VHH ei eroa aineenvaihduntamittareiden mukaan runsaamman hiilihydraattimäärän ruokavaliosta. Tutkijoiden tulkinta oli, että tiukka hiilihydraattirajoitus ei yleensä jatku pitkään vaan pyrkii löystymään ajan kuluessa. Aikaisempien meta-analyysien välillä nähdyt erot selittyvät mukaan otettujen tutkimuskriteerien vaihtelulla.


Tuoreimmassa systemoidussa katsauksessa Snorgaard7(BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 Feb 23;5(1):e000354) analysoi matala- ja kohtalaisen matala-hiilihydraattista (alle 45% energiasta hiilihydraatteja) ruokavaliota verranneet tutkimukset tyypin 2 diabeetikoilla.
Tutkijat löysivät 10 satunnaistettua tutkimista, joissa oli yhteensä lähes 1400 tutkittava diabeetikkoa. Vuoden seurannan kohdalla veren pitkäaikaissokeri (gHbA1c) oli 0.34% matalampi kuin verrokkiruokavaliossa. Vuotta myöhemmin ryhmien välillä ei ollut eroa. Ryhmien välillä ei ollut eroa pianossa, painoindeksissä, veren kolesterolipitoisuudessa ja elämänlaadussa.
Tutkijoiden johtopäätökset olivat, että matala- tai kohtalaisen matala-hiilidydraattisella ruokavaliolla on hieman parempi sokeritasapaino ensimmäisen vuoden aikana. Pidemmällä aikavälillä VHH ei ole parempi kuin muut ruokavaliot, sillä erot häviävät ajan kuluessa.
 

Tuoreet satunnaistetut tutkimukset

Näiden meta-analyysien koostamisen jälkeen on julkaistu 5 satunnaistettua tutkimusta tästä aiheesta. Seuraavassa on esitelty nuo tutkimukset lyhyesti. Niiden painoarvo ei luonnollisesti ole meta-analyysien luokkaa ja koehenkilöiden määrät jäävät selvästi pienemmäksi kuin koosteissa.
 
Tay et al9 (Am J Clin Nutr. 2015 Oct;102(4):780-90) vertasivat vähä- ja runsashiilihydraatista ruokavaliota 115 ylipainoisella tyypin 2 diabeetikoilla 52 viikkoa kestäneessä satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa ruokavalion rasvaan laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota (myös VHH:ssa oli runsaasti tyydyttymättömiä rasvoja ja vähän tyydyttynyttä rasvaa).
Sama-energiaiset (mutta laihduttavat) ruokavaliot olivat

 • VHH (14% energiasta hiilihydraateista, <50 g/vrk, 28% energiasta proteiineista ja 58% rasvasta, <10% tyydyttynyttä rasvaa)
 • Verrokkiruokavalio (53% energiasta hiilihydraateista, 17% proteiineista ja 30% rasvasta, <10% tyydyttynyttä rasvaa).

Kumpaankin ruokavalioon liittyi aerobista ja kuntosalityyppistä liikuntaa 60 min kolmena päivänä viikossa. Kumpikin ryhmä sitoutui ruokavalioon samoin eli noin 2/3 osaa pysyi mukana seurannan loppuun.
Paino putosi kummassakin ryhmässä noin 10 kg, verenpaine laski 6-7 mmHg, veren pitkäaikaissokeri laski kummassakin ryhmässä 1.0%, paastosokeri 0.7-1.5 mmol/L eikä ryhmien välillä ollut eroa.
Kummassakin ryhmässä diabeteslääkeiden käyttö väheni mutta vähenemä oli VHH-ryhmässä hieman suurempaa (VHH: -0.5 (-0.7, -0.4); verrokki -0.2 (-0.4, -0.06); P = 0.02), veren triglyseridit laskivat hieman enemmän (VHH: -0.4 mmol/L (-0.5, -0.2 mmol/L); kontrolli: -0.01 mmol/L (-0.2, 0.2 mmol/L); P = 0.001) ja veren HDL kolesterolin taso nousi hieman enemmän (VHH: 0.1 mmol/L (0.1, 0.2 mmol/L); kontrolli: 0.06 mmol/L (-0.01, 0.1 mmol/L); P = 0.002).
Tutkijat päättelivät, että kumpikin ohjelma (vajaaenerginen ruokavalio + liikunta) ovat tehokkaita painon pudottamisessa ja diabeteksen sokeritasapainon parantamisessa.
Kun VHH-ruokavalion rasvat ovat koostettu pääasiassa tyydyttymättömästä rasvasta ja vain pieneltä osin tyydyttyneestä rasvasta, saadaan parempi vaikutus veren rasvoihin ja myös diabeteslääkkeiden tarve väheni enemmän.


Sama tutkimusryhmä on myös selvittänyt edellä kuvatun melko runsasproteiinisen ruokavalion turvallisuutta10 munuaisten toiminnan osalta ja he totesivat, että ruokavalio ei aiheuta muutoksia munuaistoiminnan mittareissa potilailla, joilla ei ole munuaissairautta.


Toinen australialaisryhmä Brinkworth et al (J Intern Med. 2016 Oct;280(4):388-97) selvitti VHH:n psykologisia vaikutuksia11 115 ylipainoisella diabeetikolla verrattuna korkeampi-hiilihydraattiseen ruokavalioon. Kummallakin painon lasku oli samanlainen eli noin 10 kg ja kummassakin oli paranemista psykologisissa mittareissa eikä ruokavalioiden välillä havaittu eroa.


Japanilainen ryhmä Sato et al (Clin Nutr. 2016 Jul 18. pii: S0261-5614(16)30169-8.) tutki vuonna 2016 pienessä 66 potilaan satunnaistetussa tutikimuksessa12 VHH:n ja pelkän energiarajoitetun ruokavalion vaikutusta tyypin 2 diabeetikoilla, joilla on huono sokeritasapaino. He havaitsivat, että VHH-ryhmässä painoindeksi ja veren pitkäaikaissokeri pienenivät enemmän kuin kontrolliryhmässä. Seuranta-aika oli kuitenkin vain 6 kk.


Norjalaisessa tutkimuksessa Veum et al13 (Am J Clin Nutr. 2017 Jan;105(1):85-99) tutkittiin viskeraalisen (vatsansisäisen) rasvan muuttumista VHH ja kontrolliruokavalion aikana. Kolmen kuukauden ajaksi 46 ylipainoista ja vyötärölihavaa koehenkilöä satunnaistettiin ruokavalioihin niin, että energiamäärä oli sama. Viskeraalinen rasvamassa mitattiin tietokoneleikekuvauksella.
Kummassakin ruokavaliossa paino, vyötärönympärys, ihonalainen vyötärön alueen rasvamassa sekä viskeraalinen rasvamassa pienenivät saman verran. Kummassakin ryhmässä nähtiin myös samanlaiset vaikutukset veren insuliinipitoisuuteen, C-peptidiin, pitkäaikaissokeriin ja insuliiniresistenssiin.
Molemmissa ryhmissä veren rasvaprofiili parani mutta vain verrokkiryhmässä kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli pienenivät. Toisaalta HDL-kolesteroli suureni vain VHH-ryhmässä. Tämä ero esim Tay et al. tutkimukseen selittynee sillä, että tässä tutkimuksessa VHH-ryhmässä rasvasta varsin suuri osa oli tyydyttynyttä rasvaa.
 

Viitteet

 1. Ajala O, English P, Pinkney J. Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2013;97(3):505-16.
 2. Naude CE, Schoonees A, Senekal M, Young T, Garner P, Volmink J. Low carbohydrate versus isoenergetic balanced diets for reducing weight and cardiovascular risk: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014;9(7):e100652.
 3. Emadian A, Andrews RC, England CY, Wallace V, Thompson JL. The effect of macronutrients on glycaemic control: a systematic review of dietary randomised controlled trials in overweight and obese adults with type 2 diabetes in which there was no difference in weight loss between treatment groups. Br J Nutr 2015;114(10):1656-66.
 4. Dyson P. Low Carbohydrate Diets and Type 2 Diabetes: What is the Latest Evidence? Diabetes Ther 2015;6(4):411-424.
 5. Hernandez Alcantara G, Jimenez Cruz A, Bacardi Gascon M. [EFFECT OF LOW CARBOHYDRATE DIETS ON WEIGHT LOSS AND GLYCOSILATED HEMOGLOBIN IN PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES: SYSTEMATIC REVIEW]. Nutr Hosp 2015;32(5):1960-6.
 6. van Wyk HJ, Davis RE, Davies JS. A critical review of low-carbohydrate diets in people with Type 2 diabetes. Diabet Med 2016;33(2):148-57.
 7. Snorgaard O, Poulsen GM, Andersen HK, Astrup A. Systematic review and meta-analysis of dietary carbohydrate restriction in patients with type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care 2017;5(1):e000354.
 8. Esposito K, Maiorino MI, Petrizzo M, Bellastella G, Giugliano D. The effects of a Mediterranean diet on the need for diabetes drugs and remission of newly diagnosed type 2 diabetes: follow-up of a randomized trial. Diabetes Care 2014;37(7):1824-30.
 9. Tay J, Luscombe-Marsh ND, Thompson CH, Noakes M, Buckley JD, Wittert GA, Yancy WS, Jr., Brinkworth GD. Comparison of low- and high-carbohydrate diets for type 2 diabetes management: a randomized trial. Am J Clin Nutr 2015;102(4):780-90.
 10. Tay J, Thompson CH, Luscombe-Marsh ND, Noakes M, Buckley JD, Wittert GA, Brinkworth GD. Long-Term Effects of a Very Low Carbohydrate Compared With a High Carbohydrate Diet on Renal Function in Individuals With Type 2 Diabetes: A Randomized Trial. Medicine (Baltimore) 2015;94(47):e2181.
 11. Brinkworth GD, Luscombe-Marsh ND, Thompson CH, Noakes M, Buckley JD, Wittert G, Wilson CJ. Long-term effects of very low-carbohydrate and high-carbohydrate weight-loss diets on psychological health in obese adults with type 2 diabetes: randomized controlled trial. J Intern Med 2016;280(4):388-97.
 12. Sato J, Kanazawa A, Makita S, Hatae C, Komiya K, Shimizu T, Ikeda F, Tamura Y, Ogihara T, Mita T, Goto H, Uchida T, Miyatsuka T, Takeno K, Shimada S, Ohmura C, Watanabe T, Kobayashi K, Miura Y, Iwaoka M, Hirashima N, Fujitani Y, Watada H. A randomized controlled trial of 130 g/day low-carbohydrate diet in type 2 diabetes with poor glycemic control. Clin Nutr 2016.
 13. Veum VL, Laupsa-Borge J, Eng O, Rostrup E, Larsen TH, Nordrehaug JE, Nygard OK, Sagen JV, Gudbrandsen OA, Dankel SN, Mellgren G. Visceral adiposity and metabolic syndrome after very high-fat and low-fat isocaloric diets: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2017;105(1):85-99.

 

101 vastausta artikkeliin “Vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio ja diabetes”

 1. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Hienoa jos helpottaa. Mitään objektiivista vaikutusta sillä painoon tai muihin terveysmittareihin sillä ei kuitenkaan ole.

 2. Hentti Aikkila avatar
  Hentti Aikkila

  Tämähän on Antti Heikkilän lanseeraama dietti VHH. Heikkilä suosittelee proteiinia alle g /painokilo. Kaikki muut jotka suosittelevat paljon proteiinia VHH diettiin eivät asiasta paljon ymmärrä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Antti Heikkilä ei tuota lanseerannut vaan hän on se kopioinut muualta ja yrittää sen omia muka omaksi keksinnökseen. Kyllä VHH-ruokavaliossa on erilaisia proteiinisuosituksia.

 3. Hilleri avatar
  Hilleri

  Vähähiilihydraattisessa dietissä proteiinin osuus on todella pieni vaikka tuolla tekstin alussa mainitaan proteiinien lisäämisestä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mikä muuten tarkoitat kuvauksella “proteiinin osuus on todella pieni”?

   Kun hiilidydraatteja lisätään, VHH:ssa pääasiallinen korvaus tapahtuu rasvalla. Kuitenkin proteiinin suhteellinen osuus voi myös kasvaa. VHH:sta on todella monta erilaista versiota, joissa on eroja. Ei siis ole olemassa vain yhtä VHH-dieettiä.

 4. Tuure avatar
  Tuure

  16.5.2017: JK Millä perusteella insuliini aiheuttaa amputaatioita? Myös olisi hyvä saada tutkimusnöäyttöä sille, millä tavalla insuliinin lasku vähentää amputaatiota. Väite on silkkaa potaskaa. Tätä insuliinin pahisroolia kun jaksetaan suoltaa vaikka mitään tukea sille ei ole muu kuin oma mielikuvitus.
  Olisiko kysyjä taroittanut tätä? UC Davis Yang Xiang, ph.D.
  Researchers began noticing that too much insulin stimulation may not be good in stressed hearts,” Xiang said. “Previous clinical studies that aimed to aggressively lower blood glucose levels with insulin and oral drugs weren’t able to reduce cardiovascular events among type II diabetics. In fact, intensive control of blood glucose levels actually increased mortality and other cardiovascular events.”
  Tuossa puhutaan “cardiovascular eventseistä”, mutta muistan jostain lukeneeni, että se koskee muitakin jälkitauteja myös.
  Eli, pitämällä verensokeriarvot normaaleina insuliinihoidolla ei paranneta taudinkuvaa. Diabeetikon taudinkuvaan kuuluu joskus amputointi hermovaurioiden takia. Ilmeisesti Amerikassa on luovuttu vaatimuksista pyrkiä normaaleihin verensokeriarvoihin tämän takia.
  Tämä ei ole mitään kritiikkiä ketään kohtaan, yritän vaan arvata mistä tuollainen idea on voinut olla peräisin.

 5. Anssi Manninen avatar

  Kattava ja objektiivinen kirjoitus aiheesta. Hyviä ruokavaliovaihtoehtoja löytyy erilaisiin tarpeisiin. Tutkimuksissa myös laadukkaalla vegaaniruokavaliolla, joka on väkisinkin runsashiilarinen, on saatu hyviä tuloksia diabeetikoilla, mutta itse suosittelisin mieluummin suhteellisen vähähiilarista sekaruokavaliota.

 6. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Neljän vuoden karppaus laski aamu verensokerin noin 7 lukemista nykyään pysyvästi noin 5 lukemiin , kauan meni mutta kannatti . Tarkoitus on jatkossakin olla ns. Vähähiilarisella loppuelämä , nyt 53 v mies , rasvaprosentti on tippunut 22% johonkin 10% tasolle ja kroppa näyttää huomattavasti mukavammalle katsoa. En voi kun suositella jokaiselle. Päivittäinen energiataso huomattavasti parempi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiva, että sopii sinulle. Toivottavasti myös veren rasvat ovat kohdallaan ja miksipä eivät olisi, jos ruoka muutoin ei ole kovin tyydyttyneellä rasvalla kyllästynyttä.

 7. Ritva Mäki avatar
  Ritva Mäki

  Hei! Kiitos asiallisesta kirjoituksesta! Ja kiitos myös siitä, että kestät tuota “rähinäremmiä” . He tuovat väriä ja joskus sieltä voi löytyä myös helmiä. Olen 65v nainen. Turhamaisena yrittänyt pitää painoa kurissa. Kokeillut elämän varrella monenlaista.Silloin ennen laihdutusjutuissa usein korostettiin sitä, että saa syödä enemmän. Mutta vaikka söi määrällisesti enemmän niin yksi asia ei muuttunut…kun laihtuu niin ennenpitkää tuli nälkä..paha sellainen. Vhh oli tässä suhteessa parempi. Olenkin viime vuosina yrittänyt löytää ratkaisun tähän ikiliikkujaan. Luulen, että se on rasva (minulla oliiviöljy). Syön pienen annoksen lautasmallin mukaan ja lorautan siihen kreikkalaista oliiviöljyä (idean tähän sain Laatikaisen rasvahappokoosteesta). Mottoni onkin nykyään ” lisää rasvaa niin voit syödä vähemmän” . Suolisto voi paremmin, kun ei mättää sitä aina niin täyteen. Iho on parempi yms. makeanhimo on helpompi hillitä ja nälkä pysyy paremmin poissa. Hiilihydraatteja minunkin pitää rajoittaa. Vähän “okinawalaisittain” menee nykyään. Olen jopa ruvennut syömään Tofua. Lopuksi , älkää tutkijat teilatko yksittäisten ihmisten kokemuksia…niissä voi piillä jotain mitä kannattaa tutkia.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos asiallisesta kommentista.
   Toki yksilöiden kokemukset ovat tärkeitä ja ihmiselle itselleen usein ne tärkeimmät. Niiden perusteella ei voi vain alkaa väittämään mitään laajemmin eikä suosittelemaan jotain muille.

 8. Juha Hämäläinen avatar
  Juha Hämäläinen

  Kokeilin itse erittäin vähähiilihydraattista ruokavaliota. Se poisti kokonaan lääkeinsuliinin tarpeen viikossa. Ruoka-annosten koolla ei mitään merkitystä. Syön kun on nälkä ja sen verran kuin huvittaa. Liikuntaa en harrasta jalkavaivojen takia kävelyä enempää. Paino purosi myös nopeaan tahtiin useita kiloja. Jos dieetistä poikkeaa niin aamupuuro, pasta ja leipä riittävät nostamaan sokerit välittömästi ylös. Niiden jatkuva käyttö pakottaa insuliinin pistämiseen armotta. Hitaiden hiilihydraattien merkitys on olematon.
  On täysin luokatonta vedota dieetin heikkouteen sillä perusteella, ettei jokin merkittäväkin prosentti sen kokeilijoista pysty pysymään dieetissä. Tämä on merkityksetön asia arvioitaessa dieetin arvoa. Oma lääkärini vetosi myös tähän, koska hän ei kyennyt sanomaan mitään käypä hoito-standardia vastaan eli kannustamaan minua. Dieetissä pysyminen on tismalleen sama kuin lääkkeiden käyttö ohjeiden mukaan. Potilas on ainut, joka päätökset pitää, lääkärin holhoavat tilastotiedot ovat turhia.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kokemuksistasi. Kertomuksesti on hyvin linjassa myös kirjoitukseni kanssa, eikö totta? VHH on hyvä vaihtoehto, kuten tutkimukset osoittavat, Etenkin, jos pitää huolen siitä, että rasvan laatu pysyy asianmukaisena. Tosin tutkimuksissa se ei ole ainoa hyvä vaihtoehto. Nimittäin tutkimuksissa on kiistatta todettu, että koostamalla ruokavalio myös suositusten mukaan (joihin kuuluu tietenkin huonolaatuisten hiilihydraattien välttäminen) pitkällä aikavälillä saadaan ihan samanlainen tulos.
   Monesti harhaa kokemuksista kerrottaessa tulee siitä, että kuvitellaan aikaisemman ruokavalion olleen suositusten mukainen vaikka todellisuudessa vain pieni osa noudattaa suosituksia. Loppujen lopuksi sekä suositusten mukaista että VHH-ruokavaliota aivät kaikki pysty noudattamaan monista syistä. On hyvä olla vaihtoehtoja.
   Kerroit, että kokeilit VHH:ta. Siitä saa sellaisen käsityksen, että et enää sitä noudata?

 9. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mielenkiintoinen artikkeli antaa uutta näkökulmaa pohdittavaksi.
  Huvittavaa kuinka paljon keskustelua ruokavaliot voivat aiheuttaa… Ihminen on yksilö, eikö? Ja tietääkseni mitään universaalia lakia ihmisen kehon toiminnalle ruokavalion suhteen ei ole(Jos on? niin kertokoon ja lähteineen, että voin itsekin käydä lukemassa), joten jollakin toimii eri ruokavalio kuin toisella.
  Lisäksi…
  Mielestäni tieteelliseen keskusteluun ei kuulu toisen mielipiteen teilaaminen vaan aiheeseen keskittyminen. Tästä syystä en näe mielekkäänä teilata artikkelia sen perusteella kuka sen on kirjoittanut. Kirjoittajan henkilöllisyys ei kuitenkaan liity kirjoituksen aiheeseen.
  Ravinto-oppi vaikuttaisi muuttuneen eräänlaiseksi uskonnoksi lähivuosien aikoina, jossa vakaasti pidetään kiinni omasta näkökulmasta ja vaikuttaisi siltä, että eriäviä näkökulmia ei hyväksytä tai oteta huomioon. Uskon ja tieteen ero on se, että tieteellä koitetaan selvittää “totuus”, kun taas uskossa otetaan asia x, johon uskotaan kuuntelematta toisia argumentteja. Ehkä vastapuolien mielipiteistä voisi oppia jotain?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olen hyvin paljon samoilla linjoilla kommentoijan kanssa. Asiat ovat ne, joiden ympärillä keskustelu etenee. Onneksi suoraa henkilöön menevää parjausta on vähän, tosin epäsuoraa henkilöön liittyvää kyseenalaistamista on kyllä aika usein.

 10. Tatu avatar
  Tatu

  Hei, kiitos hyvästä kirjoituksesta!
  Itse olen I-tyypin diabeetikko ja minua kiinnostaisi tietää onko meitä koskevia tutkimuksia VHH:n vaikutuksista, erityisesti ruokavaliossa ja pitkäaikaissokerien tasoissa? Tai onko vastaavia tutkimuksia tehty?
  Itse olen ollut n 3 vuotta VHH-ruokavaliolla, en dieetillä koska painoani ei tarvitse pudottaa. Tänä aikana verensokeritasoni on ollut tasainen ja vakiintunut ilman suuria heittelyjä. Pääsääntöisesti syön paljon kasviksia ja vihanneksia, vähemmän lihatuotteita mieluummin kalaa ja ns hyviä rasvoja sekä hieman hedelmiä. Unohtamatta monipuolisuutta ja samalla unohtaen ne einekset kaupan hyllylle.
  Minusta tämä VHH-dieetti näkökulma on aika turha, koska laihduttaa pystyy myös hiilihydraattipohjaisella dieetillä, kunhan vain syö oikein ja kuluttaa enemmän. Monet tutkimukset puhuvat molempien puolesta, verraten on vähän näkökulmasta kiinni onko sininen vai punainen parempi väri.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olet kyllä ruokavaliossasi oikealla linjalla. VHH:sta ei ole kyllä riittävästi tutkimuksia Tyypin 1 diabeetikoilla, jotta siihen voisi ottaa kantaa juuri tuossa potilasryhmässä. Mutta VHH on varmasti ihan hyvä, jos muistaa pitää lihan ja tyydyttyneen rasvan määrät kohtuullisena, kuten vaikutat juuri tehneenkin.

   1. Tatu avatar
    Tatu

    Kiitos nopeasta kommentista. Muistelin jostain lukeneeni, että ennen diabeetikkoja hoidettiin pääsääntöisesti VHH-ruokavaliolla. Ja muistin oikein. Historiasta pitäisi myös jotain aina oppia. Diabeteksen historiasta voi lukea lyhyesti täältä:
    https://www.diabetes.fi/diabetes/diabeteksen_historia
    Nykyisiä ravintosuosituksia löytyy täältä:
    https://www.diabetes.fi/terveydeksi/syominen/diabeetikolle_sopiva_syominen/diabeetikon_ruokavaliosuositukset
    Sivulta löytyy niin suomalainen, amerikkalainen, kanadalainen, brittiläinen kuin ruotsalainen ohjeistus. Uusin suositus on ruotsalainen, ja samalla myös laajin erilaisille ihmisille tehty. Se aina välillä unohtuu, että ihmiset ovat erilaisia ja samat suositukset eivät sovi kaikille. Kannattaa lukea. Ja samalla verrata, alla suomalainen suositus. Viimeisenä myös se tavoite mihin pyrkiä.
    Suomen Käypä hoito sivuilta lainattuna:
    “Diabeetikoille suositellaan pääpiirteiltään samanlaista ruokavaliota kuin muullekin väestölle. Tällainen ruokavalio sisältää:
    – runsaasti kasviksia (vihanneksia, palkokasveja, marjoja, hedelmiä) ja täysjyväviljaa ja mahdollisimman vähän ravitsemuksellisesti vähäarvoisia, sokeria ja valkoista viljaa sisältäviä ruokia ja juomia
    – niukasti kovaa rasvaa (tyydyttynyttä ja transrasvaa) ja kohtuullisesti pehmeää rasvaa
    – vähän suolaa ja enintään kohtuullisesti alkoholia.
    Tyypin 1 diabeetikoilla korostuu ruoan, liikunnan ja insuliinin yhteen sovittaminen.
    Tyypin 2 diabeetikoilla keskeistä on painonhallinta.”

  2. Pekka Lönnroth avatar

   Hei Tatu,
   Kiva kuulla kokemuksiasi aiheesta. On valitettavasti niin, että aiheesta on runsaasti hyvin positiivisia tapauskuvauksia mutta asiallisia tutkimuksia vähän. Olen itsekin diabetes -tutkijana ja tuotekehittäjänä niitä kaivannut. Nyt minua kiinnostaa erityisesti sellainen asia miten elimistö käsittelee ketoaineita ja glukoosia erilaisissa rasitustilanteissa. Olisi mielenkiintoista kuulla miten sinulla on tarve muuttunut eri insuliinityyppien ja kokonaisannoksen kanssa sen jälkeen kun aloitit VHH -ruokavalion ja onko päivittäinen kokonaisannos sama riippumatta rasituksen määrästä?

   1. Tatu avatar
    Tatu

    Tutkimuksia selkeästi tarvitaan. Itselläni insuliiniannosten muutos alkuajoista on ollut selkeä, myös rasituksen määrä vaikuttaa hieman.
    Käytän normaalisti ns pitkävaikutteista insuliinia Toujeo, ennen käytin Lantusta kertapistoksena päivässä. Ateriainsuliinina käytän Fiasp, ennen käytin Novorapidia tarvittaessa.
    Ennen VVH-ruokavaliota pitkävaikutteista insuliinia käytin 37-39 yksikköä päivässä.
    VVH-ruokavaliossa käytän pitkävaikutteista insuliinia 28-30 yksikköä päivässä.
    Kun liikun/rasitan itseäni vähän 30 yksikköä, paljon 28 yksikköä päivässä.
    Ennen VVH-ruokavaliota ateriainsuliinia käytin 4-10 yksikköä/ateria päivässä.
    VVH-ruokavaliossa käytän ateriainsuliinia 0-8 yksikköä/ateria päivässä. Pääsääntöisesti annostus riippuu hiilihydraattien määrästä 10hh/1 yksikkö laskukaavalla, mutta tämä pätee vain >20hh tai isommissa ruoka-annoksissa. Minimimäärä minkä olen nähnyt järkeväksi on 2 yksikköä. Muu on hifistelyä jo senkin takia, että verensokerimittausten tarkkuus voi samasta verenpisarasta heittää 0,5-2 mmollä. Testattu on. Verensokeritason korjauksissa alaspäin käytän kaavaa 2mmol / 1 yksikkö ateriainsuliinia, jos tarvetta on.
    Päivän kokonaisinsuliinitasot ovat nykyisin VVH:
    Toujeo 28-30 yksikköä päivässä
    Fiasp 0-5 yksikköä päivässä (riippuen todella paljon mitä syö! Joskus paljon enemmän, tämä on keskiarvo)
    Päivän kokonaisinsuliinitasot olivat ennen HH-painotteinen ruokavalio:
    Lantus 36-39 yksikköä päivässä
    Novorapid 8-18 yksikköä päivässä (riippuen todella paljon mitä syö! Joskus paljon enemmän, tämä on keskiarvo)
    Insuliinityyppien muutoksessa annostus pysyi aika samanlaisena. Paljon liikkuvana niin kuntosalilla kuin lenkilläkin olen huomannut hiilihydraattivarastojen merkityksen. Jos hiilihydraatteja on vältellyt pitkään ja samalla treenaa, voi väsymys ja voimattumuus tulla treenatessa. Tämä on kuitenkin tottumuskysymys, ihmiset ovat erilaisia. Maksa tuottaa glukoosia myös, mutta ei niin nopeasti. Joskus olenkin pitänyt päiviä jolloin tarkoituksella tankkaan hiilarivarastoja.
    Käytän seuraavaa ohjenuorana, lainaus kirjasta Lihaskasvu ja rasvanpoltto:
    “Tutkijat tyhjensivät ensin koehenkilöiden hiilarivarastot hyvin VVH ruokavaliolla ja treenillä. Sen jälkeen heille syötettiin poskettomia määriä hiilareita. Kolmen ensimmäisen päivän aikana hiilareista ei muodostunut käytännössä lainkaan rasvaa. Niitä sullottiin maksan ja lihasten hiilihydraattivarastoihin. Vasta kun nämä varastot olivat täynnä, alkoi hiilarista muodostua rasvaa.”
    Kuitenkaan näin koviin muutoksiin en ole lähtenyt, yksi päivä enemmän hyviä hiilihydraatteja riittää minulle mainiosti. Sillä muutoksella saan tankkiin tehoja tarvittaessa ja vain tarvittaessa.
    Näillä ohjella olen pärjännyt hyvin, vaikka aina hienosäätöä löytyy. Suurin apu tällä hetkellä on uusin mittauslaitteeni FreeStyle Libre. En voi kuin suositella jokaiselle. Verensokeritasojen mittaus ja kontrollointi niin töissä, kotona kuin lenkilläkin on vaivatonta ja helppoa.

    1. Pekka Lönnroth avatar

     Hei Tatu,
     Kiitos vastauksesta ja mielenkiintoisista tiedoista. Ne vastaavat aika hyvin sitä mitä olen kuullut muidenkin diabeetikkojen kertovan eli tarvittava insuliinimäärä vähenee ja erityisesti ruokailun yhteydessä tarvittavan lyhytvaikutteisen insuliini voi usein jättää väliin, kun ruoan sisältämä hiilihyydraatti ja sen aiheuttama verensokerin nousu jää kokonaan pois. Et maininnut mitään hypoista. Aika usein niidenkin riski vähenee, kun ei ole tarvetta käyttää isoja nopeasti vaikuttavia insuliiniannoksia.
     Mitä kerrot hiilihydraattien varastoitumisesta glykogeeninä maksaan ja lihaksiin vastaa minunkin ymmärrystäni. Lisäksi olen havainnut sellaisen mielenkiintoisen asian, että VHH-ruokavalion yhteydessä elimistön solujen tai ilmeisesti käytännössä solujen mitokondrioiden kyky käyttää glukoosia, ketoaineita että rasvaa (juuri syötyä tai varastoitunutta) energian lähteenä on merkittävästi parantunut ja silloin aika isoakin rasitusta jaksaa väsymättä pitkään. Tätä ovat hyödyntäneet ainakin pitkän matkan kilpapyöräiljät tai kuten Sami Inkinen, joka yhdessä vaimonsa kanssa souti Kaliforniasta Havajille, yli 3800 km 14 tuntia päivässä yhteensä 45 päivää harkittua VHH-ruokavaliota noudattaen. https://www.ypo.org/2014/08/ypo-couple-row-from-california-to-hawaii/. Nämä ovat ääriesimerkkejä mutta olen itse havainnut, että hyvin jaksaa tehdä fyysistä työtä aamusta iltaan välillä syömättä kunhan vain juo vettä sopivasti mutta ei sitäkään liikaa.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Hyvää keskustelua. Tuohon liikunta- ja treeniasiaan haluaisin kuitenkin jättää kommentin. Mikäli noudattaa tiukkaa VHH-ruokavaliota ja treenaa kovaa, on odotettavissa on ongelmia. Tähän asiaan kannattaa perehtyä Juha Hulmin ja Vilho Aholan kirjoituksista. Tämä ei varmaankaan tarkoita normaalia lyhytkestoista lenkkeilyä vaan ihan oikeaa treenaamista. Pelkkää rasvaa ja proteiinia ei siis treenaajalle kyllä voi suositella.

 11. Kaisa avatar
  Kaisa

  Ihmiset ovat geneettisesti niin erilaisia, että tuskin on olemassakaan ruokavaliota, joka olisi kaikille terveellinen. Suositusten mukainen terveellinen ruokavalio lienee hyväksi suurimmalle osalle ihmisiä, mutta koska me olemme niin erilaisia allergioinemme ja intoleransseinemme, niin sellaisen ruokavaliosuosituksen luominen, joka toimisi jokaisella lienee täysi mahdottomuus.
  Esimerkiksi pähkinät ovat terveellisiä, mutta pähkinäallergikolla voi mennä henki. Maitotuotteet ovat hyvä kalsiumin lähde, mutta aiheuttavat tuskaa laktoosi-intolerektikolle. Minä ihmettelen vain sitä, miksi lääkärit tyytyvät diagnosoimattomaan vaivaan, ja toteavat, että jollakulla on ärtyneen suolen oireyhtymä. Miksi ei näiltä potilailta oteta fruktoosi-intoleranssitestiä, ja selvitetä, onko heillä kenties fruktoosi-intoleranssi? Vaivat kun ovat aivan samoja, kuin fruktoosi-intoleranssissa. Suomessa fruktoosi-intoleranssista puhutaan ja kirjoitetaan muutoinkin tuskin lainkaan, mutta internetin myötä olen saanut tuosta vaivasta kullanarvoista tietoa niin Saksan-, kuin Englanninkielisiltä sivustoilta. Näillä sivuilla on arveltu, että jopa 30 % Eurooppalaisista olisi fruktoosi-intoleranssi. Itselläni todettu jo 80-luvun lopulla HYKSissä, mutta edelleen lääkärit tuntuvat olevan aivan pihalla aiheesta, samoin Aila Paganusta lukuunottamatta kaikki ravitsemusterapeutit. Ei ilmeisesti kuulu aiheisiin, joista lääkäreille ja ravitsemusterapeuteille annetaan koulutusta.

 12. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  vieläköhän piireissä pyörii väitettä, että koska rasvan poltosta syntyy ketoneita ja ne poistuvat virtsan kanssa pois niin todellisuudessa rasvan energia on 9 kcal sijaan noin puolet.
  Niin ja proteiineistakaan ei kannata välittää kokonaisuudesta kun niitä käytetään lihasten ym korjaukseen. Niin painaako proteiini lihaksissa vai rasvassa? Niin ja korjaukseen menevät aminohapot käytetään kait energiaksi.

  1. eira avatar
   eira

   Ymmärrän täysin professori Knuutin esittämän näkökulman,ja lähinnä sen ajatuksen siitä pystyvätkö kaikki noudattamaan VHH, elämäntapana..Olen diabeetikko ns.lada-tapaus, ja takana kuukauden kuuri,,,paino pudonnut jo 7kg..mutta tuo tiukka hiilareiden seuranta ja ruokavalion noudattaminen alkaa välilä jo turhauttamaan…ja mieleen nousee ajatus siitä että pystynkö sitoutumaan tähän koko eliniäkseni?

   1. Jolán avatar
    Jolán

    Täällä ei näkynyt kommentteja siitä, kuinka geeniperimä vaikuttaa dieettien toimivuuteen. Kokeilin joitakin vuosia sitten VHH.ta kolesteroliarvon alentamiseen. Arvot laskivat hieman ja paino nousi paljon. Paino palautui ennalleen, kun lopetin kokeilun. Sittemmin tilasin kaupallisen geenitestin, jonka mukaan lihon niin hiilihydraateista, kuin rasvastakin. Onneksi on olemassa vanha kunnon lautasmalli, niin pysyy painokin normaalina.

    1. Pekka Lönnroth avatar

     Hei Jolán
     Hieman yllättävää tuo mainitsemasi painon nousu ja vielä paljon. Seurasitko samalla syömääsi kokonaisenergiaa, kun ikiliikkujaa ei tunnetusti ole keksitty ja jostain tuo energia rasvakudoksen kasvattamiseen on tullut? Olisiko niin, että korvasit hiilihydraatit turhan runsailla valkuaisaineilla eikä elimistö käytännössä lainkaan alkanut käyttää omaa varastoitunutta rasvaa? Geeneistä sen verran, että meillä kaikilla on sellainen perimä, että ylimääräinen syöty energia varastoituu rasvakudokseen. Sellaiset esi-isät ja -äidit, joilta tuo ominaisuus mahdollisesti on puuttunut, ovat kuolleet jonain lukuisista menneistä katovuosista siirtämättä tuota ominaisuutta seuraaville sukupolville. Yksilöllisiä eroja meillä on ja toinen voi hyödyntää energian hieman tehokkaamin kuin toinen mutta tasapaino yleensä löytyy kaikille, jos ei sitten ole jokin todellinen vakava sairaus.

 13. Pekka Lönnroth avatar
  Pekka Lönnroth

  Tuohon Areenan ohjelmaan liittyen muistan miten Skepsis ry:n perustamisen aikoihin nuorina tutkijoina meillä oli tapana sanoa, että vaihtoehtoisen lääketieteen piiriin kuuluvat kaikki ne hoitomuodot, joilla ei ole voitu osoittaa olevan toivottuja terveysvaikutuksia. Tuo lause pitää edelleenkin osittain paikkansa mutta sitä on syytä hieman tarkentaa ja täydentää sitä seuraavasti: .. ei ole voitu TAI HALUTTU osoittaa olevan toivottuja terveysvaikutuksia.

 14. Pekka Lönnroth avatar
  Pekka Lönnroth

  Näistä ruoka- ja sokeriasioista on parhaillaan aika hyvä ohjelma Yle Areenassa:
  “Sokeroitu totuus” https://areena.yle.fi/1-2740427

 15. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  VHH retoriikka on mielenkiintoista, miksei vaan hyväksytä, että jos energiankulutus on suurempaa kuin syöty energia -> laihtuu, niin ja samalla markkerit parantuvat. Kumma ettei rasvaa syömällä laihdu 20-30 kiloiseksi, vaan painon tippuminen loppuu PAV + kulutus kohdalle, no sillekin on varmaan keksitty oma teoria. Tai joku limpparia juonut ja lihonut jätti limpparin juonnin -> laihtui 20 kiloa, no ltr päivässä -> 400 kcal/pv -> n.2 kiloa/kk. Ja taas VHH on pelastanut vai? No ainahan sitä pitää mainostaa ihteään. Niin ja laihdutus virallisesti taiata olla muuta kuin maratoni päivässä ja pussikuuri.
  Tietenkin insua ottava lihava db2 kannattakin miettiä ruokavaliottaan ja tarpeen mukaan rajoittaa hh-pitoisia ruokiaan. Itse asiassa olisi varmaan tärkeää, että aterikokonaisuudet hh:n osalta on suunnillen samoja, niin ei tule annostelussa vaikeuksia.
  Jokunen aika sitten virisi keskustelu siitä, että ruumis käyttää ensin energiana hiilihydraattivarastot ja sitten aletaan käyttää taas rasvavarastoja. Niin viime tai toissa viikolla kertoili joku vhh läkäreistä nimenomaan ruumiis energiankulutuksesta, eli tietyssä pisteessä aletaan kuluttamaan rasvan sijaan enemmän hiilihydraatteja. Niin tämä raja ei tarkoita, että tuossa kohtaa 100%:n rasvan kulutus muuttuu 100%:n hiilihydraatien kulutukseen vaan että rasvaa kulutetaan enää 49%:a ja hiilihydraattia 51%:a. Laatikaiselta varmaan löytyy oikeita totuuksia.

 16. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Kuulostaisikohan se kummalliselta jos traktorit liikkuisivat oliiviöljyllä ja ihmiset rypsillä. Varmaa on, että maitoliimalla käy meno tahmeaksi molemmilla (on kuulemma joku kokeillut Valmettiinsa 😉

 17. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  siis pullukkaa run, miksi piti vielä pudottaa painoa hikoilulla? Johan noi normi pudottajat pudottaa vhh:lla 10 kiloa per kuukausi, ihan pelkällä rasvalla. Miksei Samille puolen kilon pakettia per päivä voita niin olisi painanut runin aikoihin alle 70 kiloa, eipä olisi tarvinnut hikoilla saynassa viimeisiä crammoja alle 100 kilon, 70 kilon sijaan.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Uusi “VHH” sisältää siis puoli kiloa prosessoitua lihaa ja voita päivässä.. Tuleekohan se nauttia pimeässä kellarissa, ettei d-vitamiinin saantiin vaikuttavat tekijät sekoita havaintoa? Vai auringossa, kuten Inkiset kävivät soutelemassa.
   Tyypin 1 diabeteksen riskitekijöitä tunnetaan yli “50”;
   “Suomessa tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on viisinkertaistunut viidessä vuosikymmenessä ja on korkeampi kuin missään muualla maailmassa.”
   https://helda.helsinki.fi/handle/10138/183281
   Noin korkeaa ilmaantuvuutta tai riskiä sairastumiseen ei voi mielestäni selittää muilla kuin perintötekijöillä; esim. löydetyllä HLA -ryhmällä. Ehkä tietyn tyyppisillä anemioilla. Tutkimusten mukaan kun Tutankhamon ei kuollutkaan malariaan kuin myöskään Kellokosken prinsessa.
   Viittaus malariaan löytyy tästä ruotsalaistutkimuksesta;
   “…specifically obesity and diabetes, are previously unidentified risk factors for severe malaria in adults diagnosed with P. falciparum.”
   doi: 10.1093/cid/cix437.
   Mitäpä, jos molempien sairauksien takaa löytyykin samoja riskitekijöitä?
   Tansanialaistutkimuksessa todettiin malaria olleen “aina läsnä” ja siihen oli totuttu. Mutta diabetes oli “uusi” ja pelottavanakin koettu tekijä.
   Krooniset sairaudet ajoivat ihmisiä köyhyyteen; “These problems had an effect on their psychological and emotional health and limited their social life. Direct and indirect costs of illness pushed individuals and their families further into poverty and were more pronounced for diabetes patients.”
   doi: 10.1371/journal.pone.0178394.
   Tämä kertoo mielestäni siitä, että (perinnöllisetkin) riskitekijät voivat olla osittain samoja, mutta voivat toki ilmaantua eri ihmisillä erillä lailla. Ehkä.

 18. Ismo Liukko avatar
  Ismo Liukko

  Kukas se kirjoittaakaan, että yksi poikkeus kumoaa aiemman tiedon?
  Maailman vanhimmaksi elänyt ihminen lopetti tupakoinnin 117-vuotiaana. Tupakka ei ole vaarallista?
  Yksi laiha triatolisni-lääkäri sairastui tyypin 2. diabetekseen. Lihavuus ei ole sen riskitekijä.
  Hän paransi ruokavaliotaan ja tilanne parani. Samalla hän rupesi tekemään bisnestä VHH:lla. Mutta lopullinen näyttö VHH:n ylivoimasta saatiin, kun hän ei saanut seuraamuksia kyseenalaisesta nettidiagnisoinnista (ään. 4-1)
  Vaikka väestötutkimukset osoittavat runsaan prosessoidun lihan ja punaisen lihan lisäävän kuolleisuutta, joku on elänyt pitkään voilla ja läskillä. Kolestroli ei ole riskitekijä? Sitäpaitsi riskitekijöitä on “80”.
  Maailman tunnetuin ja tutkituin terveellinen ruokavalio sisältää vähän punaista lihaa, runsaasti kalaa ja valkoista lihaa, täysjyvää, kasviksia ja oliiviöljyä. Sitä mukaileva Itämeren ruokavalio on kuulemma epäterveellinen. Oliiviöljy on esimerkiksi korvattu rypsiöljyllä. Rypsiöljyn täytyy olla todellinen myrkky ja sopii traktorin polttoaineeksi?

 19. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Mielenkiintoinen blogikirjoitus Raija Naumaselta yhteiskuntariippuvuudesta parin vuoden takaa;
  http://kosketuksiaelamankaaressa.blogspot.fi/2015/07/yhteiskunnan-rooli.html?m=1
  Blogissa oli myös diabeteksesta.
  En ole kirjoituksen kaikista ‘teknisistä’ yksityiskohdista samaa mieltä, mutta kirjoitus laittoi ajattelemaan yhteiskuntavastuuta:
  “…yhteiskunta rakentaa riippuvuutta kansalaisiin, että se voi kontrolloida heitä, ohjailla ja hallita. Kansalaisille kuuluu itsenäisyys ja yhteiskunnan on vastattava siitä niin, että tieto on mahdollista ja vastuuta voi kantaa.”
  Tämä oli hyvin sanottu. Meilläpäin on ollut tapana sanoa, että hyvin suunniteltu – ei vielä yhtään tehty.
  Valitettavaa on, että kansalaisten koulutus tai kouluttautuneisuus on kääntynyt laskuun. Toivottavasti se on tilapäinen ilmiö.
  Omassakaan kouluttautumisessani hurraamista ole, mutta aiemmin työnantajana toimiessani jouduin toisinaan huomaamaan ettei tietoa voi kenenkään päähän suoraan kaataakaan. Ehkä koulutuksen merkitys tuleekin siitä, että se antaa valmiudet kullekin etsiä tietoa.

 20. Niko Vuorio avatar
  Niko Vuorio

  Kiitos jälleen kiintoisasta kirjoituksesta. Kyllä ihmetellä täytyy, kuinka Hermosi kestävät vastailla christianreinmaneille ja muille sekopäille.

  1. tuomo pesonen avatar
   tuomo pesonen

   juuri näin! Uskomattomat hermot miehellä. No se on meidän onneksi joille “näyttöön perustuvat tutkimukset” kyllä kelpaavat.
   Voi se olla että mitkää todisteet ei kaikille kelpaa. On kuin yrittäisi selittää sokealle mikä punaisen ja sinisen ero.

   1. tuomo pesonen avatar
    tuomo pesonen

    Korjaan; “näyttöön perustuva TIETO”

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     😉

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos tuesta. Välillä tosin meinaa usko toiminnan mielekyyteen käydä vähiin. 🙂

 21. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Onko muuten tutkittu paljonko sisäelimien toiminta vaikeutuu jos sisäelimet rasvoittuu?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Joitakin tutkimuksia löytyy sanoilla Visceral fat.. esim. EAT -tutkimus.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Tästä elinten, erityisesti maksan rasvoittumisesta ja viskeraalirasvasta on metrikaupalla tutkimuksia. Liian laaja alue käsiteltäväksi kommenttipalstalla.

 22. Antti Komulainen avatar
  Antti Komulainen

  Olen sairastanut kakkostyypin Diapetestä jo viisitoista vuotta. Asun Indonesiassa pikkukaupungissa, missä on varsin rajoitettu ruokatarvikkeiden tarjonta. Mittaan paastoverensokerin jokaisena aamuna. Pyrin välttämään hiilihydraatteja parhaani mukaan aterioillani. Jo pienetkin lipsahdukset aterioilla näkyvät seuraavan aamun verensokerissa. Esim pullapala tai jäätelö, virvoitusjuoma. Paastosokeripitoisuus nousee varmasti huolimatta lääkkeestä, Trajentta 5mg. Noudattamalla VHH:ta, syömällä mahdollisimman vähän hiilihydraatteja: riisi, peruna, leipä ja vehnäperäisetruuat kokonaan pois. Syön vain kanaa ja naudanlihaa sekä vihanneksia ruuakseni. Silloin verensokeriarvot pysyvät suosituksenmukaisissa rajoissa. Pienetkin määrät hiilihydraattipitoisia ruokia näkyvät heti aamuverensokerissani ja vaikutus tavallisesti kestää kaksi päivää. Ehkä kokemukseni ovat osittain yksilöllisiä ja koskevat vain minua, mutta hiilihydraattipitoinen ruoka esim kaurapuuro pilaa sokeritasapainoni heti.
  JussiPussi

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuten totesit, kokemuksesi on yksilöllinen. Se voi olla sinun elimistösi tapa reagoida. Lisäksi se mitä tapahtuu muuttamalla päivittäistä ruokavaliota, ei kuitenkaan todista, että valitsemasi ruokavalio olisi yleisesti parempi kuin toinen. Ruokavalio on kokonaisuus, jossa haetaan tasapainoa kokonaisenergian ja ravintoaineiden kanssa. Lisäämällä nykyiseen jotakin huonolaatuista hiilihydraattia ei tietenkään ole se suositusten mukainen ruokavalio, johon voisit omaa valintaasi verrata.

   1. Antti Komulainen avatar
    Antti Komulainen

    Olet oikeassa! kehoni regointi nopeisiin hiilihydraatteihin on varmaan yksilöllistä. Kuitenkin tuon esille minulle hyvät kokemukset joista saattaa olla hyötyä muille Diabetikoille. Lääkityksen lisäksi kannattaa välttää nopeita hiilihydraatteja ja vähentää hitaitakin. Sensijaan kananmuna ja vihannekset yhdessä esim kanan tai kalan kanssa toimivat hyvin ja verensokeri pysyy tasaisena ja suositeltua ylärajaa alempana. Neuvoni on että mittaa verensokerisi joka aamu ja merkkaa vihkoon edellisen päivän aterian ainekset. Nopeasti selviää sinulle sopiva ruokavalio ja ne ainekset jotka eivät sovi. Täällähän diabetestä sairastetaan runsaasti, eivätkä lääkärit ole aivan ajantasalla hoidoissaan. Riisi on jokaisen perusruoka sama kuin leipä suomessa. Rasvana käytetään yleisesti Palmuöljyä ja siitä valmistettua margariinia. Vihanneksia on runsaasti myytävänä ja hyvänlaatuisia. Useimmilla Diabetikoilla verensokeri huitelee 12-14 mmol/L ja sivuvaikutuksia on jo tulossa, näkö, varpaiden amputaatio jne.
    Motto. Omat kokemukset verensokerinvaihtelusta ovat tärkeämmät kuin “tutkimustulokset”. Verensokerin mittaus aamuisin ei ole vaikeaa ja kannattaa!

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Komulainen on oikeilla jäljillä. Tosin verensokerin pysyminen normaalina ei ole se juttu,joka pitää pitää huonot seuraukset,amputaatiot ym. loitolla vaan kehon alhainen insuliinitaso!
     Komulaisen motto sensijaan on oikeaan osuvan naseva. Knuuti tieteilkööt kaltaistensa kanssa, me hoidamme tautimme ilman häntä…piste!

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Reimanin argumentit loppuivat. Piste.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Reinman sanoo: “verensokerin pysyminen normaalina ei ole se juttu,joka pitää pitää huonot seuraukset,amputaatiot ym. loitolla vaan kehon alhainen insuliinitaso!”
      Millä perusteella insuliini aiheuttaa amputaatioita? Myös olisi hyvä saada tutkimusnöäyttöä sille, millä tavalla insuliinin lasku vähentää amputaatiota. Väite on silkkaa potaskaa. Tätä insuliinin pahisroolia kun jaksetaan suoltaa vaikka mitään tukea sille ei ole muu kuin oma mielikuvitus.

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Yksi kommentti liittyen palmuöljyyn. Se on tutkimuksissa todettu olevan sydänterveydelle haitallista. Sen runsas käyttö on jopa arvioitu olevan osaltaan syynä kehittyvien maiden sydäntautiepidemian pahenemisessa. Siinä on paljon tyydyttynyttä rasvaa ja se nostaa kolesterolia.

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      Reimanin argumentit loppuivat. Piste.
      ………………………………………………………………………………………………….
      Miten niin loppuivat? Emme me tarvitse enää “näyttöön perustuvia tutkimuksia”. Niitä tarvitsevat vain Knuutin kaltaiset besserwisserit…

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tulihan se sieltä: Tutkimuksia ei tarvita, kun ne voivat kertoa muuta, kuin haluamme uskoa.
      Parempi siis laittaa pää pensaaseen ja uskoa omaan mielipiteeseensä ja tuntemuksiinsa. Maapallo olisi edelleen litteä ja aurinko kiestäisi maata. Jotkut uskovat edelleen kyllä siihenkin. Elääkö Reinman totuudenjälkeistä aikaa, jolloin oma mielipide voittaa aina tutkitun tiedon?
      ps. en voi olla kommentoimatta tuota lausetta “näyttöön perustuvia tutkimuksia”. Mitä ovat näyttöön perustuvat tutkimukset? Tunnen vain termin “näyttöön perustuvat tieto”. Tutkimuksethan tuottavat sitä näyttöä 😉

     3. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Saundersin väitöksessä hoitotyön terminä käytetään Näyttöön Perustuvaa Toimintaa;
      https://www.uef.fi/-/nayttoon-perustuva-toiminta-ei-ole-viela-vakiintunut-hoitotyohon
      “…heiltä puuttuu riittävä NPT-koulutus ja sen myötä valmiudet NPT:n toteuttamiseen.” Vaikka olet kuinka mentoroinnut Reinmania, niin hän ei ota tietoa vastaan. Ei kelpaa tutkimusnäyttöön perustuva tieto vaan omien sanojensakin mukaan käyttää mieluimmin mielipiteeseensä sopivia, valikoituja “näyttöön perustuvia tutkimuksia”. 😉
      Näyttötaakka on (vieläkin) väitteen esittäjällä. Olen omassa työssäni törmännyt tässä yhteydessä eräänlaiseen “selviytymisharhaan”. Oleellista harhassa on se, ettei se perustu tutkimukseen.
      Yksi, tai ensimmäinen tutkimus, sekin johtaa harhaan tai tuloksen voi tulkita väärin. Tarvitaan monta tutkimusta, että ongelma selviää 🙂

     4. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Korjaisin kommenttiani; Oleellista harhassa on se, ettei se perustu tietoon.

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      😉

     6. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      Myös olisi hyvä saada tutkimusnöäyttöä sille, millä tavalla insuliinin lasku vähentää amputaatiota. Väite on silkkaa potaskaa. Tätä insuliinin pahisroolia kun jaksetaan suoltaa vaikka mitään tukea sille ei ole muu kuin oma mielikuvitus.
      ……………………………………………………………………………………………………..
      Kyllä sille on näyttöä valitettavasti. Ovatko amputation vähentyneet nykyisellä korkeahiilarisella kehon insuliinitasoa nostavalla dieetillä…tuskin?

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Entä soija? Sisältyykö se indonesialaiseen ruoanlaittoon?

   1. Antti Komulainen avatar
    Antti Komulainen

    Soija on täällä moninaisessa käytössä ja sitä jalostetaan usealla tavalla. Suosituin tuote on “Tahu”. Se valmistetaan soijasta uutetusta maidosta, josta keitetään hera samaan tapaan kuin lehmänmaidostakin lisätään suolaa ja hapatetaan muutama päivä. Juustoaines puristetaan tulitikkurasian kokoisiksi kuutioiksi ja hetken kuivahtamisen jälkeen upotetaan kiehuvaan palmuöljyyn ja paistetaan kauniin ruskeakasi. Muitakin variatioita on jossa soijansiemenistä puristettuja ja esikypsennettyjä ja fermentoituja levyjä käytetaan ruuanlaiton anieksena. Soijan ympärille on kehkeytynyt melkoinen kotiteollisuus meillä päin! Erinomainen lisuke ruokavalioon!

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     http://www.terve.fi/ravinto/40728-soija-on-tuottanut-pettymyksen
     Tuossa linkissä on seikkoja soijaa koskien; “…käyttö osana ruokavaliota on asiallista, jos sillä korvataan lihaa.”

    2. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     “Tahun” koostumus (juustomainen ts. feta?) vaikuttaa samantapaiselta, kuin erään eurooppalaisen firman Suomessakin markkinointiaan aloitteleva tuote “Uusi Vaalea” (Suom).
     Siinä on ilmeisesti raaka-aineena pelkästään kananmunan valkuaista ja tuotantomenetelmä on patentoitu.. Mutta tuossa ylempänä taitaa olla kerrottuna senkin tuotantoon soveltuva tapa. Keittäminen, suolaus, hapattaminen ja puristaminen.
     Suolan yhäti lisääntyvää saantia ravinnon kautta nyky-yhteiskunnassa taitaa selittää tuo ruoanlaittoa helpottamaan tarkoitetuissa “aineksissa” niihin lisätty suola.
     Hei, tässähän olisi nyt se keino päästä valmisteverottamaan lisättyä suolaa!

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      ps. en voi olla kommentoimatta tuota lausetta ”näyttöön perustuvia tutkimuksia”. Mitä ovat näyttöön perustuvat tutkimukset? Tunnen vain termin ”näyttöön perustuvat tieto”. Tutkimuksethan tuottavat sitä näyttöä
      ………………………………………………………………………………………………………….
      Kerrankin voin olla samaa mieltä Knuutin kanssa. Minun lapsus!
      Mutta tarkoitin tietysti “Näyttöön perustuvaa lääketiedettä”,joka polkaistiin käyntiin lääke -ja elintarviketeollisuuden toimesta ja finansoimana
      Mitä se mahtaa olla,kun tutkimus kertoo, että suurin osa noista tutkimuksista on lähes valhetta tai muunneltua totuutta ja kirsikanpoimintaa? Panen tarvittaessa linkin,jos joku ei usko?
      ……………………………………………………………………………………………………………..
      Knuuti kirjoitti:
      En ole myöskään kirjoittanut tekstissä sanallakaan, mistä tarkalleen tyydyttymättömän rasvan pitäisi saada.
      …………………………………………………………………………………………………..
      Saisimmeko kuulla mitä Knuuti tarkoittaa tällä? Siemenöljyjä runsaalla linolihappolisällä vai mitä?

  3. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti:
   Jos minä kehitän ruokavalion, joka olisi älyttömän terveellinen mutta sitä ei kukaan voisi toteuttaa, onhan se ruokavalion syy.
   ………………………………………………………………………………………………………….
   Hyvin menee Knuuti. Edustamaasi vt-ruokavaliota noudattaa Suomessa noin 20% kansasta. Miksi ei 100% suomalaisista?

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    …julkaisun viite:
    Nettiosoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952- 302-570-7

   2. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Lisää luettavaa löytyy LUKE:n materiaaleista mm. “Terveellisen ruokavalion ympäristövaikutukset”.
    Viittaukset mm. Springmann et al 2016 ja Tilman & Clark 2014.

   3. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Montako % noudattaa VHH:ta Suomessa?
    Toisaalta, tuota suositusten noudattajien prosenttia laskee varmaankin sinun tapaiset valetiedon levittelijät. Teidän väitteissähän voi, kookos, punainen liha ja pekoni ovat terveysruokaa.

 23. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Niin kait 100g hiilihydraattia syövä on vielä VHH:lla.
  Tuohon Virtaklinikan aikaansaannokseen, ihan kiva, ilmeisesti 9 kilon painonpudotuksella on jo myönteisiä vaikutuksia. Suomessahan kannustetaan että jo 5 kilon painonpudotuksella on myönteisiä vaikutuksia.
  Niin ja eiköhän ruumis käytä rasvoja energianlähteenä vaikka ihminen söisi runsasrasvaisesti tai hiilihydraattipitoisesti, niin ihan niitä varastorasvoja. Aminohapot kait muutetaan glukoosiksi, kunnes glukoosivarastot ovat täynnä.

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti:
   ”Nuo kaverit pitävät kyllä huolen siitä, että vanhakantaiselta diabeteshoitolta siemenöljyineen ja täysjyvineen putoaa pohja pois..” Ja millähän tavalla tuo uho toteutuu?
   …………………………………………………………………………………………………………….
   Knuutin tiedoksi! Virtaklinikan aatteet ovat jo rantautuneet Suomeen
   Suomen Diabetesliiton mukaan 330 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Näiden lisäksi jopa 150 000 suomalaista sairastaa sitä tietämättään. Hengenvaarallisen ja yhteiskunnalle kalliin taudin kohdalla tätä voidaan pitää hälyttävänä. Varsinkin, kun sairaus voitaisiin parantaa nopeasti ja hyvin yksinkertaisilla muutoksilla jopa ilman lääkkeitä.
   Tämä huomattiin myös vuosi sitten avatussa Äijädieetti-verkkopalvelussa, jossa pudotetaan painoa optimoidun LCHF (low carb high fat) -ruokavalion avulla. Vuodessa palvelulla on laihdutettu tuhansia kiloja laskematta kaloreita, punnitsematta annoksia tai luopumatta hyvästä ruoasta.
   …..merkittävämpiä muutoksia alkoivat kuitenkin huomata kakkostyypin diabetestä sairastavat. Meille alkoi tulla puheluita, joissa kysyttiin, voinko jättää diabeteslääkitykseni nyt, kun veren sokeriarvot ovat normalisoituneet. Jotkut taas soittivat vain kertoakseen lääkärinsä hämmästyksestä: mitä olet tehnyt kun sokerit ovat pudonneet?
   Tuntuu järjettömältä, että sairauden hoitoon määrätään sitä, mikä sen aiheuttaa. Tuntuu myös järjettömältä, että nykyisiä, runsashiilihydraattisia suosituksia perustellaan sillä, että pitkällä aikavälillä vähähiilihydraattinen ruokavalio ei ole osoittautunut sen tehokkaammaksi tavaksi pitää painoa kurissa kuin mikä tahansa muukaan terveellinen ruokavalio.
   Jyri Hakomäki
   Method Makia -ravintopalveluiden kehittäjä,
   sairaanhoitaja
   Kiinnostuitko? Sairastatko tyypin 2 diabetestä?
   Haluatko osallistua tutkimukseen?

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Hyvä mainos kaupallisesta toiminnasta. Oma metodi “Method Makia”. 😉 Kyseessä keisarin uudet vaatteet ketogeeniselle Atkinsin dieetille. Onnistuminen 100%? Tutkimuksissa VHH:ta jaksaa enintään kaksi kolmannesta 1-2 vuoden ajan, saman mitä muutakin ruokavaliota.
    Hyvä Christian, etkö itse huomaa puhuvasi asian vierestä koko ajan? Kuten kertomani tutkimukset todistavat, VHH on ihan hyvä VAIHTOEHTO niille, joille se sopii. En minä ole sitä vastaan vaan kerroin mitä tutkimukset siitä sanovat.
    Se ei sinulle kelvannut, kun tutkimukset eivät todistaneetkaan sen olevan ylivoimainen muihin verrattuna. Kertoessani tutkimuksista, hyökkäät uholla ja kaupallisilla mainostiedoilla, väität minun keksineen oman ruokavalion, kun tutkimukset eivät tue voilla, pekonilla ja kookoksella läträämistä.
    Olennainen pointti on, että vaikka VHH on hyvä vaihtoehto niille, joille se sopii, vastaavat tulokset saadaan myös muilla asianmukaisilla ruokavalioilla. Ei maailma ole niin mustavalkoinen kuin christianreinmanit uskovat.

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti kirjoitti:
     Kertoessani tutkimuksista, hyökkäät uholla ja kaupallisilla mainostiedoilla, väität minun keksineen oman ruokavalion, kun tutkimukset eivät tue voilla, pekonilla ja kookoksella läträämistä.
     …………………………………………………………………………………………………
     Kuka on puhutun läträämisestä? Knuuti itse!
     Analysoidaanpa Knuuti kirjoitusta. Siinä toistuu punaisena lankana rasvan laatu eli siirtyminen “pehmeisiin rasvoihin”
     – kun ravinnon rasvaprofiili on terveyttä edistävä.
     – kunhan rasvaprofiilista pitää huolen.
     Kysymys Knuutille: Kuinka paljon siemenöljyjä ja niistä valistettuja margariineja pitäisi käyttää eli kuinka paljon linolihappoa suomalaiset kestävät?
     Viittaan seuraavaan toteamukseen
     – Vastikään julkaistun eurooppalaisen vertailun mukaan sekä haavaisen paksusuolitulehduksen että Crohnin taudin mukaan ilmaantuvuus on meillä korkeinta EU:ssa, Kansantaudin määritelmä on yksi prosentti väestöstä eli 56 000.
     – Siitä on tulossa kansantauti, vaikka joissain ikäryhmissä esiintyvyys ylittääkin jo tämän.
     Ylilääkäri Martti Färkkilän mukaan geneettiset tekijät tai kehittynyt sairauksien diagnosointi eivät selitä tulehduksellisten suolistosairauksien yleistymistä Suomessa. Syitä ovat muutokset elinympäristössä, ruokavalioissa ja suolistobakteerikannassa.
     Yksi syy on Färkkilän mukaan linolihapon lisääntynyt käyttö. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että öljytuotteita käytetään aikaisempaa enemmän.
     Lähde: YLE

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Luit kirjoituksesta siis vain alle 1%. Nuo lainaamasi lauseet ovat vain murto-osa kirjoituksesta eivätkä edes se keskeinen pointti.
      Läträämisestä: Reinman itse sanoi: “Kyllä voi,pekoni ja muut eläinrasvat kuuluvat olellisena osana VHH-ruokavalioon siemenöljyjen sijaan.”

    2. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti kirjoitti:
     Tutkimuksissa VHH:ta jaksaa enintään kaksi kolmannesta 1-2 vuoden ajan, saman mitä muutakin ruokavaliota.
     ………………………………………………………………………………………………
     Hyvä Knuuti! Eihän tämä todista mitään VHH-ruokavaliosta? Ei kai se ole ruokavalion syy,jos sitä ei noudateta?

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tietenkin on. Jos minä kehitän ruokavalion, joka olisi älyttömän terveellinen mutta sitä ei kukaan voisi toteuttaa, onhan se ruokavalion syy.

 24. Marika avatar
  Marika

  Kiitos Juhani että kirjoitat, arvostan. Räksyttäjät räksyttää kommenteissa, koita kestää.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. En ole enää aikoihin noiden trollien kommenteista omaa päivääni pilannut. Mutta hassutkin kommentit voivat olla hyviä stimuloimaan keskustelua ja pohdintaa asian ympärillä.

  2. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Marika voisi pohtia näitä asioita ihan itsenäisesti ilman räksytystä. Tietoa oikeasta VHH-ruokavaliosta(diabeetikoille) löytyy yllinkyllin netistä.
   ………………………………………………………………………………………………………………………….
   Knuuti kirjoitti:
   Kun tutkimusten mukaan tyydyttymättömät rasvat ovat parempi vaihtoehto kuin tyydyttyneet, kasviperäiset oljyt ovat tietenkin ihan ok VHH:ssa.
   …………………………………………………………………………………………………………….
   Vastaus:
   Eipä tässä kannata väitellä Knuutin tai Laatikaisen kanssa VHH-ruokavaliosta? He ovat keksineet ihan oman versionsa siitä, tietysti hämätäkseen suomalaisia,kun eivät muuta voi enää…
   Kasviperäiset öljyt eivät kuulu VHH-ruokavalioon. Pufaa saa huomattavasti terveellisemmin muista lähteistä kuin siemenöljyistä.
   Leipää ja puuroa ei tarvitse mussuttaa,kasviksilla tulee aivan hyvin toimeen.
   …………………………………………………………………………………………………………………
   Knuuti kirjoitti:
   Toinen asia on se, millä oikeudella sinä vaadit minua vastaamaan älyttömiin kysymyksiisi?
   ………………………………………………………………………………………………………………..
   Knuuti älyttömään vastaukseen tuli jo vastaus tuossa yllä.
   Valitettavasti Knuuti ei voi myöntää, että hänen keksimänsä VHH-ruokavalio perustuu siemenöljyihin ja täysjyvään. Ei siitä pääse mihinkään….

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Reinman sanoo:
    ”Kasviperäiset öljyt eivät kuulu VHH-ruokavalioon. Pufaa saa huomattavasti terveellisemmin muista lähteistä kuin siemenöljyistä.” ja ”Valitettavasti Knuuti ei voi myöntää, että hänen keksimänsä VHH-ruokavalio perustuu siemenöljyihin ja täysjyvään. Ei siitä pääse mihinkään….”
    No, nythän se selvisi. Reinman on lukinnut sen ”ainoan oikean VHH:n”. Kun minä kirjoitan tutkimuksista ja tutkimuskoosteista, joissa VHH ei täytä Reinmanin kriteereitä, hän kertoo minun keksineen oman VHH-ruokavalion.
    Jokainen havaitsee tässä Reinmanin tarinassa olevan loogisen virheen. Enhän minä ole keksinyt yhtään mitään. Kerroin vain mitä tutkimukset sanovat aiheesta. En ole myöskään kirjoittanut tekstissä sanallakaan, mistä tarkalleen tyydyttymättömän rasvan pitäisi saada. Reinman kysyi minulta kommentissaan, voisinko hyväksyä sen saatavan myös kasvirasvoista? Vastasin, että ei kai siihen mitään estettä ole. Sitten hän kysyi, voiko mukana olla täysjyvää? Vastasin, että miksi ei voisi, jos VHH:n kriteerit täyttyvät.
    Sen sijaan Reinman itse on lukinnut oman VHH:nsa johonkin itse luomaansa karsinaan. Missä muka on määritelty ”ainoa oikea VHH”? Jos Reinman itse haluaa korvata hiilihdraatit voilla, pekonilla ja kookosrasvalla, se on hänen oma päätöksensä. Maailmalla, ainakin noiden VHH-ruokavalioiden tutkijat, kyllä suhtautuvat asiaan toisin kuin Reinman ja niistä tutkimuksista nuo havainnot tyydyttymättömän rasvan eduista ovat tulleetkin. Yksi olennainen Reinmanin VHH-tulkintaan liittyvä kriteeri näyttäisi olevan myös se, että mukana ei saisi olla lainkaan viljasta saatavaa hiilihydraattia tai rasvaa, olipa se missä muodossa hyvänsä.
    Minusta Reinman tuo hyvin esiin VHH-fanatismin suurimman ongelman: Dogma, johon paketoidaan ja lukitaan kriittistä tarkastelua kestämättömiä terveysväitteitä.

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti kirjoitti:
     Vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio tarkoittaa sitä, että ravinnon hiilihydraatteja vähennetään ja niitä korvataan lisäämällä ravintoon rasvoja ja proteiineja.
     …………………………………………………………………………………………………………………
     Vastaus:
     Minä huomasin jo Knuutin kirjoituksen ensimmäisestä lauseesta,ettei hän tiedä mitään VHH-ruokavaliosta.
     Täytyykö taas kerran alleviivata,että hiilihydraatteja ei korvata lisäämällä ravintoon proteiinejä?.
     …vaan rasvaa!
     …………………………………………………………………………………………………………………….
     Knuuti kirjoitti:
     Jos Reinman itse haluaa korvata hiilihdraatit voilla, pekonilla ja kookosrasvalla, se on hänen oma päätöksensä.
     Maailmalla, ainakin noiden VHH-ruokavalioiden tutkijat, kyllä suhtautuvat asiaan toisin kuin Reinman ja niistä tutkimuksista nuo havainnot tyydyttymättömän rasvan eduista ovat tulleetkin.
     …………………………………………………………………………………………………………………..
     Vastaus:
     Knuuti ei näytä olevan tietoinen, mitä mieltä todelliset VHH-asiantuntijat maailmalla ovat VHH-ruokavaliosta ja diabeteksestä? Kyllä voi,pekoni ja muut eläinrasvat kuuluvat olellisena osana VHH-ruokavalioon siemenöljyjen sijaan..
     Mikään ei ole muuttunut Dr. Elliott Proctor Joslinin(1893) päivistä. Sen voi todeta tästä dr. Eric Westmanin tuoreesta luennosta. Kannattaa myös kiinnittää huomiota hänen ansioluetteloonsa. Hän hän ei ole kuka tahansa lääkäri Suomen Turusta
     Dr. Eric C. Westman is an associate professor of medicine at Duke University Health System and director of the Duke Lifestyle Medicine Clinic.
     https://www.youtube.com/watch?v=pgMizC6sQ6w
     PS. Yleisön joukossa näyttävät olevan kaikki uuden Virta Health klinikan tutkijat,Stephen Phinney, Jeff Volek ym.
     Nuo kaverit pitävät kyllä huolen siitä, että vanhakantaiselta diabeteshoitolta siemenöljyineen ja täysjyvineen putoaa pohja pois..

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Voi herttinen sentään. Reinman sanoo “Nuo kaverit pitävät kyllä huolen siitä, että vanhakantaiselta diabeteshoitolta siemenöljyineen ja täysjyvineen putoaa pohja pois..” Ja millähän tavalla tuo uho toteutuu?
      Juurihan käsittelin tuota tutkimusmassaa, jossa mukana peräti 7 eri meta-analyysiä. Ja mitä ne osoittavat. Että nuo Reinmanin lainaamat väitteet ovat virheellisiä. Miksi nämä tyypit eivät ole jo pudottaneet pohjaa tuolta pois? No siksi, kun tutkimusmassa ei tue heidän väitteitään.
      Lisäksi säälittävää yrittää siirtyä sitten name-droppingiin. Eihän nimillä ole mitään väliä. Vain tutkimuksilla. Oma julkaisuluetteloni ei häpeä verrattuna valtaosaan maailman tutkijoista mutta eihän sillä ole mitään väliä myöskään. Vain tutkimusnäytöllä aiheesta on. Onko nuo Reinmanin kommentit ja uho merkki epätoivosta?
      Reinman tuntuu ajattelevan, että maailma on stabiili ja jos joskus on joku määritellyt mitä VHH on, se ei voisi muuttua tutkimustiedon karttuessa. Jos asia ei voi lainkaan kehittyä, kysymys on enemmän uskonnosta. Toki asettumalla opetuslapsen asemaan ja sitten apinoimalla kaikkea mitä oppi-isät sanovat, on maailma helpon yksinkertainen.
      Reinmanin mielestä mikään ei ole muuttunut vuoden 1893 jälkeen. Heh.

 25. Jouko J avatar
  Jouko J

  Onko tutkimuksia VHH:n vaikutuksesta suoliston bakteerikantoihin? Käsittääkseni suoliston bakteereilla on vaikutusta painonhallintaan ja ruokavaliolla vaikutusta bakteereihin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Niitä en ole selvittänyt. Voisi olettaa, että on olemassa. Olisi hyvä tuota katsoa myös joskus.

 26. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  On se vain kumma, kun analysoi monen pyynnöstä tätä aihetta ja kertoo mitä tutkittu tieto sanoo, Reiman tulee arvostelemaan ”oikean VHH-ruokavalion keksijäksi”
  Kiitän Reijo Laatikaista arvokkaista kommenteista kirjoitukseeni.
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Arvostelemaan? Ehei…odottelen vain mielenkiinnolla tulevaa lausumaanne?
  Olisiko se tämä: “Siemenöljyt ja täysjyvä kuuluvat VHH-ruokavalioon”

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   On vaikea ymmärtää kommenttisi pointtia. Ilmeisesti oli mielestäsi väärin pyytää Reijo Laatikaista kommentoimaan.
   Kaikki mitä jutussa on kirjoitettu ovat minun kirjoittamaani.
   Tiedoksi ja opiksi, Reinman: Valtaosa tieteellisistä artikkeleista käy usella henkilöllä kommentoitavana. Se aina parantaa niiden laatua ja auttaa hahmottamaan omia sokeita pisteitä. Reinmankin tietäisi, jos joskus olisi kirjoittanut jotain (muuta kuin muiden kirjoitusten nälvimistä).
   Mitä tulee oikean VHH-ruokavalion keksimiseen, sitä ei tietenkään minun tarvitse tehdä. Sehän on jo keksitty ja moni tutkimus juuri siitä raportoi. Sehän on tietysti vaihtoehdoista se, josta on eniten terveyshyötyä ja vähiten haittoja.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    On vaikea ymmärtää kommenttisi pointtia
    ………………………………………………………………………………………………………….
    Kuinka niin? Minusta taasen tuntuu, että on vaikea vastata tähän? Siinä olisi pointtia kerrakseen…
    ”Siemenöljyt ja täysjyvä kuuluvat VHH-ruokavalioon”??

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ihmettelen tuon kysymyksen pointtia kun se on minusta tosi helppo ja itsestään selvä:
     Kun tutkimusten mukaan tyydyttymättömät rasvat ovat parempi vaihtoehto kuin tyydyttyneet, kasviperäiset oljyt ovat tietenkin ihan ok VHH:ssa. Näinhän esim austraalialiasessa tuoreessa Tau et al VHH-tutkimuksissa on tehtykin ja he saivat hyvät tulokset. Täysjyvä myös ok ja tietenkin parempi kuin pulla, jos se mahtuu tuohon “VHH-sallittuun” hiilihydraattimäärään. Tietenkään ei sitä kovin paljoa mahdu, muutenhan se ei sitten määritelmän mukaan olisikaan VHH.
     Mikä tässä nyt oli se vaikea pointti? Toinen asia on se, millä oikeudella sinä vaadit minua vastaamaan älyttömiin kysymyksiisi?

 27. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  VHH-ruokavalioon liittymättömien ja perusteettomien väitteiden vastustaminen on saatettu tulkita koko ruokavalion vastustamiseksi ja tällöin vastakkainasettelu on valmis. Minutkin on usein somessa leimattu VHH-ruokavalion vastustajaksi kritisoidessani erilaisia virheellisiä väittämiä.
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Nyt moni odottaakin mielenkiinnolla, milloin Knuuti Laatikaisen avustamana julistautuu oikean VHH-ruokavalion keksijäksi?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Oliko tämä Reinmania? Eikö todellakaan ole mitään oikeaa kommenttia? Miten oli nuo meta-analyysit? Mitä vikaa niissä oli?
   On se vain kumma, kun analysoi monen pyynnöstä tätä aihetta ja kertoo mitä tutkittu tieto sanoo, Reiman tulee arvostelemaan “oikean VHH-ruokavalion keksijäksi”. Olisin voinut kuvitella, että Reinman olisi tyytyväinen kirjoitukseen kuten moni muukin VHH-kannattaja, mutta ei. Ei ole tarpeeksi hyvä puolustuspuhe, että kelpaisi. Parempaan ei tutkimusnäyttö kuitenkaan riitä. Ei VHH ollutkaan se ainoa oikea maailman pelastava ruokavalio. Vain se olisi riittänyt?

 28. Anna avatar
  Anna

  Jokainen valitkoon mitä syö, mutta onko vihdoinkin todella tehty tutkimus VHH:sta? Millainen otos väestöstä? Miksi kolesteroliasiassa puhutaan vain LDL:sta, kuten oheisessa artikkelissa. Minun HDL:ni nousi kuin raketti ja nyt 7 vuoden vhh-laisena voin paremmin kuin koskaan ilman lääkitystä, vaikka olen 70-kymppinen. Voi on aina voita ja kasviöljyt jätän traktorin ja ruohonleikkurin voiteluaineeksi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kaikella kunnioituksella, mutta et tainnut lukea koko kirjoitusta, kun kysyt tutkimuksista. Koko kirjoitushan oli koste yli sadasta tutkimuksesta!
   LDL on se jota lääkärit seuraavat. Sen alentaminen on tunnetusti hyödyllistä ja nouseminen huono asia. HDL antaa lisäarvoa riskistä mutta sitä ei käytetä lainkaan seurannassa sillä sen muuttaminen (nostaminen) ei ole koskaan osoittatunut selvästi edulliseksi.

 29. Christer Sundqvist, turpaduunari avatar

  Ystäväni Sami Inkinen lähetti tämän tuoreen paperin: http://assets.virtahealth.com/docs/Virta_Clinic_10-week_outcomes.pdf
  Miten kommentoit sitä, Juhani? Ketogeeninen ruokavalio + hyvä seuranta = tervehtyneitä diabeetikkoja

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ensinnäkin tutkimus on lyhyt (10 viikkoa) aikä ole satunnaistettu. Siinä havaittiin paranemista muuttujissa. Kun ei ole satunnaistettu ei ruokavalion tehosta verrrattuna johonkin toiseen voi sanoa mitään. Tulos sopii kirjoitukseni sisältöön hyvin. Ei siinä ole mitään uutta eikä lisää mitään olennaista siihen mitä blogissa kirjoitin. Mainitsemissani tutkimuksissa VHH:lla on usein havaittu paranemista noissa parametreissä. Samat muutokset tosin saadaan koosteiden mukaan satunnaistetuissa kokeissa vertailussa käytetyillä ruokavalioilla.

 30. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Ihan pakko kysyä, kun kohta tulee kuitenkin puheeksi: VHH ja statiinit?
  Eikös niissäkin ole ollut löydöksiä viime aikoina? Ainakin hiirillä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hyss. Nyt ei enää siitä aiheesta. 😉 Aika väsynyt jo samaan jankutukseen.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Huvitti jo pelkkä kysyminenkin.. 😉
    Hyvää Äitienpäiväviikonloppua!

 31. Johanna avatar
  Johanna

  “Olisiko niin, että fanaatikot ovat turhaan pilanneet VHH-ruokavalion maineen?”
  KYLLÄ, ehdottomasti ja valitettavasti, mutta eivät toivoakseni lopullisesti.

 32. Oikea suunta avatar
  Oikea suunta

  Noissa siteerauksiin valituissa tutkimuksissa on se vika, että valtaosa niistä ei tutki vähähiilihydraattista ruokavaliota, vaan ‘vähempi’ -hiilihydraattista. Lisäksi Naude et al on pitkälti (tahallisesti ?) virheellinen ja se onkin esitetty vedettäväksi takaisin. Jos virheet korjataan, VHH on verrokkia tehokaampi.
  Selkeä trendi tutkimuksissa on, mitä vähemmän hiilihydraattia, sen tehokkaampi tulos sekä laihdutuksen, että insuliiniherkkyyden kannalta. Tämä näkyy osassa näitäkin meta-analyysejä. Myös oikeita vähähiilihydraattisen dieetin tutkimuksia olisi ollut tarjolla.
  Toinen VHH:n tehon peruste on se, että dieetillä näläntunne on huomattavasti vähäisempi, jolloin syöty kalorimääräkin pienenee. Ja juurikin sen vuoksi, että insuliini ei heiluttele verensokeria aiheuttaen nälkää ja toisaalta insuliini ei estä varastorasvan käyttöä energiaksi jolloin myöskään ei nlkä niin helposti vaivaa. Tämän osoitti satunnaistettu ja hyvin kontrolloitu ns. Israeli study, jossa VHH ilman kalorirajoitusta oli tehokkaampi kuin kalorirajoitetut välimeren dieetti tai vähärasvainen standardidieetti. Myös insuliiniherkkyys parani.
  Mutta hienoa, että myös umpimieliset dogman kannattajat alkavat pikkuhiljaa hyväksyä muitakin näkemyksiä ja tieteelisisä tosiasioita, ja myöntämään että VHH voi todellakin olla hyvä vaihtoehto osalle diabetespotilaita.
  VHH olisikin hyvä saada mukaan diabeteksen hoitosuosituksiin, sillä parantaessaan insuliiniherkkyyttä se myös estää taudin eskaloitumisen, mikä usein tapahtuu nykyisellä lääkkeisiin perustuvalla hoidolla.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kirjoitukseni perustui seitsemään (7) meta-analuyysiin ja sen lisäksi viiteen satunnaistettuun tutkimukseen. Nuo 7 erillistä koostetta sisältää yli sata tutkimusta. Mutta ei kelpaa, kun mielestäsi oli väärin valittu, sillä olisi pitänyt harrastaa enemmän kirsikanpoimintaa, jotta olisi saanut väännettyä tuloksen johonkin tiettyyn suuntaan.
   Sitten tuot selityksiä kumotusta insuliinihypoteesista. Ei tuo hypoteesi todista mitään kun koosteet eivät perustuneet siihen vaan vertasivat ruokavaliota. Muutokset tulevat ilman insuliiniteoriaa. Kyllä koosteet kiistatta osoittavat että kummallakin ruokavaliolla päästään samaan lopputulokseen, jos siihen sitoutuu.
   Miksi on vaikea ottaa vain tutkimustulokset tuloksina eikä väkisin kirsikanpoiminnalla vääntää niitä muuksi? Miten voisi olla niin, että kaikki 7 erilaista koostetta tulevat virheellisesti suurpinpiirtein samaan tulokseen? Vääristelevätkö kaikki?

  2. Outi Viljanen avatar
   Outi Viljanen

   Tyypin 2 diabeteksen perushoito on ruokavalio ja liikunta ja näiden lisäksi lääkkeet. Liikunta vaikuttaa edullisesti kaikkiin diabeteksen osa-alueisiin – verensokeriin, rasva-arvolihin ja verenpaineeseen. Lääkkeillä ei voida korvata liikunnan vaikutuksia. Tämä todetaan myös Käypä hoito -suosituksessa

 33. Mike avatar
  Mike

  Jännä tämä tarve provosoida ja vääristellä. Voisiko ihmisten antaa laihtua ja tervehtyä ihan sillä tavalla miten he kokevat siinä onnistuvansa? Useammassa tutkimuksessa on todettu VHH:n olevan tehokkaampi kuin ns. normaaliruokavalio. Useimmissa tutkimuksissa VHH ei ole todellinen VHH, vaan esim. 30 % hiilihydraatteja. Monissa VHH tutkimuksissa tutkimusaika on niin lyhyt, että rasva-adaptaatio ei ole kunnolla ehtinyt alkamaan. Empirian mukaan lähinnä ainoastaan VHH ruokavaliolla ihmiset ovat laihtuneet todella merkittäviä määriä ja pysyneet laihana vuosia. Tavallisella ruokavaliolla tutkimusjakson jälkeen paino tulee aina takaisin. Mutta nämähän ovat vastaavia asioita kuin uskonto. Ihan turha yrittää kristityn kertoa islamistille Jeesuksesta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sanot minun vääristelevän? Minähän vain vedin yhteen kaikki meta-analyysit ja uusimmat satunnaistetut tutkimukset. Kerroin kirjoituksessa mitä niiden tulos kertoo. Jos se on vääristelyä, mitä mahtaa olla oma tulkintasi? Sanot empirian osoittavan asian. Hetkinen, siis empiria=sinun mielipiteesi voittaa lukuisien tutkimusten tuloksen? Ehdottaisin, että oikeasti lukisit kirjoitukseni ja pohtisit itseksesi mitä siinä sanotaan. Ei siinä todellakaan provosoida yhtään mitään vaan todetaan, että VHH on ihan hyvä vaihtoehto.

   1. Hannele avatar
    Hannele

    Miksi et mainitse tärkeintä veren rasva-arvoissa eli Triglyjä? Ne laskevat vhh: lla merkittävästi. Kun mieheni sai sydäninfarktin ne olivat yli 4. Nyt VHH:lla alle 1. Minulla puhkesi D2 ja triglyt oli 2.2 nyt yhä lääkkeettömänä yli 7.5v ja triglyt alle 1. LDL nousee koska sen koostumus muuttuu ja H DL nousee myös.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Triglyt ovat toki yksi veren rasvatyyppi, joka ei kuitekaan ole lainkaan vastaavanlainen riskitekijä kuin kolesteroli. Triglyt vaihtelevat helposti ravinnon ja aineenvaihdunnan muutosten myötä. Tyypillisesti triglyt nousevat diabeettisen aineenvaihdunnan yhteydessä myös.
     Niitä ei kuitenkaan erikseen hoideta eikä seurata sydäntautien riskitekijöinä vaikka tietenkin niiden pieneneminen hyvä asia onkin. Esim aikaisemmassa kirjoituksessa valtimotautien ehkäisystä Eurooppalaoisissa suosituksissa triglyt mainitaan mutta niille ei ehkäisyssä anneta juurikaan painoarvoa.
     Mitä tulee LDL-kolesteroliin, se on keskeisin seurattava riskitekijä sille sen nouseminen lisää riskiä ja pieneneminen sitä vähentää. HDL antaa lisäarviota riskistä mutta sitä ei taas käytetä seurannassa sillä sen muuttaminen ei ole todistetusti vaikuttanut riskiin.
     Mainitset jotain LDL-koostumuksen muutoksesta selityksenä LDL-kolesterolin nousulle. Olet ilmeisesti lukenut jotain netin selityksiä. Todellisuudessa tuolla selityksellä on heikosti perusteluja ja voi karkeasti vain todeta, että korkeampi LDL on aina huonompi kuin matalampi ja tuo koostumus on enemmän tutkimusaihe kuin kliinisesti hyväksytty mittari. Tuota koostumusväitettä näkee käytettävän silloin kun halutaan kiertää selittelyillä LDL-nousun haitallinen vaikutus eikä sitä edes suositella mittaamaan eurooppalaisissa käypä hoito -ohjeissa.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email