Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Teaniinilla selväjärkisemmät aivot?

”Kun on kiire, asiat karkaavat käsistä. Tuttujen ihmisten nimet unohtuvat. Autolla ajaessa eksyy”
Näiden ongelmien väitetään mainoksessa ratkeavan käyttämällä ”mullistavaa Clear Brain –tuotetta”, jonka tehoaineena on teaniini. Mainoksessa olivat mukana pallomaiset päätä esittävät kuvat havainnollistamaan aivojen aktiivisuuden lisääntymistä tuotteen vaikutuksesta.
Mainos oli TV Maailma –lehden tammikuun numerossa. TV Maailma jaetaan ainakin Seuran ja Suomen Kuvalehden mukana. Kyseessä on siis varsin laajalevikkinen lehti.
 

Ote mainoksesta TV-maailmassa
Ote mainoksesta TV Maailmassa

Mainoksessa aika monta STIGMA-kriteeriäkin täyttyy ja sen voisi jättää huomiotta mutta mainokseen liittyy muutamia kiinnostavia ilmiöitä, joita tarkastelen tässä kirjoituksessa. Käsittelen niitä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä on teaniini? Onko teaniinilla mainoksen lupaamat tehot aivojen toimintaan?
 • Perustuvatko mainostajan väitteet tutkittuun tietoon?
 • Mikä on mainostajan vastuu lehdessä julkaistuista mainoksista?
 • Millä tavalla lehdet arvioivat mainosten sopivuutta lehteen?

Mitä on teaniini?

Teaniini  tai oikeammin L-teaniini tai 5-N-etyyli-L-glutamiini on aminohappo, jota on teepensaan (Camellia sinensis) lehdistä uutetussa teessä. (wikipedia)
Teaniini on siis eri yhdiste kuin teiini, joka on itse asiassa aivan sama yhdiste kuin kofeiini. Joka tapauksessa teetä juomalla saamme samaan aikaan sekä kofeiinia että teaniinia.

Onko teaniinilla mainoksen lupaamat tehot aivojen toimintaan?

Teellä ja erityisesti sen teaniinilla on uskottu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia. Sen on väitetty toisaalta stimuloivan aivoja ja kohottavan vireystilaa, toisaalta myös rahoittavan. Mitä tutkittu tieto kertoo teaniinista?
Pienessä satunnaistetussa tutkimuksessa psykoottisilla potilailla sen havaittiin vähentävän levottomuutta mutta tutkimuksessa käytettiin samaan aikaan myös toista yhdistettä, pregnenolonia. Teaniinin omaa vaikutusta ei voida erottaa.
Yhdessä tutkimuksessa teaniinin havaittiin lievittävän masennuksen oireita. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut lainkaan vertailuryhmää, joten sen perusteella ei teaniinin tehosta oikeasti voi päätellä mitään. Tunnetusti subjektiiviseen kokemukseen perustuvat arviot ovat aina alttiina lumevaikutukselle.
Näissä tutkimuksissa johtopäätöksenä olikin, että ennen kuin tehoon voi ottaa kantaa, pitäisi tehdä lisää tutkimuksia.
Yksittäisten tutkimusten lisäksi teaniinin vaikutuksista on hiljattain julkaistu systemoitu katsaus ja meta-analyysi, jossa sen vaikutuksia on perusteellisesti selvitetty. Katsauksessa analysoitiin 11 satunnaistettua tutkimusta. Katsaus löytyy kirjoituksen lopusta.
Ongelmaksi itse teaniinin vaikutuksien selvittämisessä tuli se, että useimmiten tutkimuksissa sen annostelun yhteydessä mukana on ollut kofeiinia.
Systemoidun katsauksen tuloksen voisi tiivistää seuraavasti: Teaniinin vaikutuksista ei ole vakuuttavaa näyttöä. Tutkimuksissa havaitut lyhytaikaiset piristävät vaikutukset voivat selittyä samalla kertaa saadun ja piristäväksi todistetun kofeiinin kautta.

Perustuvatko mainostajan väitteet tutkittuun tietoon?

Mainoksessa oli useita väitteitä, jotka jo edellisen perusteella voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Mutta siinähän oli vakuuttavia kuvia aivoista, jotka ”kirkastuvat” tuotteen vaikutuksesta?
Tuotteen myyjältä sain tietää, että mainoksen tiedot ovat peräisin julkaisusta Park et. al. Julkaisun PDF-versio löytyy myös tämän kirjoituksen lopussa.
Päätin kysyä julkaisusta alan todelliselta osaajalta, akateemikko Riitta Harilta. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista aivotutkijoista ja aivokuvantamisen asiantuntija.
Riitta Hari kommentoi tutkimusta seuraavasti:
 
”Tutkimuksessa on mitattu EEG:tä ja mainoksessa oli kaksi topografista karttaa artikkelin kuvasta 3. Sinänsä lohdullista, ettei kuvia ollut vedetty hatusta, vaikka kartat vaikuttavatkin aivan epäfysiologisilta (esim. tarkkarajainen ero etu-ja takaosien välillä).
Jostakin syystä on päädytty kvantifioimaan aivojen theta-toiminnan suhteellista osuutta koko EEG-tehosta. Alkuperäisiä signaaleja ei näytetä eikä artefaktoja, erityisesti silmänliikkeiden aiheuttamia ole poistettu tai analysoitu. Tämä on moka erityisesti kun thetan väitettiin kasvaneen selvimmin frontaalialueilla ja silmien ollessa auki sekä lukemisen aikana. Mikä tahansa kunnianarvoisa lehti edellyttäisi artefaktamahdollisuuden poissulkua.
Julkaisun kuvan 3 dramaattiset värikartat ovat ilmeisesti theta-aaltojen suhteellisen osuuden muutoksia skaalalla –6%:sta +4%iin. Varsin harhaanjohtavaa korostaa näitä minimaalisia muutaman prosentin muutoksia, kun tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä vain muutaman elektrodin kohdalla.
Se, että näytetään thetan suhteellinen osuus eikä ole kerrottu mitä muille taajuuskaistoille tapahtuu, on vähintäänkin epämääräistä. Lisäksi yleinen thetan kasvu tulkitaan useimmiten vireystason laskuun eikä kognition paranemiseen liittyväksi.
Mainoksessa on (ehkä tahattomasti) väitetty kuvassa näkyvän kuinka teaniini aktivoi “aivojen muisti- ja keskittymiskeskuksia jotka näkyvät kuvassa punaisina”. Varsinaisessa artikkelissa ei sentään vedetä yhteyttä tiettyjen aivoalueiden ja thetan muutosten välille.
Varmasti vihreän teen juominen vaikuttaa vireystasoon (siksi sitä itsekin käytän) ja sitä kautta muutoksia näkyy myös EEG:ssä mutta mitään vireystason muutoksista riippumatonta efektiä ei ainakaan tässä tutkimuksessa osoitettu.”
 
Kun aikanaan tuotteen valmistaja on laatinut mainoksen ja tuohon tutkimukseen tukeutunut, olisi ollut paikallaan konsultoida asiantuntijaa ennen väitteiden esittämistä. Nyt ymmärrän miksi konsultaatiota ei ole tehty.
Riitta Harin pohdinta vahvistaa edelleen, tutkimukset eivät tue sitä, että teaniini aktivoisi muisti- ja keskittymiskeskuksia. Mainos on siis pseudotieteellistä höpinää.

Mikä on mainostajan vastuu lehdessä julkaistuista mainoksista?

Mainoksen laatija on vastuussa mainoksen oikeellisuudesta. Kuluttajansuojalaki velvoittaa mainostajia pysymään tosiasioissa.
 
Kuluttajansuojalaki
6 § (29.8.2008/561)
Kielto antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja
Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.
Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti:

 1. Kulutushyödykkeen olemassaoloa, saatavuutta, lajia, laatua, määrää ja muita keskeisiä ominaisuuksia;
 2. Kulutushyödykkeen alkuperää, valmistustapaa ja -aikaa, käyttöä ja käytön vaikutuksia sekä hyödykkeelle tehtyjen testien tuloksia;

 
Montakohan kertaa mainostajia on oikeasti vedetty vastuuseen harhaanjohtavista mainoksista? Virheelliset mainokset ovat erityisen yleisiä nimenomaan terveystuotteiden myynnissä.

Millä tavalla lehdet arvioivat mainosten sopivuutta lehteen?

Luonnollisesti lehdet arvioivat mainosten soveltuvuutta lehden journalistiseen linjaan. Olisihan aika outoa, jos esim. Tiede-lehden sivuilla mainostettaisiin yksisarviskoulutusta. Tai Lääkärilehdessä homeopatiaa.
TV Maailma ei varmaankaan pyri olemaan tutkittua tietoa tarjoava julkaisu, joten varmaankaan kovin tiukkaa seulaa mainoksen teeman osalta ei pyritä toteuttamaan.
Tämän tapaisissa mainoksissa sisällön oikeellisuutta on todella vaikea arvioida. Minullakin siihen meni aikaa pari tuntia ja lisäksi se vaati huippuasiantuntijan konsultointia. Ei voida olettaa, että lehden toimitus tutkisi mainosten sisältöä näin tarkasti.
Ilmiöstä kiinnostuneena otin kuitenkin yhteyttä TV Maailman päätoimittajaan Tarja Hurmeeseen, joka vastasi tiedusteluuni ystävällisesti:
 
Hyvä Juhani Knuuti,
Kysymyksenne on oikeutettu ja käynkin mediamyyntimme kanssa keskustelua ilmoitushankinnan periaatteista: mitä otetaan ja mitä ei. Viikkolehden rytmi on niin tiukka, että mainonnan sisällön arviointi ei voi jäädä toimituksen loppukiireeseen (mutta usein jää), vaikka viime kädessä tietysti minun ja toimituspäälliköiden pitäisi ymmärtää, jos ilmoitus on huuhaata. 
Tv-maailma on niitattuna Seuran, yleisaikakauslehden, sisään, joten ilmoituksen aihepiiri sinänsä on mahdollinen, koska päälehdessä käsitellään myös terveys-ja hyvinvointiasioita. 
Tarja Hurme, Päätoimittaja
Seura, Viva, Kotilääkäri, TV-maailma, SuperRistikot. Otavamedia Oy
 
Vastaus on hyvin ymmärrettävä eikä minulla ole tämän suhteen mitään kritisoitavaa.  Tosin TV Maailma jaetaan myös Suomen Kuvalahden ohessa. Todellisuudessa vain ilmiselvästi virheellisiä väitteitä sisältävät mainokset voidaan toimituksessa huomata. Tämä tietenkin näkyy runsaana harhaanjohtavana mainostuksena lähes kaikissa lehdissä.

Yhteenveto

Mainoksessa esitetyille terveysväitteille ja kyseisen tuotteen vaikutuksille ei siis ole tutkitun tiedon tukea. Mainos on selvästi harhaanjohtava ja mielestäni myös kuluttajasuojalain vastainen.
Parilla kupillisella haudutettua teetä saa siis samat vaikutukset kuin Clear Brain -tuotteella.
Vaikka meillä on kuluttajia suojaava laki ja vaikka lehtien toimittajat mainoksien sisältöä tarkkailevat, on aika vähän tehokkaita keinoja vaikuttaa mainonnan kautta syntyvään kyseenalaiseen markkinointiin ja turhien tarpeiden synnyttämiseen.
 
 
W_Nuss_Gr_99
 
Ps. Tuotteeseen perehtyessä huomasin, että monissa tuotteissa, joiden väitetään tehostavan aivojen toimintaa, on mukana saksanpähkinää. Oivalsin, että syynä saattaa olla se, että saksanpähkinä muistuttaa avaamattomana ihmisen päätä ja avattuna sen sisältö ihmisen aivoja. Tämä on siis vain hypoteesi eikä perustu tutkittuun tietoon. 😉
Tämän vuoksi tässä artikkelissa on kuva saksanpähkinästä.
 
 
 
Viitteet:
Mainos ClearBrain_TV-maailma_5_2017
Meta-analyysi teaniini Nutritionreviews
Park et al. jmf.2009.1374

24 vastausta artikkeliin “Teaniinilla selväjärkisemmät aivot?”

 1. EeroT avatar
  EeroT

  Tuli tuossa mieleen, että joku kokoelmasivu kuten “terveyshuijaukset.fi” olisi uskomattoman kova. Siellä olisi THE loputon lista roskaterveysteollisuuden överiksi meneviä väitteitä ja tuotteita. Tärkeää olisi, että siellä olisi myös hoitosuositusten “do not do”-listoilla roikkuvia hoitoja – siis ei vain täyttä roskaa vaan myös roskahoitoja muutenkin terveydenhuollosta. Kun joku hakee asiaa googlesta, sivu tuolta osoitteesta pamahtaisi ekojen joukkoon… Sivustoa voitaisiin täyttää kollaboratiivisesti, jonkinlaisella kevyellä peer review -systeemillä…
  Kunhan heitin tämän ilmoille tänne, kun olet tehnyt jo mahtavaa työtä tämän alueen parissa, esim. antidootti.fi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ehdotuksesi on pohtimisen arvoinen kyllä.
   Vastaavaa joskus harkitsinkin mutta kun konsultoin kokeneempia, haasteena taitaa olla se, että ns negatiiviset listat voivat joutua jatkuvan hyökkäysten, valitusten ja jopa oikeustoimien kohteeksi. Niinpä valitsin tavan, jossa tuon sen sijaan tarjolle asiaa, jolle löytyy selkeät perusteet ja tutkitun tiedon tuki. Nimittäin nuo huijaukset ja ja huijarit ovat harvoin puhdasta huijausta tai puhdasta soopaa vaan mukana on usien hieman asiaakin eli ne liikkuvat harmaalla alueella. Toki on selviä huijauksia kuten esim tuo pH-ruokavalio, josta voi kirjoittaa avoimesti.
   Silti tuo ajatus huijausten listaamisesta on houkutteleva ja olisi varmasti luettu.

 2. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Hyvä Juhani
  Vositko seuraavaksi alustaa blogissasi keskustelun siitä, kuinka vaikeaa on kolesterolihypoteesin perusteella kerätä uusilla kolesterolilääkkeillä satoja miljardeja kuten statiinilla.
  Yritys 1: Ezetimibi jäi kitumaan marginaalisena bisneksenä.
  Yritys 2: CETP-lääkkeiden HDL-kolesterolia lisäävä vaikutus ei muuttunut terveyshyödyksi. Pfizer, Roche ja Eli Lilly heittivät pyyhkeen kehään. Merck on jo kanveesissa.
  Yritys 3: PCSK9-lääkkeenkin elämänkerta voidaan kirjoittaa. Pfizer lopetti, Amgen kituu toivottoman huonon arkielmän kustannusvaikuttavuuden kanssa. Sanofikaan ei saa myyntiä kasvamaan.
  Näiden lääkkeiden lupauksen terveyshyödyistä olivat yhtä katteettomia kuin lisäravinteiden bisneksessä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vaikeudet lääkkeiden tutkimuksessa ja markkinoille tulemisessa ovat hyvin tunnettuja. Ei tämä poikkea mistään muun alueen lääkekehityksestä. Jos muistaa vaikka kolesterolihoidon aikaa ennen statiineja, tilanne oli silloin aivan vastaava. Nyt vielä haasteena on se, että meillä on jo halvat statiinit, joten uuden lääkkeen markkinat ovat pienemmät. Tiede kehittyy pienin askelin. Lopullista sanaa kolesterolilääkkeiden osalta ei varmaan ole vielä sanottu.

 3. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kommentoi:
  Malta nyt odottaa. Aiheeseen liittyvää on tulossa kevään aikana. Silloin osuu aiheeseen.
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Maltanhan minä odottaa, mutta Kauppalehti puffaa jo mukavasti Inkisen yritystä
  Virta Health -palvelu syntyi omakohtaisista kokemuksista, sillä Inkisellä todettiin diabeteksen esiaste vuonna 2012.
  ”Ajattelin että se on mahdotonta, koska olin aina syönyt niin kutsuttuja terveysruokia, minulla ei ollut ylipainoa ja harrastin valtavasti liikuntaa. Tajusin, että suosituksissa on oltava virhe.”
  Kun mittaa, tietää mitä voi muuttaa. Inkinen alkoi päämäärätietoisesti testata, millä verensokerin saisi pysymään matalana.
  http://www.kauppalehti.fi/uutiset/huippukuntoinen-sarjayrittaja-sairastui-diabetekseen-tajusin–etta-suosituksissa-on-oltava-virhe/TTpKbHnS
  Päihittääkö fyysikko lääkärikunnan menentullen?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Sarjayrittäjää siteeraava Reinman voisi lukea vaihteeksi teekupposen kera Tiina Sarjan kirjaa Kuka (oikein) tietää ISBN : 978-952-291-264-0.

 4. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Virta clinic/ Virta Health, hyvä start up, jaa puolen vuoden kuuri 2.400 taalaa, ho ainakin hyvä busnes. Varmaan Kokko klinikat tai borg klikt taputtaisivat käsiiän yhteen, jos saisivat omille kursseilleen asiakkaita 5.000 euron vuosihintaan.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Halpalla menee.. Tänään Aamu-tv:ssä toimittaja mainitsi Yhdysvalloissa myytävien “terveysvaikutteisten” (muistitieto käytetystä sanasta) elintarvikkeiden hintojen olevan kolminkertaiset tavanomaisiin verrattuna.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Ei tarvitse kuin katsoa yritysrekisteristä, niin havaitsee mikä bisnes on hyvä: Ihmisten huijaaminen erilaisilla terveysväitteillä.

    1. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     heh, kaura pro, smoothie, vai kaurapuurroo, mustikkaa ja piimää/ viiliä. Halvalla lähtee… terveysvaikutteinen… kjäh.

    2. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti, voisitko kertoa,mikä tässä Virtaklinikan mainoksessa on huijausta?
     We published groundbreaking research on the reversal of type 2 diabetes in the absence of medications or surgery. Our landmark study has over 250 patients and is two years in length.
     Our study demonstrated that, in as little as 10 weeks, individuals with type 2 diabetes can be taught to sustain adequate carbohydrate restriction to achieve nutritional ketosis, thereby improving glycemic control, decreasing medication use, and allowing clinically relevant weight loss.
     https://www.virtahealth.com/research

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Levy jäi päälle?
      Malta nyt odottaa. Aiheeseen liittyvää on tulossa kevään aikana. Silloin osuu aiheeseen.

   2. Entäs ne statiinit avatar
    Entäs ne statiinit

    Syödäkö välipalapatukka vai järsiä hapanta leipää?

 5. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Body fat accumulation in zebrafish is induced by a diet rich in fat and reduced by supplementation with green tea extract.
  Meguro S, et al. PLoS One. 2015.
  Tässä zeepra -kaloilla toteutetussa tutkimuksessa ruokavalio, joka sisälsi runsaasti rasvaa, eikä proteiinia tai hiilihydraatteja, todettiin sen aiheuttavan samoja rasvan kertymisen mekanismeja, ​​kuin nisäkkäillä.

 6. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  We’re on a mission to reverse diabetes in 100 million people by 2025.
  https://www.virtahealth.com/about
  Virta Clinic: Sadan miljoonan ihmisen t2diabetes remissioon vuoteen 2025 mennessä!
  Mitäpä on Knuuti mieltä tästä mainoksesta? Se on ehtinyt jo suomalaisiinkin lehtiin
  Taloussanomat kirjoittaa
  Virta Health tarjoaa kakkostyypin diabetekseen hoitoa, johon kuuluu vain vähän lääkkeitä eikä leikkaushoitoa.
  Virta Health perustelee menetelmäänsä lisäksi tutkimuksella, jota ovat olleet tekemässä tohtorit Stephen Phinney ja Jeff Volek. Yhdessä Inkisen kanssa kolmikko on perustanut Virta Healthin.
  Tutkimus julkaistiin tiistaina vertaisarvioidussa Journal of Medical Internet Research -lehdessä.
  Tutkimuksen mukaan hiilihydraattien valvottu vähentäminen johti potilaat ketoosiin, mikä auttoi pitämään verensokerin tasapainossa ja vähentämään painoa sekä lääkkeitä.
  http://www.is.fi/taloussanomat/yrittaja/art-2000005121039.html

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tässä kirjoituksessa en paneutunut diabetekseen enkä varsinkaan VHH-ruokavalioon.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Kysymys onkin siitä, onko Sami Inkisen Virta Clinic-mainoksella tutkitun tiedon tukea eli pelastuuko 100 miljoona diabeteksen seurannaistaudeilta?
    Näköjään klinikka veloittaa ainoastaan tuloksien perusteella
    “…we only get paid for results, which is how everybody should be incentivized”
    http://blog.virtahealth.com/we-are-on-a-mission-to-reverse-type-2-diabetes/
    .

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Aihe oli ihan muu. Jos tämä asia kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä klinikkaan suoraan taikka sitten paneutua asiaan itse. Miksi ihmeessä kysyt asiasta minulta?

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Pitäisi kai ammattimiehen tietää perustuuko Inkisen Virtaklinikan mainos totuuteen?
      Virta Clinic: Sadan miljoonan ihmisen t2diabetes remissioon vuoteen 2025 mennessä!
      …………………………………………………………………………………………………………………….
      Knuuti kirjoitti:
      Todellisuudessa vain ilmiselvästi virheellisiä väitteitä sisältävät mainokset voidaan toimituksessa huomata. Tämä tietenkin näkyy runsaana harhaanjohtavana mainostuksena lähes kaikissa lehdissä.
      Yhteenveto
      Mainoksessa esitetyille terveysväitteille ja kyseisen tuotteen vaikutuksille ei siis ole tutkitun tiedon tukea. Mainos on selvästi harhaanjohtava ja mielestäni myös kuluttajasuojalain vastainen.
      ………………………………………………………………………………………………………..
      Virtaklinikan mainos oli mm. Hesarin välissä liitteenä. Ja herääkin kysymys,jyrääkö suuri raha nykyisen paradigman?

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Vastaisin tähän kysymykseen ellei se johtaisi taas siihen samaan VHH ja diabetes -keskusteluun, jota on käyty tasan jokaisessa blogikirjoituksessa tähän saakka, käsitteli se mitä hyvänsä asiaa. Katsos, Reinman, kun minulla on muitakin kiinnostuksen kohteita kuin se mitä tyrkytät.
      Sinun mielipiteesi ei minun kommenteillani muutu ja muut lukijat minun lisäkseni lienevät jo väsyneet jankutukseesi. Mutta ole huoletta, tämän kevään aikana pääset taas jankuttamaan, kun julkaisen seuraavia kirjoituksiani.

    2. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Aissönssii.. Olisiko joukko ihmisiä keksinyt tuotteistaa ja tehdä bisnestä diabetekseen liittyvillä ilmiöillä?
     Interviewing technique and the study protocol, including the design of questionnaires and the motivation of respondents, play a central role and are under the control of the investigator.
     Coughling, 1990.
     Riskit varmaankin liittyvät viime aikoina esille nousseeseen ilmiöön, jossa kerrotaan tietyn tyyppisten ihmisten hakeutuvan vaikkapa tällaisille klinikoille. Tutkimusta en tosin tiedä tehdyn (mikä ihmistyyppi tässä on edes kyseessä). Enkä tiedä mikä hyöty jää jäljelle, jos kyseessä onkin sairastunut.

     En keksi sitäkään, miten tämä saadaan liitettyä otsikon teemaan. Olisiko niin, että sivistynyt yhteiskunta on menettämässä otettaan määritellä asioita? Palvelujen ja erityisesti tuotteiden sisällöt muuttuvat, eikä niistä edes ilmoiteta välttämättä ennakkoon. Tyydytään vain toteamaan ettei vaikkapa kaakaoon lisätty sokeri olekaan enää sitä “oikeaa” sokeria – vaan rypälesokeria. Tämän jälkeen onkin melko vaikeaa tutkia itse tuotteen vaikutuksia kun koostumusta on muutettu.
     Kun pakkauskokojen pienentäminen ei enää lisää toivottua katetta, niin kaipa vihreä teekin saadaan ekommaksi laimentamalla sitä jollain hinnaltaan halvemmalla jauheella niinkuin itänaapurissa maitoa laimennettiin kipsillä.

 7. Ismo avatar
  Ismo

  Terveystuotteiden lisäksi kosmetiikkatuotteet lienevät niitä, joiden mainonta sisältää eniten vääriä väitteitä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Aivan. Ellei vieläkin enemmän kuin terveystuotteilla.

 8. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Tekstin tulkitseminen, tässä tapauksessa Harin vastauksen viimeinen virke, on vähän ongelmallista koska artikkelista puuttuu hänelle esitetty kysymys.
  Yhtä kaikki.. vieroitusoireet olisivat tämän tuotteen käytön lopettamista mahdollisesti seuraava väsymys.
  Ongelmanratkaisukyky olisi varmaan se tutkimuksellinen näyttö, millä tätä ilmaan heitettyä väitettä voisi yrittää tutkia. Mikäli siis ymmärsin mitä oli tarkoitettu.
  Kohta tietysti joku teen kauppaaja kirjoittaa, että jokainen voi ITSE varmistua tuotteen tehosta ja vireystilan kohoamisesta. Jään odottamaan tuotteen markkinointitiimin esimerkkiä SELKEÄMMÄSTÄ näytöstä.
  Markkinointiteam kertoo todennäköisesti kuitenkin ensin, ettei käytön lopettamisesta seuraa väsymystä 😉
  Saksanpähkinöiden purijasta tuli mieleen eräs koulukaveri, joka poltti piipputupakkaa. Estääkö saksanpähkinät jotenkin tupakan sisältämän akroleiinin haitallisia vaikutuksia? Mene ja tiedä.
  Ajatus ei jostain syystä kirkastunut tämän enempää.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email