Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Pseudotieteelliset väitteet Covid-epidemiasta

Covid-19-epidemian ensimmäisen aallon aikana perusteettomat väitteet kohdistuivat erilaisiin ihmehoitoihin. Toisen aallon aikana väitteet ovat liittyneet enemmän Covid-19-viruksen vaarallisuuteen, yhteiskunnan suojautumistoimien tarpeellisuuteen, ja jopa siihen onko epidemiaa ylipäätään edes olemassa.

Pseudotieteellisille väitteille omintaista on, että väitteet voivat vaikuttaa ensivaikutelmalta mahdollisilta. Ne ovatkin näennäisesti loogisia ja niitä perustellaan erilaisilla vakuuttavilla käyrillä ja tilastoilla.

Käsittelen tässä joitakin viime aikoina somessa laajalti levinneitä väitteitä Covid-19-epidemiaan liittyen.

Covid-19 infektio ei ole vaarallisempi kuin normaali influenssa

Covid-19-viruksen vaarallisuutta kyseenalaistetaan nyt usein. Perusteluna on tyypillisesti se, että Suomessa Covid-19 on 16.10.2020 mennessä tappanut vain 351 ihmistä, kun vuosittaisen influenssan arvioidaan aiheuttavan Suomessa 500–1 000 kuolemaa vuosittain.

Niissä maissa, joissa epidemia on pysynyt hyvin kurissa, kuolleisuus onkin ollut vähäistä. Suomi kuuluu toistaiseksi niihin maihin. Emme kuitenkaan voi Suomen kuolleisuustilastojen perusteella päätellä viruksen tappavuudesta paljoakaan.

Kuolleisuustilastoista niissä maissa, joissa torjunnassa on onnistuttu, ei voi päätellä Covid-epidemian vaarallisuutta

Tarkastelen nyt eri maiden tilastoitua kuolleisuutta suhteessa epidemian laajuuteen. Sen jälkeen tarkastelen tilannetta sairaaloissa eri maissa kevään epidemian aikana.

Tilastoitu kuolleisuus suhteessa epidemian laajuuteen eri maissa

Vaikka kuolleisuuden voisi kuvitella olevan selkeä mittari, siihen liittyy joitakin piirteitä, jotka mahdollistavat perustellun kritisoinnin epidemian vaarallisuuden mittarina.

Covid-19 infektioon liittyvä kuolleisuus on altis vinoumille. Voi olla, että henkilö on ollut jo kriittisessä tilassa ja covid-19-infektio on ollut vain viimeinen laukaiseva tekijä kuolemalle. Silti kuolema on raportoitu covid-19-kuolemaksi. Tämän vuoksi kuolleisuutta tulee tarkastella kokonaiskuolleisuutena.

Toisaalta voi myös olla niin, että kaikkia covid-19-kuolemia ei raportoida siitä aiheutuneeksi. Näin on varmasti tapahtunut keväällä, kun testausta ei ollut saatavilla.

Lisäksi kuolleisuudessa on huomattavaa ajallista vaihtelua erillisten vuosien sisällä, jonka vuoksi vuositason muutosten lisäksi tulee tarkastella esim. viikkovaihtelua.

Onneksi luotettavaa tietoakin on saatavilla.

Alla olevassa Markku Peltosen tuottamassa käyrästössä on Pohjoismaiden kokonaiskuolleisuuden käyrät lähivuosilta viikoittain esitettynä. Pohjoismaista Ruotsi on ainoa maa, jossa epidemia oli laaja. Ruotsin osalta onkin havaittavissa ylikuolleisuutta, kun taas muissa maissa vuosi 2020 ei eroa aikaisemmista vuosista.

Ruotsin osalta jokaisen aikaisemman vuoden kuolleisuuskäyrä on esitetty erillisellä viivalla, jotta kunkin vuoden vaihtelu tulee esiin. Kuvasta voi myös havaita esimerkiksi vuoden 2018 rajun influenssaepidemian vaikutuksen Ruotsissa.

Markku Peltonen on tuottanut myös ikäryhmittäisiä tietoja. Niistä käy esiin, että ylikuolleisuus on painottunut ikäluokkaan yli 60-vuotiaat ja näyttäisi olevan selvempää miehillä.

Kuolleisuudesta on myös tieteellisiä julkaisuja vertaisarvioiduissa lehdissä. Esimerkiksi arvostetussa JAMA- tiedelehdessä julkaistiin hiljattain vertailuja eri maiden välillä Covid-infektion aiheuttamasta ylikuolleisuudesta. Ylikuolleisuutta oli selvästi eniten maissa, joissa epidemiaa ei saatu kuriin, kuten alla olevassa taulukossa voi havaita.

JAMA-tiedelehdessä julkaistiin myös tarkempi selvitys USA:n tilanteesta. Siinä tuli esiin, että epidemian aiheuttama kokonaisylikuolleisuus oli suurempaa kuin pelkästään Covid-19 infektioon kuolleiden määrästä voisi todeta.  

Todetusta 225 530 ihmisen ylikuolleisuudesta vain 67% oli raportoitu suoraan Covid-19 –infektioon liittyviksi.  

Epidemian aiheuttama ylimääräinen kokonaiskuolleisuus Yhdysvalloissa oli noin 20% maalis-heinäkuussa 2020. Ylikuolleisuus ajoittui selvästi epidemian aktiivisuuden mukaan ja oli suurimmillaan jopa 65%.

Osavaltiot, jossa epidemia levisi eniten keväällä, ylikuolleisuus ajoittui vain kevääseen. Ne osavaltiot, jotka avautuivat aikaisemmin ja epidemia levisi myös kesällä, ylikuolleisuutta havaittiin myös kesällä (ks alla oleva kuva)

Tilanne sairaaloissa epidemian aikana eri maissa

Yksi konkreettinen epidemian vaikeusasteen mittari on kokemukset sairaaloissa ensimmäisen aallon aikana eri maissa.

Olen keskustellut kollegojen kanssa mm. Hollannin, Italian ja Espanjan tilanteesta. Jokaisessa maassa kollegat totesivat, etteivät olleet kohdanneet urallaan koskaan aikaisemmin vastaavaa tilannetta sairaaloissa ja teho-osastoilla kuin tänä keväänä:

 • Teholla massiivinen määrä vaativaa tehohoitoa tarvinneita potilaita
 • Tehohoidon kesto poikkeuksellisen pitkä
 • Paljon myös nuoria perusterveitä ihmisiä vakavasti sairaana ja myös kuollut
 • Pahimpina aikoina sairaalan käytävät olivat mm. Madridissa täynnä ruumissäkkejä
 • Monta lääkärikollegaa ja hoitajaa saanut tartunnan ja kuollut tautiin

Nämä tilannetta kuvanneet kollegat ovat toimineet vastaavissa tehtävissä jo kymmeniä vuosia. Heidän mukaansa tilannetta ei voi mitenkään verrata tavanomaiseen kausi-influenssaan.

Covid epidemiaan liittyvät yhteiskunnan toiminnat ovat ylimitoitettuja eikä suojaustoimilla ole vaikutusta

Alla oleva kuva esittää yhden esimerkin käyrästä, joilla perusteellaan, että suojaustoimista ei ole hyötyä. Niistä väitetään olevan jopa haittaa.

On tietenkin totta, että tuollaiset käyrät eivät osoita tehdyistä toimista olevan hyötyä. Ne eivät myöskään osoita niistä olevan haittaa, sillä ne eivät yksinkertaisesti kykene osoittamaan yhtään mitään suojaustoimien tehosta.

Jokaisella yksittäisellä toimella on yksinään vain pieni merkitys. Kaikkien toimien tavoitteena on, että virus ei pääsisi siirtymään henkilöstä toiseen. Maski ei tietenkään auta, jos etäisyydestä ja käsienpesusta ei huolehdita, sillä virus pääsee tarttumaan muuta kautta. Pelkkä käsien peseminen ei auta, jos käy sairaana kaupassa yskimässä.

Hyötyä saadaan vain, jos huolehditaan kaikista keskeisistä tartuntareiteistä. Yksittäisen toimen merkitystä on vaikea osoittaa, mikä tulee hyvin esiin maskikiistelyssä.

On kuitenkin aivan varmaa, että jos jokainen suomalainen olisi kahden viikon ajan ilman toisen ihmisen kontaktia, epidemia sammuisi. Koska tämä ei ole mahdollista, ainoa tapa on vähentää ihmisten välisiä tarttumistilanteita muilla keinoin.

Epidemiaa ei todellisuudessa ole, vaan se johtuu testaamisesta

Kun laajamittainen testaaminen on käynnistynyt, on väitetty, että epidemia aiheutuu testaamisesta.

Kritiikissä sekoittuu kaksi asiaa. Runsas testaaminen lisää todennäköisyyttä havaita piilevät infektiot tarkemmin. Tämä ei tietenkään lisää todellisten infektioiden määrää eikä liene kritiikin kärki.

Ymmärtääkseni kritiikillä tarkoitetaan sitä, että laajalla testaamisella todetut tapaukset eivät ole todellisia infektioita vaan vääriä positiivisia.

Tämä on loogista siinä mielessä, että yhdelläkään testillä ei ole 100%:n herkkyys ja tarkkuus. On totta, että testauksen lisääntyessä, myös väärien positiivisten määrä lisääntyy. Tämä tapahtuu erityisesti silloin kun tauti on harvinainen testatussa väestössä, kuten Covid on Suomessa.

Olen käsitellyt vastaavaa ilmiötä vasta-aineiden mittausten osalta keväällä.

PCR-testin herkkyys

Covid-19 PCR-testin yhteydessä on julkaistu testin herkkyyden olevan n. 70%. Tämä johtuu osin näytteenoton onnistumisesta mutta myös siitä, milloin näyte otetaan suhteessa infektion kulkuun.

Virusta on infektion aikana nielussa vain tiettynä aikana mutta voi olla keuhkoissa tai ulosteessa. Nielunäyte ei infektiota paljasta. Tämän vuoksi oireiselta potilaalta, altistustilanteissa ja matkojen jälkeen testi herkästi uusitaan, sillä testin herkkyyden rajoitukset ovat tiedossa.

Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että laajastakin testaamisesta huolimatta väestössä on ollut ihmisiä, joilla on ollut infektio, vaikka testi oli negatiivinen. Kun Suomessa 13133 ihmistä on tänä vuonna saanut positiivisen Covid-19-tuloksen, voidaan arvioida, että Suomessa on ollut tuhansia ihmisiä, joilla testaus ei ole paljastanut tautia.

PCR-testin tarkkuus

Mikä sitten on PCR-testin tarkkuus? Tämä tieto tarvittaisiin juuri sen väitteen kumoamiseen, että testaamisen tuottamat väärät positiiviset tulokset olisivat epidemian syy eikä itse virusinfektio.

Kirjallisuudesta ei löydy tarkkaa lukua, sillä ei ole olemassa varmaa ns. kultaista standardia, johon PCR-testin tulosta voisi verrata. Kirjallisuudesta löytyy valtava hajonta tarkkuusarvioista, jotka vaihtelevat 96% ja 100% välillä. Tarkkaa lukua erityisesti Covid-19 PCR-testin osalta ei tiedetä.

Tämä mahdollistaa erilaisten spekulaatioiden esittämisen. Jos esim tarkkuus olisi vain 98%, Suomen kaikki testipositiiviset voisivat olla vääriä positiivisia, koska testejä on tehty yli 1,2 miljoonaa kpl.

On kuitenkin selvää, että väärien positiivisten määrä ei voi koskaan ylittää todettujen positiivisten testitulosten määrää.

Uskottavimmat arviot tarkkuudesta saa esiin niistä maista, joissa tautia on ollut todella vähän ja testausta tehty kuitenkin paljon. Poimin maailman Covid-19-tilastoista kolmentoista vähiten Covid-19-tapauksia omaavan maan luvut ja jaoin näiden maiden positiivisten testitulosten määrän tehtyjen testien määrillä.

Noissa maissa testejä oli tehty 128 719 kpl ja näistä positiivisia oli 327. Tämän perusteella väärien positiivisten yläraja olisi 0,254%, jos kaikki positiiviset olisivat olleet vääriä positiivisia. Todellisuudessa tietenkään tämä ei ole totta vaan vain tätä tarkastelua varten tehty arvio ylärajasta.

Kun sitten otetaan huomioon Suomessa tehtyjen testien määrä, todetut positiiviset testitulokset ja edellä laskettu väärien positiivisten yläraja, päädytään Suomessa alla olevan taulukon mukaiseen tilanteeseen (16.10.2020 mukaisesti).

Kuvassa olevat lihavoidut vihreät luvut ovat syötetty, muut laskettu niiden perusteella.

Kun testattuja näytteitä on yhteensä 1 279 100 ja positiivisia tapauksia yhteensä 13 133, näissä voi olla korkeintaan 3 249 väärää positiivista. Kyseessä on siis yläraja ja luku on varmasti tätä pienempi.

Luvun suuruus voi tuntua yllättävältä. Kun testejä tehdään paljon väestössä, jossa tautia on vähän, syntyy hyvin tarkallakin testillä (nyt laskettu tarkkuus 99,66%) paljon vääriä positiivisia. Kuitenkin 1000 tehdystä testistä vain 2,5 on väärää positiivista.

Todellisuudessa tilanne ei tietenkään ole näin radikaali. Testausta on toki tehty matalalla kynnyksellä mutta pääasiassa altistustilanteissa ja oireisille henkilöille, jolloin vääriä positiivisia syntyy vähemmän.

Alla on esitetty Markku Hännisen tuottamia käyriä testien ja diagnosoitujen määristä Suomessa. Niistä näkyy selvästi, että testimäärä ei korreloi juurikaan tautitapausten määrien kanssa. Tämähän pitäisi tulla esiin, jos valtaosa positiivisista olisi vääriä positiivisia.

Testien määrä kasvoi voimakkaasti elokuun puolivälissä ja on pysynyt samalla tasolla mutta diagnosoitujen tapausten määrä on noussut huomattavasti vasta myöhemmin. Elokuun lopussa positiivisten osuus testeistä oli matalimmillaan 0,14%. Tällä luvulla laskettuna vääriä positiivisia vuonna 2020 olisikin ollut enintään 1791 kpl, vaikka kaikki tuolloin havaitut tapaukset olisivat olleet vääriä positiivisia.

Yksi PCR-testiä kohtaan esitetty kritiikki on perustunut siihen, että sitä ei ole alun perin kehitetty diagnostiikkaa varten. Näin on kuulemma itse testin kehittäjän väitetty sanoneen.

Niin tai näin, tuolla alkuperäisellä tavoitteella tai sanomisella ei ole mitään merkitystä tänään.

PCR-testejä on tuon ajan jälkeen tutkittu todella paljon ja sen diagnostinen herkkyys ja tarkkuus on selvitetty. PCR-testaus on yksiselitteisesti hyväksytty luotettavaksi diagnostiseksi testiksi.

On tietenkin totta, että testi havaitsee Covid-19-viruksen RNA:ta eikä positiivinen testitulos sinänsä kerro, että kohteessa olisi enää elävää ja tartuttavaa virusta.

Lopuksi

Voidaan todeta, että sekä tilastoitu ylikuolleisuus että sairaaloiden kokemukset niissä maissa, joissa epidemia on levinnyt laajalle osoittavat, että Covid-19-infektio on selvästi vaarallisempi kuin esimerkiksi influenssa ja voi viedä hautaan myös nuoria ja terveitä.

Epidemian laaja leviäminen aiheuttaa merkittävää ylikuolleisuutta, jota ei kuitenkaan onneksi Suomessa ole jouduttu kohtaamaan.

Virukselta suojautumisen tavoitteena on katkaista tartuntaketju. Yksittäisellä toimella on vähäinen merkitys mutta tarpeeksi monen käyttäminen on tehokkaampaa. Koska meillä ei rokotuksen puuttumisen vuoksi ole muitakaan tunnettuja tehokkaita keinoja, on turvauduttava niihin, joita on. Yksittäisten toimien tehottomuutta ei voida osoittaa sijoittamalla niitä tartuntakäyrälle.

Vaikka minkään diagnostisen testin tarkkuus ei ole 100%, nykyisen PCR-testin luotettavuus riittää osoittamaan epidemian olemassaolon. Massatestauksesta johtuen vääriä positiivisia testituloksia tulee vääjäämättä. Ne eivät kuitenkaan selitä eivätkä merkittävästi sekoita epidemiatilannetta.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että pahin seuraus väärästä positiivisesta testituloksesta on se, että henkilö on tarpeettomasti karanteenissa 10 vrk. Tämä on toki ikävää mutta pieni haitta suhteessa taudin riskiin.

Todellisempi ongelma on se, että testin puutteellisesta herkkyydestä johtuen väestössä voi olla infektoituneita levittämässä tautia. Onneksi suojautumistoimilla voimme vaikuttaa niihin.

On mielenkiintoista, että erilaisten tilastojen ja käyrien käyttö pseudotieteellisten väitteiden yhteydessä on selvästi lisääntynyt. Käytöllä tavoitellaan ilmeisesti uskottavuutta. Covid-virukseen liittyvät pseudotieteelliset väitteet näyttäisivät myös Suomessa politisoituneen.

Ehkä ilmiön voisikin tiivistää seuraavaan hieman muokattuun Ronald Coasen lainaukseen tieteellisen tiedon tilastollisesta väärinkäytöstä:

If you torture the data long enough, it will confess.

(Jos kidutat dataa tarpeeksi pitkään, se tunnustaa).

121 vastausta artikkeliin “Pseudotieteelliset väitteet Covid-epidemiasta”

 1. Jussi M. avatar
  Jussi M.

  Hienoa kun joku koittaa selkokiellellä avata aihetta, kiitos siitä. Itseäni ei huolestuta mikää muu kuin tuo itseoppineiden määrä. Heille ei kelpaa lääketieteelliset perusteet,ovat omassa aatteessaan niin syvällä ja uskovat kuka nyt sitten minkäkin “asiantuntijan” lausuntoja. Pienen riskiryhmäläisen isänä olen alusta asti ihmetellyt miksi muka kotimainen terveydenhuolto vedättäisi kansaa.

 2. Timo Kautto avatar
  Timo Kautto

  En ole henkilökohtaisesti törmännyt väitteisiin – saati jollakin tavoin perusteltuihin väitteisiin – siitä, ettei covid19-virusta olisi olemassa. En liioin ole huomannut väitettävän, että kaikki tai edes enimmät tilastoidut tartunnat johtuisivat epätarkasta PCR-testistä. Sitä vastoin olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että koronan kohdalla, yhteiskuntien vastatoimet ovat tolkuttoman ylimitoitettuja suhteessa taudin todelliseen vaarallisuuteen.

  Kyllä, USAssa vuotuinen kuolleisuus (kuukausittaisilla, saati viikottaisilla luvuilla en näe juuri relevanssia) on noussut 10 – 15 %. Tämä siis tarkoittaa, että vuonna 2020 kuoli väestöstä 1,05 %, eikä 0,9 %. Moniaalla muualla, kuten juuri Suomessa, kuolleisuus on jopa laskenut. Väitän siis – edelleen – että ilman tätä suhteetonta media-vyörytystä ja kansan pelottelua, normikansalainen ei olisi edes huomannut koronaepidemiaa. USAssahan on osittain tällainen “ihmiskoe” tehty, ilmeisesti jopa selväpiirteisempänä kuin Ruotsin ja muun Euroopan vertailussa. South Dakota -nimisessä osavaltiossa koronatoimet ovat perustuneet liittovaltiotasolla ihmisten informoimiseen, hoitokapasiteetin vahvistamiseen ja rokotusten kiirehtimiseen. Yhtään kauppaa, kapakkaa tai koulua ei ole suljettu, eikä maskipakkoja ole määrätty, kuten lähes kaikissa muissa osavaltioissa. Ihmisiä ohjeistettiin myös käymään töissä jokseenkin normaalisti ja vain riskiryhmiä pyrittiin suojaamaan erityisillä toimilla. Tartunta- ja kuolinluvut olivat South Dakotassa keskimääräistä korkeammat, mutta eivät läheskään maan huippua. Mitään katastrofia ei tapahtunut. Nythän USAn korona-ongelma on jo lähes ohi. Sekä tartunnat että kuolemat ovat pudonneet noin puoleen vuoden takaisista luvuista.

  Mitä tulee Ruotsiin, maan väestön kuolleisuus on niinikään noussut muutamia prosentteja lähivuosien tasolta, mutta ei tarvitse mennä kuin vuoteen 2003 asti, niin kuolleisuus suhteessa väkilukuun oli vuotta 2020 korkeampi. Oliko Ruotsissa poikkeustila vuonna 2003? Ei.

  Maskeilla on tottakai jonkin tasoinen tartuntoja vähentävä vaikutus, vaikka maamme viranomaiset yrittivät viime keväänä pitkään vängätä tätä itsestäänselvää faktaa vastaan. Maskin käyttö ei myöskään aiheuttane lyhyellä aikavälillä mitään merkittävää terveydellistä haittaa, mutta yhtä selvää kuin on maskin hyöty tartuntojen vähentämisessä, on niiden pitkäaikaisen käytön epäterveellisyys – varsinkaan ulkosalla maskia ei mielestäni tulisi juuri missään oloissa käyttää, ja vähiten harvaan asutussa Suomessa, jossa ihmiset pitävät luontaisesti “hajurakoa” toisiinsa, eikä puheenpartemme ole samalla tavoin roiskahteleva kuin vaikkapa Ranskassa, Somaliassa tai Italiassa.

  En ole voinut kuin kummastella tätä korona-paniikkia. En kykene keksimään sen taakse mitään ihmeellisiä salaliittoteorioita – ehkä yleinen medikalisaatio on nyt sitten vain raksahtanut sen verran eteenpäin, että vähäinenkin uusi kuoleman aihe saa aikaan tällaisen reaktion. Itse olen koettanut pitää mielessä, että elämän pitäisi olla vähän muutakin kuin kuoleman välttelyä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hyvä, jos etä ole nähnyt noita väitteitä. Minä olen.

   On toki totta, että suurin osa kuolleista on ikääntyneitä. Mutta myös nuoria on kuollut. Tämä kuolleisuus on kuitenkin vain osa totuutta. Nyt on tullut selväksi, että tauti jättää isolle osalle lievemminkin sairastuneille ja nuorille vakavia jälkihaittoja, jotka saattavat kestää pitkäänkin.
   Lisäksi epidemian rajaamisella pyritään siihen, että terveydenhuolto kuormituksen kestää. On todettu, että hiemankin laajemmalle levinnyt epidemia johtaa sairaalahoidon ylikuormittumiseen, mikä näkyy nyt esim Virossa. Ylikuormituksen lisäksi todellisia haittoja syntyy siitä, että muiden sairauksien hoito kärsii. Tämä voi vakavissa sairauksissa nostaa merkittävästi haittoja, jotka eivät noissa koronatilastoissa näy. On selvää, että kommenttisi on sellaisen henkilön kommentti, joka ei ole itse terveydnhuollossa töissä.

   Olen samaa mieltä siinä, että ulkona ei normaaliolosuhteissa tarvita maskia, eikä sitä ole vaadittukaan. Sen sijaan ei ole mitään näyttöä siitä, että tavanomainen maskin käyttö olisi merkittävä terveysriski. osa terveydenhuollon henkilökunnasta käyttää maskia suurimman osan työajasta eikä heillä ole todettu mitään erikoista.

   1. Timo Kautto avatar
    Timo Kautto

    Kiitos vastauksesta.
    En minäkään pidä maskin käyttöä minään merkittävänä terveysriskinä. En vain itse laiskuuttani ole ottanut sitä käyttöön, koska pidän sen hyötyjä tartuntojen torjunnassa vähäisinä.
    Tuo long-covid on todella huolestuttavan tuntuinen asia, jota toivon tutkittavan kiireimmän kaupalla. Muilta osin sitä vastoin pidän taudin vakavuutta sen verran lievänä, ettei sen pitäisi – siis pitäisi – voida ylikuormittaa minkään rikkaan länsimaan terveydenhoitoa. Nythän olisi jo vuosi ollut aikaa vahvistaa yhteiskuntaa näiltä osin.
    Tauti on vakava, mutta koska se ainakin toistaiseksi kurittaa pääosin ei-aktiivista väestön osaa, olen kyllä kovasti eri mieltä nykyisen linjan kanssa, joka uhkaa todella raunioittaa maan ja vähän koko läntisen pallonpuoliskon talouden. Mielestäni olisi pakko ja hyvät edellytykset päästä siihen, että nuoret ja terveet pysyvät kouluissaan ja töissään ja vain (pahimpia) riskiryhmiä suojellaan erityistoimin.
    Olen tosiaan lääketieteen puolella täysi maallikko (juristi) joten näiltä osin täysin netti-infon varassa.

 3. Sami 1 avatar
  Sami 1

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta ja monesta asiallisesta vastauksesta tänne kommentteihin!

 4. Kristiina avatar
  Kristiina

  Epidemian vaarallisuuden ja vaikeusateen kertoo mielestäni sairaalahoidon ja erityisesti tehohoidon tarve. Näihinhän ei testaaminen vaikuta, jos on riittävän sairas niin päätyy sairaalaan ja lopulta teholle. Viime keväänä lock downin aikaan aikaan teholla oli 80 potilasta, tänään 17. Nyt ei ole lock downia vaan rajoitukset. Ilmeisesati kuitenkin lock down saattaa olla jossain vaiheessa tulossa.

 5. spec avatar

  Nythän on WHO ohjeistanut että maksimi CT-arvo mitä ajetaan pitäisi olla alle 30.
  Ja mikäli potilas on kliinisesti oireeton pitäisi testi uusia.

  Eli käytännössä kaikki positiiviset voivat olla suomessa myös vääriä positiivisia koska kukaan ei tunnu tietävän montako CT:tä on ajettu.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Väitteesi ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin keskimääräinen Ct-arvo oli Positiivisten tulosten Ct-arvo oli Keskimäärin Ylivoimaisesti suurin osa testeistä tulee positiiviseksi alle 30 sykleillä. Valtasa jo alle 25 syklillä. Jos menee kovin myöhäisille sykleille ennnen kuin on positiivinen, labra varmistaa tuloksen toisella menetelmällä tai vastaa tuloksen heikkona pos. Tuota Ct-arvoa ei ilmoiteta, koska se vaihtelee valmistajasta riippuen eikä voi antaa mitään yleismaailmallista rajaa.

   Tämän lisäksi tuon väitteesi virheellisyyden voi todeta ilman Ct-arvoja: Katso positiivisten määriä esim syksyllä ennen uutta aaltoa. Silloin tehtiin päivittäin 10-15 testiä ja positiivisia oli tosi pieniä määriä. Myös Uudessa Seelannissa, jossa tehdään paljon testausta ja tautia on vähän, ei ole juurikaan positiivisia testituloksia. Miten voit selittää nuo vähäiset positiiviset tulokset nopissa tilanteissa?

   1. spec avatar
    spec

    Onko sulla esittää tilastoa suomessa todetuista positiivisista koronanäytteistä joista näkyy että tämä ylivoimainen suurin osa on alle 30 sykliä vai mihin tuo väitteesi perustuu ?

    CT-arvoa ei ilmoiteta sinun mukaasi mutta sitten kuitenkin voit sanoa että ylivoimaisesti suurin osa on todettu alle 30 sykleillä, eihän tuossa ole järkeä ?

    Suomen tilanteesta voidaan todeta selvästi että mitä enemmän testataan sitä enemmän tulee tapauksia eli tilastollista virhettä tapahtuu ja kuolleiden määrät ei korreloi esim. viime maaliskuuhun vaikka tartuntoja on huomattavasti enemmän.

    Uuden seelannin tilanne on vieras en kommentoi sitä kun tiedä miten sielä testataan.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kirjoitan aiheesta pian. Olen saanut labroista tietoa siitä millä Ct-arvolla positiiviset tulokset ovat tulleet. Kevään ja syksyn infektiolukujen vertailu ei ole mielekästä sillä keväällä testattiin paljon vähemmän, jolloin vain osa tapauksista tuli diagnosoitua. Suosittelen katsomaan syksyn testausmäärien ja tapausten suhdetta esim viikoittain. Todellakaan tapausten määrät eivät seuraa testausten määriä. Uusi Seelanti on vain niin hyvä esimerkki, sillä siellä testataan palajon vaikka tautia ei ole. Jo tämä todistaa väitettäsi vastaan.

 6. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Hei

  En pääse lukemaan kyseistä artikkelia.

  Ja jos kerran ei piilotella miksi THL ei vastaa tuohon kysymykseen? Useaan otteeseen ja usea ihminen kysynyt eikä vastauksia ole kuulunut

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sinun mielestäsi THL:n päätehtävä on vastata kaikkiin kansalaisten esittämiin kysymyksiin? Taitaisi jäädä varsinaiset työt tekemättä.
   Lisäksi osa kysymyksistä toistuu samanlaisina, vaikka niiden olisi jo vastattu esim verkkosivuilla. Huomaan saman tässä blogissakin: Samoja asioita jankutetaan loputtomasti vaikka juuri olisi asiaan huolellisesti vastannut.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Julkisuuslaki vaatii THL vastaamaan noihin tietoihin ja nyt THL rikkoo sitä kun ei tuota tietoa ilmoita noita lukuja

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Poimin lyhyen osan kirjoituksesta tähän:
   ”RNA ja kokonainen infektiivinen virus ovat kaksi eri asiaa”
   Markkinoilla olevien PCR-menetelmien keskinäinen analyyttinen herkkyys on Kekäläisen mukaan varsin hyvä.
   – PCR-diagnostiikassa on muistettava, ettei testi tietenkään ole täydellinen. On hyvä ottaa huomioon myös se, että viruksen RNA ja kokonainen infektiivinen virus ovat kaksi eri asiaa. Viruksen RNA:ta erittyy osalla potilaista aika pitkäänkin paranemisen jälkeen nenänieluun ja ulosteisiin, eikä se tarkoita, että potilas olisi edelleen tartuttava.
   On yritetty keksiä erilaisia kikkoja, joilla pystyttäisiin paremmin erottamaan tartuttamattomat potilaat. Eräs Kekäläisen mainitsema konsti on cycled threshold. Se on PCR-reaktiosta syntyvä lukuarvo, joka kertoo, millä monistussyklillä testi on tullut positiiviseksi.
   – Tiedetään että mitä matalampi sykliarvo, sitä enemmän näytteessä on ollut alun perin virusta.
   Virusten kopiomäärää mittaavassa PCR-testissä on Kekäläisen mukaan normaalisti olemassa standardi, johon sitä verrataan. Koronatesteissä standardia ei vielä ole, joten ei ole hyvää tapaa ilmoittaa CT-arvoa eri laboratorioiden välillä.
   – Tämä asia saattaa vielä kehittyä, ja mahdollisesti se vielä tulee. En kuitenkaan löisi vetoa sen puolesta, koska se on pikkuisen monimutkainen, kun puhutaan nenänielunäytteistä. Nyt on kuitenkin käyty keskustelua siitä, pitäisikö laboratorioiden ilmoittaa CT-arvo, koska se kertoisi siitä, paljonko näytteessä suurin piirtein on virusta.
   Kekäläisen mukaan HUSLABissa on tehty analyysi siitä, miten heidän käyttämänsä PCR-testi performoi tosielämässä kliinisiin mittareihin verrattuna. Sairaalapotilailla päästiin jopa 90-prosenttiseen herkkyyteen, mutta avohoitoisissa pyörittiin Kekäläisen mukaan 50–60 prosentin hujakoilla.
   – Kliininen diagnoosi on tietenkin hyvin hankala koronaviruksessa, koska oireiden kirjo on hyvin laaja. Tässä (analyysissä) altistumistiedot oli kuitenkin otettu vahvasti huomioon. Tämä ehkä indikoi sitä, että 90 prosenttia on todennäköisesti katto, johon tällä testillä päästään, ja että se ei ole oikeassa elämässä ihan niin korkea.

 7. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  The maximum reasonably reliable Ct value is 30 cycles. Above a Ct of 35 cycles, rapidly increasing numbers of false positives must be expected .

  https://cormandrostenreview.com/report/?fbclid=IwAR2zbNyYZoangrKxVi6vNMLi8GiEGm44eqU7tyABaNT3bJ-McVag2P8SvGY

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juurihan tuossa todettiin että positiivisten havaintojen sylkimäärä on ollut kohtalaisen matala. En nyt löydä uudelleen sitä raporttia, jossa positiivisten tulosten yhteydessä syklimäärä oli valtaosin haarukassa 20-25.
   WHO:n ohjeistaminen on globaalia. Eikä ohjeistus ole koskaan haitallista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Suomessa olisi tehty analyysit väärin. Miksi et halua luottaa, että laboratorion ammattilaiset osaavat käyttää PCR-menetelmää asianmukaisesti Suomessa? Miksi sinä osaat tämän asian mielestäsi paremmin?

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Jo se ettei tietoja haluta tarkemmin kertoa THL: toimesta esim mikä on niiden positiivisten löydösten määrä tai suhteellinen osuus, joilla Ct-arvo on yli 30 herättää kummastusta.
    Jos kaikki olisi tehty niinkuin pitää niin miksi piilotella tietoa?

    1. Juhani Knuuti avatar
 8. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Koska ei ole ollut parempaa tietoa jaossa?
  Nythän tosiaan WHO linjasi näin ” the IFU carefully to determine if manual adjustment of the PCR positivity threshold is recommended by the manufacturer.”
  Eli selkeästi on ollut nyt niin ettei valmistajan suosittelemaa maksimisyklimäärää ole käytetty kun WHO pitää tuollainen linjaus tehdä ja selkeästi asiantuntijat eivät ole tienneet miten testit toimivat kun kerran pitää erikseen ohjeistaa.

  https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

 9. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Eli tuo THL:n itse laittama tieto että tyypillisesti käytetään 40 monistusjaksoa, referenssilaboratoriossa käytämme 45 sykliä. Positiivisilla löydöksillä Ct-arvo on tyypillisesti välillä 15-38 ei pidä paikkaansa?

  https://twitter.com/THLorg/status/1334020021169766400

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ota kantaa noihin tietoihin mutta luotan, että ovat miettineet syklien määrän huolellisesti. Näin vain hiljattain raportin jossa syklit olivat vähäisemmät. Kuten sanoin, en ole tuon testin asiantuntija vaan vain seurannut tuota keskustelua. Mutta en ymmärrä miksi tehtäisiin homma väärin? Miksi? Mitä sillä tavoiteltaisiin? Luotan, että asiantuntijat tietävät noiden testien toiminnan.
   Tuossa twiitissä sanotaan: “Positiivisilla löydöksillä Ct-arvo on tyypillisesti välillä 15-38.”

 10. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Mikä on kantasi tästä? Nyt kun on tiedossa että Suomessa on käytetty todella isoja monistuskerta määriä ja WHO kehottaa laskemaan PCR -testin monistuskertoja (Ct, cycle treshold). Nykyinen 35-40 monistuskertaa on tuottanut virheellisiä tuloksia siten, että joka toinen positiivinen tulos on ollut virheellinen positiivinen.

  PCR testi uudelleenarviointiin, jonka mukaan vähintään joka toinen positiivinen tulos Suomessa on testin tuottama virheellinen positiivinen.
  • PCR testin käytön koronaviruksen tunnistamiseen perustellut julkaisu [1] on joutumassa uudelleenarviointiin, 22 tiedemiestä nosti rebuttaalin sitä vastaan [2], jossa osoitettiin julkaisun mukaisesti suoritetussa PCR testissä olevan 10 vakavaa vikaa.
  • Näiden vikojen vuoksi testi ei tunnista vain koronavirusta, vaan myös genomijäämiä, ei erota onko virus lisääntymiskykyinen eikä kerro viruksen määrää oikein.
  • PCR testi kuten sitä nyt on suoritettu, antaa näistä syistä merkittäviä määriä vääriä positiivisia tuloksia.
  • Yksi keskeinen ongelma on että kuten oikeasta alakulmasta käy ilmi, testi hakee genomipareja siten että myös hajonneen viruksen RNA lasketaan, vaikka se ei kykene aiheuttamaan tautia.
  • Kun testissä käytetään yli 35 monistuskertaa on testi sekä ehjällä viruksella että jäämillä tehtynä käyttökelvoton indikaattori. Huippuluokan laboratorio-olosuhteissa (Charite) tehdyissä testeissä 4/310 testiä antoi virheellisen positiivisen.
  • Kun Suomessa tehtiin 25.11 23 323 testiä päivässä [3] niin vähintään 300 niistä on ollut virheellisiä positiivisia 599 positiivisesta, joita tuona päivänä löydettiin, eli joka toinen ”tartunta” oli virheellinen positiivinen.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/?fbclid=IwAR14HXNWkv4dAU4DT376dXE3Cwn19u8YyUEdv-WwMaYpG5uCWIzz6XWgptc

  https://cormandrostenreview.com/report/?fbclid=IwAR2zbNyYZoangrKxVi6vNMLi8GiEGm44eqU7tyABaNT3bJ-McVag2P8SvGY

  https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05?fbclid=IwAR0gDGg8oscC2yEsMjwitFbuMDARIlcpDcvfLft8VrcrJJtLSE3yPdqKlDA

  https://scontent-hel3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/141251095_10158763221896166_8227763404353099689_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=-bUMIGP17yYAX_nHuCC&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=368756702592351538bcb987672d9bf9&oe=60323625

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ole PCR-asiantuntija mutta olen seurannnut keskustelua aiheesta. Tulkintasi ei nyt ole asiallinen ja perustuu virheellisiin tietoihin. Syklimäärät ovat olleet käytännössä huomattavasti pienempiä ja valtaosa positiivisista tuloksista on saatu varsin matalilla syklimäärillä, jossain reilun 20 tasolla. Väärien positiivisen määrä ei siis ole noin suuri kuin väität vaikka jokaisessa testissä on toki virheellisen tuloksen mahdollisuus. Asiantuntijoiden mukaan pelkkään syklimäärään ei kannata edes takertua sillä testin herkkyyteen vaikkaa moni muukin asia. Siksi tuloksiakaan ei raportoida sylkimäärien kanssa.

   Mutta siinä olet oikeassa, että kun on saanut tartunnan, PCR voi pysyä positiivisena vaikka ei enää tartuttaisikaan kun elimistössä on edelleen viruksen RNA:ta. Mutta myös väitteet siitä, että koko epidemia olisi virheellisten PCR-tulosten aiheuttama on virheellinen.

 11. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Kantasi tästä blogista jossa sinun artikkeliin otetaan kantaa?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ota kantaa Ossi Tiihosen juttuihin ja poistin linkin.
   Jokainen voi itse arvioida oman kantansa mutta olen käynyt katsomassa niitä kirjoituksia ja myös olemme vaihtaneet kommentteja Twitterissä. Valitettavasti Ossin kanssa ei synny mitään keskustelua tai vuorovaikutusta. Hän vain toistaa omia väitteitään, että epidemiaa ei ole tai se on merkityksetön eikä aiheuta kuolleisuutta ja että torjuntatoimet ovat tarpeettomia. Hän on yksinkertaisesti väärässä. Mikään asiallinen fakta ei muuta hänen kantaansa, joten koen keskustelun hyödyttömänä. Hän käyttänee tätä toimintaa poliittisiin tavoitteisiin, koska ilmoittaa olevansa Perussuomalainen.

   1. Timo Jokela avatar
    Timo Jokela

    Poistelet `jumalana` eäluotettavina pitämiäsi sivuja. Katso video jossa Mullis kertoo seikkaperäisesti että PCR-testi on kelvoton varsinkin THL: käyttämällä menetelmällä.
    Mielestäni olet asenteellinen ja ymmärrän kyllä sen.
    Reiner Fuellmic on käyttänyt Saksan parhaita asiantuntijoita joita ei ole leivottu Bill Gatesin ja muiden triljardöörien masseilla. Jos Volkkarin päästöhuijaus meni polvilleen menee tämäkin väistämättä.
    Käsikirjoitettu juttu sano mitä sanot. Pakkorokotuksia vanhainkodeissa jne. kivaa. Suomikin on siirtynyt virallisesti fasismiin naisen pakkotestaukseen osallistuttuaan. Tämä Virolainen yrittäjänainen.
    https://fi.sott.net/article/516-Koronatestin-PCR-tekniikan-keksija-PCR-ei-sovellu-tyhjentavasti-diagnosointiin-video-tekstitys-suomeksi

 12. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  WHO on muuttanut PCR-testien käyttöä koskevia ohjeita.
  He toteavat nyt, että positiivinen tulos ei sinänsä osoita COVID19-infektiota ja että toinen testi ja kliininen diagnoosi vaaditaan.
  https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users?fbclid=IwAR2lIGU9dWAMAbPVwQuLLwBt61_bQa1HRX19xsvrQqge0u3fFzOyHPJD3sc

 13. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Tutkimus siitä kuinka toimivia lockdown toimet ovat

  While small benefits cannot be excluded, we do not find significant benefits on case growth of more restrictive NPIs. Similar reductions in case growth may be achievable with less restrictive interventions.

  Mikä on kantasi?

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Lockdown-toimien vaikutusten teho on todella vaikea arvioida. Niin monet asiat vaikuttavat yhteiskunnassa, että luotettavaa tietoa on vaikea saada oikein millään. Jos olisi mahdollista satunnaistaa kaksi erillistä samanlaista aluetta, joissa toisessa olisi lockdown ja toisessa ei, se voisi selvitä. Kitenkin meillä on monenlaista suuntaa antavaa näyttöä siitä, että toimilla on vaikutusta. Onhan päivänselvää, että jos emme kahteen vikkoon olisi lainkaan kontaktissa toisiin ihmisiin, koko epidemia sammuisi kokonaan. Kontaktien vähentäminen siten vähentää mutta ei pysäytä kokonaan tartuntoja.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Sitten tullaankin siihen kysymykseen että voiko pitkittyneestä lockdownista olla enemmän haittaa kuin hyötyä? Esim hoitovelan suhteen. Kehitysmaissa se näkyy jo nyt kun ensimmäisen kerran sitten 1990-luvun äärimmäinen köyhyys lisääntyy, eliniän odote kutistuu ja vuosittainen kuolleisuus HIV:n, tuberkuloosin ja malarian vuoksi kasvaa. HIV,Malaria ja Tuberkuloosi kuolemien odotetaan tuplaantuvan tänä vuonna. Uskotko että hoitovelka voisi Suomessa aiheuttaa suurta kuolleisuutta esim viivästyneiden syöpäkontrollien/hoidon aloituksen viivästymisen vuoksi?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tämäkin asia on aika monimutkainen. Nimittäin jos epidemia tulisi pahaksi, sitten vasta syntyisikin hoitovelkaa kun kaikki resurssit pitäisi keskittää covid-potilaiden hoitoon. Esim syöpäpotilaiden diagnostiikka ja hoito viivästyisivät.

     Toisaalta jos epidemia pysyy kurissa eri toimilla, pystyy myös terveydenhuolto toimimaan normaalimmin, jolloin viiveitä ei samassa mitassa synny. Keväällä havaittiin myös että akuutit sydäntapahtumat vähenivät eikä syynä ollut se, että potilaat eivät hakeutuneet hoitoon vaan se, että oikeasti lockdown lyhyellä aikavalillä myös vähentää joidenkin sairauksien syntymistä ja tapahtumia sekä myös esim tapaturmia.

     Terveydenhuollon näkökulma on kuitenkin vain yksi. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen näkökulma ovat myös tärkeitä.

 14. Olavi Koskela avatar
  Olavi Koskela

  Ihan pikkiriikkinen yksityiskohta: taulukossasi oikeita testipositiivisia, siis ‘sairaita’ on 9 884, ja kaikkien testipositiivisten määrä on 13 133. Testin positiivinen ennustearvo on vanhan tiedon mukaan oikeiden positiivisten osuus kaikista testipositiivisista, eli 9 884 / 13 133. Tämä on laskimeni mukaan 0,752608. Taulukossasi PPV on kuitenkin 0,752614. Eihän erolla ole mitään merkitystä, mutta mistä mahtanee johtua? Sivumennen, Kary Mullishan lähinnä oivalsi sen, kuinka (evoluutiossa kehittynyttä) polymeraasientsyymiä voidaan hyödyntää DNA pätkien monistamiseen koeputkessa. Kemian Nobelhan siitä pätkähti.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ole tuota neljättä desimaalia tarkistanut, enkä jaksa alkaa nyt uudelleen sitä laskemaan.
   Olkoon sitten vaikka neljännen desimaalin näppäilyvirhe.

 15. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Lisäksi linkki tuolle koronarealistit sivulle vain koska alkuperäinen postaus oli poistettu
  Tässä alkuperäinen https://koronarealistit.com/wp-content/uploads/2021/01/screencapture-web-archive-org-web-20210110163620-https-puheenvuoro-uusisuomi-fi-ville-veikko-elomaa-koronadystopia-2021-01-11-09_28_02.png

  Ville-Veikko Elomaa on yleiskirurgian ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Työuraa takana yli kaksi vuosikymmentä lääketieteen parissa.

 16. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Eli sinusta Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan
  eettinen neuvottelukunta (ETENE) ei ole luotettava lähde?

 17. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Koronan kustannukset ovat suuremmat kuin yhden vuoden lääkekustannukset tai yhden vuoden perusterveydenhuollon
  kustannukset. Ja tässä noin neljän miljardin euron valtion talousarvioon sisältyvässä koronasummassa ei ole vielä laisinkaan huomioitu sitä, mitä yhteiskunnan sulkeminen, yritysten
  tappiot, mahdolliset konkurssit, lomautukset, työttömyys ja bruttokansantuotteen lasku
  tarkoittavat – tulevaisuuden valtionvelan hoitokustannuksista puhumattakaan.

  Joudumme väistämättä priorisoimaan, tekemään valintoja. Nyt on valittu koronaepidemian hallinta ja hillintä. Kukapa vielä tietää, onko tämä valinta viisas ja kaiken re-
  88 COVID-19-epidemian eettinen arviointi
  surssin arvoinen – varsinkin jos koronavirus kuitenkin jää globaaliksi pysyväksi riesaksi.
  Yritysten ja yhteiskunnan sakkaaminen aiheuttaa suuria ikävyyksiä myös yksilöille. Työttömyys, taloudelliset ongelmat, mielenterveysongelmat, päihteiden lisääntyvä käyttö,
  syrjäytyminen – todella vaikea negatiivinen kierre, joka on nähty aiempien lamakausien
  seurauksena. Näiden hintalappu on vaikeasti arvioitavissa, mutta se on varmasti suuri

  Mielipiteitä kirjoituksista?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Toisaalta on myös laskettu, että epidemian hallinta on taloudellisesti kuitenkin parempi kuin päästäminen leviämään.

   Poistin linkit, sillä ne johtivat virheelliseen tietoon ja väitteisiin. Kyseessä epäluotettavat sivustot.

   1. Khellstr avatar

    Kuka on laskenut että epidemian hallinta on taloudellisesti kuitenkin parempi kuin päästäminen leviämään? Onko tämä laskelma jossakin luettavissa?

    Vai onko tämä vain sinun mutuasi?

    Onko Suomessa tehty hyöty/haitta analyysiä rajoitustoimenpiteiden suhteen.
    Jos on, niin mikä taho sen on tehnyt ja löytyykö se jostain?

    Tässä on preprintti jonka mukaan haitat ovat vähintään 10 kertaa suuremmat kuin hyödyt: https://www.preprints.org/manuscript/202010.0330/v2

    Tässä tutkimuksen tehneen tutkijan haastattelu:
    https://torontosun.com/opinion/columnists/canadian-experts-research-finds-lockdown-harms-are-10-times-greater-than-benefits/wcm/cc911cf4-fb29-4cb7-9f7e-3d39b368fb6f/amp/?__twitter_impression=true

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     En ole tehnyt tuosta laskelmaa, koska en ole tuo aiheen asiantuntija. Olen seurannut talousasiantuntijoiden kantoja asiaan. Preprintti ei asiaa kumoa sillä mikäli ei mitään rajoitteita tehtäisi koko yhteiskunta romahtaisi. Esimerkiksi torjunnassa hyvin onnistunut maa Uusi Seelanti on normaalissa tilassa onnsitunen torjunnan vuoksi.

   2. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Poisit linkit? Harmi, koska varmaan ne olisivat löytyneet “Viralliselta hallituksen hyväksymältä mediasivustoltakin”, eli vaikkapa Neuvostoliiton Pravda (totuus) uutisoinnista.

 18. Timo Kalliokoski avatar
  Timo Kalliokoski

  Pakko palata PCRtestin pätevyyskysymykseen, koska koko korttitalo tuntuu olevan sen päälle rakennettu.

  Miksi Ruotsin terveysvirasto luopui kokonaan tämän testin perusteella tehdystä terveydentilan arvioinnista ja ilmoitti siitä 30.11. 2020 tiedotteessaan?

  Tässä perustelu ja uusi ohjeistus ruotsiksi ja huonona googlekäännöksenä, josta asia kuitenkin selviää.

  Eikö tämä ole aika selvä osositus siitä, että tätä tautia voitaisiin käsitellä kuten muitakin influenssaviruksia?

  “PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

  De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

  Kriterierna togs fram i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygien och smittskydd. Rekommendationerna kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer, då nuvarande kunskap är begränsad.”

  “Virusten havaitsemiseen käytettävissä testeissä käytetty PCR-tekniikka ei pysty erottamaan viruksia, jotka pystyvät tartuttamaan soluja, ja viruksia, jotka immuunijärjestelmä on neutralisoinut, joten näitä testejä ei voida käyttää määrittämään onko joku tarttuva. Virusten RNA voidaan usein havaita viikkoja sairauden jälkeen, mutta se ei tarkoita, että olet edelleen tarttuva. On myös useita tieteellisiä tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että covid-19: n tarttuvuus on suurin taudin alkuvaiheessa.

  Siksi suositellut kriteerit tartuntavapauden arvioimiseksi perustuvat vakaaseen kliiniseen paranemiseen ilman kuumetta vähintään kahden päivän ajan ja että oireiden ilmaantumisesta on kulunut vähintään seitsemän päivää. Niille, joilla on ollut voimakkaampia oireita, vähintään 14 päivää sairauden jälkeen, ja kaikkein sairaimmille, hoitavan lääkärin henkilökohtainen arvio.

  Kriteerit kehitettiin yhteistyössä tartuntatautilääketieteen, kliinisen mikrobiologian, hygienian ja infektioiden torjunnan erikoisjärjestöjen edustajien kanssa. Suositukset päivitetään, kun uutta tietoa covid-19-tarttuvuudesta lisätään, koska nykyinen tieto on rajallista.”

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19?fbclid=IwAR394jz0kAcIlPTlmgW1yP4624Qt1YiMNJv2CE2Q0VXfvoYRkokKiO1KC4w

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mikähän tässä on nyt niin ihmeellistä ja ristiriidassa aikaisemman kanssa? Kun ihminen altistuu tai sairastuu PCR-testi kyllä kykenee osoittamaan luotettavasti, onko virusta päässyt elimistöön. On päivänselvää, että pelkkä positiivinen testi esimerkiksi myöhemmin otettuna, ei kerro onko henkilö edelleen tartuttava tai ei. Viruksen RNA:ta voi säilyä elimistössä pidempään vaikka henkilö ei olisi enää tartuttava. Jos meillä olisi suuri osa väestöstä saanut viruksen, voisi tulla ongelmaksi, että tällaisia positiivisia testituloksia tulisi paljon esille vaikka he eivät olisi enää tartuttavassa vaiheessa. Mutta tällä hetkellä väestöstä vasta alle 1 % on sairastanut taudin ja testauksessakin nyt positiivisten määrä on ollut korkeintaan muutaman prosentin luokkaa. Näissä olosuhteissa tuo kuvattu ongelma ei voi olla oikeasti merkittävä.

   1. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Tuo on kyllä huolestuttavaa että meistä vain 1%. Briteissä kun jouluun mennessä uutisoitiin mm. BBC että 10% löytyi jo vasta-aineita. Ja koska vasta-aineet monella ehtineet hävitä 8kk aikana niin todellisuudessa luku on vieläkin suurempi! Silti voi olla T-soluja ja muita immuunijärjestelmän osia jotka tunnistavat viruksen, eli tuskin aivan hukkaan mennyt. Itse en ottaisi rokotetta varsinkaan jos olisin jo luomuna sairastanut. Lähes kaikille pahemmin sairastuneille kuitenkin kun muodostuu mitattava määrä noita vasta-aineitakin.

    Miksi huolestuttavaa? No koska olemme suojattomia esim. ulkomaille lähtiessämme.

 19. Miksi? avatar
  Miksi?

  Pierre Kory, M.D., Associate Professor of Medicine

  Mitä mieltä tästä? Miksi tuota lääkettä ei ole otettu käyttöön?

  https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w&t=87s&ab_channel=NewsNOWfromFOX

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Katsoin pikaisesti mitä tutkimustietokannoista löytyy. Näyttää siltä, että on vasta koeputkinäyttöä ja ihmisillä tehtyjä tutkimuksia vasta toteutumassa. Joitakin preprinttejä ja alustavia kohorttitutkimuksia löytyy pienillä materiaaleilla. Ei voi vielä paljoakaan luvata hoitotehoa ihmisillä sillä asialliset satunnaistetut hoitokokeet puuttuvat.

    https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-86702020000400369&script=sci_arttext
    https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.26.20219345v1
    https://shomman.org/wp-content/uploads/2020/12/599-Article-Text-2208-2-10-20201215.pdf
    https://www.researchgate.net/profile/Md_Khan24/publication/344200256_Ivermectin_Treatment_May_Improve_the_Prognosis_of_Patients_With_COVID-19/links/5fcf4348299bf188d4002841/Ivermectin-Treatment-May-Improve-the-Prognosis-of-Patients-With-COVID-19.pdf

    Kriittisiä kommentteja tutkimusnäytön osalta vielä tässä:
    https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-86822021000100902&script=sci_arttext
    http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_42779/BezmialemScience-8-94-En.pdf

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tällaiset videot voivat olla vakuuttavia mutta kannattaa oikeasti odottaa kunnon näyttöä. Keväällähän klorokiinista hypetettiin ja myös C-vitamiinista. Jatkotutkimuksissa hyötyä ei ole voitu osoittaa. Ivermectin on loislääke, josta näyttää nyt nousevan samanlainen hypetys. Kyllä viranomaiset sen käytön sallivat ja suosittelevat, jos siitä on hyötyä. Jos ei, näytön täytyy olla puutteellista.

   Asiaa on kommentoitu mm. tässä
   https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/faq-covid-19-and-ivermectin-intended-animals (päivätty 16.12.2020)

 20. Miksi? avatar
  Miksi?

  Yllättävintä tässä loppujen lopuksi kai on ihmiskunnan reaktio: rajat pantiin kiinni, lentokoneet jäivät maahaan, ravintolat ja teatterit suljettiin, massatapahtumat kiellettiin, koululaiset komennettiin kotiin ja työikäiset etätöihin, hauraat vanhukset karanteeniin. Talous romahti, työttömyys ja konkurssit lisääntyivät rajusti. Pahinta ei tässä mielessä vielä liene nähty. Miksi maailma reagoi niin kuin reagoi? Mitään tällaista ei nähty aiempien pandemioiden aikana, vaikka esimerkiksi 1950-luvun aasialaisinfluenssassakin tauti oli yhtä vakava – espanjantaudista nyt puhumattakaan.
  Kun ensimmäiset tiedotteet uudesta hengitysteiden infektiotaudista alkoivat tulla Kiinasta tammikuussa 2020, tauti kuulosti SARS-taudin lievemmältä versiolta. Niinpä ajateltiin yleisesti – itsekin ajattelin – että kyllä Kiina naapurimaineen saa taudin pysähtymään samoilla hygienia- ja eristystoimenpiteillä, joilla SARS saatiin kuriin vuosituhannen alussa. Näin ei käynyt. Yksi selitys tälle oli oireettomien tartunnankantajien suuri osuus. Virus levisi väestössä salaa.

  Tämänkään ei sinänsä olisi pitänyt olla yllätys kenellekään. Moni muukin virusinfektio on lieväoireinen tai usein jopa oireeton. Esimerkiksi poliovirusinfektio aiheuttaa halvausoireisen taudin vain noin 1 %:lle tartunnan saaneista. Myös muut 99 % kuitenkin levittävät virusta useiden viikkojen ajan. COVID-19 on toki hengenvaarallinen erityisesti ikääntyneille, muttei lopulta erityisen poikkeuksellinen virustauti (pdf tiedoston taulukko).

  Mielipiteesi kirjoituksesta?
  https://www.duodecimlehti.fi/duo15971

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kirjoitus oli kiinnostava ja ajatuksia herättävä. Toki siinä oli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

   Vertaaminen influenssaan on toki sallittua mutta on hyvä muistaa, että influessa ei ole johtanut terveydenhuollon ja teho-osastojan ylikuormitukseen ja siihen on myös ollut rokote. Laajalle levinnyt virus olisi yksinkertaisesti tullut liian kalliiksi kuolleisuuden ja terveydenhuollon kuormituksen suhteen. Ilmeisesti myös tässä tilanteessa epidemian rajaaminen on osoittatunut muun yhteiskunnan ja talouden kannalta edullisemmaksi kuin sen päästäminen vapaasti leviämään. On hyvä pitää mielessä, että Suomessa kuolleisuus on pientä sen vuoksi, että virus ei ole vapaasti levinnyt. Niissä maissa, joissa on levinnyt, myös kuolleisuus ja sairaaloiden kuormitus on ollut suuri ongelma.

   1. Miksi? avatar
    Miksi?

    Influenssa on aiheuttanut terveydenhuollon ja teho-osastojan ylikuormituksia vaikka siihen on rokote. Sitä ei vaan tunnu kukaan enää muistavan

    https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007295906.html

    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001119298.html?fbclid=IwAR0ANQU4DY3JireH7AfXUxr1Szm24e-GBaeHBl0OGdN77xma2w03z17AXRE

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On toki, mutta kyllä tosiasia on kuitenkin, että jos Covid-19 leviäsi yhtä laajalle kuin influenssa aiemmin, olisi sairaaloiden kuormitus ja kuolleisuus aivan eri luokkaa. Toki saa verrata mutta ero on merkittävä.

   2. George O avatar
    George O

    Jännä juttu muuten, että Influenssa noin vaan hävisi, kun tämä koronahomma alkoi.
    Siis puhdasta nollaa monen sairaanhoitopiirin alueella.
    Varmasti johtuu maskeista ja turvaväleistä.

    Millähän tavoin PCR-testi muuten erittelee influenssan ja koronan? Eivät osanneet sanoa tätä, kun työnsivät koronatikkuja poikani nokkaan. Itseäni tämä kiinnosti ihan siitä syystä, että edellisen kerran oltiin teholla influenssan takia ja sehän on lapsille aidosti vaarallinen tauti.

    Ihan huippua, kun pätevät lääkärit, joilla ei ole sidoksia lääkeyhtiöihin ovat alkaneet tekemään tieteellistä tutkimusta aiheen tiimoilta. Kannattaa käydä katsomassa FLCCC:n sivut. Ei ole mitään turhia bloginvääntäjiä tai Hollywoodlääkäreitä, vaan päteviä ammattilaisia.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Osin suojautumisesta, mutta influenssaa varmaankaan ei juuri myöskään testattu.
     PCR ei sekoita influenssaa ja koronaa. Aivan eri mittari.

     FLCCC on disinformaatioryhmä. Eivät he edusta muita kuin itseään. Ei heillä ole todellista asiantuntemusta taikka sitten tekevät tuota rahan vuoksi. Jos jollakin on sidonnaisuuksia, niin juuri tuollaisella ryhmällä, joka kykenee hyötymään suoraan disinformaatiosta.

  2. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Kysy poliitikoilta. Ovat ilmeisen korruptoituneita nykyisin. Käskyt lockdowneihin tuli ylempää ja Marin totteli. Muutama maa ei kuitenkaan ole näiden oligarkkien hallinnassa ja päätti tehdä toisin, mutta me olemme olleet sillä tiellä jo pitkään.

   Jos influenssaan on sallittu jotain 1000 kuolemaa per vuosi ilman mitään rajoitteita, niin eikö nyt kun on oli alle 500 kuollutta 2020, olisi syytä vähentää rajoituksia. Meinaan olemme jopa plussan puolella! Tästä parempaa argumenttia ei ole. Mutta varmaan jatketaan saman fuulan tekemistä, vain kun ollaan jo totuttu. Muutosta on vaikea saada aikaan, ellei lähdetä barrikaadeille. Sitä odotellessa jatka totuuden puhumista

 21. Ekhart GEORGI avatar
  Ekhart GEORGI

  Kiitos hienosta artikkelista. Olisi tärkeä saada siitä lyhyt kansantajuinen versio!

  Harmi ettet puhu dispersiosta.

  Tilanne on vaikea saada kuriin, koska edelleen ei kuunnella, mitä tiede sanoo dispersiosta, ja siksi testataan ja jäljitetään edelleen väärin.
  Aasiassa jäljitetään toiseen suuntaan. Länsimaiden yritykset jäljittää kaikkien eikä vain superlevittäjien kontakteja ovat tehottomia ja haitallisia.

  Aasiassa jäljitetään tartuntaketju taaksepäin ajassa päämääränä löytää henkilö joka on tartuttanut enemmän kuin yhden, kun jotkut niistä ovat superlevittäjiä.

  https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-driving-pandemic/616548/

  2 tärkeintä kohtaa on kuvakaappauksina tässä:
  https://mobile.twitter.com/ekhart1/status/1313541069368373248?s=20

  1. Ekhart GEORGI avatar
   Ekhart GEORGI

   Unohdin tärkeän osan:

   Aasiassa jäljitetään toiseen suuntaan. Länsimaiden yritykset jäljittää kaikkien eikä vain superlevittäjien kontakteja ovat tehottomia ja haitallisia.
   N. 10–20% sairastuneista aiheuttaa n. 80–90% tartunnoista. Valtaosa ei tartuta ketään tai vain 1 ihmisen.

   1. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Kuulostaa hyvältä. Olisi hyvä jos löydettäisiin nämä ja siten valtaosa muista voisivat jo jatkaa normielämää. Tosin jos se tulee yksityisyyden kustannuksella, niin sitten otan ennemmin pari tuhatta kuollutta per vuosi Suomessa. Meinaan vaarimme taistelivat sodassa ja siellä kuoli roimasti enempi vapauksiemme puolesta! Eli se on se hinta mitä meidänkin tulee olla valmiita vapauksistamme maksamaan. Monelta sodassa olleelta jos kysyt niin heille myös jälkikasvun turvattu talous oli tärkeämpää kuin heidän henki. Siksi talouttamme ei myöskään tule riskeerata parin tuhannen hengen kustannuksella, olisivat monet kuolleet pian muutenkin kun kuolleiden mediaani-ikä 84v!

 22. Ari Matikainen avatar
  Ari Matikainen

  Verkossa on emeritus professori Bhakdin video, jossa hän esittää kaikenlaisia ainakin näennäisesti järkeviä asioita liittyen koronaan. Ko. video löytyy mm. youtubesta ZnpnBYgGARE tunnisteella ja “Are we being told …” otsikolla. En laita suoraa linkkiä, kun en halua levittää luultavimmin väärää tietoa.

  PCR-testi tulikin jo aika hyvin käsiteltyä, ettei pidä ihan niin paikkansa kuin videossa on esitetty.

  Yksi rokotteisiin liittyvä jäi mieleen: lymfosiitit voivat hyökätä terveiden solujen kimppuun rokotteen takia (n. 50 min kohdalla).

  Tällaiselle maallikolle näennäisen looginen juttu, mutta ei kuitenkaan ihan tunnu oikealta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Verkko on valitettavasti täynnä erilaisia uskottavaltakin vaikuttavia virheellisiä tekstejä ja videoita. Aivan mahdoton on käydä niitä perkaamaan. Kun joku väittää kertovansa jotain, jota ei ole paljastettu taikka joka on salattu, voi olla melkein varma, että tarina ei pidä paikkaansa.

   Lisäksi on sellainen tuntuma, että ei ole kovin harvinaista, että emeritus-henkilöillä mopo tuppaa alkaa keulia jossain vaiheessa. Jopa Nobel-palkiinon saaneet ovat hurahtaneet joihinkin syviin päätyihin.

 23. Jukka Ilmonen avatar
  Jukka Ilmonen

  Tottakai maissa joissa koronaa ei saatu kuriin oli ylikuolleisuutta koska siellä kuormittuivat sairaalat, joten ihmisiä kuoli kaikenlaisiin muihin syihin kuin koronaan. Ei otettu vastaan ihmisiä joilla oli vaikka jotakin huimausta tai muita hämäriä oireita jotka olivat varoitus tulevasta infarktista tms. johon aikaisin reagoimalla oltaisiin ehkä voitu estää kuolema. Siksi kun ei tiedetä miten suuri vaikutus tällä on ollut ei tuo ylikuolleisuus mitenkään todista että ihmisiä kuolisi koronan vuoksi enempi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tämä ei ole se syy ylikuolleisuuteen vaan juuri koronainfektioon liittyvät vakavat tapaukset, jotka kuormittivat teho-osastoa. Itse asiassa muiden sairauksien vakavat tapahtumat vähenivät, kuten esim äkilliset sydäntapahtumat ym johtuen luulatavasti eristäytymisestä johtuvista infektioiden vähenemisestä sekä muista eilintapojen muutoksista.

   1. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Eli eristäytyminen parantaa terveyttä? Mites itsemurhat ja perheväkivalta, joka johtaa myös kuolemiin? Ne ovat lisääntyneet nyt. Ei näitä muuttujia kukaan ole laskenut tilastoihin, eikä ne tarkkaan ole edes tiedossa kun ei ole kunnon dataa. Ja sitten kun ollut koronavirus tartunta niin nekin laskettu koronakuolemiksi ainakin USA:ssa jossa ei olla oltu yhtä kriittisiä kuin täällä sen suhteen että kuolinsyy vastaa viruksesta aiheutuvia. En luottaisi muiden maiden tilastoihin. Suurin osa eivät ole sivistysvaltioita, ja valtava korruptio ja heittely tilastoinnin tarkkuudessa.

 24. AikaMies avatar
  AikaMies

  Koronatoimet tehoavat “kausiflunssaan” ja muihinkin liikkujiin. Kuolleisuus siis laskee. Tilastot eivät kerro totuutta – muuttujia on liian monta.

  1. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Joo tässä alkaa yhä enenemässä määrin olla muuttujia niin paljon että tilastot ovat aivan mitä sattuu. Nykyisiä esiintymislukujakaan ei voida verrata aiempiin, koska esim. aiemmin hoitajat eivät osanneet ottaa testiä nenästä niin hyvin. Ja sitten se että ketä valitaan testattavaksi on myös muuttunut, joka vaikuttaa lopputulokseen kanssa. Muuttujia on aivan liikaa ja ne ovat täysin mysteeri lukuja joita kukaan ei osaa laskea mukaan. Kuten vaikkapa nämä mainitsemani.

  2. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Juurikin tuota itsekin miettinyt. Aivan liikaa muitakin muuttujia tuon lisäksi. Myös testauksen kriteerit ovat muuttuneet maaliskuulta joten nyt saadaan aivan eri dataa. Ja muutkin tuntemattomat muuttujat nyt eri kuin maaliskuussa.

   Lisäksi kun koronaa verrataan influenssaan niin siinä vasta noita tuntemattomia muuttujia onkin, koska ei silloin pidetty asiaa näin tärkeänä ja oltaisi kaikkia influenssan omaavia listattu influenssa kuolemiksi. Siksi influenssan kuolleisuus näkyy roimasti alempana kuin koronan. Totuus voi olla aivan toista. Nytkin jos löydetään koronavirus niin ei testata olisiko myös influenssa tai muu flunssavirus, joten mistä tiedetään mihin niistä kuolikaan. Ruotsi oli oikeilla linjoilla keksiessään 2 kategoriaa “kuoli koronaan” ja “kuoli koronan kanssa”. Aivan nerokasta. Mutta sille naurettiin valtamediassa. Varsinaisia trolleja ovat koko media.

 25. enya avatar
  enya

  Minkä ihmeen takia edes koronaan kuolleille tehtäisiin ruumiinavauksia? Ihan huuhaatarina.

  1. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Totuuden selvittämiseksi, jos vähänkään epäilee? Hölmö kysymys.

 26. Teemu avatar
  Teemu

  Tervehdys,

  Kun PCR testin kehittäjä Nobelin palkinnon voittaja Kary Mullis sanoo, että PCR testiä ei voida käyttää mihinkään virus tautien totemiseen, niin miten se voi olla validi testaustapa? PCR testillä otetuissa virusnäytteistä yli 80% on ns. False Positive näytteitä.
  Jos otetaan esimerkiksi Ruotsi ja Patologi Elisabet Englundin “koronaan” kuolleiden määrä ruumiinavauksissa, saadaan tulokseksi täysi 0. Miten tämä on mahdollista? Eli ruotsissa on mainittu kuolleen korona virukseen hirveä määrä ihmisiä, mutta ruumiinavauksissa asiaa ei olle voitu todeta.

  (tästä poistettu kaksi linkkiä)

  Tässä tulee tavankansalaiselle sellainen olo, että nyt joku puhuu palturia todella paljon. Eli voisitteko avata pikkaisen enemmän tuota PCR testiä ja sitä mihin se oikeasti on tarkoitettu, sekä miten on mahdollista, että ruotsissa ruumiinavauksissa todetut korona kuolleisuus on tasan 0%? Tämä trendi myös muualla maailmassa.
  Kiitos paljon

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Valitettavasti minulla ei ole aikaa alkaa vääntämään tätä asiaa sinulla rautalangasta, sillä asia on jo kirjoituksessa selitetty. Voisitko lukea kirjoituksen. Jos et luota asiantuntijoiden viestiin tässä PCR-asiassa, en voi sille mitään.
   Näemmä pyrit vain levittämään somessa leviäviä virheellisiä väitteitä. Ne on jo moneen kertaan osoitettu virheellisiksi. Olet oikeassa, että joku puhuu palturia. Ne ovat ne noiden väitteiden alulle panijat.

   1. Teemu avatar
    Teemu

    Kiitos vastauksesta Juhani,

    En pyri esittämään mitään “salaliittoa” vaan pyrin ihan asiallisesti selvittämään, että miksi suuri osa virulogeista ja lääkäreistä selkeästi kertoo, että PCR testiä ei voida käyttää ja sitten toinen puoli sanoo, että voi. Niin mistä tiedän, että väitetty on tosi? Tästä asiasta ei ole olemassa konsensusta.

    Ketkä ovat “oikeita” asiantuntijoita keitä kuunnella? Se on tässä vähäsen ongelmana, ainakin minulla. Eli jos PCR testin löytäjä/tekijä Kary Mullis (R.I.P) (sekä hänen kolleegansa) sanoo ihan selkeästi (sekä dokumentit), että PCR testiä ei voida käyttää esim. viruksiin kuten kausi influensa / HIV, niin onko tämä nyt sitten “väärä” asiantuntija jota uskoa?

    Sekä jos Elisabet Englund (Arvostettu hänkin) sanoo, että ei ole löytänyt ruotsissa yhtään korona:an kuollutta, kun on tehnyt ruumiin avauksia henkilöille, jotka on merkattu kuolleiksi korona virukseen. Onko hän myös “väärä” asiantuntija?
    Liian paljon sekaannusta. Eli ketä, tai ketkä ovat “oikeita” asiantuntijoita keitä kuunnella?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ongelmasi on, että luotat noissa väitteissä toisen käden tietoon ja somejuoruihin.

     Oikeasti ei ole totta, että “suuri osa virulogeista ja lääkäreistä selkeästi kertoo, että PCR testiä ei voida käyttää” vaan kyseinen väite on pienen toisinajattelijoiden ryhmän synnyttämä. Joka ammattiryhmässä on toisinajattelijat. Ei silti ole mitään väliä sillä mitä joskus testiä kehitettäess joku olisi sanonut, sillä noilla sanomisilla on mielipiteen arvo, ei muuta. Ainoa, mikä merkitsee, on tutkimusnäöyttö menetelmän toimivuudesta. Se on olemassa ja luotettavaa, että PCR-testiä voi käyttää diagnostiikassa. Menetelmän luotettavuus on todistettu tutkimuksin. Menetelmää on huomattavasti parannettu takavuosista sillä mukana on kvantitaatiota. Siinä on toki perää, että välttämättä havaittu viruksen RNA ei kerro, että virukset olisivat eläviä. Tämä on hyvin tunnettu asia eikä mikään epätietoisuuden lähde. Mutta jos RNA:ta havaitaan, virusta on ollut limakalvoilla ja normaalisti niitä ei sieltä löydy. Kuvitteletko, että miljoonat lääkärit käyttäisivät globaalisti testejä, jotka ovat tunnetusti huijausta ja käyttöön soveltumattomia.

     Tuo ruumiinavaustarina on urbaani legenda. Sitä on vielä höytetty myös perättömillä väitteillä, että niiden tekeminen olisi kielletty mutta niitä olisi tehty salaa ja havaittu tuollaisia löydöksiä.

     Suosittelen nyt vain huomattavasti parantamaan kriittistä asennetta covidiin liittyviin omituisiin väitteisiin. Niitä nyt vain on todella paljon liikkeellä.

   2. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Mutta testin kehittäjä sanoi. Sä et edes tiennyt hänen nimeä kun sanoit “kuka lie”. Hän oli se “The asiantuntija”! Siinä sulle rautalankaa.

    En väitä että testi olisi feikki. Siis kyllä se toimii. Mutta kyse on sen soveltuvuudesta tähän käyttöön. Jos ei kyseessä ole oikeasti erittäin tappava tauti niin luotettavampaa dataa saataisiin muilla perinteisemmillä epidemologien taudin etenemismittareilla. PCR testin ongelma on se että se antaa vain positiivinen/negatiivinen tuloksen, eikä virusmäärää. Se rajoittaa pahasti siitä saatavaa hyötyä. Olet itse populisti some väittämien kannalla kuten “PCR on hyvä testi metodi”, vaikka se on aivan skeidaa.

    Ja sitten se että perinteisesti (AINA) on tapaukset/case lääketieteellisesti olleet oikeasti sairaita ihmisiä. Nyt kaikki pelkän positiivisen tuloksen saaneet, eli oli ehkä jotain 3000 “kuollutta” virusta jonka testi onnistui monistamaan, mutta joita ei mitenkään voisi levittää tai sairastua itse. Eli ei kuuluisi laskea tapaukseksi lainkaan tällaista henkilöä jonka yliherkkä 37 syklin tms. PCR toteaa positiiviseksi.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Väitteesi eivät kestä kritiikkiä. Epidemiologiset mittarit? Mitä ihmettä ne ovat? Miten niillä voidaan todeta kuka on saanut infektion ja kuka ei.
     Toiseksi PCR-testi ei enää ole vain +/- vaan se on kvantitatiivinen ja sen herkkyys ja tarkkuus on optimoitu niin, että on riittävätn herkkä mutta ei anna liikaan vääriä positiivisia.

   3. PCR avatar
    PCR

    Jos kerran luotat asiantuntijoihin mikä on kantasi tästä julkaisusta?
    Clinical Infectious Diseases -julkaisun artikkelissa (28.9.) todetaan, että kun koronatestin ns. Ct-arvo (cycle threshold -arvo) ylittää 35, alle 3 prosenttia näytteistä sisältää lisääntymiskykyistä virusta. Bullard et al. ovat päätyneet siihen, että Ct-arvon ollessa yli 25 henkilö ei voi levittää virusta.
    THL ei halua julkaista tietoja millä syklillä Suomessa testit tehdään. Osaatko sinä sanoa?

    https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603?fbclid=IwAR2UBKL-GKdm8WOI37VEgtTuSETLVSgj8VgBm3bplxAGqG50xVkwmmt1C9I

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Minusta viesti on ollut, että Suomessa käytetään syklimäärää, joka on osoittatunut optimaaliseksi herkkyyden ja tarkkuuden suhteen. On tietenkin selvä, että PCR toteaa aina onko viruksen RNA:ta näytteessä eikä mittaa onko elävää virusta. Syklimäärä on käsiottääkseni säädetty sellaiseksi, että testi toimii. Ei sitä viruksen RNA:ta löydy, jos ei ole elävää virusta ollut limakalvoilla.
     Kun nyt seuraa testauksen ja tapausten kehitystä, näyttää myös siltä, että testi ei ole yliherkkä sillä positiivisten määrä ei seuraa suoraan testien määrää eli epidemia ei ole testauksen aiheuttama harha.

   4. PCR avatar
    PCR

    THL:än mukaan testit tehdään 15-45 syklillä mutta ei sen tarkemmin suostu kertomaan tietoja.
    Sieltä on useampi henkilö kysynyt esim luinka monta prosenttia Suomessa raportoiduista positiivisista testituloksista on Ct-arvoltaan alle 25 ja kuinka monta prosenttia alle 35? Mielestäni nuo tiedot ovat tärkeitä ja ne pitäisi julkistaa. Portugalissa tuomioistuin määräsi PCR testin vääräksi tavaksi diagnosoida kun karanteeneja määrätään. Mikä on sinun kantasi tähän? https://www.portugalresident.com/judges-in-portugal-highlight-more-than-debatable-reliability-of-covid-tests/?fbclid=IwAR2oth_-OBZdj1fqI4A3KAJ3P2S_Mf3qg3S8AfEegixd-IrP4SQbjlJM-Gs

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Nuo testien yksityiskohdat eivät ole minusta olennaisia viestittäväksi sillä luotan, että testien asiantuntijat kyllä osaavat säätää ne kohdalleen. Kuka muka muu pystyy arvioimaan montako sykliä on oikea määrä kussakin testissä?
     Tavallinen kansalainen ei tuohon pysty.

     Mitä tulee oikeuden määräyksiin, voi vain todeta, että tuomioistuimet eivät ole se taho, joka pystyy lainkaan arvioimaan testien luotettavuutta. Tuomioistuimien toiminnasta on lukuisia surullisia tapauksia erityisesti Yhdysvalloissa, esimerkiksi evoluution kieltämisessä. Tuomioistuimen jäsenet ovat maallikoita lääketieteessä. Miten nuo maallikot muka osasivat arvioida tuollaista tietoa? Jos tällainen päätös tehdään, se on nähtävä poliittisena eikä tieteellisenä. Tiede ylipäätään on vapaata eikä ole olemassa mitään tieteen ylituomaria, joka voisi sanoa lopullisen totuuden.

   5. PCR avatar
    PCR

    Eikö nimenomaan nämä Oxfordin asiantuntijat nyt sanoneet että yli 25 sykliä on liikaa ja sen jälkeen tautia ei voi levittää vaikka sen jäämiä löytyisi. Tuohon tutkimukseen nyt tuo Portugalin tuomioistuin päätöksen linjasi “uling, dated November 11: “In view of current scientific evidence, this test shows itself to be unable to determine beyond reasonable doubt that such positivity corresponds, in fact, to the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus”.

    RT-PCR tests (standing for polymerase chain reaction tests) “are performed by amplifying samples through repetitive cycles”.

    “The number of cycles of such amplification results in a greater or lesser reliability of such tests. And the problem is that this reliability shows itself, in terms of scientific evidence (…) as more than debatable.”

    It’s here the ruling cites a study conducted by “some of the leading European and world specialists in this material” published by the Oxford Academic at the end of September.

    “At a cycle threshold (ct) of 25, about 70% of samples remain positive in cell culture (i.e. were infected): in a ct of 30, 20% of samples remained positive; in a ct of 35, 3% of samples remained positive and in a ct above 35, no sample remained positive (infectious) in the culture”.

    “This means that if a person has a positive PCR test at a threshold of cycles of 35 or higher (as happens in most laboratories in the USA and Europe), the chances of a person being infected is less than 3%. The probability of a person receiving a false positive is 97% or higher”. Onko sinusta nämä lukuisat asiantuntijat väärässä? (Jared Bullard, Kerry Dust, Duane Funk, James E Strong, David Alexander, Lauren Garnett, Carl Boodman, Alexander Bello, Adam Hedley, Zachary Schiffman, Kaylie Doan, Nathalie Bastien, Yan Li, Paul G Van Caeseele, Guillaume Poliquin Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Thuan Van Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola)

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Toistan tässä vielä saman mitä totesin edellisessä. Minulla on ole riittävää tietoa ottamaan kantaa oikeaan syklimäärään. Kommenteistasi päätellen ei myöskään sinulla. Sen vuoksi jätän nämä päätökset asiantuntijoiden päätettäväksi ja luotan, että he tietävät paremmin kuin esimerkiksi me, millainen syklimäärä on optimaalinen. Testaus näyttäisi kuitenkin toimivan eikä tolkuttomasti vääriä positiivisia voi tulla kun katsoo testauksen ja positiivisten suhdetta silloin kun epidemia oli hiljaisimmillaan ja testaus aktiivista. Tämä empiirinen havainto riittää minulle kertomaan, että mitään merkittävää ongelmaa ei tuossa ole en tarvetta alkaa asia tarkemmin pohtimaan joudenkin julkaisujen kautta.

   6. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Jos asiantuntijoita haet niin eikö Oxfordissa ole asiantuntijoita? Luottaisin tuohon 25 sykliin enempi kuin 40 jota todella moni asiantuntija on kritisoinut sen yliherkkyydestä.

    Sehän on aivan turha jotain oireettomia pistää karanteeneihin, eivät edes aivastele, eikä heissä ole paljoa virusta mitä levittää muihin. Hyvä jos riittää edes omaan käyttöön! 😉 Näin laajalle levinneessä tilanteessa tulisi optimoida vähäisten resurssien käyttö keskittymään niihin superlevittäjiin jotka 25 syklin testi löytäisi! Eikä tuhlata aikaa joihinkin tenaviin jotka ovat päivän päästä jo aivan terveitä ja eivät edes nenästään kaiva virusten täyttämää räkää jota levittelisivät ympäri hissin nappeja.

    Myönnätkö PCR:n ongelmat hyvin rajallisena työkaluna?

    PS. Se on muuten totta mitä sen kehittäjä Nobelin palkinnon saanut sanoi että se ei sovellu diagnoosien tekoon, koska ei mm. mittaa virusmäärää kehossasi, jota virusten kasvattaminen tekisi. Ja se olisi miten oikeasti tulisi, mutta ilmeisesti liian aikaa (ja rahaa) vievää, niin tyydytty tähän huonompaan. Niin siinä nyt kävi. Eikä siinä ole mitään salaliittoa, ja keskustelut moisista sanahirvityksistä on keksitty vain tyrehdyttämään keskustelu. Sama kuin sanoisi “Sä olet vain niin tyhmä”, joka on ad hominemia pahimmillaan.

   7. Timo Jokela avatar
    Timo Jokela

    Aikaa kulunut eikä FDA enää hyväksy RT PCR testiä koska ei erota patogeeniä.
    Uskon edelleen Kary Mullista enkä mitään pisteellä kikkailua.
    Mullis kertoo ettei testi sovellu taudin määritykseen eikä varsinkaan siihen oletko sairas vai et.
    Koska PCR on tuotantoväline eikä diagnostiikkaväline. Mies sanoo myös ettei valtaosa tajua elektronimikroskoopista mitään vähiten Tony Fauci. Siinä se. Koko Plandemia on perustunut tähän testiin ja MEDIAN pelkoporno-rummutukseen 24/7.
    Uskon myös Aalto yliopiston proffa Paul Lillrankiajoka kertoo ettei missään vaiheessa v.2020 ollut pandemiaa vaan pieni piikki silloin alussa.
    Uskon myös pakon edessä Tilastokeskusta joka ilmoittaa v.2020 Plördeen kuolleen 558 ihmistä joista 42 alle 65 vuotiasta eikä alle 20 vuotiaita yhtään henkilöä. Kuolleiden mediaani keski-ikä 82v. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen mukaan kuolintodistuksiin.
    eli jättimäinen kuisetus koko juttu yhtään sairastunutta tai kuollutta vähättelemättä.
    Kaikki HUS ja eri yliopistojen asiantuntijat ovat kusseet omaan saappaaseen koska menetetty uskottavuus on todella pitkällä näistä asiantuntijoista.
    Myös se tosiasia ettei Sars 2 Covid-19 virusta ole kenelläkään eristettynä on tosiasia.
    Näin 10.2.2022.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Putu jälleen pötyä. Jos olisit lukenut tuon FDA:n julkaisun oikeasti, etkä vain uskonut someväitteitä olisit havainnut, että kyse oli tietyn yhden kaupallisen testin hyväksynnän poistamisesta. Ei siis siitä, ettei PCR kelpaisi koronan diagnostiikkaan. Asiasta on myös uutisoitu muussa mediassa esim tässä: https://www.reuters.com/article/factcheck-fda-pcr-test-idUSL1N2P51XC
     Saat uskoa Mullisiin tai kehen tahansa, Suomessa on uskonnonvapaus.

     Olet kyllä aikamoinen fakiiri uskottelemaan itsellesi, että kaikki ne teholla olleet potilaat, joista osa on tautiin kuollutkin, ovat vain mielikuvituksen tuotosta. Kaininkolon tulee olla aika syvä, jotta tuohon logiikkaan pystyy.

  2. Testi avatar
   Testi

   According to Dr. Andrew Bostom, Covid-19 advisor to the Center and Rhode Island resident, a Brown University degreed epidemiologist, academic internist, and clinical trialist:

   “This first public revelation of cycle threshold (Ct) data, from over 5,000 RIDOH covid-19 rtPCR positive tests from late February through the end of June, reveals that a considerable number (36.2%) of these positive tests occurred at a Ct > 33, a level generally considered by the medical community to be associated with extremely low Covid-19 infectiousness.
   Kantasi? Miks tästä ei puhuta Suomessa?
   https://twitter.com/TTBikeFit/status/1338698633336774657?s=20&fbclid=IwAR3ABfN9Seqnu6XvoYemSK66eclkdO3ZyUAZhST4xg6hr4K5iEI1xkFh6sY
   https://rifreedom.org/2020/12/covid-19-ct-values-better-public-policy/

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Katso vastaus nimimerkille PCR.

   2. Testi avatar
    Testi

    The Swedish Public Health Agency has developed national criteria for assessing freedom from infection in covid-19.

    The PCR technology used in tests to detect viruses cannot distinguish between viruses capable of infecting cells and viruses that have been neutralized by the immune system and therefore these tests cannot be used to determine whether someone is contagious or not. RNA from viruses can often be detected for weeks after the illness but does not mean that you are still contagious. There are also several scientific studies that suggest that the infectivity in covid-19 is greatest at the beginning of the disease period.

    Mielipiteitä tästä?

    https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On hyvin tunnettua ja hyväksyttyä, että henkilö voi pysyä PCR-positiivisena pidempään kuin tartuttavana. Joka tapauksessa ei sitä viruksen RNA:ta henkilön nielusta löydy jos virus ei ole sinne aikanaan tullut.

   3. Testi avatar
    Testi

    The design principle of RT-PCR means that for patients with high levels of circulating virus (viral load), relatively few cycles will be needed to detect virus and so the Ct value will be low. Conversely, when specimens return a high Ct value, it means that many cycles were required to detect virus. In some circumstances, the distinction between background noise and actual presence of the target virus is difficult to ascertain. Thus, the IFU will state how to interpret specimens at or near the limit for PCR positivity. In some cases, the IFU will state that the cut-off should be manually adjusted to ensure that specimens with high Ct values are not incorrectly assigned SARS-CoV-2 detected due to background noise

    https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

   4. Martti R avatar
    Martti R

    Tällaista voi lukea tänään:

    RT-PCR -menetelmä (jota Suomessakin käytetään) on kohdannut merkittäviä vastoinkäymisiä, sillä testin kehittäjä professori Christian Drosten on saanut 15.12.2020 vahingonkorvausvaateen Reiner Fuellmichin asianajotoimistolta. (lähde Ossi Tiihonen kirjoitus)

 27. Heidi avatar
  Heidi

  Taudista ei pidä antaa liian synkkää kuvaa, sillä se johtaa ahdistukseen, joka joillakin ilmenee kotiin lukittautumisena ja toisilla taas hällä väliä asenteena. Alun Italian tilannetta ei voi verrata nykyiseen, sillä potilaiden hoidosta on opittu paljon. Ymmärtääkseni Suomessa ei teho-osastojen henkilökunta ole saanut tartuntoja, kuten ilmeisesti alussa maailmalla tapahtui. Itselläni maski saa aikaan valheellisen turvallisuuden tunteen. Aiemmin hyppäsin sivuun, kun joku tuli liian lähelle, nyt hengittelen maskini suojassa tyytyväisenä vaikka tiedän, ettei se minua kaikelta suojaa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tottakai ihmisten tunteet ja kokemukset ovat yksilöllisiä.

  2. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Juurikin näin. Maskin pitäminen luo samanlailla väärän turvallisuuden tunteen kuten amatöörinyrkkeilijät kun saavat päähänsä kypärän tuntevat he olevan alkuun voittamattomia, kypärä kun hieman suojaa, niin eivät vaivaudu väistelemään. Mutta kuten maskeissakin, tarvitaan yksi kova pommi muistuttamaan heitä kuolleisuudestaan! Muitakin vertauskuvia tästä psykologisesta ilmentymästä on, vaikkapa ralliautoilijat kypärineen, turvakaarineen ja istuimineen. Eivät varmasti uskaltaisi ajaa niin kovaa jos henki lähtisi eka törmäyksestä. Tuskin edes sallittaisiin kisoja, koska niihin ottaisivat osaa vain hullut.

 28. JR avatar
  JR

  Ilo lukea näitä yhteenvetoja! Joitakin huomioita:
  Tämä on vaarallinen tauti, ja erittäin tarttuva: leviämiskäyrältään se muistuttaa pohjoisen pallonpuoliskon kausi-influenssaa (kirjoituksen kuva USAsta, vasen puoli). Koska USA ulottuu niin etelään, niin oikea puoli on sitten subtropiikin leviämiskäyrä (n. 30 astetta jakolinja). USA alueena yhdistää nämä kaksi leviämismallia, ja vapaa matkustus varmaan varmistaa tehokkaan “karusellin”. Virus tuli myöhään, ja hyvä hypoteesi on sen myöhäinen siirtyminen potilas 0. Tuleva influenssakausi tulee yhdistämään nämä kaksi tautia, samanaikaisesti!

  Kuolleisuus yli keskiarvon on tarkin mittari covidin vaikutukselle; Ruotsissa on 3vko ylimääräiset kuolemat, Suomessa 2-3 päivän. Kotona murjottaminen ja hölmöilyn vähentyminen on sitten pienentänyt nettopoistumaa…

  Sormi pulssilla -mittari on ICU, IVA eli tehohoitoon päätyneet. Ruotsissa se on 30 tänään, kasvua viikossa 6kpl eli yli 20%. Uusia tulee 1-2 päivässä. Jopa yli 80 vuotiaat selviävät sieltä hengissa yli 50% todennäköisyydellä (koko kausi). Tämä ei kuulosta kovin kohtalokkaalta… https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

  Minulla on kokemusta maskin käyttöpakosta kaupoissa, liikennevälineissä, ravintolaan mennessä. Vaivaton rutiini, ja vaikka tästä ei muuta hyötyä olisi kuin muistuttaa varovaisuudesta, niin se riittää minulle. Jos maski suojaa naapuria edes pienellä todennäköisyydellä, niin se on ihan hyvä suojan peilaus, mutta vaatii pakollisuuden. Ruotsin maskittomuus valitettavasti todistaa, että maskittomuudellakin pärjää ihan hyvin (alkaen heinäkuu).

  Keväällä testattiin oireellisia, nyt niitä ja oireettomia. Täytyy varoa vertaamasta omenoita omenoihin+päärynöihin. Kasvaneet testitulokset eivät näy teho-osastolla Ruotsissa (vielä).

  Ruotsin toimiessa koko maailman kontrolliryhmänä, siihen vertaamalla voi oppia jotakin. Kevään kaaoksen ylimääräisistä kuolemista pitäisi siirtyä ajassa eteenpäin, kehitykseen heinäkuusta eteenpäin.
  JR

 29. Matti Verkasalo avatar
  Matti Verkasalo

  Kausi-influenssaan vertaaminen on sikälikin ongelmallista, että iso osa väestöstä ottaa influenssarokotuksen, eikä influenssan torjumiseksi sitten tehdä juuri muuta, kun koronan takia on suljettu rajoja ja työpaikkoja ym ym.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juuri siitä syystä, kun rokotetta ei ole, suojautuminen on ainoa keino. Influenssaa voi torjua rokotuksin, joskin sen kattavuus on matala ja tehokin vaihtelee.

  2. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Myös sen vuoksi ongelmallista koska influenssan suhteen ei olla tehty massiivista testausta ja suuri osa siitä on jäänyt tilastoissa piiloon. Varsinkin mitä kuolemiin tulee niin harvoja on julistettu kuolleeksi influenssaan ennen. Tuskin edes testattu. Jos influenssan suhteen olisi tehty samanlailla että riittää että on pelkkä tartunta niin heti lasketaan että kuoli mukamas juuri siihen, niin varmasti influenssa pärjäisi koronalle kuolleisuudessaan! Tai ainakin olisivat lähempänä. Siksi: Valhe, emävalhe, tilasto!

 30. Håkan avatar
  Håkan

  Ymmärsinköhän oiken.

  Jos vääriä postiivisia on 0.00254, ja testattuja on 1279000, niin silloin vääriä positiivisia tuloksia on 3249.

  Jos herkkyys on 0.7, niin havaitsematta on jäänyt 5620 tapausta.

  Jos kysymys asetetaan niin, että mikä on todennäköisyys sille, että minulla on oikeasti korona , kun olen saanut positiivisen tuloksen, niin sehän on 3249/13113 = 75%.

  Näiden tulosten valossa en ymmärä, mitä mieltä on testata. Sekä havaitsematta jääneiden tapausten osuus havaittuihin tapauksiin, sekä etenkin todennäköisyys väärälle tuloksella ovat järkyttävän suuria.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Positiivisen tuloksen ennustearvo eli PPV = näillä negatiivisen tuloksen rate-luvuilla 75% noin 1% esiintyvyydellä. Tuo on kuitenkin pahimman mahdollisen skenaarion tapaus.
   Todellisudessa se on parempi sillä tuon laskemisessa arvioin vain väärien positiivisten teoreettisen ylärajan, joka oli siis 0,25%.
   Jos käytämme väärien positiivisten lukuna esim 0,1%, on PPV 90%, jos tautia väestössä 1%.
   PPV nousee edelleen, jos todennäköisyys taudille on suurempi. Esimerkiksi jos on altistus tai oireita, ennakkotodennäkösiyys voi olla huomattavasti suurempi, jolloin PPV on myös suurempi.
   Itse en pidä edes tuota 75% PPV-arvoa valtavana ongelmana, sillä siitähän seuraa vain tarkkailu ja karanteeni, eikä mitään haitallista hoitoa.

   1. Håkan avatar
    Håkan

    10%-25% todennäköisyys sille, että sinä ja perheenjäsenesi ovat tarpeettomasti lukittuna omaan asuntoonsa 10 päivää on kyllä aivan kamalaa. Varsinkin kun ottaa huomioon taloudellisen haitan. Eikä kannata väheksyä nykyisen tartunnan saaneiden syyllistämisen ilmapiirissa myöskään sosiaalista haittaa, joka voi olla pysyvää.

    Terveysviranomaisten olisi hyvin tärkeää tuoda rehellisesti esille asiaa, että positiivinen tulos ei läheskään täydellä varmuudella ole positiivinen tulos. Ehkä silloin pseudotieteilijöillekin jäisi vähemmän sijaa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kysymys on OMAEHTOISESTA karanteenista, jonka aikana vältetään kontakteja. Ei sen perusteella ketään lukita sisään eikä ulos menemistä ole edes kielletty. Olen itse ollut tässä tilanteessa jo kaksi kertaa eikä ollut mikään kamala juttu.

   2. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Eihän se sulle kun voit kirjotella vaikka blogeja kotoa käsin. Mutta yritäppä liikkuvana yrittäjänä tai jossain raksalla tai päiväkodissa kun jatkuvasti joku räkänokka muka koronaviruksen kourissa. Voi tarttua uudelleen ja uudelleen väitetään, vaikka testi selvästi vain löytää sen ekan tartunnan jäänteitä ja toka ja kolmannella kerralla onkin joku aivan toinen pöpö, mutta silti testit jne. edessä. Aivan mahdotonta ja kauheaa turhuutta.

 31. Marika avatar
  Marika

  Miten voit silti suhtautua myönteisesti pcr-testin käyttöön kun itsekin toteat että positiivinen tulos ei kerro että näytteessä on elävää tai tartuttavaa virusta?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sillä perusteella mitä tutkimukset kertovat testin luotettavuudesta. Jos testi havaitsee viruksen RNA:ta henkilön nielunäytteestä, on se lähes varmaa, että hänellä on ollut kyseistä virusta nielussaan. Se ei kerro tietenkään, onko juuri sillä hetkellä nielussa elävää ja tartuntakykyistä virusta. Sitä on kuitenkin ollut eikä siitä voi olla kauan aikaa. Mitään hoitoahan tuosta toteamisesta ei laukea vaan oma seuranta ja hakeutuminen hoitoon, vain jos tulee oireita. Karanteenlla pienennetään riskiä, että virus leviäisi muihin.

   1. Jukka Ilmonen avatar
    Jukka Ilmonen

    Tällä hetkellä käydään kiivasta väittelyä siitä että onko virus oikealla tavalla eristetty. Uusi julkisuuteen tullut tieto tuonut esille että se tietty RNA sekvenssi jota PCR hakee ei välttämättä olekaan pelkästään tässä viruksessa. RNA viruksethan mutatoituvat RNA:n epävakauden myötä suht nopeasti, joten on täysin mahdollista että monetkin muut esim. toiset harmittomammat koronavirukset omaavat saman sekvenssin. Oletko tutustunut tuoreeseen väittelyyn aiheesta?

    Eikä lasketa jotain kuukausia vanhoja dogmaan perustavia väitteitä, koska silloin ei monikaan tutkija uskaltanut vielä myöntää mahdollisuutta tälle. Nutta nyt Great Barrington julkilausuman myötä jo 40,000 terveydenhuollon ammattilaista ovat allekirjoittaneet sen että eivät hyväksy rajoitteita jne. keinona, vaan yhteiskunta tulisi avata. Tiede ei ole demokratia, joten 40,000 vaikka vähemmistö on silti riittävän suuri voima että eivät voi olla aivan väärässäkään, joten asiasta tulisi keskustella uudestaan jotta voidaan päätyä uuteen “synteesiin”.

   2. Thomas Alexandre Sonigo avatar
    Thomas Alexandre Sonigo

    Kerrotko PCR testin lutoettavuudesta riippuen syklien määrästä? Sitä enemmän syklejä, sitä epäluotettavampi se tekee testistä. Et voi sano laajasti että PCR testi on 98% – 100% luotettava ku et jaottele luotettavuus eri sykleissä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Suosittelen lukemaan kirjoituksiani tästä blogista. Syklimäärä on optimoitu niin, että vääriä positiivisia ei tule. Maksimihan on 40 mutta se ei tarkoita, että 40 syklin saavuttanut positiivinen tulkittaisiin positiiviseksi. Olen yhdessä kirjoituksessa tuonut esiin millä syklimäärällä positiiviset testit raportoidaan, yleensä jossain 20-25 haarukassa.

 32. Antti Liikkanen avatar

  Pandemian laajuus, syvyys ja sen aiheuttama ”ylikuolleisuus” ei ole 10 kuukaudessa kuin arvattavissa ja sikäli todella laatuisa blogaus sisältää ehkä turhaakin agendaa.

  Mutta teksti sinällään on haastava ja parinkin lukemisen arvoinen, joskaan ei normaalille päättäjälle hevin avaudu.

  Tähän olisi hyvä saada vaikkapa Heikki Peltolan kommentti.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei tietenkään lopullinen vaikutus kuolleisuuteen selviä kuin vasta, kun epidemia on ohi. Nythän tässä käsiteltiin tämän hetken tilannetta eikä muusta väitettykään.

 33. Tapio Osala avatar
  Tapio Osala

  Eräs tuttu kirjoitti: ” Tuossa kyllä on virheellistä tietoa PCR testin herkkyyden laskemisesta. ”Jos esim tarkkuus olisi vain 98%, Suomen kaikki testipositiiviset voisivat olla vääriä positiivisia, koska testejä on tehty yli 1,2 miljoonaa kpl.” Sehän menee niin, että jos väärien positiivisten määrä on 2%, niin se on prosenttiosuus positiivisen tuloksen saaneista, ei niistä jotka on testattu. Eli jos testataan 1000 ihmistä ja heistä 10%:lla todetaan korona, niin näistä 100 positiivisesta 2% on vääriä, eli 2 kpl/100 kpl vääriä positiivisia. Eli herkkyys on HYVÄ.”

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   FP rate = FP/(FP+TN) eli (väärät positiiviset)/(väärät positiiviset + oikeat negatiiviset)
   Tämä on arvioitu olevan 0,25% Covid-19 PCR-testille.
   Jos se olisi 2%, se olisi 10-kertainen ja vääriä positiivisia olisi 25 000 tapausta eli selvästi enemmän kuin mitä tapauksia on Suomessa todettu.

  2. PCR avatar
   PCR

   Kun on ollut puhetta tuosta syklien määrästä Yhdysvalloissa Rhode Islandissa ne on julkaistu “According to Dr. Andrew Bostom, Covid-19 advisor to the Center and Rhode Island resident, a Brown University degreed epidemiologist, academic internist, and clinical trialist:

   “This first public revelation of cycle threshold (Ct) data, from over 5,000 RIDOH covid-19 rtPCR positive tests from late February through the end of June, reveals that a considerable number (36.2%) of these positive tests occurred at a Ct > 33, a level generally considered by the medical community to be associated with extremely low Covid-19 infectiousness. ” Mikä on kantasi tähän? https://rifreedom.org/2020/12/covid-19-ct-values-better-public-policy/
   https://twitter.com/TTBikeFit/status/1338698633336774657?s=20&fbclid=IwAR3lp-eYiUWJec_83QbduXYfChvUI1lVrXA95qP_77DH3M-JQ7ebU6ijzwA

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Olen seurannut keskustelua tästä ja asiantuntijoiden kanta oli, että pelkkään Ct-lukuun ei kannata kiinnittää suurta huomiota, sillä luotettavuuteen vaikuttaa moni muukin asia. Syklit eivät kuulemma ole läheskään aina 100% niin, että joka syklissä tapahtuisi kaksinkertaistuminen.
    On tietenkin selvää, että pelkkä RNA ei todista tartuttavuudesta vaan että kukin testi säädetään optimaaliseksi herkyyden ja tarkkuuden osalta.

  3. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Hänen matematiikka pwnaa omasi peruskoulun matskan. 😀

 34. Elina Karanta avatar
  Elina Karanta

  Hei. Kiitos kirjoituksesta, taas hyvää asiaa. Yksi kohta tässä vähän särähtää korvaan: mielestäni covid-epidemian vakavuusastetta ei voi perustella kollegoiden kokemuksilla eri Euroopan maissa. Samanlaisella argumentoinnilla voisi väittää epidemian olevan vaaraton, koska kollegoiden kokemukset Suomessa on, että teho-osastot ammottavat tyhjyyttään covid-potilaista,,eikä epidemia juuri muutoinkaan ole kuormittanut suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää muutoin kuin testauksen osalta. Tämä kritiikki nyt sen vuoksi, että yksittäisten ihmisten kokemukset tee asiaa tieteellisesti todistetuksi, vaikka varmasti itse asia näin olisi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kollegojen kokemukset ovat vain yksi lisäargumentti eikä vaarallisuus perustunut pelkästään siihen. Se on kuitenkin yksi konkreettinen lisätodiste siitä, että jos epidemia leviää laajalti, millainen tilanne voi pahimmillaan ja ihan oikeasti olla.
   Ymmärrät varmaan, että toiseen suuntaan ei voi päätellä epidemian vaarattomuutta. Jos epidemiaa ei ole, eihän sen vaarallisuutta voi arvioida potilasvirtojen perusteella. Suomessa tilanne on ollut käytännössä tällainen tai lievä. En oikein kykene hahmottamaan millä logiikalla tällainen käänteinen päätelmä voisi syntyä. Tämähän oli yksi keskeinen argumentti kirjoituksessa.

  2. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Joo hän yrittää päteä muiden varjolla. Ei omaa pätevyyttä tarpeeksi? 😉

   Ei Suomessa tule koskaan Espanjan tasoista tilannetta. Emme ole niin tiheästi asuttu, ja kulttuuri ja kontaktien pito aivan toista luokkaa. Joten tuo ulkomaisten kollegoiden tuntemus ei vaikuta Suomen tilanteeseen millään mittarilla.

 35. Juha avatar
  Juha

  Täältä Vaasasta voisi heittää pienen kommentin. Tuossa lokakuun alkupuolella kun tilanne vähän räjähti käsiin, niin sen kyllä huomasi kuinka vakavasti ihmiset siihen suhtautui. Ei mennyt kuin pari päivää ja lähestulkoon kaikilla oli maskit käytössä ja kaupunki tuntui autioituvan.

  Tietysti vastarannan kiiskejä on myös ja somessa tuntuu olevan turhankin paljon kaikenlaista huuhaata. Ihmetellään kuinka näitä tapauksia voi olla näin paljon, vaikka kaikilla on maski, eikä ollenkaan ymmärretä kumpi oli ensin: sairastuneet vai rajoitukset, saati sitä viivettä mikä rajoitusten vaikutuksessa on.

  Mutta kaikesta huolimatta, voidaan jo ehkä varovaisesti todeta, että näillä torjunta toimenpiteillä ja rajoituksilla on ollut vaikutusta. Näyttäisi että tapaukset on kääntyneet laskuun. Tai ei niistä maskeista ainakaan mitään suurta haittaa ole voinut olla.

  1. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   No eipä nyt 3kk myöhemmin ole maskien suuri lisääntyminen muuttanut käyriä. Joten se siitä huuhaasta! Mutta et varmaan muista enää tätä sanomaasi, ja juuri siinä se ongelma, kun ihmiset elävät jossain viikon parin sykleissä alati uusien uutisten myötä. Nyt pitäisi myöntää että olit väärässä ja myös että maskeihin siirtyminen olivat hyödyttömiä. Eikä tilastoinnissa niin pitkää viivettä ole. Viikko pari, ei 3kk!

 36. Annette Magi avatar
  Annette Magi

  Hei! Kiitos hyvästä ja selkeästä kirjoituksesta. Minua huolettaa eniten tällä hetkellä lasten ja nuorten tilanne. Vaikka lapset sairastavat pääosin lievän taudin, ei meillä vieläkään kerrota, että lapset ja nuoret tartuttavat. 10-19 vuotiaitten tartunnat ovat lisääntyneet paljon, kun koulut avattiin. Tartuntaluokkia on satoja ja altistuneita paljon. Kuinka saamme epidemian kuriin, jos tähän ei puututa? Viranomaiset ovat hiljaa, vaikka monet tutkimukset osoittavat tämän. Onhan lähtökohtaisesti jo epäuskottava, etteivät lapset tätä koronavirusta kotiin kanna, kun kantavat kaikki muutkin.

  Ystävällisin terveisin

  1. Jukka Ilmonen avatar
   Jukka Ilmonen

   Terve maalaisjärki kertoo että lapset kyllä tartuttavat myös. Päättäjämme keksivät sadun että eivät tartuta jotta voisivat sillä oikeuttaa heidän koulunsa ja harrastustensa jatkumisen, koska eivät halua herkille lapsille samoja mielenterveysongelmia, josta aikuiset jo selvästi kärsivät. Toivoisinkin rehellisyyttä hallitukselta, eikä kansalaisten pitämistä tyhminä. Itseasiassa olen juurikin samoilla kannoilla että kouluja ei tule sulkea.

   Ainoa syy miksi lapset voivat levittää vähempi on se että heidän immuunijärjestelmänsä hoitaa viruksen tehokkaammin pois, joten vaikka he aivastaisivat päin on heissä vähemmän virusta. Ja suuri osa oireettomia. Terve järki sanelee että oireettomat eivät levitä kuin ehkä hieman, sillä heissä ei ole montaakaan virusta mitä levittää, hyvä että riittää omiksi varoiksi 😉 Eivätkä myöskään yski/aivasta/pyyhi nenäänsä ja sitten koske pintoihin.

   Tästä syystä vain oireellisille olisi suositeltava maskeja. Ja muut saavat pitää oman harkintansa mukaan toki, kun ei ketään pakoteta ajattelemaan terveellä järjellä asioita tietenkään…

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email