Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Onko inkivääri nivelrikon ihmelääke?

Nivelartroosin eli nivelrikkoon ei ole parantavaa lääkehoitoa. Nivelrikko ei ole pelkästään mekaaninen nivelen kuluminen vaan siihen liittyy tulehdusreaktio, joka aiheuttaa kipua ja jonka yhteydessä myös rustopinta vaurioituu edelleen.
Nivelrikon pääasiallinen hoito on terapeuttinen harjoittelu, liikunta ja fysikaalinen hoito. Tulehduksen aktivoituessa ja nivelrikon kipuillessa kuitenkin myös lääkehoitoa tarvitaan.
Nykyisillä lääkkeillä pyritään lievittämään artroosin aiheuttamaa kipua, tulehdusta ja haittaa mutta ne eivät vaikuta itse nivelten rustopinnan vaurioitumiseen eivätkä lääkkeet voi estää sairauden etenemistä.
Tavallisesti käytettyjen tulehduskipulääkkeiden teho on melko vaatimaton ja niiden pitkäaikaiskäyttöön liittyy myös hyvin tunnettuja sivuvaikutuksia (ks aikaisempi kirjoitus). Glukosamiineja on myös käytetty nivelrikon hoitoon mutta myös niiden teho uusimmissa tutkimuksissa on ollut myös vaatimaton erityisesti iäkkäämmillä.
Toisinaan nivelrikon tulehdusvaiheita voidaan hoitaa lääkärin antamilla nivelensisäisillä kortikoidi- tai hyaluronihapporuiskeilla. Vaikutusaika on kuitenkin vain muutamia viikkoja eikä tällainen tietenkään voi kuulua nivelrikkopotilaan rutiinihoitoon.
Osa nivelrikkopotilaista on kokenut saaneensa helpotusta inkivääristä. Inkivääristä onkin tullut yksi internetin kohulääkkeistä. Inkivääriä markkinoivien nettimainosten mukaan sen on väitetty omaavan erinomaisen tehon nivelrikkoon, ja vieläpä ilman sivuvaikutuksia.
 
Mitä tutkittu tieto kertoo inkiväärin tehosta nivelrikossa?
Inkivääristä nivelrikon hoidossa on julkaistu yli 100 artikkelia. Harmittavasti valtaosa näistä ei täytä edes alkeellisimman tieteellisen koeasetelman perusedellytyksiä sillä tutkimuksista joko puuttuu vertailuryhmä kokonaan tai tutkittavat ovat tienneet milloin saavat inkivääriä ja milloin jotain muuta. Nämä ovat erityisen tärkeitä seikkoja sillä hoidon tehoa mitataan tyypillisesti henkilön subjektiivisella kokemuksella, kivun ja haitan kirjaamisella.
Lisäksi potilasmäärät ovat olleet tutkimuksissa varsin pieniä (24-247). Ei olekan yllätys, että inkiväärillä tehdyt asialliset yksittäiset lume-kontrolloidut tutkimukset eivät ole kyenneet osoittamaan inkiväärin tehoa. Niiden voima on jäänyt heikoksi pienten potilasmäärien vuoksi.
Viime vuonna Bartels et al julkaisivat meta-analyysin satunnaistetuista lume-kontrolloiduista tutkimuksista, joissa tutkittiin inkiväärin tehoa nivelrikkopotilailla. Valitettavasti vain 5 tutkimusta tarkastelluista 122 julkaisuista täytti asianmukaiset kriteerit (Cochrane/PRISMA) tullakseen otetuksi mukaan. Muissa oli yllä kuvattuja vakavia puutteita.
Näistä viidessä tutkimuksessa oli 757 potilasta mutta meta-analyysin saatiin lopulta mukaan 593 potilaan tiedot (joista noin puolet sai inkiväärihoitoa ja puolet lumehoitoa), koska 164 potilasta keskeytti eikä heitä sisällytetty analyysiin.
Potilaat olivat 47-66 vuotiaita ja mukana oli molempia sukupuolia. Pääasiallisin vaiva oli polven nivelrikko. Inkiväärivalmisteen määrä oli 500-1000 mg vuorokaudessa. Kaikissa tutkimuksissa hoidon tehon mittarina käytettiin potilaiden subjektiivista kokemusta, joka kirjattiin standardoidusti.
 
Inkiväärihoidon teho
Aktiivihoitoryhmässä oli tilastollisesti merkittävä vähenemä nivelkivussa (SMD -0.30 (95% CI: -0.50 – -0.09, P<0.005) lumehoitoon verrattuna.
Nivelrikon aiheuttamassa haitassa (disability) oli myös tilastollisesti merkittävä muutos (-0.22 (95% CI: -0.39 – -0.04, P< 0.01), joskaan tämä tulos ei ollut yhtä luotettava otoskoon rajoitteiden vuoksi.
Inkiväärin annosmäärä näytti olevan myös yhteydessä tehoon mikä tukisi sitä, että vaikutukset olisivat todellisia.
Analyysin ongelmana oli se, että 22% tutkimuksen aloittaneista (164 satunnaistetuista 767:stä potilaasta) keskeytti eikä heitä pidetty mukana. Emme siis tiedä mistä syystä potilaat lopettivat hoidon. Jos syynä olivat sivuvaikutukset, tämä johtaa luonnollisesti tuloksen vääristymiseen.
Nykyisin tutkimukset pyritään tekemään niin, että kaikki pidetään mukana keskeyttämisestä huolimatta (Intention-to-treat -periaate), koska muuten otokset voivat valikoitua ja lopputulos vääristyä.
 
Inkiväärihoidon teho verrattuna tulehduskipulääkkeisiin
Valitettavasti tutkittua tietoa on liian vähän, jotta tähän voisi ottaa kantaa. Meta-analyysin tekijät arvioivat tilastollisen vaikutuksen perusteella (SMD -0.30) tehon olevan samaa tasoa kuin esim. parasetamolilla (-0.21) ja muilla tulehduskipulääkkeillä on ollut (SMD vaihdellut -0.17 – -0.66).
 
Eikö inkiväärillä sitten ole lainkaan sivuvaikutuksia?
Meta-analyysissä selvästi enemmän potilaita lopetti inkiväärihoidon lumehoitoon verrattuna. (RR=2.33 (95% CI: 1.04-5.22; P= 0.04).
Raportoidut haittavaikutukset olivat pääasiassa vatsavaivoja ja paha maku suussa. Sivuvaikutukset eivät olleet vakavia eivätkä pitkäkestoisia mutta johtivat hoidon lopettamiseen. Analyysin perusteella tällainen hoidon keskeyttämiseen johtava haitta tulisi yhdelle 15:sta hoidetusta (NNH=number needed to harm).
Kuitenkin tämä tieto on peräisin harmittavaisesti vain kolmesta tutkimuksista, jotka raportoivat asiallisesti haittavaikutuksista (niissä mukana oli 328 potilasta). Muissa tutkimuksissa ilmeisesti tutkijat olettivat, että sivuvaikutuksia ei ole eikä niitä tarvitse edes kirjata? Lisäksi tuon 22% lopettamissyy ei ole selvillä.
 
Mihin inkiväärin mahdollinen teho perustuu?
Inkiväärissä on useita biologisesti aktiivisia ainesosia. Inkiväärin tunnettuja kemiallisia ainesosia ovat mm. zingibereeni (n. 30%) ja bisaboleeni. Hartsi sisältää karvasaineita, joita kutsutaan gingeroleiksi, sekä näiden dehydraatio- ja hajoamistuotteita, shogaoleja, ja zingeronia.
Näillä yhdisteillä on tulehdusta hillitseviä vaikutuksia. Kokeellisissa tutkimuksissa (siis eläimillä) inkiväärin yhdisteillä on havaittu vaikutuksia COXiin, lipo-oksygenaasiin ja TNF-alfaan. Ihmisellä kunnon tietoa asiasta ei näyttäisi olevan.
Kun verrataan lääkkeiden vaikutuskohteita inkiväärin vaikutuksiin, havaitaan, että kohteet ovat juuri niitä samoja, joihin lääkkeilläkin pyritään vaikuttamaan.
Tavallisimmin käytetyt lääkkeet ovat tulehduskipulääkkeitä, jotka hillitsevät nivelen tulehdusreaktiota vaikuttamalla estämällä syklo-oksigenaasia (COX) ja tämän seurauksena prostaglandiinien biosynteesi estyy. Osa lääkkeistä vaikuttaa sekä COX-1- että COX2-isoentsyymien toimintaan, osa vain COX-2 entsyymin toimintaan. Inkiväärin vaikutukset tulevat ainakin osittain tätä samaa reittiä.
 
Onko inkiväärin käyttö turvallista?
Ei tietenkään pitäisi olla mikään yllätys, että inkiväärihoidolla on myös omat sivuvaikutuksensa kuten kaikella lääkehoidolla, johon liittyy tehoa.
Tutkimuksissa havaitut sivuvaikutukset olivat lieviä ja ohimeneviä ja pääasiassa vatsavaivoja. Nämä siis johtavat hoidon keskeyttämiseen noin yhdellä 15 hoidetusta. Tosin meillä ei ole tietoa niistä 22% potilaista, joiden keskeyttämisen syytä ei kirjattu tutkimuksissa.
Lisäksi muita vaikutusmekanismin perusteella varsin odotettavia sivuvaikutuksia ei ole vielä selvitetty sillä tutkimuksia on tehty vain varsin pienelle potilasmäärälle. Lisäksi tutkimuksissa on ollut mukana vain työikäisiä potilaita emmekä tiedä onko inkiväärivalmiste yhtä turvallinen iäkkäillä ja monisairailla.
Koska inkiväärillä on vaikutusta COX-systeemiin, on odotettavissa että myös tämän kautta tulevat sivuvaikutukset ovat olemassa aivan samoin kuten tulehduskipulääkkeilläkin.
Inkiväärin ainesosilla on myös vaikutusta veren hyytymisjärjestelmään ja verihiutaleisiin, joten ns. verenohennushoitoa (esim Marevan) käyttävät potilaat ovat mahdollinen riskiryhmä eikä inkiväärivalmisteita voi pitää heillä turvallisina.
Vaikutusmekanisminsa kautta inkiväärillä voi olla myös yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (meta-analyysissä mainitaan mm. verenpainelääke nifedipiini, jonka vaikutukset voivat tehostua).
Myöskään raskaana olevien ei tule käyttää inkiväärivalmisteita sillä aineosat saattavat olla haitallisia sikiön kehitykselle.
Ehkä suurin rajoite inkiväärivalmisteiden osalta on se, että valmisteet voivat sisältää näitä vaikuttavia ainesosia vaihtelevia määriä. Valmisteen koostumukseen vaikuttaa se millainen inkiväärilaji on kyseessä ja missä olosuhteissa se on kasvanut. Lisäksi itse valmisteen tekeminen muuttaa koostumusta.
Tämän vuoksi, kun puhutaan 500-1000 mg inkivääriannoksesta, emme oikeastaan tiedä kuinka paljon mitäkin ainesosaa saamme. Koska mukana on selvästi farmakologisesti vaikuttavia ainesosia, on odotettavissa että liian pieni määrä ei vaikuta ja että liian suuri määrä on haitallista.
 
Yhteenveto
Inkiväärillä siis näyttäisi olevan vaikutusta nivelrikkoon liittyvään kipuun ja potilaan kokemaan haittaan. On selvää, että tutkimusnäyttö on kuitenkin vielä varsin alustavaa ja lisää laadukkaita tutkimuksia tarvitaan.
Inkivääri ei vaikuta itse nivelrikkoon parantavasti eikä estä sairauden etenemistä vaan näyttäisi vaikuttavan jonkin verran nivelrikkoon liittyvään kipuun ja haittaan kuten tulehduskipulääkkeetkin.
Vaikutukset näyttäisivät olevan samaa tasoa kuin parasetamolin ja tulehduskipulääkkeiden tehot. Toisaalta viime aikoina juuri näitä lääkkeitä on kritisoitu niiden vaatimattoman tehon vuoksi.
Kuten kaikilla vaikuttavilla yhdisteillä, inkiväärillä on myös omat haittavaikutuksensa eikä sen turvallisuutta ole tutkittu lääkkeiltä vaadittavilla tavoilla. Tehokkaasta ja turvallisesta annostuksesta eri potilasryhmille ei ole tietoa ja sen vuoksi on syytä noudattaa varovaisuutta etenkin iäkkäiden ja monisairaiden osalta.
Mistään ihmelääkkeestä ei siis inkiväärin osalta voida puhua mutta se voisi olla mahdollinen vaihtoehto osalle potilaista.
 
Viite: Bartels et al inkiväärin meta-analyysi

92 vastausta artikkeliin “Onko inkivääri nivelrikon ihmelääke?”

 1. Irene Perämäki avatar
  Irene Perämäki

  Olipas vilkasta kommentointia, sivalteluakin. Inkivääri(kin) jakaa näköjään mielipiteitä. Osallistun vain sellaisesta perspektiivistä, joka ei kestä mitään tieteellistä tutkimusta mutta oli meille koiran kautta opettavainen.

  Tuli joskus ostettua itämaisia elintarvikkeita myyvästä liikkeestä inkiväärimakeisia, minulle ennestään outoja. Ne olivat ohuiksi lastuiksi leikattuja ja valitettavasti runsaalla sokerikuorrutuksella jota sitten pussin avatessani rapsin poiskin.
  Maku poltteli suussa, pisti haukkomaan henkeä ja lasillinen kylmää vettä oli tarpeen. Sekarotuinen, tuolloin 10 vuotias uroskoiramme kiinnostui valtavasti ja alkoi kerjäämään makeisia. Hetken epäröin mutta ojensin sille lastun. Se pureskeli sitä voimakkaasti, nielaisi ja kerjäsi lisää! Hieman empien annoin toisenkin lastun, otin itsekin, annoin sille kolmannen, otin itsekin jne. kunnes pussi tyhjeni. Koira hörppi muutaman kulauksen vettä, asettui vuoteelleen tyytyväisen oloisena. Vilkaisi ennen nukahtamistaan minua ja heilautti häntäänsä. Näin jälkeenpäin tulee tulkittua, että se taisi kiittää, sillä luettuani jostain inkiväärin positiivisista vaikutuksista nivelkipuihin tuli mieleen yhtälö iäkäs koira+mahdolliset nivelvaivat+inkiväärin lääkinnälliset aineet= kivun tunteen väheneminen.
  Eläimillä on vaistonvarainen (tai geeneissä muistijälkeä?) tieto mitä pitää syödä tai välttää. Pajunkuoren tiedetään sisältävän aspiriinia ja eläinten on nähty jyrsivän sitä kun tiedetään, että niillä on jotain särkyä. Tiesikö iäkäs koiramme, että inkivääri helpottaisi oloa? Entä oliko koiralla nivelkipuja? Aloimme ainakin seurata sitä, vertasimme sen liikkumista ja käveltyjä lenkkejä sen aiempiin suorituksiin ja havaitsimme, että koiran lenkkeilyt olivat tosiaan lyhentyneet sen omasta halusta, levon tarve kasvanut, innostus leikkeihin vähentynyt. Aloitimme hierontahoidoilla, ostin sille lisää inkiväärilastuja ja aloin myös opetella itsekin niiden valmistamista. Koira tuntui muutaman kuukauden sisään nuortuvan, piristyi selvästi. Kävelylenkit sujuivat reippaammin eikä se jäänyt jumittamaan enää niin usein paikalleen. Myöhemmin tytär aloitti sen kanssa agility-harrastuksenkin! Laji edellyttää koiralta vilkkautta, nopeutta, hyppyjä, ryömintää jne. Vanha koiramme suoritti temput iloiten ja nauttien.

  Vaikka kokemus on todella subjektiivinen, sai se ajattelemaan kuinka paljon meillä homo sapienseilla voisi olla vielä tuollaista vaistoa tai geenitietoa muistissa jäljellä? Joissakin ravintoaineissa huomaan voimakasta mielihalujeni vaihtelevuutta. Puhunkin naureskellen porkkanakausista, mustikkakausista, proteiinintarvekausista (sisältää runsaasti proteiinia eri lähteistä) jne. Aika ajoin saan intohimon myös inkivääriin ja koleina syyspäivinä on pakonomainen tarve juoda inkivääriteetä: kuumaa vettä johon olen raastanut inkivääriä. Ostan myös joskus inkiväärimakeisia, niitä kun ei aina ehdi valmistaa.

  Nyt on diagnosoitu bursiitti lonkassa; oli odotettavissakin että joskus näitä tulee juoksuharrastajalle (olen juossut myös vuosittain kisoissa, viimeisin 10km kisa oli keväällä 2019, sittenhän korona esti joukkotapahtumat).
  Muistin koiramme (joka muuten eli 14,6 vuotiaaksi) reaktion inkivääriin ja syön juuri nyt, tätä kirjoittaessani toista päivää suurella intohimolla inkiväärimakeisia. Yksi pala johti ahmimisreaktioon. En pystynyt lopettamaan vaikka suuta poltteli. Jossain vaiheessa suu tuntui ja ahminen jatkui helpommin.
  Olen ahminut niitä eilen yli 3/4 osaa 200g pussista. Tänään, tätä kirjoittaessa on selvästi kivuttomampaa. Sain pitkästä aikaa nukuttua ja heräilin kipuun vain n. 3 kertaa ja sekin loppui kylkeä kääntäessä. Lähdin kävelylle ja rannenavigaattorin mukaan sain käveltyä jopa 2,63 km! Se ei ole onnistunut pariin kuukauteen.

  Hieman jännityksellä odotan seuraako nyt aiemmissa kommenteissa mainittuja vatsavaivoja ja jos niitä tulee, niin miten lie ilmaantuvat, siitä ei kukaan maininnut. Ehkä on syytä olla lähellä WC-tiloja?
  Blogiteksti inkivääristä oli mielenkiintoinen, sattumalta löysin kun haeskeli infoa inkivääristä. Katsonpa mitä muuta täältä löytyy.
  -Irene-

 2. Melinda avatar
  Melinda

  Jos ei ole ollut kipua, eikä ole kokeillut gluteenitonta, viljatonta ja maidotonta ruokavaliota niin silloin olisi mielestäni parasta pitää mielipiteensä ominaan. Polven kipu voi olla helvetillistä erityisesti pienen lapsen yksinhuoltajalle. Omasta kokemuksesta voin sanoa että nykyään mistään muusta ei polvi ala kipuilemaan kuin viljoista ja maitotuotteiden käytöstä. Ilman niitä voi elää lähes kivuitta mutta jos syön esimerkiksi vain juustoja enkä niitäkään paljoa, polvi muuttuu lähes käyttökelvottomaksi ja pitää myös inhottavaa ääntä kuin olisi katkeamassa jos koukistan polvea. Suosittelen suuresti kaikkia kokeilemaan kuten tekstissä on ohjeistettu, mutta erityisesti täysin viljaton, ei vain gluteiiniton ruokavalio. Ruokavalion voi koostaa paljosta muusta, maito ja viljat eivät todellakaan ole elossa olon saati terveenä olon elinehto.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos ehdotuksesta mutta on yleisesti tiedossa, että yksilön kokemuksista ei voi yleistää eikä antaa ohjeita muille. Mikään rajoittava ruokavalio ei ole osoittautunut hyödylliseksi nivelrikon hoidossa.

 3. Hannele M. avatar
  Hannele M.

  Asia kiinnostaa yleisellä tasolla.Eivät kai ne mitään salaisuuksia ole.Eivätkös ne usein ole lääkärien ylpeyden aiheita vai koetko,että jollakin tavalla haluan loukata.Siitä ei ole kysymys.Väistöskirja-aihehan kertoo lääkärin mielenkiinnon kohteesta.Ymmärsinkö väärin.

 4. eero aimola avatar
  eero aimola

  Inkivääripillerit ei vaikuta mitenkään parantavasti, vaikka ottaisi 3-5 kertaisen annoksen. Korkeintaa vatsanpohja kipeytyy jos ei ota runsaan ruokailun lopussa.
  Mutta kun ottaa 3-5 mm siivun tuoreesta inkivääristä ja pureskelee kauan suussa ja tarvittaessa ottaa pikku vesihuikan, kyllä auttaa jo jos ottaa joka toinen päivä niin viikossa polvet paremmassa kunnossa.
  Jos ottaa tyhjään vatsaan, kyllä sen tuntee, mutta esim. valkosipulin tunnen vatsassa pahempana ja molempien aiheuttama kipu loppuu kun juo puolilitraa vettä. Luulen että inkivääri vaikuttaa suun kautta, samapa se, ainakin vie vaivat.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos tarinasta. Vaikka tarinasi on mielenkiintoinen kuvaus, se on kuitenkin vain mielikuvituksen synnyttämä assosiaatio. Sa saa olla totta sinulle mutta sen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä päätelmiä inkiväärien vaikuttavien aineiden tehosta ja mekansimista. Useimmiten asia liittyy annokseen, liian pieni annos ei vaikuta.

   1. Hannele M. avatar
    Hannele M.

    Monenlaista kommentointia,joita en enää viitsi edes kaikkia lukea,koska joka asiasta ollaan erimieltä.Reuma on autoimmunisairaus:tulehdustauti vaihtelevasti.Lääkitys on kannattavaa lääkefirmoille,mutta hitaasti tieto kulkee ravintosuosituksissa,jotka eivät kaikkien metaboliaa tue.Kokeilemalla olen itse saanut inkivääristä apua,omat tuntemukset,vaikka aina on tehty tutkimus sitä ja tutkimus tätä.Monen sairauden kohdalla,kun lukee tautidiagnoosi-tekstejä:On miltei vakiona lause:Mistä tauti johtuu:Ei ole tietoa.Toinen:..Tauti on parantumaton.Kokonaisuuteen on jo vaikea uskoa.Otetaan karrikoidusti:Mitä tapahtuu,kun ihminen lakkaa syömästä.Lääkäreillä on hyvin vähän ravitsemustietoa,koska se pitäisi räätälöidä jokaiselle sopivaksi ja motivoida potilaita.Kas,kun se ei ole mahdollista,koska bisnekset taas toisaalla kärsivät.Valitse siitä sitten,jos olet täysin maalikko lääketieteen suhteen.Aiheuttaa eritäin paljon epävarmuutta ja kysymyksiä:Mikä on totta ja mikä palvelee kenenkin intressejä.Tällä hetkellä minua kiinnostaa kopolavidi:Evira kieltää ruoassa,mutta lääkkeissä sitä käytetään.Turha lääkäriltä kysyä,vastausta ei tule:puolisynteettinen sidosaine.Siis ,mistä aineista se valmistetaan?Osa lääkkeistä on asiallisia,mutta kaikkea en allekirjoita.Sellaista.

   2. Hannele M. avatar
    Hannele M.

    Vai mielikuvituksen synnyttämä assosiaatio.Mistä olet tehnyt väitöskirjasi?Kiitos

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ihan en ymmärrä kritiikkisi ideaa. Olenhan todennut, että inkiväärillä on vaikutusta.
     Mitä tekemistä väitöskirjani aiheella on tämän kirjoituksen kanssa? Ei mitään.

   3. Reino Pitkäniemi avatar
    Reino Pitkäniemi

    Oletkos Juhani jonkin alan lääkäri,kun tunnut torjuvan kaikki ne vääitteet, joissa kerrotaan,että inkivääri auttaa…vai myytkö kenties lääkkeitä ja pillereitä jollain provikalla? Mulla oli tenniskyynärpäät molemmissa käsissä ja vaivat hävisivät aina,kun otin noin peukalonpään kokoisen palan tuoretta inkivääriä…lääkärissä käyntiä en edes harkinnut kun tiesin heidän tyrkkäävän kyynärpäähäni cortisonia, koska sitä myrkkyä en kehooni ota…no mutta olen aiemminkin ihmetellyt,että miksi lääkäri ei edes ehdota,että kokeileppa inkivääriä…no eihän se tietenkään ole “virallista” lääkettä,koska sitä ei saa tuoreena apteekista…minkähänlaisen provikan saatte määräämistänne apteekkituotteista??

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Mitä ihmettä oikein väität? Et tainnut lukea kirjoitusta lainkaan? Kirjoituksessani totean, että inkiväärin teho on samaa luokkaa kuin tulehduskipulääkkeiden.

     Yleisesti tiedoksesi, että lääkärit eivät saa senttiäkään provikkaa mistään lääkkeistä. Minulla ei ole myöskään eturistiriitoja tämän asian suhteen.
     Lopuksi vielä, kortisoniinjektio ei ole koskaan ensisijainen hoito, joten syytöksesi lääkärien toiminnasta on perätön. Tietyissä tilanteissa injektio voi auttaa.

 5. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  LISÄYS
  Jos linkki ei avaudu juttu löytyy googlaamalla hakusanalla
  Statins Don’t Halt CVD Onset in Diabetic Older Women

 6. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Juhani
  Tuletko mukaan linkin takana mainittuun opinnäytetilaisuuteen ? Koska ilmoituksessa mainitaan taikasana STATIINI, meinaan näillä näkymillä tulla katsomon puolelle.
  https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Tapahtumat/Sivut/vaitokset.aspx?itemId=2177&date=27.5.2016
  Olisi kiva jutella tilaisuuden jälkeen tarjottavan kahvikupin yli. Kakkuakin voimme saada. Sillä voimme täydentää hiilihydraattivajettamme. Lupaan käyttäytyä siistimmin kuin tässä Sinun ärhentelyblogin ketjussa. En aio rikkoa väittelijälle tärkeää tieteellistä tunnelmaa.
  Timo Strandberg lupasi ystävälisesti, että hän keskustelee tilaisuuden jälkeen Risto Huupposen kanssa yli 8 vuotta kestäneen STATEAM-tutkimussarjan tilanteesta. Tässä tutkimuksessa on tutkittu statiinin todellista vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimus on käsittääkseni ainutlaatuinen koko tiedemaailmassa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Minulla on valitettavasti tuohon aikaan kurssi, jonka pidän, enkä pääse tilaisuuteen.
   Stateam on varmaan ihan hyvä tutkimus ja saatava tieto tärkeää mutta ei sentään kuitenkaan sillä tavalla ainutlaatuinen kuin ymmärtääkseni ajattelet.

   1. Leino Utriainen avatar
    Leino Utriainen

    Linkin takana on STATEAM-tutkimuksen rahoitukseen tähtäävä tutkimussuunnitelma. Kun huomioidaan tutkimusorganisaatiossa oleva asiantuntijajoukko, maallikkona pidän tutkimusta hyvin korkeatasoisena. Tosin muutama asiantuntija on ehtinyt jäädä jo eläkkeelle tutkimuksen pitkittyessä. Itse olen kommunikoinut organisaatiossa olevien Maarit Jaana Korhosen, Raimo Kettusen, Jaana Martikaisen, Janne Martikaisen (ei Jaanan puoliso), Vesa Kiviniemen, Päivi Rukoniemen, Piia Rannaheimon (os. Peura) kanssa. Lisäksi joukkoon on tullut Helena Kastarinen. Minusta kaikki edellä mainitut ovat vaikuttaneet asiansa osaavilta.
    http://www.socialmedicine.fi/sites/socialmedicine.fi/files/Laake-epidem_Huupponen_2012.pdf
    Keskustelit viime vuonna STATEAM-tutkimuksesta “viereisessä huoneessa istuvan” kollegasi Risto Huupposen kanssa. Syntyikö Sinulle silloin käsitys, että tutkimus ei menekään rahoitushakemuksessa kuvatun korkean profiilin mukaan ?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kysyt minulta asioita, jotka sinun pitää kysyä tutkimuksen tekijöiltä. Miten minä voin vastata muiden puolesta?

     1. Leino Utriainen avatar
      Leino Utriainen

      OK. Olet oikeassa. Olen huomannut, että seuraat hyvin tarkasti sydäntapahtumiin liittyviä tieteellisiä tutkimusjulkaisuja ? Siksipä rohkenen kysyä, mitä mieltä olet tästä tutkimustuloksesta ?
      http://www.medpagetoday.com/endocrinology/diabetes/57989

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      En nyt ehdi paneutua, katson myöhemmin kun ehdin.
      Eihän tämä nyt liity lainkaan tähän blogikirjoituksen aiheeseen mutta näyttää olevan sinulle tärkeä aihe.

 7. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Vastaus nimimerkille Mr Pain
  Selkäkipujani tutkittiin tai hoidettiin lihashieronnalla, hermoratahieronnalla, fysioterapialla, naprapatialla, kiropraktiikalla, röntgentutkimuksilla, magneettikuvauksella, 19 vrk kestäneillä KELA:n kustantamilla kuntoutuskursseilla Ikaalisissa, ortopedian ja fysiatrian erikoislääkäreiden tutkimuksilla sekä kortisonipistoksilla lannenikamien väliin. Tämä selvittely ja hoito kesti yli 5 vuotta. Minkään alan lääkärit tai hoitajat eivät osanneet edes epäillä kipujani statiinilääkkeen aiheuttamiksi. Mikään hoito ei poistanut vaivaa, mutta poisti lihaskireyttä muutamaksi päiväksi. Keräsin vähitellen itselleni venyttely- ja voimisteluohjelman, millä yritin ylläpitää jonkinlaista toimintakykyä. Keinot olivat vähissä. Hoitovaihtoehtoja mielessä oli enää kaksi. Ensimmäisenä oli psykiatri, koska selkäkivut ovat usein psykosomaattisia. Koska minulla ei ollut tähän mennessä mitään masennus-, stressi- tai burnout-oireita, en uskonut psykiatrian apuun tapauksessani. Viimeisin vaihtoehto oli patologia. Patologi ei käsittääkseni anna primaaripreventioita eli ennakkoehkäisevää apua vaan on erikoistunut sekundaaripreventioon eli jälkihoitoon.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Vikaan menee. Eivät patologit tuommoisia sairauksia tutki. Viittaus sekundääripreventioon on vähän karski, koska esim. melanoomaa saatetaan tutkia.
   Tarinallasi tulisi olla joku opetus l. tästä tulisi oppia jotain. Mitä haluaisit opetuksen olevan? Oletan, että muutkin saisivat hyötyä siitä.

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Näin Keskisuomalaisen etusivun sen julkaisupäivänä 17.5. jossa näytitte leikkaavan jotain puuta. Kuvasta en erottunut mikä puu oli kyseessä, mutta puiden leikkausaika on ehkä jo hieman myöhäinen.
   Olin ehkä vähän yksioikoinen kysymyksen asettelussani. Kysyn siis toistamiseen.
   Haluatko, että tapauksestasi olisi jotain hyötyä muille sairastuneille? Tai mahdollisesti sukulaisillenne?

 8. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  INKIVÄÄRISTÄ EN TIEDÄ,
  mutta sanomalehti Keskisuomalainen kirjoittaa taas puppua toisesta ihmelääkkeestä.
  Luetuimmat: Kolesterolilääkkeestä yllättävä haitta – haimatulehdus oli viedä hengen
  http://www.ksml.fi/kotimaa/Kolesterolil%C3%A4%C3%A4kkeest%C3%A4-yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4-haitta-%E2%80%93-haimatulehdus-oli-vied%C3%A4-hengen/771080#cxrecs_s
  Juhani
  Voisitko taas ottaa yhteyttä lehteen, harhauttaa ja vaatia oikaisua ?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Voidaanko katsoa tuota inkivääriä ensin?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei voi muuta kuin pahoitella Keskisuomalaisen lukijoiden saamaa virheellistä kuvaa statiineista. Onneksi sen lukijakunta ei ole kovin suuri.
   Erikoista on, että Utriainen jopa tuntuu olevan ylpeä näistä viesteistä, jotka voivat johtaa perusteettomaan hyödyllisen lääkkeen lopettamiseen ilman kunnon syytä. Tutkimusten mukaan lopettaminen on riski ja jos se tapahtuu ilman perusteita, on tuo riski turhaan otettu.
   Toivoisin, että hän saisi elämäänsä jotain muutakin sisältöä kuin statiinien fanaattisen parjaamisen. Kriittinen voi olla ja pitääkin mutta tämä on jo aikoja sitten mennyt terveen kriittisyyden rajojen ulkopuolelle.

  3. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Miten jutussa mainittuja “lihas- ja selkäkipuja” -hoidettiin? Tulehduskipulääkkeillä? Jos niillä niin oliko ilman reseptiä saatavia? Minkä nimisiä?

 9. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Poistin tästä Maunon glyfosaattikommentin kun ei liittynyt asiaan eikä siinä ollut mitään perusteluja väitteille

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kun poistin täältä yhden Mauno Savirannan kommentin, joka ei siis liittynyt aiheeseen mitenkään, tuli häneltä Twitterin kautta panettelua. Sellainen on kuulemma sensuuria eikä siis sen perusteella kuplani kestä arvostelua. 😉
   Voi Mauno, olen joutunut kestämään paljonkin vaikeampaa kritiikkiä. Ja se tepahtuu oikeassa työssäni, jossa asioita tulee ja voi haastaa ja kritisoida. Erona on vain se, että tieteessä väitteet pitä perustella. Maunon mielestä näin ei tarvitse olla.
   Jos hän asianmukaisesti perustelee väitteensä ja asia liittyy jotekin käsiteltävään aiheeseen, tervetuloa van kommentoimaan! Ei kannata olla herkkänahkainen, jos haluaa haastaa.

 10. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Katsopa Tullin tilastot ensin mitä kaikkea “luomusta” löytyy.
  Toinen asia on se, ettei maailman väestöä kyetä ruokkimaan luomulla ja kaikilla ei ole varaa luomuun.
  Kolmas asia on, että olisiko mahdollista että “huonommin kasvavassa” kasvissa voi olla enemmän taudinaiheuttajien aiheuttamia viotuksia?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kirjoituksen aihe ei ole luomu. Kuitenkin sen verran asiaa voi sivuta, että luomu on mielestäni enemmän eettinen kuin terveydellinen asia. En ole luomua vastaan mutta fakta vain on, että terveyteen liittyvät edut ovat heikosti tai olemattomasti dokumentoitu.

 11. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Niin se on tämä ihmisruumis suunniteltu niin, että geenit/ solut ei jaksa uudistua 200 – 300 vuotiaiksi. Niin ja todentaminen alkaa olla kehittyneempää. Huomataan eturauhassyövät, ehkä jopa liiankin tarkkaan. Paljonkohan yli 50 vuotiaiden määrä on lisinyt samassa ajassa. Niin ja samaan aikaan 1970 luvusta lähtien lihan kulutus on kasvanut suuresti. Ei taida olla lihankaan syönti turvallista.

 12. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Ilmeisesti 1 g inkivääriuutetta vastaa 20 g kuivattua inkiväärijauhetta -> paljonko sitten tuoretta? Paljonkohan 10 grammassa tuoretta inkivääriä on vettä?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   En suosittelisi miettimään/laskemaan vesipitoisuutta koska siihen vaikuttaa kolhiintuminen (lukumäärä), mahdollinen pudotuskorkeus, lannoitus ym. Tuleentumisaste? En tiedä voidaanko inkiväärillä käyttää tätä?
   Myös pelkkiä versoja käytetään, joissa vesipitoisuus korkeampi kuin maavarressa.
   Perunalla vesipitoisuus on 79 %, mutta laskee em. johdosta.

   1. Entäs ne statiinit avatar
    Entäs ne statiinit

    Eikun meinaan vaan sitä, että jos 500 mg:n tablettiin (uutetta) pitää syödä ilmeisesti 10 g:a kuivattua inkiväärijauhetta, ilmeisesti 80%:n vesiasteella inkivääri pitäisi syödä 40-50 g:a, jotta saadaan suunnilleen sama määrä kuin tabletista. ilmeisesti 10g:n palasesta saadaan sama vaikutus kuin 100 mg:n tabletista. Tiedä sitten onko tuoreena nautitusta jotain muita hyötyjä.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Arvasin pohdinnan tarkoituksen. Nahistunutta pitäisi syödä enemmän mutta mieluummin tuoretta enemmän kuin nahistunutta..
     Mutta mitä Juhani ajaa takaa?
     Ostin eilen yhden ja luulen että ainakin lasten suuta maku ei miellytä..
     Näitä ei taida pystyä arvioimaan mistään verikokeista, mikä teho on esim. tulehdukseen?
     CRP, S-CIC..

     1. Entäs ne statiinit avatar
      Entäs ne statiinit

      Joo, niin vähentääkö tulehdusta vai blokkaako kipua muualla. Todennäköisesti kivunlievittäjä.
      Kyllähän noi lapsetkin pikku hiljaa oppivat syömään, ei nyt välttämättä omenan kokoisia paloja, mutta esim mausteena. Niin jos nyt pääsiäisenä syödään mustaa tahnaa, tai muulloin vihreää tahnaa esim avokadotahnaa, niin miksei myös vaalean ruskeaa inkivääritahnaa 🙂
      Eiköhän noi pakata sen verran hyvin, ettei ehdi hirveästi nahistua.

     2. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Eikös sen (inkiväärin) ole epäilty vaikuttavan suoraan vatsan toimintaan?
      Näin se vähentäisi inflammaatiota eikä siis suoraan tulehdusta. Tämä kaipaisi selvennystä?

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ei vaan COX-entsyymin kautta. Ei mahan kautta vaan ainakin osittain sen saman systemin kautta, jonka kautta myös tulehduskipulääkkeet vaikuttavat (esim ipuprofeeni).

     4. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Menipäs mielenkiintoiseksi, tuo sama näkyy Wartiovaaran sivuilla A. Peataun kuvassa?

     5. entäs ne statiinit avatar
      entäs ne statiinit

      Luulisi että vatsaan vaikuttavat aineet ovat muita kuin nivelvaivoihin vaikuttavat aineet.

     6. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Niin kai ovatkin, jos ne (annos) muuttuvat haluttuun muotoon:
      http://wanda.uef.fi/~tanevala/KPF2/www/6-9-kiraalisuus-luonnossa.htm

 13. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  6 -10 grammaa punnitsin sen , riippuu peukalosta 🙂 , täytyy muistaa että inkiväärissä on terveysyhdisteitä monenlaisia , eli saadaksesi niitä kaikkia niin tuore paras, eikä joku uutettu , jossa haetaan vain jotain tiettyä/ tiettyjä yhdisteitä.
  Kokemukseni mukaan vaikutus alkaa 2-8 viikon jälkeen ja se pysyy voimassa säännöllisellä nauttimisella. Pilkkoo niin pieneksi kuin saa , mikäli on flunssainen olo kurkussa, antaa inkiväärinesteen valua pienen pureskelun kera nielua pitkin ja siihen kylkeen 4 x päivässä gramma eli 1000 mg C vitamiinia kylkeen niin puolitat tai ainakin lyhennät flunssaa.
  Nivelrikon hoidossa nielaisee hienoksi pilkotut palaset , pienellä pureskelulla veden kera.
  Lidl myy edullisesti Luomu Inkivääriä !
  Itse otan kerran päivässä 10 grammaa.
  Minulla ei ole mitään sairautta vaan ennalta ehkäisy mielessä.
  Esim äitini on syönyt vuosia 75 v , hyvällä menestyksellä sormien nivelrikkoon , aluksi enemmän nykyään sen 10 grammaa päivässä , hänellä gluteenin poisto tehosti vaikutusta , maitotuotteilla ei ollut mitään vaikutusta.
  Hän on edelleen ilman viljoja , koska kokee sen hyväksi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ihan kivoja tarinoita.
   Mutta sinulle ei näytä menevän perille, että ei näillä yksittäisillä kokemuksilla ole oikeasti mitään todistusvoimaa eikä arvoa.
   Myös se tapa millä tavalla ne inkiväärit nielee on merkityksetöntä, jos jotain eroa on, se on lumevaikutusta. Eikä sen tarvitse olla luomua, silläkään ei mitä todennäköisimmin ole mitään merkitystä tässä.
   Toivoisin, että ainakin yrittäisit opetella kriittistä ajattelua ja jättää tuon mielikuvituksen vähemmälle. 🙂 Jätä myös nuo gluteenit ja C-vitamiinit nyt sivummalle, kiitos.
   Lisäksi uutetussa on pääsääntöisesti ihan ne samat kuin tuoreessakin mutta tiiviimmässä muodossa.

 14. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Tietenkin tuore Inkivääri eikä mikään pilleri missä on aina kaiken maailman tabletointiaineita.
  Terveellisin ja paras vaihtoehto ja annostelu aluksi peukalonpään kokoinen pala pari kertaa päivässä.
  Juhani miksi edes mietit pilleriä eikä tuoretta , perustele hyvin,
  Valaise peräkammarin poikaa ???

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En minä mieti mitään pillereitä vaan tarkkailen maailmaa ja selvitän mitä on tarjolla ja mitä niistä väitetään.
   Yleensä kuitenkin kun jotain vaikuttavaa ainetta annetaan, pyritään saamaan se sellaiseen muotoon, että sen pystyy kohtuudella pistämään suuhunsa. Nämä jauheet ym näyttävät olevan 4-12 kertaa tiivistetymmässä muodossa jolloin tarvittava määrä on pienempi. Jos tiivistettä otetaan grammakaupalla, pitäisi sitten raakatuotetta syödä kuin leipää.
   Ei niihin pääsäntöisesti mitään aineita tarvitse lisätä. Tällä hetkellä suurin haaste on se, ettei kukaan oikein pysty sanomaan mitä kukin tuote pitää sisällään kun itse raaka kasvikin vaihtelee todella paljon. Tuo mainitsemasi peukalonpään kokoinen pala taitaa jäädä homeopaattiselle tasolle (eli ei juuri ole odotettua tehoa). Montako grammaa se on?

 15. Outikka avatar
  Outikka

  Haluaisin kokeilla inkivääriä. Voisitko, Juhani Knuuti, suositella minulle jonkun tietyn tuotteen ihan nimettynä, jolla voisin aloittaa, kiitos. Jos joutuu etsimään tuotetta googlaamalla, on riski saada jotain aivan soopaa varsin suuri. Olen 50v, 164cm/60kg nainen. Liikuntakyky on hyvä mutta kummassakin polvessa on nivelrikko diagnosoitu jo 15v sitten. Kivut lisääntyvät hiljalleen, mutta en vielä joudu syömään kipulääkkeitä säännöllisesti.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hei, en kykene nyt suosittelemaan mitään valmistetta. Olen juuri selvittämässä tuota annoskysymystä. Se ei näytä olevan helppo tehtävä sillä noiden valmisteiden pitoisuudet vaihtelevat eikä niistä ole tietoa. Varmaan itse tuore inkivääri olisi myös ok mutta en vielä tiedä millainen määrä vastaa mitäkin.

  2. Joku muu avatar
   Joku muu

   Osa inkiväärin tehoaineista on rasvaliukoisia ja osa vesiliukoisia. Itse olen käyttänyt tuoretta inkivääriä jo vuosia eri vaivoihin. Itse käytän tuoretta 1-2 sokeripalan kokoista palaa kuorittuna 1-3 kertaa päivässä, tilanteesta riippuen. Teho on moninkertainen, kun syö samanaikaisesti jotakin rasvaista, koska muuten ne rasvaliukoiset tehoaineet eivät imeydy kunnolla.
   Liian suuri määrä aiheuttaa närästystä ja jos oireita ilmenee, kannattaa välttää inkivääriä ennen nukkumaan menoa. Jokainen pala on erilainen, jotkut ovat mietoja, toiset taas erittäin voimakkaan makuisia – siksi yleensä pureskelen palan pieneksi ja nielen pienen vesitilkan kera. Itse olen huomannut, että maku ei vaikuta juurikaan tehoon, eli ne voimakkaat, makuun vaikuttavat ainesosat eivät ilmeisesti kuulu tehoaineisiin.
   On outoa, että tätä tutkitaan vasta nyt – Intiassa inkivääri kuuluu peruslääkeaineisiin … teho on monella tavalla osoitettu, mutta paikallisiin perinteisiin kuuluvana inkivääriä ei lienee tutkittu sielläkään ns. lääketieteellisten metodien mukaisesti. Toki lääketietteelliset metodit ovat myös kyseenalaisia, koska ihmiset ovat erilaisia ja nuo metodit eivät tunnista tai erottele erilaisia ihmistyyppejä tosistaan. Itsekin kuulun ihmisryhmään, johon esim puudutusaineet tehoavat huonosti jos ollenkaan, jotkin allergialääkkeet ovat myrkkyä ja jotkin niistä tehoavat miniannoksilla (lue lasten-) ja teho säilyy pitkään. Kipulääkkeitä en yleensä tarvitse, mutta ainakin ibuprofeeni tehoaa todella pienillä annoksilla.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Kiitos kommenteista. Olen valtaosin samaa mieltä.
    Mutta siitä olen eri mieltä, että lääketieteelliset metodit olisivat kyseenalaisia. Mahdatko olla selvillä mihin lääketieteelliset metodit perustuvat, kun teet tuollaisen väitteen? Ei erilaisuus ole mikään ongelma. Tyypillisessä tutkimuksessa verrataan suurta määrää ihmisiä, joilla on aktiivinen hoito, niihin, joilla on lumehoito. Ei kaikkien tarvitse saada hyötyä mutta jos hyötyä saaneita on enemmän hoitoryhmässä kuin lumeryhmässä, voi sanoa, että hoidolla on vaikutusta.

 16. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Maito tutkimus esitettiin Ylen kanavalla viime vuonna , lainasin siitä tutkijoiden tuloksia ja kehoitin ainostaan kokeilemaan , koska sen suuntaista tietoa on ettei maito välttämättä toimi niinkuin väitetään. Liika kalsium menee verisuoniin tukkien ne ja aiheuttaa luukatoa.
  Gluteeni ongelma on maailman laajuinen eikä pelkästään muotivillitys , sitäkin ehdotin että kokeilee Mitä Juhani pelkää , ehkä sitä että , tulee parempi olo eikä lääkäreitä tarvita enää niin paljon vai mitä ?
  Mikä ihmeen vaara on jos kokeilee , jos ei auta palaa vanhaan , jos on parempi olo nauttii siitä.
  Lääkkeissä on AINA sivuvaikutukset , näissä minun ehdotuksissani ei, kunhan korvaa viljattomuuden ja maidottomuuden lisäämällä kasvis syöntiä.
  Samalla syö runsaasti proteiini pitoisia ruokia kalaa kanaa kanamunia ja lihaa
  Ravitsemus on täydellinen.
  Muistaa vielä valita aina paketin missä on GMO VAPAA merkintä ettei joudu uusimpaan ihmiskokeeseen mukaan.
  Kun vielä valmistaa ja lämmittää ruokansa ilman mikroa niin saa ravinteet mahdollimman elävänä.
  Mikro tappaa tutkimusten mukaan yli 90% ravinteista/ vitamiineista.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   “Tulipahan tuokin ropina kuultua sanoi piika kun tuoheen kus”
   Koko kommenttisi on täynnä niin paljon karkeita faktavirheitä, ettei niitä edes jaksa alkaa korjaamaan. Toivon, että muut lukijat osaavat suodattaa nuo omituiset uksomukset tiukalla filtterillä.
   Ehdotuksiesi keskeisin ongelma on, että yrität virheellisillä perusteilla suositella muille merkittäviä rajoitteita ruokavalioon. Ei tämä ole pikkujuttu sillä nivelrikkopotilaita on paljon väestön ikääntyessä. Ei kaiken viljan ja maitotuotteiden poistaminen ruokavaliosta ole mikään pikkujuttu, jos sen tekee täysin turhaan. Emme me todellakaan voi lähteä suosittelemaan kaikenlaisia mielikuvituksen tuottamia kokeiluja. Ei kokeilemisesssa tietenkään ole mitään vaaraa (ellei rahankulua lasketa) mutta kyllä tuollaisille ehdotuksille pitää olla edes jonkinlainen rationaalinen tausta, ei pelkästään peräkammarin sohvalla syntyineitä fundeerauksia.

  2. entäs ne statiinit avatar
   entäs ne statiinit

   Eikös veren kalsiumtaso ole aikas tarkkaan säädelty, ellei säätelyelimessä ole vikaa tai sitten jos on muita tasoon vaikuttavia vaivoja, maidon juonti ei taida olla edes riski.
   Mistä muuten mahdat tietää, että mikro tappaa 90%:a ravinteista/ vitamiineista. Niin ja aina kannattaa kastoa kuinka kauan jotain annosta pitää mikrossa, esim uunivihanneksia ei kannata pitää samaa aikaa mikrossa kuin uunissa.
   Kun nyt hehkutat inkivääriän, niin paljonko tuoretta inkivääriä vastaa 0,5 gramman tablettia.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Kalsium ei todellakaan ole haitaksi niissä määrin kun sitä maidosta saa. Eikä mikro tapa mitään ravinteita. Kaikki nämä väitteet on sata kertaa jo kumottu.

 17. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Eli Inkivääri auttaa , loistavaa , ensiksi Juhani tyrmäsi täysin koko hoidon !
  Nyt se haukkuu twitterissä älypääksi vaikka hyvin koko Suomi tietää että maailman ennätys maidon juonnilla on pää syy siihen että ollaan ykkösiä myös osteoporoosissa maailmanmestareita siinäkin.
  Meille on opetettu että saa vahvat luut kun juo maitoa ja näinhän ei ole, vaan päin vastoin.
  Tilastot kertoo totuuden .
  Eroja saattaa tulla jos juo teollisuus jätettä eli rasvatonta maitoa , täysluomumaitoa tai raakamaitoa mikä edelleen aiheutti lapsilla ennennäkemättömän vähän mitään allergioita eli todennäköisesti hengissä olevat bakteerit ehkäisee ne !
  Määrällä on varmaan myös merkitystä .

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Maunolle:
   1) en missään vaiheessa ole tyrmännyt inkivääriä. Voisitko lukea aikaisemmat kommenttini. Olen toki vaatinut väitteen esittäjältä perusteluja ja näyttöä. Ei se ole tyrmäämistä vaan aivan normaalia kriittisyyttä, jota jokaisen tulee toteuttaa. Itse perehdyin sitten tähän inkivääriasiaan ennen kuin otin kantaa. Ja nyt sen perehtymisen tulos on luettavissa blogista.
   2) Sen jälkeen lähtee mopo kokonaan käsistä. Hän väittää että nivelrikko aiheutuu maitotuotteista ja viljoista! Jos tällaista väittää, on kyllä syytä antaa kunnolliset perustelut. Miksi hän ei anna? No kun niitä ei ole. Olisiko tässä kyse ns kokemusasiantuntijasta? Jokin itse kokema asia siirretään muihin ihmisiin ja sen perusteella aletaan suositella muillekin ruokavaliomuutoksia ja kiistellä asiantuntijoiden kanssa?
   3) Ja sitten saan lukea, että tilastot kertovat totuuden. Kannattaisiko lukea aikaisemman kirjoitukseni, koska ilmeisesti menee sekaisin tilastollinen samanaikaisuus ja syys-seuraus-suhde. http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/syy-ja-sen-seuraus/

 18. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Pari tutkimusmainintaa inkiväärin kehuntasivuilta. Ilmeisesti tämä gingeroli on tehoaine nivelkipuihin, toki joihinkin muihinkin sairauksiin on taidettu saada tuloksia.
  Esimerkiksi vuonna 2007 Arizonan yliopisto löysi inkivääristä voimakkaasti tulehdusta alentavan ainesosan. Gingerolin kemiallinen tuotanto todisti sen vaikutukset tulehduksiin. Tämä tutkimus siis osoittaa, että inkivääristä on todella hyötyä.
  Eikä tässä vielä kaikki. Arvostettu John Hopkins -yliopisto johti niin ikään tutkimusta, joka todisti inkiväärin sisältämien ainesosien alentavan tulehdusta niin voimakkaasti, että perinteiselle lääkitykselle ei ollut ollenkaan tarvetta

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Laittaisiko viitteen mukaan kommenttiisi, jos sellainen on. On mahdoton kommentoida, jos väitteet ovat esitetty tällä tavalla ikäänkuin kuulopuheen tyyppisesti.
   Nythän tuossa artikkelissa kerroin, että itse inkivääritutkimuksia oli yli 120 kpl. Kuitenkin vain 5 niistä täytti oikeasti tieteelliset kriteerit. Nuo mainitsemasi tutkimukset voivat aivan hyvin olla muita kuin nuo 5.
   On siis selvää, että inkiväärissä on yhdisteitä, joilla on tulehdusta hillitseviä vaikutuksia, kuten artikkelista kävi esiin. Ei niitä yhdisteitä kannata kuitenkaan sen enempää hehkuttaa, ennen kuin tiedetään mitä ne ovat ja mihin vaikuttavat. Jos ne vaikuttavat esim COX:n estoon, ei niiden teho ja sivuvaikutukset eroa millään tavalla tavallisista tulehduskipulääkkeistä. Ei sillä siis ole periaatteessa merkitystä, onko yhdiste peräisin inkivääristä vai laboratoriosta, jos vaikutusmekanismi ja vaikutusteho ovat samat.
   Aika moni muukin lääke on aluksi eristetty kasvista kuten vaikkapa digitalis. Kun sitä käytettiin kasvin muodossa oli suuria ongelmia annostelun kanssa. Toisilla ei tullut tehoa ja toisinaan sitten taas myrkytys. Kun digitalis eristettiin, se voitiin tutkia ja annostella tarkasti. Aika usein sitten vielä tuota molekyyliä muokataan niin, että sen teho, vaikutusaika ja sivuvaikutukset saadaan optimoitua vaikka kohde olisikin sama.
   Minusta tarina in kiväärin osalta on vasta alussa eikä ole mitenkään automaattisesti selvää, että inkiväärin ainesosilla olisi mitenkään ratkaisevasti parempi teho tai turvallisuus. Sen aineita kuitenkin kannattaa tutkia lisää.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Etsin muutamia inkiväärituotteita ja eteerisissä öljyissä oli mainintana “ei sisäiseen käyttöön”. Kotimaisessakin myynnissä olevassa tämä. Käyttömääräsuositukset olivat joitakin tippoja.
    Öljy vaikuttaa tuhdilta tavaralta. En tullut itseasiassa edes ajatelleeksi että samaa olisi sitten “kuivapuristeena”.
    Pitoisuus sinänsä olisi karkeasti helppo selvittää liuottamalla pilleri tiettyyn määrään nestettä ja mitata vaikkapa mS jolloin saisi karkean haarukan, ovatko tuotteet edes samoja. Tarkemmat mittaukset tulisi tietysti verrata tuoreeseen tuotteeseen ja tutkia koostumus.
    Valmistajalla varmaan tulisi olla tieto pitoisuuksista? Luontaistuotteiden myyjien sivuilla on monesti mainintoja myytyjen aineiden puutostiloista, joskus myrkytyksistä. Ostajan pitää sitten itse päätellä missä kohtaa tarpeeksi on liikaa tai liian vähän.
    Ongelmia voisi ilmeentyä jos käyttää tulehduslääkkeenä jotain tähän COC -meksnismiin vaikuttavaa ja sitten lisäksi “luontaistuotetta”. Annoskoko kasvaa tiedostamatta ja syypukiksi voi joutua lääkevalmiste vaikka kyse olisi yhteisvaikutuksesta.
    Mielenkiintoinen aihe.

    1. sirpa mäkelä avatar
     sirpa mäkelä

     mr pain: selitätkö mikä on mS?

 19. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Jos nyt ruvetaan vertailemaan tuoretta inkivääriä 0,5 – 1 g:n tablettiin, niin olisi mukava tietää, kuinka monta teelusikallista tuoretta raastetta vastaa esim 0,5 g:n tablettia. Tiedä sitten miten inkivääritabletit on syöty tyhjään mahaan vai ruuan yhteydessä.
  Niin tutkimusnäyttö, voi olla vaikeaa saada, ellei sitten jollain valiotlla haluta säästää tulehduskipulääkkeiden kuluissa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tämä ensinmainittu on vielä selvityksen kohteena.
   Tutkimusnäyttöä ei ole vaikea saada, ei lainkaan. Kyllä tutkimusta tehdään suurimmalta osin muulla kuin teollisuuden rahalla. Ongelmana näyttää enemmänkin olevan se, että ei osata tehdä tutkimuksia kunnolla ja tieteellisillä kriteereillä.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    WHO:n ohje löytyy ainakin vuodelta 2008 ja suositus aromaattisten/lääkinnällisten kasvien saannoksi on 10¨5 CFU.

 20. Mie avatar
  Mie

  Juhani:
  “Nykyisin tutkimukset pyritään tekemään niin, että kaikki pidetään mukana keskeyttämisestä huolimatta (Intention-to-treat -periaate), koska muuten otokset voivat valikoitua ja lopputulos vääristyä”
  Näkisin, että tuon ohella täytyisi ehdottomasti olla mukana myös per protocol, muutoin seuraa niinikään lopputuloksen vääristymistä. Vrt. esim. ruokavaliotutkimukset, joissa ikuinen ongelma on se, että (suuri) osa porukkaa ei ollenkaan noudata tavoiteruokavaliota –> näyttöä hyödyistä/haitoista ei saada.

 21. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Siis käsittelemätön Inkivääri on luonnollisesti paras eli TUORE , sama pätee lähes kaikessa , poikkeuksia löytyy esim tomaatin lykopeeni joka irtoo paremmin kypsytetystä tomaatista , joka on yksi parhaimpia eturauhasen ennalta hoito ruoka-aine !
  Ei tarvita KALLIITA Inkiväärivalmisteita vaan ihan perus edullinen tuore inkivääri joka ei lompakkoa rasita eikä ole pilleriin painettu !
  Kokeilemalla ihmiset !
  Oma kokemus ratkaisee , eikä se mitä joku tutkimus sanoo , jos ja kun toimii kertokaa eteenpäin.
  Olkaa itse oma lääkärinne !
  Inkiväärissä saattaa olla Kiinalaisen lääketieteen mukaan vielä melko mukavia sivuvaikutuksia.
  Tutustukaa aiheeseen .

  1. Mie avatar
   Mie

   “Olkaa itse oma lääkärinne !”
   Pikemminkin “olkaa itse oma mediakriitikkonne”.
   Ja jättäkää Savirannan suositukset omaan arvoonsa.

  2. Reijo Korhonen. avatar
   Reijo Korhonen.

   Minä otin pakkauksen ohjeen mukaan Zinakzin , nimistä inkivääri uutetta pakkauksen ohjeen mukaan ja minun selkänivel vaivat paranivat!! Kuljin ennen kuuria kaksin kerroin, nyt kivut on poissa ja kuljen suorassa kuin paraati sotilas. Silloin kolme vuotta sitten Zinaksin lääkettä sai luontaistuote kaupoista ja apteekeista. Tämän lääkkeen neuvoi minulle samoista vaivoista kärsivä ihminen.

 22. Reijo Laatikainen avatar
  Reijo Laatikainen

  Kiitos erittäin informoivasta kirjoituksesta. Toivottavasti teet näitä lisää.
  Inkivääri kiinnostaa minua myös pahoinvoinnin hoidossa. Syövän eri hoitomuotoihin liittyy pahoinvointia samoin kuin toiminnallisiin vatsavaivoihin. On jonkin verran näyttöä myös siitä, että sädehoitoon ja leikkaukseen liittyvää pahoinvointia voitaisiin lievittää inkiväärillä. Näyttö on kuitenkin jossain määrin puutteellista, suuret ja laadukkaat satunnaistetut tutkimukset puuttuvat, mutta pieniä on.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872115
  Sinänsä iso uutinen on jo mielestäni se, että inkivääri saattaa olla yhtä tehokas kuin nivelrikon vakiintunut hoito.
  Inkivääri on laajasti Aasiassa käytössä päivittäisenä mausteena. Vähän vaikea uskoa, että sillä olisi kovin paljon pahoja tai yllättäviä haittavaikutuksia laajasti ottaen väestöissä. Verrataan vaikka valkosipuliin joka sekin aiheuttaa osalle närästystä, röyhtäilyä mutta on silti hyvin turvallinen.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olet oikeassa tuon turvallisuuden osalta silloin kun käytämme inkivääriä normaaliin tapaan.
   Minulle ei ole vielä selvää kuinka paljon noissa inkiväärivalmisteissa (joita siis käytetään 0,5-1 g) on sitten sitä samaa mitä on tuoreessa inkiväärissä. Kuinka paljon niitä aineita on esim inkiväärioluessa?
   Kysymys siis voi olla annoseroista ja se on todennäköisin ja keskeisin tekijä tehon ja myös sivuvaikutusten osalta. Vielä riittää selvitettävää. 😉

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Kuivattaessa nuo aromaattiset öljyt (gingerolit) todennäköisesti häviävät (tai vaikutus ainakin pienenee) kuten kuminalla tapahtuu.
    Onko tutkimuksissa ollut mainintaa käytöstä nimenomaan tuoreena? Kaupan olevat inkiväärit pakataan kelmuun nahistumisen estämiseksi.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Annoskysymys on vielä selvityksen alla.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Jos kyse öljystä, niin jotain osviittaa: höyrytislaus + saanto

   2. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    10.17660/ActaHortic.2010.875.48
    The major volatile compounds of crude ginger extracts were zingiberene (42.97%), AR-curcumene (8.69%), 1,8-cineole (2.58%) and zingerone (4.84% from the 1st separating column, 14.46% from the 2nd separating column).

   3. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    10.17660/ActaHortic.2008.804.63
    Tässä tutkimuksessa inkivääriöljy hidasti bakteerien ja hiivan muodostumista.
    Jospa se tekee saman vatsassa…

   4. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    doi: 10.17660/ActaHortic.1995.390.3
    “Ginger cultivated in Egypt possessed a low amount of oil in the shoots. The chemical constituents of the volatile oil of this oil showed similarity to that of rhizomes. It contained a higher percentage of oxygenated monoterpenes from which geranyl acetate is the major component. This is different from the oil of rhizomes which contained lower amount of geranyl acetate. The other constituents fluctuated considerably. Oleoresin ranged from 4 to 8%. The yield of both shoots and rhizomes increased by age till the summer months then decreased in the fall months.”
    Tässä puolestaan todettiin, että esim. hartsin määrä vaihtelee välillä 4-8%, saanto pienenee syksyä kohden.

   5. eräs nivelrikkopotilas avatar
    eräs nivelrikkopotilas

    Kaupoista saa vain kiinalaista (saasteita paljon ) inkivääriä, mitä itse en osta, joskus harvoin cittarista perulaista tms. sitä ostan.Mutta tuota maitotuote asiaa olen itsekkin epäillyt jo pitemmän aikaa kipujen aiheuttajiksi.
    Kun malttais olla syömättä maitotuotteita vaikka 2vk, niin sekin selvittäisi asiaa.Harmi vain, kun pidän puuroista, ym ruoista joihin tarvitaan maitoa t.kermaa.

 23. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Ensinnäkin Inkivääriä pitää aina ottaa tuoreesta inkivääristä , peukalon pään kokoinen pala , aamuin ja illoin , alunsi ehkä jopa useamminkin , kun alkaa tuntemaan helpotusta , loppu iän annostus on se kaksi kertaa päivässä . Alku hoitoon kuuluu samalla laskea gluteenin saanti minimiin ja maito tuotteille sama suosittelu , asteittain kipujen helpottuessa voi ensiksi kokeilla maitotuotteiden palauttamista ruokavalioon , lähinnä raakamaitojuustoja ja täysluomumaitoa .
  Mikäli oireet pysyy minimissä voi kokeilla seuraavaksi viljojen vaikutusta tulehduksen pahenemiseen .
  Raakamaitojuustot sisältää hengissä olevia maitohappoja jotka tukee tervehtymistä suoliston kautta , saatavana Lidl liikkeestä kohtuu hinnalla .
  Käsittelemätön täysluomumaito taas sisältää niitä aineita mitä maailman terveimmät lapset saa kun juovat raakamaitoa , tutkittu isossa tutkimuksessa mikä esitettiin tv1 vuosi sitten .

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Nyt kyllä..?
   Tulisiko ensin selvittää onko nivelrikko vai reuma?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jaahas. Nyt siis Maunolta tulee ohjeita ja kokeiluja lisää. Mutta sama ongelma kuin ennenkin: Ei mitään perusteluja eikä tutkimusnäyttöä mihinkään noista väitteistä.
   Miltähän tuo ruokavalio mahtaa nivelrikkopotilaalla näyttää, jos noihin alkaa uskomaan?
   Nivelrikon hoitoon siis inkivääria, gluteenit pois, maitotuotteet pois mutta saa käyttää raakamaitojuustoa ja sekin luomuna! Älkää hyvät ihmiset uskoko tällaisiin höpinöihin. Eivät nämä perustu yhtään mihinkään muuhun kuin hyvään mielikuvitukseen.

  3. ari pulkkinen avatar
   ari pulkkinen

   Minulla oli krooninen polvikipu v 1994 lähtien ja krooninen lonkkakipu 1999 lähtien. Kokeilin inkivääriä mutta sisu loppui. 2014 koivuntuhkauutteilla sain jopa narisevaa ääntä pitävän polven myös kipuilevan ja lonkan kivut loppumaan. Ilmeisesti tulehduksia. Suusta hävisivät myös aftat. Nyt näköjään alan muistisairauksiin erikoistuneet professoorit pitävät tulehduksia taustapiruina näihin ikäviin sairauksiin. Kukapa meistä ei pelkäisi horiskoksi tulemista. Auttaisiko koivuntuhka myös ns yläkopan tulehduksiin?

   1. Anne Merikivi avatar
    Anne Merikivi

    Mun krooninen virtsarakon tulehdus lo0ui koivuntuhka uutteella otin 4kertaa päivässä 1Rkl viikon ajan. Sit kolme kertaa päivässä pullo loppuun.parani eikä oo takaisin tullut

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Hienoa.

  4. sirpa mäkelä avatar
   sirpa mäkelä

   hyvä Mauno: miksi maitotuotteet ja gluteeni pitäisi jättää pois? mitkä ovat perustelut? ja huomauttaisin myös että opettele yhdyssanojen oikeinkirjoitus.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Ei ole tapana vaatia täydellistä kielioppia kommenteissa.

    1. sirpa mäkelä avatar
     sirpa mäkelä

     kyllä yhdyssanojen oikeinkirjoitus kuuluiu ihan alkeellisimpiin suomen kielen seikkoihin. opetetaan jo ihan alakoulussa. se, ettei osaa niiden oikeinkirjoitusta, antaa kirjoittajasta sivistymättömän kuvan eikä herätä mitenkään luottamusta hänen sanomisiinsa.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Olen samaa mieltä. Yhdyssanavirheet ovat yksi tavallisimpia virheellisten kirjoitusten tunnusmerkkejä, mutta minusta on ylimielistä perustaa sanoman tulkinta vain kirjoitusvirheisiin.
      Mutta tunnet varmaan sanonnan, että “suutarin lapsilla ei ole kenkiä?” Kun analysoin kolme edellistä kommenttisi, löysin niistä 12 kielioppivirhettä. Tämän perusteellako minä voisin kritisoida kommenttiesi sisältöä?

     2. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      kuulisin mielelläni mitä on tulkinnut kielioppivirheiksi!tietenkään sillä ei ole vaikutusta itse asiaan, mikäli viestin sisältö ei muutu esim. yhdyssanan virheelllisen oikeinkirjoituksen vuoksi.

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Jos et itse keksi, kannattaa kaivaa äidinkielen kirja esille. 😉
      No, yksi tavallisimmista oli virkkeen aloitus pienellä kirjaimella ja pilkkun käyttö. Pointti ei ollut se, vaan se, että kannattaa keskittyä viestin sisältöön, ei muotoseikkoihin.

     4. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      en käytä isoa alkukirjainta virkkeen alussa kun kirjoitan nettiin.ihan nopeussyystä. on nopeampaa kirjoittaa pienellä. tätä en sanoisi kielioppivirheeksi. pilkun käytöstä olen eri mieltä kanssasi. olen kielen ammattilainen ja pilkun käytöstäni ei ole kukaan huomauttanut koskaan, paitsi sinä.

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ahaa. Sinulla on oma kielioppi itsellesi mutta muiden ei sallita tehdä omia yhdyssanojen muutoksia? Isoja kirjaimia ei siis tarvita?
      Yhdyssanathan voivat jonkun mielestä olla nopeampaa kirjoittaa erikseen. 😉
      Kirjoitit: “….ja huomauttaisin myös että opettele yhdyssanojen oikeinkirjoitus.”
      Eikö sinusta kieliammattilaisena tuosta puutu pilkku?

     6. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      pilkun käyttöön on tullut muutoksia sitten sinun kansakouluaikojesi. suuntaus on yhä enemmän karsimassa pilkkuja että-lauseissa.kieli elää ja muuttuu koko ajan. vrt. uudissanat.

     7. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Onko pikkukirjaimet myös tuossa suuntauksessa tulossa virkkeen alkuun? Samoin välilyöntejäkään ei tarvita virkkeiden välissä?
      Eihän tämä ollut se pointti, vaan minusta ei vain ole asiallista blogikommenteissa kritisoida kielioppia.
      Antamasi kommenttit kirjoitusvirheistä ovat Grahamin erimielisyyshierargiassa alhaisella tasolla. Tutustu vaikka: http://hyvinvointi.ts.fi/yleinen/ad-hominem/

   2. MK avatar
    MK

    Juhani ja Sirpa. Maitotuotteista ja gluteenista/viljoista puhutaan usein esim. ketogeenisen ruokavalion yhteydessä, ja sen on moni kertonut auttaneen nivel ym. vastaavan oloisissa kivuissa elämisen kanssa – jopa poistaneen kivut. Samaa puhutaan luomuruoan käyttämisestä. Näihin varmasti Mauno viittasi.

    Oikeinkirjoituksesta – taisi olla Sirpalla liian kiire päästä toista mollaamaan kun noin paljon pitää kirjoitusvirheitä tehdä. En kirjoita täydellisesti itsekään, mutta mietin: Jos on niin kiire nettiin kirjoittaa ettei voi tai HALUA isoja alkukirjaimia käyttää, täytyy kirjoituksen olla asiasisällöltään todella tärkeää… Ainakin itselleen. Mikä oli tässä niin tärkeää?
    Kirjoitus tällä miehellä ainakin on hallussa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tutkimusten mukaan maito tai gluteeni eivät tavallisesti ole nivelkipujen takana. Mikään ei toki estä kokeilemasta niiden poistamista mutta turhaankaan ei kannata rajoittavalle ruokavaliolle siirtyä.
     Ihminen on hyvin subjektiivinen ja suggestioaltis olento. Subjektiivinen kokemus ei välttämättä ole myöskään luotettava kriteeri vaikka se siltä tuntuukin. Monet oireet vaihtelevat ajan kuluessa ja pitäisi oikeasti seurata pidempään.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email