Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Miten ehkäisen verisuonisairaudet?

Vaikka verisuonisairauksien ilmaantuvuus on vähentynyt yli 80% Suomessa ja muissa Euroopan maissa, se on edelleen suurin väestön tappajia.
Yli puolet vähentymisestä on kiistatta aiheutunut riskitekijöiden vähentymisestä. Tästä on merkkinä myös Itä-Länsi erojen häviäminen Suomessa sitä mukaa kun erot riskitekijöissä ovat vähentyneet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242088

Väestön nykyisen riskitekijäprofiilin perusteella on arvioitu, että tautitapahtumat voitaisiin edelleen puolittaa varsin kohtuullisilla riskitekijöiden vähentämisillä. Esimerkiksi tuoreen Käypä hoito -suosituksen kahdeksan keskeisen ruokavalio-ohjeen (ks. myöhemmin) noudattaminen vähentäisi kuolemia noin puoleen nykyisestä.
Siten varsin suuri osa verisuonisairauksien päätetapahtumista (aivoinfarkti, sydäninfarkti, sydänperäinen äkkikuolema) olisi edelleenkin ehkäistävissä, jos riskitekijöitä saataisiin edelleen pienennettyä.
 
Sosiaalisessa mediassa leviävät väitteet verisuonisairauksien riskitekijöistä
Viime vuosina sosiaalisessa mediassa on lähes systemaattisesti kiistetty lähes kaikki verisuonisairauksien riskitekijät ja niiden merkitys ehkä tupakointia lukuunottamatta.
Erityisesti kiistäminen on kohdistunut ruokavalioon. Esimerkiksi ruokavalion rasvojen merkitys on väitetty kumoutuneen. On väitetty, että runsaskaan tyydyttyneen rasvan syöminen ei lisäisi verisuonisairauksien riskiä. Samalla myös tiettyjä kasviperäisiä tyydyttyneitä rasvoja, kuten kookosrasvaa on tarjottu terveystuotteena.
Samalla on kiistelty hiilihydraateista, erityisesti viljoista. Myös veren kolesterolipitoisuuden merkitystä riskitekijänä on vähätelty. Samalla on kiistetty myös kolesterolin alentamiseen käytettyjen ruokavalioiden ja lääkkeiden mielekkyys.
 
Mikä on tiedeyhteisön tämänhetkinen kanta aiheeseen?
Kuluvan vuoden elokuun lopulla Euroopan kardiologisen (ESC) kongressin yhteydessä Roomassa julkaistiin uudet eurooppalaiset suositukset (2016 European Guidelines) verisuonisairauksien ennaltaehkäisystä. Samalla julkaistiin myös rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden uudet hoito-ohjeet.
Hoitosuositusten kannalta on keskeistä, että ne ovat mahdollisimman laajan ja monipuolisen tieteellisen asiantuntijaryhmän hyväksymiä ja vahvistamia. Lisäksi asiantuntijoilla ei saa olla sidonnaisuuksia, jotka vinouttaisivat suosituksia.
Nämä tuoreet suositukset on valmistellut poikkeuksellisen laaja asiantuntijaryhmä. Lisäksi suositusten vertaisarviointi käsitti kolme erillistä kierrosta. Kymmenen eurooppalaisen tieteellisen yhdistyksen nimeämät edustajat osallistuivat suosituksien laatimiseen. Kaikki nämä kymmenen yhdistystä ovat vielä lopuksi hyväksyneet ja vahvistaneet ne (Lista näistä yhdistyksistä on kirjoituksen lopussa).
Kaikenkaikkiaan arviolta pari sataa alan huippuasiantuntijaa on osallistunut suositusten kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Siten voidaan perustellusti todeta, että ne edustavat parasta mahdollista tieteellistä tietämystä ja kokemusta verisuonisairauksien ehkäisystä.
 
Mitä uudet suositukset kertovat verisuonisairauksien ehkäisystä?
Suositukset ovat laaja paketti (yhteensä 150 sivua) ja käsittelen nyt vain keskeisimpiä teemoja.
Uuden suosituksen keskeisimmät muutokset aikaisempiin ovat:

 • Yksilöihin kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi kohteena on yhteiskunnan rakenteiden ja toimintojen muuttaminen sellaisiksi, että ne johtaisivat riskitekijöiden vähenemiseen. Toimenpiteet kohdistuvat ruokavalioon, liikuntaaan, tupakointiin ja alkoholiin. Kohderyhminä ovat media ja päättäjät.
 • Ehkäisy suositellaan aloitettavan jo lapsena terveiden elintapojen ja liikunnan tukemisena.
 • Suosituksissa annetaan erityisiä ohjeita siitä miten ehkäisyä toteutetaan eri väestöryhmissä. Nuorilla absoluuttinen riski voi olla vielä pieni mutta, kun elinaikaa on paljon jäljellä, sairauksilla on runsaasti aikaa kehittyä. Vastaavasti iäkkäistä suuri osa jo pelkästään ikänsä puolesta kuuluu suuren riskitason ryhmään, jolloin erilaisten toimenpiteiden ja lääkehoitojen mielekkyyttä tulee arvioida kriittisesti.
 • Riskitekijöiden vähentämistä pitäisi tehdä aina tilaisuuden sattuessa esim. missä tahansa vastaanotto- ja kohtaamistilanteessa. Myös systemaattista seulontaa suositellaan tietyissä suuren riskin ryhmissä.
 • Painotus on hyvin paljon ei-lääkkeellisissä seikoissa, yhteiskunnassa, sääntelyssä ja verotuksessa.

 
Miten henkilön riski arvioidaan?
Olen kirjoittanut aiheesta tarkemmin aikaisemminkin, joten en tässä mene yksityiskohtiin.
Lyhyesti todettuna ennaltaehkäisy alkaa aina riskin yksilöllisellä kartoituksella ja etenee sen pohjalta hyvin monien tekijöiden kautta vaikuttamiseen. Vaikka toisin monesti väitetään, lääkehoito ei ole useimmiten ennaltaehkäisyn kulmakivi.
Ensimmäisessä vaiheessa henkilön tietyt sairaudet kartoitetaan. Näiden perusteella hänet voidaan heti sijoittaa korkean tai erittäin korkean riskin luokkaan. Nämä sairaudet ovat lueteltu taulukossa alla. Näihin ryhmiin kuluvat henkilöt eivät tarvitse muuta tarkempaa riskiarviota.
riskitekijat-taulukko
Jos henkilö on perusterve, käytetäänkin riskin arvioimiseen alla olevaa taulukkoa. Siinä käytetyt mittarit ovat ikä, sukupuoli, tupakointi, verenpaine ja veren kokonaiskolesteroli. Taulukon avulla voidaan arvioida henkilön riski-% kuolla verisuonisairauteen seuraavan 10 vuoden aikana.
score-taulukko
 
Tämän perusteella henkilöt luokitellaan seuraaviin luokkiin:<1% = matala riski, 1-5% = kohtalainen riski, 5-10% = korkea riski, >10% = erittäin korkea riski.
Koska tämä arvio perustuu vain muutamaan keskeiseen seikkaan, tulee ottaa huomioon muitakin riskiä pienentäviä tai suurentavia tekijöitä. Yksi keskeisistä tekijöistä on sukurasite. Jos lähisukulaisia on sairastunut verisuonisairauteen nuorena (miehet alle 55 v, naiset alle 65 v), on riski suurempi kuin mitä taulukko näyttää.
Lisäksi riskiin vaikuttavat mm. sosioekonomiset tekijät ja keskivartalolihavuus. Tietyt sairaudet kuten reuma ja muut autoimmuunisairaudet nostavat riskin 1,5-kertaiseksi.
Suosituksissa myös todetaan selvästi, että geenitestejä eikä muita biomarkkerimittauksia ei vielä suositella.
Suosituksessa otetaan kantaa myös erityisryhmiin. Näitä ovat mm. nuoret henkilöt ja toisaalta iäkkäät. Nuorilla absoluuttinen riski on usein vielä pieni mutta suhteellinen riski voi olla huomattavasti kasvanut. Riskitekijöiden motivoinnissa voi käyttää alla olevaa suhteellisen riskin taulukkoa. Siitä saa käsityksen omasta suhteellisesta riskistä verrattuna samanikäiseen henkilöön, jolla ei ole riskitekijöitä.
suhteellinen-riskiarvio
Toinen erityisryhmä ovat iäkkäät, joiden osalta absoluuttinen riski on jo iän vuoksi suuri. Näissä ryhmissä, erityisesti yli 80-vuotiailla tulee erityisen kriittisesti pohtia kovin aggressiivisen puuttumisen tai lääkehoitojen mielekkyyttä. Uusien tutkimusten mukaan mm. statiinihoidon hyöty ei ole ollut merkittävää yli 80-vuotiailla.
 
Mitä sitten suositellaan tehtäväksi?
Valtaosa suosituksista kohdistuvat ei-lääkkeellisiin keinoihin. Suosituksissa paneudutaan laajalti kognitiivisiin ja käyttäytymismekanismeihin, psykologisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin. Painopisteenä ovat myös liikunta, tupakointi ja ruokavalio.
Ruokavalion osalta on koostettu kahdeksan kohdan suositukset (alla). Lisäksi korostetaan, että energian saanti tulee olla kohtuullinen, johtaen parempaan painon kontrolliin. Lisäravinteita ei suositella.
 
terveen-ruokavalion-ominaisuudet
 
Veren rasvojen osalta pääkohde on LDL-kolesteroli, jonka yhteys verisuonisairauksiin on kausaalinen. Myös ns. non-HDL-kolestolimäärää voi käyttää kohteena. Sen sijaan HDL-kolesterolille, vaikka sillä on  tutkittu yhteys valtimotautiriskiin, ei ole asetettu tavoitearvoja, sillä siihen vaikuttamalla ei ole saatu riskiä pienennettyä.
Keskeinen seikka kuitenkin on, että rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoito ei riipu pelkästään veren kolesterolipitoisuudesta. Aivan yhtä keskeistä on, millainen on henkilön yllä arvioitu riskitaso.
Suositukset eivät siis kehota mekaaniseen kolesterolin hoitoon pelkän veriarvon perusteella vaan alla olevassa taulukossa hoitoon vaikuttaa yhtä paljon myös henkilön riskitaso.
lipidihairioiden-hoito-taulukko
Suosituksissa on erikseen laajat kappaleet diabeetikoiden, verenpainepotilaiden ja muiden erityisryhmien tavoitteista mutta ne ovat liian laajoja tässä käsiteltäviksi.
Ehkä on myös syytä mainita, että dokumentti käyttää paljon tilaa väestötason vaikuttamiseen kuten ruoka-aineiden merkintöihin, verotuksellisiin seikkoihin, koulujen ja työpaikkojen merkitykseen. Näillä voidaan vaikuttaa ruokakäyttäytymiseen, liikuntaan, tupakointiin, alkoholiin ja ilmansaasteisiin.
 
Mihin tavoitteisiin pyritään?
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto ennalehkäisevien toimenpiteiden tavoitteista.
riskitekijoiden-tavoitetasot
 
Mitä sanotaan somessa kiistellyistä seikoista?
Kuten edellä olevasta materiaalista voi päätellä, eurooppalaisten asiantuntijoiden kanta ei tue alussa mainittuja some-väitteitä. Sen sijaan suosituksesta voi poimia seuraavat johtopäätökset:

 • Tyydyttynyt rasva edelleen suositellaan vaihdettavan kasviperäiseen tyydyttymättömään rasvaan
 • Myös maitotuotteet suositellaan edelleen vähärasvaisina
 • Veren kolesterolipitoisuus on edelleen keskeisessä roolissa ja kohteena on nimenomaan LDL-kolesteroli
 • Kun riski on korkea, kolesterolilääkkeet ovat tärkeitä mutta ei mekaanisesti vaan riskitason mukaan, huomioiden myös ikä ja muut tekijät. (Jos on halua perehtyä lääkehoitoasiaan tarkemmin, voi tutustua kolesterolilääkkeistä ja niiden sivuvaikutuksista julkaistuun hyvin kattavaan uunituoreeseen 30-sivuiseen katsaukseen Lancetissa, myös lopussa liitteenä).
 • Lipidihäiriöiden hoitosuosituksessa otetaan kantaa hieman laajemmin muutamaan muuhun tekijään kuten kookokseen ja muihin öljyihin (ks alla).

dietary-recommendations-to-lower-ldl
 
impact-of-lifestyle-effects-on-lipids
 
Yhteenveto
Uudet eurooppalaiset suositukset tarjoavat päivitettyä tietoa siitä millaiset seikat vaikuttavat valtimosairauksien syntyyn, ja siitä millä tavalla niitä voidaan ehkäistä.
Ehkä suositukset ovat joidenkin mielestä tylsiä sillä sillä ne noudattavatkin varsin paljon aikaisempia suosituksia ja myös ovat varsin yhteneväiset ravitsemussuositusten kanssa. Suuria yllätyksiä ei siis tarjottu.
Eikö siis nyt suositellakaan runsasta eläinrasvaa ja täysmaitoa? Eikö kookos olekaan suositeltu terveystuote? Ei, sillä nuo väittämät eivät asiantuntijoiden mukaan ole tutkitun tiedon mukaisia.
Somekohuilla on tyypillinen tapa korostaa aikaisemmasta poikkeavia ja provokatiivisia väitteitä. Kun niitä toistetaan tarpeeksi usein, niistä syntyy toinen todellisuus somekuplan sisälle.
Suurimmalla osalla kansalaisista ei ole aikaa eikä asiantuntemusta itse perehtyä valtavaan tietomassaan. Näin he muodostavat käsityksensä usien somekantojen perusteella.
Tietoa hakiessaan olisi hyvä kysyä itseltään, luottaisinko mieluummin itseoppineisiin bloggaajin tai anttiheikkilöihin vai suuren kansainvälisen asiantuntijaryhmän tutkittuun tietoon perustuviin suosituksiin?
 
———————————
 
Eurooppalaiset Käypä hoito –suositukset ovat vahvistaneet seuraavat tieteelliset yhdistykset:
European Society of Cardiology (ESC)
European Association for the Study of Diabetes (EASD)
European Atherosclerosis Society (EAS)
European Heart Network (EHN)
European Society of Hypertension (ESH)
European Stroke Organisation (ESO)
International Diabetes Federation European Region (IDF Europe)
International Federation of Sport Medicine (FIMS)
International Society of Behavioural Medicine (ISBM)
WONCA Europe.
 
Liitteet:
2016-european-prevention-guidelines_ehj
esc_eas-guidelines-for-the-management-of-dyslipidemias
jousilahti-et-al-40-year-chd-mortality-trends-in-finland
lancet-systematic-review-about-statins

210 vastausta artikkeliin “Miten ehkäisen verisuonisairaudet?”

 1. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  https://ravitsemusjaterveys.wordpress.com/2017/02/15/sydanjarjeston-pj-ravitsemussuositukset-vahingollisia/
  Onko sittenkin niin että herra Heikkilä oli oikeessa ja viralliset suositukset niin suolan kuin hiilihydraattien ja rasvojen suositukset metsässä ?
  Kuka on oikeessa ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Itse tutkimusta ei ole vielä julkaistu. Ennen kuin on olemassa vertaisarvioitu tutkimus, ei ole edes mahdollista pohtia tutkimuksen tuloksia. Yusuf on tunnettu provokatiivisesta omien tulosten esittelystä. Ilman julkaisua ei kannata mennä kirjoittamaan oppikirjoja uusiksi.
   Mitä tulee Heikkilän oikeassa olemiseen, ehkä olisi syytä perehtyä: http://valtsuhealth.blogspot.dk/2016/02/antti-heikkila-ja-loputtomat-asiavirheet.html

 2. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Yle esitti docventures dokkarin missä käytiin kaikki nämä asiat läpi . Näytettin teurastamolla miten homma menee ja väärä ruokinta , pötsin tulehtuminen ym ym . Jos et tiedä ota selväå ennen kun väität että pelkkää netti huminaa . Lihalla on todellakin eroa. Luonnollisesti herran mielestä kaikki GMO on täysin turvallista ja järjetön antibioottien käyttö ei muuta lihan koostumusta ?
  Enemmän luomua vähemmän glyfosaattia !

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jaahas. Olkikukkoja vaan lisää. Laitat suuhuni vaikka mitä väitteitä, joita en ole sanonut.
   Ja millä perusteella? Sen vuoksi, että en jaksanut alkaa käymään läpi kommenttisi yksioikoisia ja osittain selvästi virheellisiä väitteitä. Ei maailma ole noin mustavalkoinen. Ei todellakaan ole niin, että jos ei ole joka asiassa samaa mieltä sinun kanssasi, haluaisi eläimille kärsimyksiä ja antibiootteja ja kasveille gyfosaatteja. GMO ei ole todellakaan mikään yksiselitteinen paha juttu vaan asia on paljon monimutkaisempi.
   Nuo jokainen väite pitäisi keskustella ja pohtia ihan erikseen eikä niputtaa samaan pahan akseliin.

 3. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Lyhyt kommentti taas kerran mellovaan punaisen lihan vaarallisuuteen , tutkimukset tulee pääsääntöisesti Amerikoista , Amerikan liha on GMO lihaa , käytetään surutta kasvuhormooneja ja väärän ruokinnan takia ( gmo maissia) joka ei sovi alkuunkaan naudalle vaan ruoho eli normi laiduntaminen , siitä seuraa Ehec ilmiö mitä joudutaan lääkitsemään kesto antibiootilla ja ennen kun liha pääsee Amerikoissa kauppaan se upotetaan kloori altaaseen ehecin takia ja sitten sitä pestään kunnes kloori on poistunut ja kerrotaan kuinka vaarallista punainen liha on.
  Prosessoitu liha varmaan on haitallista joka puolella , se taitaa olla ilmiselvä asia.
  Tiedota kolleekoille ettei asia ole ihan niin yksioikoinen koska kukaan ei tunnu ymmärtävän että lihoja on erillaisia , tai ymmärrys ei riitä . Mitä enemmän luomulihalla korvaa perus lihan Suomessa voi paremmin , tämä ei koske Snelmannin lihaa se on parasta luomun jälkeen mitä rahalla saa !!!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kommenttisi sisältää niin monta perustelematonta väitettä, että se vaatisi oman blogikirjoituksen.
   Nuo väitteesi ovat niitä mitä netissä toistellaan. Juuri millekään niistä ei ole muuta perusteita kuin oma usko ja huhupuheet. Tässä kommenttiosassa ei voi tuohon nyt juuri muuta vastata.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei ainakaan tuo The Telegraphin otsikko, joka ei ollut edes samaa mieltä muun tekstin kanssa. Olihan siihen otettu sitten hiukan toisiakin näkemyksiä. Kyllä fakta on, että korkea kolesteroli on riski ja haitallista eikä sitä tuollaiset heikot tutkimukset kykene kumoamaan.
   Siitä on koko ajan kyllä keskusteltu, kuinka agressiivisesti kolesterolia kannatta ikäihmisillä lääkkeillä alentaa. Katso nuo guidelines-artikkelit, jossa ollaan ikäihmisen suhteen kriittisiä.

 4. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Kyllä tähän on vastattu ja myös tuo Fogelholmin kirjoitus tätä pohtii. Kyllä sokerin määrää olisi syytä vielä pyrkiä vähentämään mutta ei se ole ainoa pahis eikä sen korjaaminen yksinään ole ratkaisu. Tämä on mielestäni liian yksioikoista logiikkaa.
  Kenelle mielestäsi Coca cola maksaa palkkaa? Ei kannata toistella ilman lähdekritiikkiä netin harhaisia väitteitä. Mielestäni tuollainen kommentti on juuri trollajan merkki, väitetään jotain halventavaa sanojasta mutta ei kyetä oikeasti kritisoimaan mitä henkilö sanoi.
  Sanot, että jokainen tietää mitä sokeri vaikuttaa. Mutta et kertonut mitä ne kaikkien tietämät sokerin vaikutukset ovat. Mikä on se itsestään selvä vaikutus, johon viittaat ja jonka kaikki muut paitsi tutkijat tietävät?
  Tuollaista kommenttia on mahdoton ilman ylimielisyyttä kommentoida. Tottakai ylimääräinen sokeri on energian lähde. Ja turha sellainen. Mutta ei sokeri ole kaikkien vaivojemme lähde eikä VHH kaikkiin parannuskeino. Ruokavalio on kokonaisuus ja jokainen osa vaikuttaa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Okei, et siis trollaa mutta harrastat vihapuhetta. Kommenttisi piti sen vuoksi poistaa kun siinä virheellisesti väitettiin coca colan maksavan jotakin tutkijalle.
   Missään ei ole edes väitetty että joki tietty ravitsemustutkija olisi saanut euroakaan palkkaa tai rahaa Coca Colaan. Jos firma olisikin ollut tukemassa taloudellisesti jotain tutkimushanketta, ei yliopistossa toimivat tutkijat saa siitä euroakaan itselleen. On siis todella törkeää väittää näin vastoin parempaa tietoa. Linkkaamasi YLEn uutinenkaan ei niin sanonut vaan vain että jossakin yliopiston mukana olevassa tutkimuksessa yksi rahoittaja olisi ollut CocaCola. Muiden perheenjäsenten asiaton sotkeminen mukaan edelleen pahensi törkeää käytöstä. Luulisi, että jos kirjoittaa omalla nimellään, vähän harkitsisi mitä suustaan päästää, mutta ei se näemmä takaa mitään.

 5. mauno saviranta avatar
  mauno saviranta

  Juhani,,,Mauno, pakko korjata väitteesi uudelleen ja uudelleen. Syövät ja sairaudet eivät lisäänny vaan ihmiset elävät terveempinä ja pidempään kuin koskaan ennen. Yritä pitää erillään väestön ikääntyminen ja sairastavuus, jooko?
  Vastaus
  Ms tauti lisääntynyt 20-50 vuotiaat sairastuu , MS-taudin esiintyvyys on Suomessa maailman korkeimpia.
  Diabetes 1 tyyppi Suomi kärjessä nuoret sairastuu Suomi ilmeisesti nro 1 maailmassa.
  Diabetes 2 räjähtänyt täysin käsiin jopa 500000 potilasta ,tapaukset alkaa nykyään jo nuorilla ihmisillä.
  Eturauhasen syöpää esiintyy erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kaukoidässä tauti on harvinainen. Eli jokainen voi miettiä mitä osuus ruokavaliolla saattaa olla asiassa. Lisääntynyt tilastojen mukaan kaikissa ikäryhmissä.
  Rinta syöpä lisääntynyt huimasti ,noin neljännes löytyy 25–49-vuotiailta ja toinen neljännes 50–59-vuotiailta. Loput vanhuksilta.
  Sama tilanne myös monissa muissa sairauksissa.
  Lähteet syöpätilastot ja thl sivustot.
  Keski ikä nousee siinä on Juhani oikeessa , mutta lääkkeettömät ja täysin terveet ihmiset vähenee joka vuosi.
  Eli metsään ollaan menossa ja rytinällä, Diabeteksen hoitoon uppoaa 2020 luvulla uskomattomia summia tällä menolla.
  Ravinnon vaikutuksia terveyteen pitäisi tutkia valtiorahoitteisesti , ei lääketehtaiden tai ruokateollisuuden rahoittamina.
  Esimerkiksi sokeria lisätään joka paikkaan ja tietääkseni ollaan samaa mieltä että siinä ei ole mitään järkeä ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Taas harrastat kirsikanpoimintaa. Ja luettelet joitakin sairauksia ikään kuin sinulla olisi muka olemassa niihin jokin ratkaisu, jota tuhannet tutkijat eivät ole hoksanneet. Sinulla siis on tarjota niihin jokin yksinkertainen ratkaisu?
   Tilastojen mukaan ihmisten terveydentila on jatkuvasti parantunut, ei huonontunut. Eihän se tietenkään sitä tarkoita, että kaikki asiat olisivat kunnossa ja etteikö tilannetta voisi vielä hurjasti parantaa. Sinulle on syytä muistuttaa, että lopulta me johonkin sairauteen kaikki kuolemme eli loputa 100%. Kysymys on aina viivytystaistelusta.
   Tyyppi 2 diabeteksen lisääntymistä on tässäkin blogissa käsitelty asiallisesti. Ilmiö on globaali. Selitykset ovat paljon monimutkaisempia kuin haluat esittää. Näitä syitäkin on kyllä käsitelty eikä niihin tässä kommenttiketjussa enää uudelleen kannata kerrata mutta liittyvät modernin ajan elintapoihin, liikkumattomuuteen ja liialliseen energiansaantiin.
   Tyyppi 1 DM on ihan eri tauti eikä liity mitenkäään tuohon toiseen sairauteen vaikka nimi on lähellä. Ei sitä tietenkään pidä vähätellä mutta ei se kuitenkaan koko kansanterveyttä uhkaa eikä ainakaan sinun keinoillasi hoideta. En oikein jaksa uskoa, että sinulla voisi olla mitään ratkaisua asiaan, jota tuhannet tutkijat yrittävät ratkaista maailmanlaajuisesti.
   Eturauhassyövän yleistyminen on muuttuneen diagnostiikan ansiota, kuolleisuus ei ole radikaalisti muuttunut. Ja periaatteessa kun/jos saamme valtimosairauksia vielä vähennettyä, ihmiset elävät pidempään ja ehtivät sitten saada jokin syövän. Ennen kun valtimotauti niitti miehet 50-60-vuotiaina, ei ehtinyt vielä eturauhasen syöpä tulla todetuksi.
   Tiedoksesi vain, että suurin osa ravitsemuksen tutkimuksista tehdään julkisella rahoituksella jo nyt eikä ainakaan lääketehtaiden rahoituksella. Laita jo väitteittesi mukaan jotain perusteita, älä heittele perustelematta huuhaata.
   Ja sitten lopussa mainitset kaiken tämän syyksi sokerin. Voi, voi. Että jollekin maailma voi olla yksinkertainen!

 6. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  http://www.iltalehti.fi/terveys/201612072200037129_tr.shtml
  Sitä se on kun ei edetä luonnon mukaisesti, sama pätee maitoon , teho kasvatettuun lihaan .
  Valmisruokien turhiin lisäaineisiin.
  Sitten ihmetellään kun syövät ym taudit vaan lisääntyy .

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mauno, pakko korjata väitteesi uudelleen ja uudelleen. Syövät ja sairaudet eivät lisäänny vaan ihmiset elävät terveempinä ja pidempään kuin koskaan ennen. Yritä pitää erillään väestön ikääntyminen ja sairastavuus, jooko?
   Kannattaa pysyä tosiasioissa, muuten väitteiden pohja putoaa.
   Mitään näyttöä siitä, että maito taikka lisäaineet olisi yhtään ihmistä tappanut, ei ole olemassa. Eikä sitä, että syynä olisi se, että emme enää olisi niin luonnonmukaisia. Jos on, pyydän osoittaman nuo tutkimustulokset.

 7. Tero Torppa avatar
  Tero Torppa

  Saisiko taulukot ja kuvaajat Suomeksi? Tärkeä kohderyhmä arvostaisi. 🙂

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Uskon, että olet oikeassa. Niiden kääntäminen on kuitenkin iso työ. Tämä blogini on vain harrastus ja tapahtuu pääasiassa “omalla ajalla” iltaisin ja viikonloppuisin.

   1. Tero Torppa avatar
    Tero Torppa

    Ymmärrän. Kiitos että harrastat näin aktiivisesti! Duodecim teki hyvin palkitessaan sinut.

 8. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Terveyden peruspilareita ehkä nro 1
  Ollaanko siinä samaa mieltä että kalanmaksaöljy/kalaöljyt on huippu terveellisiä ja päivittäinen nauttiminen 5_20 ml lisää terveyttä , paitsi esim marevan potilaat ?
  Päälle sitten kalaa sekalaisesti 1-2 kertaa viikossa .
  Eikö tällä pitäisi riskit väheentyä oleelisesti moneen vaivaan jos muu ruokavalio on edes jonkinlaisessa kuosissa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tästä on tietenkin tutkimuksia olemassa. En ole kuitenkaan tähän teemaan erityisesti perehtynyt.
   Voin kuitenkin helposti uskoa, että tuo pitää paikkaansa, varsinkin, jos ei syö paljonkaan kalaa.
   Tuoreessa katsauksessa todetaan seuraavasti: “At this time, evidence supports the consumption of a healthy dietary pattern with at least two servings per week of fatty fish. Omega-3 PUFA supplementation is a reasonable alternative for those who do not consume fish, although fish is the preferred source of omega-3 PUFAs because it also provides additional nutrients, some of which are often under-consumed.”
   Tarkoittaa minusta sitä, että näyttö on vahvempi kalalle itselleen kuin ravintolisille, jotka taas olisivat hyvä silloin, jos muuten jää kalan syöminen vähemmälle. Juttu löytyy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27747477

 9. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Ai niin, kasvi O3 tarve on määritelty 2g/ päivä. Olisko rypsiöljy ainut, jolla päästään 06:n määrässä suositusten rajoihin 4g, oliivilla päädytään jo 8 g:n 06:tta

 10. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Ei kait mauno sorru trumpismiin, kuhan väittää jotain sinne päin. Milläköhän periaatteella finelin lohitiedot on koostettu, perustuvatko ne kasvatettuun loheen vai luonnonloheen? Mikset muuten verrannut keskenään kasvatetun ja luonnonlohen filettä, vaan vertasit kokonaista kasvatettua lohta lohen fileeseen.
  Vähän sama kuin vertailisi broilerin filepaloja koipipalaan nahattomana tai nahallisena, kaikissa taitaa olla vähän eri rasvaarvot.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos. Nyt asiasta voidaan jatkaa asiapohjalta. Minun pitää perehtyä mitä tämä pitää sisällään ennen kuin otan kantaa.

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hei, kesti vähän aikaa kun piti hakea tietoa ja myös konsultoida asiantuntijaa.
   Mauno Saviranta voi olla oikeassa siinä, että villi lohi sisältäisi enemmän omega-3 rasvahappoja kuin viljelty, tai sitten ei. Nimittäin kysymys on siitä mitä materiaalia uskoo. Tulokset ovat siis ristiriitaisia tältä osin. Asiaan voi perehtyä tutustumalla seuraaviin viitteisiin:
   Toisien tietokantojen mukaan villissä lohessa on enemmän n-3 rasvahappoja kuin kasvatetussa
   http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4258/2
   http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4102/2
   Toisten lähteiden mukaan tilanne olisi juuri päinvastainen eli kassilohessa olisi enemmän n-3 rasvaa
   http://www.healwithfood.org/comparison/wild-vs-farmed-salmon-omega-3-fat.php (linkki norjalaistutkimukseen jutussa)
   http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/203640
   Ehkä kuitenkin olennainen viesti ja yhteenveto asiasta olisi, että meidän kannattaa syödä kalaa. Siitä on osoitettua terveyhyötyä. Tämä hyöty saadaan riippumatta siitä, onko kala luomua, villiä tai kasvatettua. Itse asiassa kaikki tutkimuksissa havaitut edulliset muutokset ovat havaittu juuri “normaalin” kalan syönnillä. Se ei taatusti väestötasolla ole luomua vaan ihan sekaisin villiä, viljeltyä ja pieneltä osin luomua. Ehkä olisi hyvä jättää rasvahifistely vähemmälle ja huomioida mihin tutkimusnäyttö perustuu.

 11. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  No kiusasin vähän , lähde on FINELI TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS . Laatikaiseen romahti usko täysin kun katsoin maitokeskustelun Yleltä , mies ei ymmärtänyt luomutäysmaidon ja rasvattoman maidon terveys eroja , herrajumala mikä asiantuntija. Jos herra Knuuti ei ymmärrä eroja kuinka paljon saa oikeita Omega 3 rasvoja suhteessa omega 6 rasvoihin ravinnossa niin ei hyvältä näytä. Kannataa lukea ilman silmälappuja tutkimuksia liittyen rasvoihin. Rypsiöljyä , teollista margariinia ja viljeltyä kalaa syömällä ei välttämättä terveys ainakaan parane.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuulemme taas siis “totuuden” Mauno Savirannalta! Ei kannata uksoa asiantuntijoiden koosteita tutkimustiedosta? Ei kannata kuunella mitä tutkimukset kertovat? Riittää kun kysyy Mauno Savirannalta niin saa puhtaan totuuden? Perusteluja ei tarvita. Tutkimustulokset voi heittää roskiin?
   Juuri tuollaiset uskomukset on se syy miksi blogini aloitin ja tätä edelleen jatkan. Meidän pitäisi jo ymmärtää, että mielipide on vain mielipide olipa se maallikon tai asiantuntijan suusta. Ainoa peruste voi olla tutkittu tieto.
   On hyvä huomata, että en tässä kommentissa väitä nyt mitään itse rasvoista tai omegoista vaan vaadin oikeita perusteluja. Heittelemällä vähätteleviä kommentteja asiantuntijoista asia ei muutu lainkaan sillä tieto ei ole huutoäänestyksen tulos. En vieläkään saanut Savirannalta lähdettä hänen väitteilleen. Ei tutkittu tieto ole laitoksen nimi vaan oikea tutkimusjulkaisu. Kun itse haen tietoa tästä asiasta, saan aivan erilaisen tuloksen. Fineli ja THL eivät asiantuntijoidensa suulla ole tuollaista viestineet myöskään.
   Minun tai kenenkään muunkaan tehtävänä ei voi olla kaikenlaisten väitteiden kumoaminen. Väitteen esittäjä on velvollinen tuomaan perustelut väitteilleen eli tässä tapauksessa Mauno Savirannan nyt pitäisi lopultakin antaa se perustelu eikä jatkaa mielipiteiden toistamista.
   On ilmeistä, että tieto siitä miten ja mistä tutkittua tietoa haetaan, ei ole edes selvillä. Tämä ei näytä estävän vahvojen kantojen esittämistä.

 12. mauno saviranta avatar
  mauno saviranta

  Nyt todisteet peliin , kyllä Mauno tietää.
  Tulokset eivät ole Savirannan kotiparantolanlaboratoriosta vaan luotettavalta lähteeltä . Pitoisuudet per 100g
  Luonnonlohen omaga 3 Dha arvo 2253 mg / kasvatettu 669 mg
  Luonnonlohen omega 3 Epa 775 / kasvatettu 456 mg
  Luonnonlohen linolihappo 477 mg / kasvatettu 2055 omega 6
  Luonnonlohen alfalinoleenihappo 270 mg / 796 mg omega 6
  Eli rasvahappoprofiili on täysin väärän suuntainen jos haluaa saada sydäntä hoitavat rasvat hellimään suoniaan , nykytiedon mukaan omega 6 rasvojen saantia on syytä rajoittaa ja panostaa omega 3 ,dha ja epa , pelkästään tulehdustilaa poistavan vaikutuksen takia.
  Kaikki tutkijat on samaa mieltä turhien antibioottien syönnin haitallisuudesta, kasvatettua lohta kannattaa vältellä jatkuvien antibioottikuurien takia .
  Rypsiöljy sisältää myös omega 3 , mutta väärää lajia .
  Joulukinkun kanssa kannattaa olla myös tarkana , vihje, tutkikaa Tanskalaisen kinkun ainesosat ja verratkaa Suomalaiseen , selvä valinta on Tanskalainen , ei lisäaineita, ei kinkussa kuulu olla kuin lihaa ja suolaa . Suomalaisessa kinkussa on jopa 5 epämiellyttävää lisäainetta paitsi Luomukinkussa , mutta se maksaa 18 € kilo , siihen on varaa vain Johtajilla.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ethän anatanut mitään lähdettä! Mistä nuo luvut ovat peräisin? Mikä on tuo luotettava lähde? Juuri tällaiset väitteet tulisi perustella asianmukaisella lähteellä niin, että muutkin voivat käydä varmistamassa eikä olettaa niin, että blogikommenti riittää vakuuttamaan muut.
   Tuo omega-6 vs omega-3 on elänyt jo oman aikansa ja vaikka somesta siihen löytyy satoja mielipiteitä, on väitteesi vähintäänkin kyseenalainen. Tutkimusnäytön perusteella nuo väitteet ovat enemmänkin tämän päivän ravintohifistelyä kuin faktaa. Tätä aihetta on pohtinut myös Reijo Laatikainen ja hänen artikkelissaan on myös esitelty tutkimustietoa. http://www.pronutritionist.net/2014/12/omega-6-linolihappo-pieni-paholainen-vai-pelastaja/
   Vaikka artikkeli on jo vuodelta 2014, se on edelleen ajankohtainen ja lukemisen arvoinen.

 13. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Jokainen joka on vähänkään perehtynyt ravitsemukseen tietää että kasvatetun kalan rasvahappo profiililla ei ole mitään tekemistä luonnonkalan kanssa , kilo kasvatettua kalaa kuluttaa kaksi kiloa luonnonkalaa , eli koko hommassa ei ole mitään järkeä .

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tiedän monta ravitsemukseen perehtynyttä, joka on täsmälleen päinvastaista mieltä kanssasi tuosta mielestäsi päivänselvästä asiasta.
   Tässä esimerkki: http://blogit.iltalehti.fi/anja-nysten/2013/06/25/norjalainen-kassilohi-ja-ymparistomyrkyt/
   Toki on selvää, että Mauno Saviranta tietää tämänkin asian paremmin kuin asiantuntijat. Mitään perustelujahan ei näytä tarvittavan. 😉
   Voisitko nyt ystävällisesti esittää jotain ihan oikeaa tutkittua tietoa asiasta eikä heitellä omia uskomuksia, kiitos. Minulle kelpaisi esim mittaukset noista rasvahappoprofiileista, joilla tuo todistettaisiin.

 14. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Mikäli haluaa saada kiistattomat hyödyt kalansyönnistä, maximi vaikutuksen kera, ilman selviä riskiä myrkyn keräämisestä elimistöönsä , niin kalaöljyn nauttiminen päivittäin 5-20 ml lisäravinteena on paras vaihtoehto ainakin kasvatetulle lohelle.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Eikös kalaöljy tehdä kalasta? Mitäs sinä oikeasti tiedät tuon kalaöljyn puhtaudesta ja koostumuksesta?
   Eikös kalassa ole muutakin kuin kalaöljyä?
   Kalan terveyshyödyt ovat selvästi osoitettu. Ja huomattavasti paremmin kuin lisäravinteena otetun kalaöljyn. Ei asiaa voi pelkistää kalan osalta vain tuohon öljyyn. Muutenhan kaikki sitten söisivät proteiinia jauheena, kuituja kuitumassana, vitamiinit purkeista, jne. Kyllä minusta ihmisen kuuluu syödä ruokaa eikä makro- ja lisäravinteita.

 15. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  http://www.starletmom.com/fi/7-syyta-miksi-en-syo-kasvatettua-lohta/
  Jokaisen on hyvä lukea kuinka terveellistä on kasvatettu lohi , ennen kun syö sitä enemmän kuin kerran kuukaudessa .

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Linkkamasi blogikirjoitus on hyvin yksipuolinen. Ei tuo käy kyllä perusteeksi yhtään mihinkään vaan on vain yksi mielipide.
   Kalankasvatuksen ympäristövaikutukset ovat eri asia mutta kasvatettu kala ei ole systemaattisesti ravintona huonompaa. Itse asiassa sen haitallisten kemikalien pitoisuudet ovat pienemmät kuin villin kalan Itämerestä. Villiä kalaa kuten silakkaa suositellaan syömään harvemmin. Kalan osalta tulee ottaa huomioon myös kalan myönteiset vaikutukset terveyteen eikä pelotella ihmisiä kemikaaleilla.
   Toisenlainen kommentti ohessa: http://blogit.iltalehti.fi/anja-nysten/2013/06/25/norjalainen-kassilohi-ja-ymparistomyrkyt/

 16. mauno saviranta avatar
  mauno saviranta

  Minulla ei ole perussairauksia. Kevyttä liikuntaa/kuntosalia harrastan .
  En tupakoi , alkoholia joskus 2-3 kertaa vuodessa.
  Käskit korvata kalalla , se on vain kohtuullisesti mahdollista , suurin osa kaupan kalasta on kasvatettua , mitä myös sinä todennäköisesti syöt ja siinä on nykytiedon mukaan täysin erillainen rasvahappoprofiili mitä luonnonkalassa , sekä antibiootti jäämät on mittavat , eli ei kuulusta hyvältä.
  Kasvissyöjiltä mitataan nykypäivinä suurimmat pitoisuudet glyfosaattijäämiä, eli ei ole myöskään kasvisten lisääminenkään ongelmatonta.
  Luomuvoi ja varsinkin alppivoi sisältää huomattavia määriä K 2 vitamiinia , minkä saanti on todella tärkeää jos haluaa pysyä nuorekkaana ja terveenä , normivoi ja normi esim . Valion juustot ei sitä sisällä kun kesällä ,jos lehmät pääsevät kirmaamaan niityille ja syömään vihreetä suoraan tuoreena pötsiinsä.
  Luomukookosöljyn pidän myös loppu elämän ruokavaliossani , osatutkijoista pitää sitä todellisena aivo vitamiinina.
  D vitamiini on siis jo vähennetty 100 mikrogrammaan , 259 nanomoolia oli 150 mikrogramman käytöllä. Tavoite tasoni on noin alle 200 , logiikka tähän on koska päiväntasaajan arvot on noin 200 ja sieltä on kaikki alunperin kotoisin ja jo muutaman päivän auringon otolla pääsee yli 150 arvoihin , niin näin luonto sen tarkoitti , sanoo viralliset suositukset asiasta mitä vaan.
  C vitamiinista on hyötyä ja munuaiskiviä tulee, jos pitää kroppaansa kuivana ,eli pitää muistaa juoda noilla määrillä riittävästi.
  Ei ole uskon asia vaan sen mukainen tietämys mitä tietoa olen imenyt 52 vuoden aikana.
  Uskon että on valtava määrä sairauksia mitkä on hoidettavissa pelkällä oikealla täsmä ravinnolla ja välttämällä tiettyjä tottumuksia.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jotenkin arvasin että tuo voi/kookosuskonto on liian vahva, jotta mikään perustelu menisi perille.
   Toki meillä on oikeus uskoa mihin tahansa ja myös syödä miten haluamme. Kerron vain muille lukijoille, että nuo väitteet kasvatetun kalan huonommasta terveellisyydestä sekä myös että kotimaisten kasvisten glyfosaattimäärä ei ole mikään ongelma.

 17. mauno saviranta avatar
  mauno saviranta

  Kai Mauno Antero Saviranta
  fb-Trigly 0,7
  fP-Kol-HDL 1,54
  fP-Kol 5,6
  fP-kol-LDL 3,8
  d-vit 259 nmol
  fP-Gluk 6,2
  Viime keväältä arvot , ruokavalioon kuuluu , joka päivä 6-10 munaa osa raakana , 50-100 g voita, kookosöljyä , kalaöljyä 5-20 ml , luomuoliivi neitsytöljyä salaatin päälle ,D vitamiini vähennetty 150 mikrogrammasta 100 per/pv ,kesällä en ota vaan aurinko hoitaa homman , kurkumaa , inkivääriä , c-vitamiinia 1000-2000 mg , magnesiumia 250 mg .
  En syö yhtään gluteeni viljoja , maitotuotteita , paitsi välillä raakamaito juustoja .
  Harvoin perunaa ,korvattu nauriilla ja lantulla , höttö riisiä en syö, mutta välillä täysjyvä luomuriisiä.
  Lihaa, kalaa, kanaa ja kasvikset muodostaa perusravitsemuksen.
  Ei valmiiksi marinoituja lihoja tai valmiseineksiä.
  Ennen aamiaista litra LÄHDEVETTÄ tyhjään mahaan.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Luonnollisesti minulla on varsin rajoitetusti tietoa terveydentilastasi enkä ole ravitsemustieteilijä mutta pelkästään näiden perusteella voin lääkärinä antaa seuraavat mahdollisuudet edelleen parantaa terveyttäsi:
   1) Vaikka LDL ei ole kovinkaan korka, vähennä voin ja kookosöljyn määrää ruoassa ja korvaa ne kalalla ja kasviksilla. Käy sitten uudelleen kolesterolimittauksessa niin saat LDL-tason lähelle 2,5 mikä on tavoite muuten terveellä. Vaikka muutaman kananmunan ravinnon kautta saatava kolesterolimäärä ei olekaan merkittävä, kymmenestä saa jo aikamoisen annoksen, mutta jos haluat pitää tuosta kiinni, niin kokeilisin tuota aikaisempaa suositusta.
   2) Vähennä edelleen d-vitamiinin lisäannoksen määrää 50 mikrogrammaan, jos tuo veriarvo on mitattu tuolla 100 mikrogramman lisäannoksella.
   3) Jatkuvasti saatuna 1-2 grammaa C-vitamiinia ei ole suositeltava annos vaikka flunssaan niin suositellaankin kuurina. Eikä noin suuresta annoksesta ole hyötyäkään, lisää vain munuaiskiviriskiä kun erittyy pois pissaan suurina määrinä.
   En usko, että olet halukas tekemään muutoksia ruokavalioon sillä se tuntuu olevan vahvan uskon asia mutta kokeile huviksesi tuota ekaa niin huomaat myönteiset muutokset kolesterolissasi.

 18. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  En missään nimessä suosittele mitään , vaan käskin kokeilla jo ensimäisessä blogi vastauksessani , mikä sopii kenellekin parhaiten , ennen muutostani noudatin ruokakolmiota , rypsiöljyä , täysjyvä ruisleipää rasvatonta maitoa , ym ym . Se ei selvästi ollut minulle hyväksi vaikka tutkimukset sanoisi mitä , esim viskeraalirasvat ovat nykymittauksissa aivan huippu alhaiset. Nuoren hyväkuntoisen miehen tasoa . Sanon edelleen kokeilkaa , jos tulee näin mahtava olo ja näkö vartaloon 52 vuotiaana en millään voisi noudattaa normi suosituksia.
  Myös kun katson herra Kokon figuuria niin kyllä kaveri vaikuttaa kyllä viimeiseltä kuka Suomessa saa sydänkohtauksen kun katson Suomen katukuvaa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Valitettavasti nuoren ja paljon liikkuvan ihmisen ruokavalion terveellisyydestä ei voi sanoa yhtään mitään figuuria katsomalla. Ylipäätään ravinnon vaikutuksista kun puhutaan perspektiivi on 10-20 vuotta.
   Kiinnostaisi tietää mitä on Mauno Savirannan omat Kol, LDL-KOL ja Triglyt? Uskallatko kertoa reellisesti?

 19. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Minun kroppani on varmaan poikkeus kun vuosi sitten vaihdoin hiilarit ja ( maito tuotteet)—-> rasvoihin (mct , luomut kookos oliiviöljy voi ja pähkinät ym), eli pudotin sokerit alle 80 g päivässä ja rasvaprosenttini oli 21% (inbody720) ,ruokamääräni enemminkin lisääntyi vaihdoksen jälkeen liikuntani on pysynyt melko lailla vakiona koko ajan ja nyt vuoden jälkeen on rasvaprosenttini uusimman mittauksen mukaan 9% ja peilikuvani huomattavasti miellyttävämpi katsoa. Painoni on ollut kokoajan 82-84 kilon haarukassa .
  Eli ei minulla toimi ns. virallinen totuus vaan peilistä olisi tuijottanut lopun elämäni löysä laiha läski eli normi Suomalainen.
  Vävylläni kävi aivan sama loppu tulos , hänkin näköjään poikkeus yksilö.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vaikka sinusta tuntuu, ei välttämättä tekemäsi muutokset ruokavaliossa ole ristiriidassa “virallisten” suositusten kanssa. Haluat vain nähdä tässä vastakkainasettelua enemmän kuin on tarpeen. Suositukset ovat itse asiassa joustavat ja tuovat esiin ravintoaineita, joiden tiedämme olevan tutkimusten mukaan terveyttä edistäviä. Niissä on yksilöille paljon joustamisen mahdollisuutta vaikka usein näkään sinun tavallasi niitä tulkittavan ikäänkuin tarkkoina määräyksinä.
   Kysmys on myös siitä millainen ruokavalio sinulla aikaisemmin oli. Monesti ns aikaisempi ruokavalio on aivan erilianen kuin mitä suositukset sanovat ja silti tulkitaan tehtyjen muutosten vaikutukset liittyvän siihen että ikäänkuin virallisista suosituksista siirtyi johonkin muuhun. Olennaista olisi siis tietää millainen ruokavalio oikeasti oli ennen muutosta, jotta ylipäätään voisi asiasta tehdä mitään johtopäätöksiä.
   Yksi huomioitava asia on myös että vaikka painon suhteen ruokavaliomuutoksesi selvästi näyttäisi olevan sinulle (ja vävyllesi) hyväksi, sen on vain yksi asia kokonaisuudessa. Kokonaisuuteen kuuluu myös muita seikkoja kuten veren rasvaprofiilinen muutokset ja se kuinka monipuolinen ruokavalio nyt on. Kyllä paino laskee huonolla ja yksipuolisella ruokavaliollakin mutta ei varmaan terveys kohene. Esim jos LDL-kolesterolitasosi on nykyisellä rasvakoostumuksella hyvä, se on varmaan sinulle ok. Toisilla siirryttäessä runsaaseen tyydyttyneeseen rasvaan, kolesteroli nousee reippaasti, toisilla taas vähemmän. Muistaakseni Tomi Kokko omassa kokeilussaan sai kolesterolin selvästi laskemaan kun siirtyi ns. “huonompaan viralliseen suositusruokavalioon” (joka tosin ein ollut sitä oikeasti).
   Lopuksi vielä yksi keskeinen seikka. Yhden ihmisen kokeilulla voidaan saada tietoa vain siitä mikä toimii tällä yhdellä ihmisellä. Näiden perusteella ei voi antaa suosituksia muille, ei varsinkaan väestötasolle. Tätä kuitenkin jatkuvasti tehdään kuten sinunkin kommenttisi osoittaa.

 20. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Kari Kurki: “tuhannet tutkijat maailmalla ovat väärässä.” ja suomalaiset “someasiantuntijat” oikeassa.
  Kari Kurki on elänyt ilmeisesti kivikaudella kun hän tietää mitä silloin syötiin. Sitähän tuon ajat tutkijatkaan eivät pysty meille kertomaan. Lisäksi ilmeisesti evoluutio ja epigeneesi ovat päättyneet ja kehitys/muutuokset ovat loppuneet kivikauden aikana kun sen ajan mukaan voimme päätellä mikä on terveellistä ja mikä ei? Siispä tämän mukaan “liha, läski ja eläinrasva” ovat terveystuotteita.
  Ensimmäinen perusasia Kari Kurjen opiskeltavaksi on, että eivät nämä asiat ole mielipiteitä eivätkä perustu huutoäänestykseen. Tiede perustuu tutkittuun tietoon. Tutkitun tiedon perusteella “liha, läski ja eläinrasva” eivät ole terveystuotteita, vaan päinvastoin.
  Tämä olisi sangen huvittavaa, ellei joku tällaiseen soopaan jopa uskoisi. Siis muutkin kuin Kari Kurki.
  (ps. poistin Kurjen kommentista kolmansiin henkilöihin viittaukset)

 21. Martti Syväniemi avatar
  Martti Syväniemi

  ‘Ytimessään selitys on seuraava: Jos samalla kalorimäärällä vaihdetaan hiilarit rasvoiksi, tapahtuu insuliinitasoissa suuri vähentyminen mutta silti ei sauraa sitä mitä on väitetty eli alkaa laihtua ja elimistä alkaa polttaa energiaa rasvoista. Itse asiassa rasvojen palaminen väheni hieman ja proteiineja alettiin polttaa. Tässä siis vakioitiin yksi muuttuja eli kalorimäärä jotta saataisiin selville mikä osuus on juuri tuolla insuliinilla.’
  Minä olin ymmärtänyt testit juuri samoin. Ymmärsin myös tuon hypoteesista tehdyn ennusteen samalla tavalla. Hyvä, nyt sitten siihen kohtaan jota en ymmärrä/usko.
  Elimistö toimii ‘kokonaan’ eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä ravinnon ylitarjonta vai vaje.
  Tutkimuksen tuloksen siirtäminen vajetilasta koskemaan ylitarjontatilaa ei ole mielestäni varma asia. Itse asiassa ennuste ei ole pätevä. Tämä on maallikon tulkinta ja siitä seuraa, ettei tutkimus näytä tuhoavan hypoteesia.
  Olen keskustellut Hulmin kanssa, muttemme päässeet tähän pointtiin asti.
  Minun takiani keskustelua ei tarvitse jatkaa, jos ymmärsit pointtini. Ja eritoten sen, ettei perusteluissa saa olla loogista huojuvuutta.
  Kiitoksia. Lueskelen silloin tällöin juttujasi ja palaan asiaan, jos löydän muita loogisia epäselvyyksiä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Voidaan kyllä päättää tämä keskustelu tähän. Et selvästikään tiedä miten tutkimuksia toteutetaan ja vakioidaan tiettyjä tekijöitä jotta saadaan sekoittavia tekijöitä pois. Se, että kumpaankin ryhmään lisättäisiin enemmän energiaa ei muuta tuota löydöstä. Kumpikin vain lihoisivat.

   1. Martti Syväniemi avatar
    Martti Syväniemi

    Tiedon puutteesta juuri on kysymys. Kun kumotaan vääriä väitteitä, niin oleellista on ymmärtää, ettei kadunmies ymmärrä ihan miten tahansa muotoiltua perustelua. Vaan vetää puutteellisin tiedoin oman väärän johtopäätöksensä. Erityisen vaarallista on, jos perustelu näyttää epäloogiselta.

    1. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     Suurempi vaarallisuus taitaa olla, että kumotaan oikeita väitteitä loogisilla itse keksityillä perusteluilla. Tällöin nimenomaan itse keksityt ovat sopivasti totta ja tarua.

 22. Martti Syväniemi avatar
  Martti Syväniemi

  Hömppälähteitä ja virallisia tahoja seuranneena olen tullut seuraaviin johtopäätöksiin:
  Fakta 1: Läskiytymisen ehdoton edellytys on, että elimistöön imeytynyt energia > kulutettu energia (energian säilymislaki).
  Fakta 2: Läskiytymisen ehdoton edellytys on, että ruoansulatuksen yhteydessä esiintyy insuliiniannos (Jos ei, niin käy kuten tyypin 1 diabeetikoille ilman inskaa).
  Faktasta 1 voidaan päätellä, että läskiytymisen riskitekijöitä ovat fyysinen passiivisuus ja kaikki syödyt kilokalorit.
  Faktasta 2 voidaan päätellä, että riskitekijöitä ovat hiilarit sekä lievästi proteiini (lisäävät insuliiniannosta).
  Eli hiilarit ovat merkittävin riskitekijä läskiytymisessä ja insuliini on tärkeässä roolissa.
  Jos tavoitteena olisi lisätä läskiä vartalossa, niin paras neuvo kuuluisi: Syö paljon, eritoten hiilareita.
  Näinollen minulta puuttuu jokin oleellinen tieto, jotta tulisin samaan johtopäätökseen kuin tiedeyhteisö. Mikä se on?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sitä en tiedä mitä kaikkea tietoa sinulta puuttuu. Enhän tiedä edes mitä sinä tiedät. 😉
   Tutkitun tiedon mukaan olet oikeassa kohda 1 osalta. Sen sijaan tutkitun tiedon mukaan olet väärässä kohdan 2 osalta. Juuri tuohon väitteeseen liittyvää tutkimustietoa on tämän kirjoituksen kommenttiosiossa tarjottu. Asia ei todellakaan ole niin yksinkertainen kuin tuo ajatus insuliinin pahisroolista antaa ymmärtää. Tuo hypoteesi, että hiilarit ja nimenomaan insuliini olisi lihomisen olennainen syy, on viimeisimmissä tutkimuksissa hyvin vahvasti kyseenalaistettu ellei peräti kumottu.
   Jos asia kiinnostaa sinua oikeasti ja haluaisit ymmärtää, mikä “oleellinen tieto sinulta puuttuu”, voisit tutustua näihin kahteen tuoreeseen tutkimukseen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26278052 ja https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385608
   Pelkästään nyt jankuttamalla virheellistä uskomustasi, ei synny mitään järkevää keskustelua asiasta. Eihän ketään ei oikeasti kiinnosta mitä mieltä sinä olet. Mutta he voisivat olla kiinnostuneita siitä millä tavalla operustelet väitteesi (siis muukin kuin jonkin toisen blogimielipiteen toistaminen). Toivoisin siis, että kertoisit minulle, mikä näissä tutkimuksissa ja niiden tuloksissa ja tulkinnassa on mielestäsi väärin?

   1. Martti Syväniemi avatar
    Martti Syväniemi

    ‘Pelkästään nyt jankuttamalla virheellistä uskomustasi, ei synny mitään järkevää keskustelua asiasta. Eihän ketään ei oikeasti kiinnosta mitä mieltä sinä olet. Mutta he voisivat olla kiinnostuneita siitä millä tavalla operustelet väitteesi (siis muukin kuin jonkin toisen blogimielipiteen toistaminen). Toivoisin siis, että kertoisit minulle, mikä näissä tutkimuksissa ja niiden tuloksissa ja tulkinnassa on mielestäsi väärin?’
    1) Yksi viesti on jankuttamista?
    2) Olen perustellut väitteeni ( energian säilymislaki ja insuliinin pakollisuus )
    3) Blogimielipiteen toistaminen. Onko joku muu ennen minua esittänyt hiilihydraatteja riskinä, siis läskiytymisen riskitekijänä?
    4) Kummassakaan tutkimuksessa ei ollut kyse ylikaloreista, mikä on ehdoton edellytys läskiytymiselle. Eivät siis tutkineet läskiytymistä.
    Jos näistä tutkimuksista voi tehdä siitä huolimatta päteviä johtopäätöksiä esittämäni hypoteesin suhteen, olen pelkkänä korvana kuulemaan perustelut. On tietysti mahdollista, etten ymmärtänyt lukemaani.
    Rautaisten perustelujen puolesta.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     1) Mielestäni olet tätä samaa asiaa viestinyt monta kertaa aiemminkin. Jos olen väärässä, pahoittelen virhettäni.
     2) Se, että insuliini on pakollista, ei kerro mitään sen keskeistä roolista lihomisessa. Onhan kilpirauhashormonikin pakollinen ja jos sitä puuttuu painoa nousee. Ei yleinen lihominen silti liity kilpirauhashormoneihin. Pitää olla muutakin näyttöä kuin oma mielikuvitus.
     3) “Onko joku muu ennen minua esittänyt hiilihydraatteja riskinä, siis läskiytymisen riskitekijänä?” Ei muut, vaan vain kokonainen armeija VHH-uskovaisia. Oletko ajatellut, että uskomuksessasi olisi jotain uutta? Vaikka asiaan uskoisi 1000 ihmistä, se ei silti muutu todeksi. Ei tietenkään kukaan väitä, etteivät sokerit ja hiilarit olisi lihottavia, kuten ne tietenkin ovatkin. Kysymys on siitä, onko lihomisen syy juuri nuo hiilarit ja että kun vaihtaa ne rasvaan lihominen loppuu kun insuliinitaso laskee. Tämä on tuo ydinteoria, johon nuo tutkimukset ovat kohdistuneet.
     4) Ei niin, mutta siinä testattiin juurikin tuota hiilarit-insuliini-lihominen hypoteesia, jonka kohdassa 3 mainitsin. Noiden tutkimusten perusteella menee pohja tuolta hiilareiden erityisroolilta lihomisessa. Tulokset viestivät siihen suuntaan, että liialliset kalorit, olivatpa ne mistä hyvänsä, ovat keskeinen riski lihomiselle.

     1. Martti Syväniemi avatar
      Martti Syväniemi

      Kiitos asiallisesta vastauksesta.
      En kuitenkaan onnistunut kertomaan, mitä viestilläni tarkoitin:
      Sinä ajat tieteellisen näkemyksen asiaa julkisuudessa. Hyvä, minäpä yritän auttaa. Kerron, mihin johtopäätökseen kadunmies päätyy, kun tutkii julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Sekä hömppäpuolta että virallistahoa.
      Toin julki, että jokin tärkeä osanen on jäänyt menemättä perille aivoihini, koska logiikkani ei päädy samaan tulokseen kuin tiede.
      Vika voi olla itsessäni, mutta myös tiedepuolen viestinnässä. Itse uskon jälkimmäiseen.
      Odotin vastaukseksi sellaista tietoa, jonka avulla tämä kyseinen kysymys läskittymisestä voitaisiin selittää vastustamattoman uskottavasti.
      Älä suutu, mutta otan esimerkiksi viimeisimmän vastauksen:
      4) Ei niin, mutta siinä testattiin juurikin tuota hiilarit-insuliini-lihominen hypoteesia, jonka kohdassa 3 mainitsin. Noiden tutkimusten perusteella menee pohja tuolta hiilareiden erityisroolilta lihomisessa. Tulokset viestivät siihen suuntaan, että liialliset kalorit, olivatpa ne mistä hyvänsä, ovat keskeinen riski lihomiselle.
      a) On päivän selvää, että läskiytymiseen tarvitaan ylikaloreita. Jos tulos on tässä, niin kyseessä on nollatutkimus.
      b) Tämä tekstisi ei mitenkään perustele, kuinka hiilarit-insuliini-lihominen hypoteesi kumoutuu. Se vain toteaa niin tapahtuvan.
      Huomaa, että ekspertille monet asiat ovat itsestäänselvyyksiä, toisin kuin kadunmiehelle.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kiitos selvennyksestä. On totta, että en kommentissani selittänyt ja avannut noita tutkimuksia. Sellainen avaaminen on käytännössä kommenttitilassa mahdoton tehtävä. Tämän vuoksi toin esille nuo kaksi tutkimusta mutta ymmärrän, että ne eivät välttämättä aukea helposti.
      Jos vastaisin tuohon kysymykseen tyhjentävästi, se vaatisi usean sivun verran tekstiä. Kehottaisin lukemaan esim Juha Hulmin kirjoittaman blogin, jossa asiaa on väännetty rautalangasta. https://lihastohtori.wordpress.com/2016/05/31/homppa-insuliini/
      Ytimessään selitys on seuraava: Jos samalla kalorimäärällä vaihdetaan hiilarit rasvoiksi, tapahtuu insuliinitasoissa suuri vähentyminen mutta silti ei sauraa sitä mitä on väitetty eli alkaa laihtua ja elimistä alkaa polttaa energiaa rasvoista. Itse asiassa rasvojen palaminen väheni hieman ja proteiineja alettiin polttaa. Tässä siis vakioitiin yksi muuttuja eli kalorimäärä jotta saataisiin selville mikä osuus on juuri tuolla insuliinilla.
      Tottakai toinen tekijä on liiat kalorit ja se on jo ennestään selvä.

  2. entäs ne statiinit avatar
   entäs ne statiinit

   Loogisesti ajatellen kun verensokeri aterian jälkeen alkaa nousta, luulisin että se on merkkinä, että lihasten ja maksan varastot alkavat olla täynnä. Ehkäpä insuliini ilmoittaa rasvasoluille tai ehkä lisää soluseinän läpäisevyyttä, osmoosillahan ne kai toimivat.
   Niin insuliini varastointihormooni vai lihottamishormooni? Ilman varastointia 1000 kcal aterian jäljiltä veressä pyörisi jonkun aikaa 50 – 70 g rasvaa ehkä enemmänkin tai no kuinka nopeasti rasva sitten imeytyisi rasvasoluihin. Taitaisi olla veri aikas sakiaa jonkun aikaa.
   Niin ja ilmeisesti kuitenkin pääosa energista otetaan rasvasta, vaikka rasvasolut varastoisivatkin rasvaa. Ehkäpä insuliini ei olekaan pahis vaan hyvis, kun auttaa puhdistamaan verenkiertosysteemiä yöimääräisestä rasvasta.

 23. Riikka avatar
  Riikka

  Kiitos jälleen kerran mielenkiintoisesta tiedekirjoituksesta. Varsinkin tuo viimeinen taulukko Table 12 toi lisävaloa aiheeseen, monesti kun eri tekijöiden vaikuttavuus jää pelkässä tekstissä epäselväksi. Myös verenpaine-kolesteroli-tupakointi -kuvat olivat erinomaisen havainnollistavia. Toivon että jaksat edelleen kirjoittaa näistä kiinnostavista aiheista, vaikka vastustus on näköjään suurta.

 24. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  jaa vai vihannes ja hedelmäpäivä. Mitenköhän eri tahot kommentoivat perunauutista. Peruna ei aiheuta tiettyjä terveyshyötyjä sydän ja verosuonitaudeissa, eikä ilmeisesti myöskään haittoja.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Lohduttavaa tietää että, kun peruna muodostaa jopa 75% ravinnontarpeesta – ettei se aiheuta juurikaan terveyshyötyjä, eikä toisaalta haittojakaan.. 😉 On se silloin ilmeisen neutraali?
   Wikipedia kertoo perunan ‘vierasaineista’ mm. glykoalkaloidien mahdollisesta hyödyntämistä syöpä- ja kolesterolilääkkeissä ja että niitä tutkittaisiin sairaalabakteerien torjunnassa parasta aikaa. Mielenkiintoinen havainto: kolhiintuneissa perunoissa on enemmän näitä alkaloideja (tämä varmaan selitetään kolhiintuneen perunan kärsimällä oksidatiivisella stressillä, hehe). Kokonaan toinen asia on, tuleeko vastustuskykyisestä bakteerista käyttää nimeä ‘sairaalabakteeri’.
   (Johon tehoaa paremmin sipulin ja valkosipulin sötkötys: http://yle.fi/uutiset/3-7902706).

   Käytettäisiinkö kolesterolilääkkeitä enemmän, jos kerrottaisiin, että se on peräisin perunasta? Vai, alkaisivatko ihmiset syömään enemmän kolhiintuneita perunoita… kuten vaikkapa muurahainen alkaa sairastuttuaan syömään pilaantuneita kasvin osia.
   ‘Terveyskeskustelussa’ tulisi ottaa mielestäni entistä enemmän huomioon lähtökohta. Terve henkilö ei välttämättä hyödy mitenkään vaikkapa Luomu-ruoan tiiviimmästä energiasisällöstä tai toisaalta saa myöskään haittoja tavanomaisesti tuotetust, neutraalista (?) ruokavaliosta.
   Jos muurahainen on ravintoälykäs – niin mahtaako ihminen olla? Ennaltaehkäisevää olisi syödä neutraalia ravintoa. Sairastuttuaan, tulisi ravinnonkin kautta korjata tilannetta paremmaksi, joista esimerkit mm. rasvojen vaihdosta paremmiksi jne.
   Taitaa kulua vielä jonkun aikaa, ennen kuin ymmärrämme, miksi muurahainen toimii esimerkin lailla.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Yksi esimerkki on tietyn homeen pilaama ns punainen riisi. Sen takavuosina kohuttiin olevan luonnollisempi vaihtoehto kolesterolia alentamaan. Todellisuudessa siinä kasvavat sienet ovat tuottaneet riisiin statiineja. Niitä vastaavia kuin pillereissä otetaan, joskin annos voi vaihdella pajonkin ja jää usein pieneksi. Yhtä kaikki, se on yksi vaihtoehto jkv kolesterolia alentavksi ruoka-aineeksi, tosin sivuvauikutukset tehon tullessa ovat ihan vastaavat kuin statiineilla.

   2. entäs ne statiinit avatar
    entäs ne statiinit

    Tsori vaan, murkut syö sientä paantuakseen.ihmisetkin syö, tosin ihmiset syö bakteereja vastaan, viiruksija vastaan lepoa ja muuta…

 25. mauno saviranta avatar
  mauno saviranta

  Kommentointi vain ja ainoastaan omalla nimellä . Kannatetaan

 26. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  KANNATAN JUHANI EHDOTUSTA !
  Eräässä vakavahenkisessä julkisessa keskustelussa todettiin,että SOME:ssa omalla nimellään kirjoittavat henkilöt jotuvat vastuuseen kirjoituksistaan. Rasistisista kirjoituksista, kunnian loukkauksista jne voi saada jopa syytteet.
  Sensijaan nimerkin takana kirjoittelevien ei yleensä tarvitse ottaa vastuuta kirjoituksistaan. Vakavissa rikoksissa tietysti viranomaiset voivat nimimerkin takaa kaivaa esille syytettävän.

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti:
   Mutta, Christian, missä viipyy asiakommenttisi liittyen Hall KD et al. tutkimuksiin ja niiden tuloksiin? Nämähän ihan fokusoidusti on tehty juuri testaamaan sinun markkinoimaasi hiilarit-insuliini-lihominen -uskomusta?
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   Ehkä professorin kannattaisi katsoa uudelleen Hallin julkaisema ensimmäinen video? Siinähän se tuli esiin “metabolic advantage” (metabolinen etu), joka oli ketodieetillä 100 kcal…sillä laihtuu monta kiloa vuodessa ja enemmän kuin millään lowfatmenetelmällä..
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   Knuuti kirjoitti:
   Christian, viimeksi oli kohteena Juha Hulmi ja Vladimir Heiskanen. Sitä ennen nimeltä mainittuna monia ravitsemustutkijoita. Kai sinun nyt itse pitää tietää, ketä olet täällä maininnut negatiivisessa sävyssä?
   ……………………………………………………………………………………………………………..
   Knuuti voisi reilusti vaan kertoa, että Hulmi ei ole lääkäri vaan liikuntafysiologi,joka leikkii tässä lääkäriä. Lääkäri hoitaa sairauksia, mitä hoitaa Hulmi puhumattakaan Heiskasesta?
   Knuuti olisi paremminkin voinut linkata oikean lääkärin sivulle,joka analysoi tapaus Hallia tuoreeltaan. Sopii hyvin myös tapaus Knuutiin
   Have you seen the guy on the smart phone video popping up all over the internet saying he has disproven the carbohydrate-insulin hypothesis of obesity? His name is Kevin Hall and he must be experiencing some real cognitive dissonance. Or I certainly am, given the sharp contrast between what his study results actually show and what he’s saying they show on the video.
   https://proteinpower.com/drmike/2016/05/06/contradictions-and-cognitive-dissonance-the-kevin-hall-effect/
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   Odottelen Knuutin vastausta tänne jo toistamiseen linkkaamaani kysymykseen??
   Efficient treatment and prevention of insulin resistance is essential to prevent future CHD events.
   Miten Knuuti ja kump. aikovat hoitaa tulevaisuudessa sydänpotilaiden insuliiniresistenssiä?

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Voidakseen vastata Juhanin tulisi tietää mahdoton: Mikä aiheuttaa diabeteksen?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Juuri näin.
     Valmisteilla on kuitenkin kirjoitus insuliinista ja insuliiniresistenssistä mutta se vie vielä jonkin aikaa.

   2. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Trollausväite tuli jälleen Reinmanin itsensä vahvistettua. Ei siis vieläkään mitään analyysiä itse Hall et al tutkimuksista vaan jälleen vain itse henkilöön Hall menevää arvostelua siitä miten kaveri näkyy mediassa ja miten hän kärsii jostakin kognitiivisesta dissonanssista. Mitä moitittavaa itse tutkimuksen tuloksissa oli? Millaista tieteellistä kritiikkiä tämä tutkimus ansaitsee. Ei mitään kommenttia siitä. Lisäksi tuo blogi oli kirjoitettu siinä vaiheessa kun Hall oli ensimmäistä kertaa esittänyt abstraktin kongressissa. Suurin osa kritiikistä oli sitä, että tuloksia ei ole julkaistu. Mutta nyt on. Kuka tahansa voi tehdä niiden pohjalta tulkintaa. Lisäksi arvosteltiin sitä että tutkijat olisivat ennakkoasenteellisia ja muka ovat vain puolustamassa kalorihypoteesia. Ainahan on lähtökohtana hypoteesi. Tulokset ovat sitten tuloksia ja ne tutkitaan tuota hypoteesia vastaan. Ei ennakkoasenteella ole mitään merkitystä.
    Tämä on juuri trollausta tyypillisimmillään, kun hyökätään viestin tuojaa vastaan eikä kyetä asialliseen kriittisen keskusteluun ja arviointiin. Ymmärrän kyllä, että jos jostakin hypoteesista tulee uskonto, ei sen kumoamiseen rationaalinen päättely riitä.
    Lisäksi jälleen Reinman hyökkää Juha Hulmia vastaan vaikka hän ei ole milloinkaan väittänyt olevansa tai esiintynyt lääkärinä vaan on tutkija, jonka tutkimuskohde on liikunta ja lihakset. Bloginimi Lihastohtori on minusta ihan asiallinen. Tämä sitten on se toinen troollaajan tyypillinen tuntomerkki: Olkinukkehyökkäys. Laitetaan toiselle itse keksimä ominaisuus ja sitten hyökätään sitä vastaan.
    Mitä tulee tuohon 100 kcal-asiaan, Reinman ei varmaankaan sitten lukenut noita kahta Hall et al niitä tutkimuksiaa vaan toimii kuin raamatun tulkitsijat: Poimii yhden detaljin erikseen ja tekee johtopäätökset siitä. Eihän mitään painonpudotusta tapahtunut ja myös tuo pieni energiankulutusero tasoittui. Ja ketogeenisssä ruokavaliossa energiaa otettiin proteiiniesta eli lihaksista. Tuon perusteella on selvää, että tuo alkuperäinen hypoteesi hiilarit-insuliini-lihominen ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

    1. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     heh, niin Hulmista todellisuudessa eikö hän olekin tohtori. Tohtori ei välttämättä ole aina lääkäri, vai onko kauppatieteiden tohtori käyttäessään tohtori arvonimeä tohtori ei väitä itseään lääkäriksi, tai niin ehkä joku saattaa niin luulla. Itse asiassa lihastohtori taitaa olla aika osuva ja jopa sopiva nimi. Tiedä sitten onko joku muu kuin Reinman väittänyt käytetyn lääkäri nimitystä Hulmin yhteydessä.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Juuri näin. Reinman vain trollaa ja panettelee sivullisia ilman mitään oikeaa perustetta. Juha Hulmi ei ole koskaan esiintynyt lääkärinä, vain Reinman tulkitsee itse asian noin.
      Vaikka periaatteeni on ollut, että kaikki mielipiteet, myös ihan älyttömät, ovat tervetulleita, tässä menee raja. En enää päästä ulkopuolisia mollaavia kommentteja läpi. Jos blogien muu moderoija on päästänyt, tulen poistamaan ne.
      Minua saa ihan vapasti mollata. Sehän on suorastaan toivottavaa, jos siihen on asiaa. 😉

    2. Entäs ne statiinit avatar
     Entäs ne statiinit

     Väitös: Lihakset kuntoon voimaharjoittelulla ja proteiinilisällä (Hulmi).
     Kait ylläolevalla väitöskirjalla voi kutsua itseään lihastohtoriksi omassa blogissa. Onkohan Reinman yhtä huolissaan ruotsalaisesta diet doktorista tai kostdoktorista? Hänhän taitaa olla pelkästään erikoislääkäri.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      😉

 27. Lukijasi avatar
  Lukijasi

  Voisitko, Knuuti, omana pohjanoteerauksenasi laittaa myös nimimerkki Mien nimen näkyviin sieltä sähköpostiosoitteesta? Kun kerran laitoit minunkin. Ja muidenkin. Kiinnostaisi.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Suomen kymmenen yleisimmän sukunimen omaavasta 8/10:stä päättyy -nen -päätteeseen.
   Vaan mitäpä noilla nimillä. Loppuisi äänenkäyttö täälläkin, eikä vain kotona 😉

   1. entäs ne statiinit avatar
    entäs ne statiinit

    Eikös tämä -nen pääte ole sama kuin son muualla maailmassa. No Islannissa taitaa olla vielä käytössä sonnit ja dottirit.

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mien sposti on mie. Minusta olisi kaikille parempi, että jokainen esiintyisi omalla nimellään kuten minäkin teen. Tutkimusten mukaan tämä aika lailla muuttaa provokatiiviset kommentit asiallisiksi.
   En ole kuitenkaan rajannut nimimerkkejä ulos, jos kommentit ovat asiallisia.
   Tämä kommentti henkilöltä “lukijasi” alias “rehumaki” kuitenkaan ollut minusta asiallinen ja myös hyvin pahasti virheellinen ja leimaava. Kopioin alkuperäisen kommenttitekstin tähän alle. Minusta olisi parempi, että jos tuollaisia kommentteja antaa, niin esiintyisi omalla nimellään taikka sitten ei esittäisi tuollaisia kommentteja. Vai eikö henkilö itse seisokaan sanojensa takana?
   Lukijasi sanoi: ” Onko todellakin niin, että Juhanilla ei ole tietoa asiasta? Tälläkö tasolla Suomen lääkärikunta on?! Olen hyvin hämmästynyt. Onhan tämä nyt ollut tiedossa jo ”ikuisesti”, siitähän koko rasvasodassa oli kyse. Siis rasva vastaan sokeri. Kaikki hiilihydraatit ovat kehossa sokeria. Rasvamaksa tulee joko liioista hiilihydraateista tai liiasta alkoholista. Onko kovin kaukaa haettua, että myös suonet tukkeutuvat liiasta sokerista? Sokerihan tunnetusti ylläpitää tulehdusta kehossa. Kai nämä tutkimukset ovat tuttuja lääkäreille?
   Tsekkaapa ihan huviksesi miten vaikkapa hiirikokeissa hiirille on syötetty erittäin nopeita hiilihydraatteja ja rasvaa. Kun sitten hiiret ovat sairastuneet, on päätelty, että syy on rasvassa. Mihin se nopea hiilihydraatti jäi?? Katso itse, jos et usko! Googlettamalla tällainen tavallinenkin pulliainen sai selville laboratoriohiiren ruokavalion. Miksi maalaisjärkeen ei mahdu tällainen päättely?”

   1. Lukijasi avatar
    Lukijasi

    Hyvä Knuuti, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
    Mielestäni minä en ole saanut asiallisia vastauksia asiallisiin kysymyksiini, mutta hieman trollaaviin tartut heti? Kirjoitukseni ei ollut mikään kunnianloukkaus, vaan vastaus omaan kirjoitukseesi, myös tyyliltään vastaava.
    Kerran väitit blogikirjoituksessasi, että ei ole yhtäkään metatutkimusta, joka puoltaisi asiaa ja minä annoin sinulle kommentissani kaksi linkkiä metatutkimuksiin. Väitit niitä yksittäisiksi vähätellen minua siinä samalla, siis et edes katsonut niitä eivätkä ne olleet sinulle ennestään tuttuja. Mitä muuta sellaisesta voisi päätellä? Et ollut tietoinen uusimmistä tutkimuksista. Pyysit anteeksi, että et huomannut niiden olevan metatutkimuksia, kun huomatuin asiasta, mutta ohitit täysin niiden sisältämän asian tai sen, että ne kumosivat väitteesi sellaisten olemassaolosta. Sen jälkeen en ole asiallista vastausta saanut, vain tiuskimista. Ja sinä tässä se asiantuntija olet. Kirjoitat Turun Sanomiin, meidän lukijoidenko pitäisi ne asiat sinua paremmin tietää?
    Luulin, että halusit tieteen popularisointia, mutta mielestäni lähinnä tuot esille oman arrogantin herkkänahkaisuutesi.
    Taitaa olla kyse vain siitä, että mielestäsi lääkäriä ei saa arvostella?
    Ei ole asiallista kuitenkaan paljastaa lukijasi piilotettua sähköpostiosoitetta. Jos vaadit nimellä kirjoittamista, niin se on ok. Samat säännöt kaikille.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Minua saa arvostella ja sitähän sinäkin täällä koko ajan teet. Eikö väitteesi tullut nyt sitten kumotuksi?
     Tosiasia on, että valtimotautia ei eläimille sokerilla synny. Ei sinun viitteesi tue sellaista asiaa. Jos niin väität, niin sinun tulee perustella väitteesi.
     Voin aivan helposti perustella omani eli sen miten rasvaruoalla saadaan aikaan valtimotauti hiirille antamalla pari esimerkkiä:
     Saraste A, Laitinen I, Weidl E, Wildgruber M, Weber AW, Nekolla SG, Hölzlwimmer G, Esposito I, Walch A, Leppänen P, Lisinen I, Luppa PB,
     Ylä-Herttuala S, Wester HJ, Knuuti J, Schwaiger M. Diet intervention reduces uptake of αvβ3 integrin-targeted PET tracer 18F-galacto-RGD in mouse atherosclerotic plaques. J Nucl Cardiol. 2012 Aug;19(4):775-84. doi: 10.1007/s12350-012-9554-5. Epub 2012 Apr 20. PubMed PMID: 22527796.
     Silvola JM, Saraste A, Laitinen I, Savisto N, Laine VJ, Heinonen SE, Ylä-Herttuala S, Saukko P, Nuutila P, Roivainen A, Knuuti J. Effects of age, diet, and type 2 diabetes on the development and FDG uptake of atherosclerotic plaques. JACC Cardiovasc Imaging. 2011 Dec;4(12):1294-301. doi: 10.1016/j.jcmg.2011.07.009. PubMed PMID: 22172786.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Eikös me sovittu, ettei keskustella vain linkkaamalla tutkimuksia..

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      OK, ymmärrän kommenttisi mutta kun tämä “Lukijasi” vaati niitä, jotta väitteeni olisi uskottava.

  3. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti:
   Ja tyylinä on taas vähätellä kirjoittajia, eikä ollenkaan sitä, oliko kirjoitus asiaa vai ei
   …………………………………………………………………………………………………………………..
   Pieni korjaus
   Juha Hulmi kutsuu itseään “Lihastohtoriksi”? Miksi? Hän ei ole lääkäri vaan liikuntatieteiden tohtori

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Eikä jokaista asiaa tarvitse Suomessa tutkia. Tiede on täysin kansainvälistä; ei sillä ole merkitystä tehdäänkö jotain tutkimusta Suomessa vai ei.
    ………………………………………………………………………………………………………………….
    Eikö todellakaan tarvitse? Onko ketodieettiä sitten tutkittu muualla? Entä onko siitä saatavissa tietoa Suomessa?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     No ei tarvitse kaikkia asioita tutkia suomessa, eikä edes kannata tai voi.
     Henkilölle, joka on ketodieetistä kiinnostunut, löytyy kyllä tietoa, jos osaa hakea, vaikka se ei Suomessa ketään tutkijaa kiinnostaisikaan.

   2. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Ehkä sinun kannattaisi kysyä sitä Juha Hulmilta eikä minulta!
    Minulla on asiasta kyllä selvä mielipide mutta ei sillä ole merkitystä. Onhan Juha tohtori, ja tutkimus ja asiantuntemus kohdistuu lihaksiin. Eikö tuo bloginimi ole silloin ihan perusteltu? Ei kai Lihastohtori-nimitys nyt tarkoita että pitäisi olla lääkäri! Tohtoritahan on jokaisella alalla.
    Lopuksi voi vain todeta, että Chritian Reinmanin osalta on käytöstavat jääneet opiskelematta. En syytä siis vanhempia vaan henkilöä itseään. Toistuvasti hän ottaa esiin kolmansia henkilöitä ja lähinnä parjaa heitä. Itse substansiin sen sijaan ei ole mitään asiallista sanottavaa.

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti kirjoitti:
     Toistuvasti hän ottaa esiin kolmansia henkilöitä ja lähinnä parjaa heitä.
     …………………………………………………………………………………………………………………
     Voisiko professori Knuuti kertoa tarkemmin, missä kommentissani olen parjannut kolmansia henkilöitä?

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Christian, viimeksi oli kohteena Juha Hulmi ja Vladimir Heiskanen. Sitä ennen nimeltä mainittuna monia ravitsemustutkijoita. Kai sinun nyt itse pitää tietää, ketä olet täällä maininnut negatiivisessa sävyssä?
      Tyypillinen trollaajan tuntomerkki on, että sen sijaan että kommentoisi itse asiasisältöä, kritisoi asian esittäjiä kuten tässä tapauksessa. Ei viestin tuojaa pidä ampua, jos viesti ei miellytä.
      Mutta, Christian, missä viipyy asiakommenttisi liittyen Hall KD et al. tutkimuksiin ja niiden tuloksiin? Nämähän ihan fokusoidusti on tehty juuri testaamaan sinun markkinoimaasi hiilarit-insuliini-lihominen -uskomusta?
      Tässä ne alkuperäiset tutkimukset uudelleen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26278052 ja https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385608
      Näistä jälkimmäisessä erityisesti tulee esiin miten ketogeenisellä ruokavaliolla alkaa lihasproreiinien poltto lisääntyä eikä rasvamassa erityisesti ala pienentyä.
      Ymmärrän, niitä ei kannata nostaa esiin sillä ne romahduttavat koko tämän hömppäuskomuksesi. Niiden perusteella voi jo sanoa, että lihomisen syynä ei ole se, että insuliinit nousevat hiilareiden vuoksi. Kyllä vanha totuus näyttää pitävän, että lihoo, kun saa energiaa liikaa suhteessa kulutukseen, olipa se energia lähtöisin mistä hyvänsä.

 28. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Periaatteessa ei Christian Reinman syöminen kauhean älyttömältä kuulosta, syö silloin kun on nälkä , matalilla hiilareilla , insuliinit pysyy kurissa , ylipainoa ei pääse syntymään , siihen ei kuulu napostelu perinteisellä tyylillä vaan ravintorikasta ruokaa tarpeen mikaan.
  Alipainoisilla se ei toimi , eikä massa bodareilla.
  Saattaa itse asiassa parantaa monenlaisia perussairauksia.
  Ei huono !

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Saviranta kirjoitti:
   Alipainoisilla se ei toimi , eikä massa bodareilla.
   ………………………………………………………………………………………………………………………
   Niin alipainoisten täytyy syödä ja miettiä miksi ovat alipainoisia. Me kaikki emme ole fogelholmeja ja knuuteja,joilla ei ehkä ole yhtään rasvaa kehossa?
   Muistaakseni dr. Fung kirjoitti jossain, että normaalipainoisella miehellä on 15 kg vararavintoa,jolla elää kuukauden syömättä.
   It seems that there are always concerns about loss of muscle mass during fasting. I never get away from this question. No matter how many times I answer it, somebody always asks, “Doesn’t fasting burn your muscle?”
   https://intensivedietarymanagement.com/fasting-and-muscle-mass-fasting-part-14/

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuten todettua monta kertaa aiemmin: Kukin voi syödä sillä tavalla kuin itselle sopii ja haluaa. Sillä perusteella ei kuitenkaan voi suositella vastaavaa muille. Suositukset tulevat perustua tutkittuun tietoon.
   Tässä kommenttiketjussa aiemmin tuotiin kiihkeästi väitettä siitä, että hiilarithan ne valtimotaudin aiheuttavat eikä tyydyttynyt rasva. Uskon asiahan tämä ei todeellakaan ole, sillä tästä aiheesta on runsaasti tutkimusnäyttöä.
   Ihmistutktimuksista on puhuttu mutta yksi tutkimustapa on jäänyt vähemmälle. Eläimillähän on tehty ruokavaliokokeita, joita ihmisillä ei voi eettisisitä syistä toteuttaa. Useimmiten valtimotaudin tutkimustyötä varten on tarve saada hiiri, rotta tai vaikkapa sika sairastumaan valtimotautiin.
   Miten se onnistuu? Syöttämällä sokeria taikka muita hiilareita ei tautia tule. Mutta kun ravinnoksi muutetaan ns “western diet” eli suuri määrä laardia, eläinperäistä rasvaa, niin johan alkaa tapahtua. Herkimmät hiiret saavat valtavat valtimoplakit jo muutamassa viikossa. Kun tuon ruokavalion muuttaa takaisin normaaliksi hiiren ruoaksi, plakit rauhoittuvat ja niissä ollut tulehdus rauhoittuu muutamassa viikossa.
   Samoin tapahtuu myös sioilla, joskin vaatii paljon pidemmän ajan. Laardia (eli sianihraa) niille syötetään ja sillä saadaan tauti syntymään. Ei sokerilla.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Ihmistutktimuksista on puhuttu mutta yksi tutkimustapa on jäänyt vähemmälle. Eläimillähän on tehty ruokavaliokokeita, joita ihmisillä ei voi eettisisitä syistä toteuttaa. Useimmiten valtimotaudin tutkimustyötä varten on tarve saada hiiri, rotta tai vaikkapa sika sairastumaan valtimotautiin.
    …………………………………………………………………………………………………………………………………
    Nyt unohdit kanit? Niistähän koko kolesterolihuijaus alkoi. Venäläinen tutkija Anitischkov syötti vuonna 1913 kaneille kolesterolia ja rasvaa ja näytti, että niille muodostui plakkeja. On vain yksi ongelma.. kanit syövät ruohoa, ei kolesterolia eikä niillä ole mitään keinoa sulattaa sitä.

   2. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Syöttämällä sokeria taikka muita hiilareita ei tautia tule. Mutta kun ravinnoksi muutetaan ns ”western diet” eli suuri määrä laardia, eläinperäistä rasvaa, niin johan alkaa tapahtua.
    ……………………………………………………………………………………………………………………………
    Mihinköhän näyttöön tämä “western diet” perustuu? Arvelisin, että näyttöön perustuvaan lääketieteeseen,joka taasen perustuu seurantatutkimuksiin ja muihin “rastiruutuun”-tutkimuksiin. Näistä Knuuti saa uskolleen vahvistusta.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Sekoitat nyt asioita. Ei “Western diet” ole/kuulukaan olla näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Se on havaittu ilmiö eikä vaikkapa sairauden perusteella suositeltu dieetti. Tämä siis ennenminkin tilastotiedettä siitä mitä tuotteita myydään.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Juuri näin. Ns western dietti on ruokavalio eläimille, jotta saadaan valtimotauti syntymään. Näillä eläimillä kolesteroli nousee todella korkeaksi tuolla ruokavaliolla ja saavat sitten valtimoplakkeja. Tämä ei ole toisen käden tietoa vaan ihan todellista faktaa ja omin silmin todettua.

     2. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Pain kirjoitti:
      Ei ”Western diet” ole/kuulukaan olla näyttöön perustuvaa lääketiedettä.
      ……………………………………………………………………………………………………………………..
      Onhan se näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Eihän ilman sitä voisi tutkia tuota mukaterveellistä vt-ruokavaliota. Toinen asia miten “western dieetti” määritellään?
      Knuutin mukaan se on pelkkää laardia…eppäilen suuresti?

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Reinmanille: Asioista saa tietää lukemalla tieteellisisiä julkaisuja. Suosittelisin nyt jo viimeistään aloittamaan tieteeellisiin julkaisuihin tutustumisen, sen sijaan että lukee kohukirjoja tai -blogeja.

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tuo “western diet” on vain nimitys tuolle rasvaruoalle, jolla plakit saadaan aikaan.
     Ei tässä uskoa tarvita. Olen nähnyt näitä hiiriä ja niillä tehtyjä tutkimuksia ihan omin silmin. Jos haluat itse varmistaa, hae Medlinesta minun sukunimelläni tutkimuksia ja sitten valitse hiirillä ja possuilla tehtyjä tutkimuksia niin havaitset itse mitä laardi saa aikaan.

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Ai en tiennytkään, että Knuuti on possututkija? Possut söivät siis pelkkää laardia,sitä itteään?
      “Western diet”-ihmiset söivät pelkkää laardia? Älä nyt viitsi kertoa satuja….

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Reinmanin olisi syytä keskittyä lukemaan mitä olen kirjoittanut eikä roisikia omiaan.
      Kerroin että tuota eläimille annettua laardipitoista ruokavaliota kutsutaan nimellä “western diet”. Sanoin myös, että ihmisillä ei vastaavia kokeiluja voi tehdä.
      En ole myöskään yllättynyt, että et tiedä mitä tutkimuksia olen tehnyt. Sehän vaatisi Medilinen avaamista ja tutkimusjulkaisuihin tutustumista, ja tämä näyttää olevan ylivoimaista.

  3. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei tuo minun mielestäni kuulosta siltä, että “syö silloin kun on nälkä …… ravintorikasta ruokaa tarpeen mukaan.”
   Kerran päivässä tulisi syödä koko vuorokauden energia-, kuitu-, proteiini-, rasva-, hiilari-, vitamiini- ja hivenainemäärä. Tarkoittaa aika mättöä normaalisti liikkuvalla ihmisellä. Millainen tuo ateria voisi olla? Mauno voisi meille laskea tuollaisen esimerkkiaterian?
   Satunnaisesti aktiivinen, kevyttä työtä tekevä aikuinen 75 kg mies tarvitsee 2600 kcal/vrk. Vähän enemmän liikkuva tarvitsee 3000 kcal/vrk.

   1. Leino Utriainen avatar
    Leino Utriainen

    Juhani Knuuti kirjoitti 26.9.2016 klo 09:00
    Leino,
    Minusta edelleenkin ymmärrät tilanteen väärin. Haluat nähdä tämän nyt lehtien taikka ihmisten välisenä mielipidekiistelynä. Ikäänkuin lehdet kilpailisivat siitä kumman mielipide voittaa. Tämä kertoo siitä, että et oikeasti ymmärrä tieteellistä debattia ja siitä miten tiedelehdet toimivat.
    ————————————————-
    Juhani
    En ole yksin mielipiteeni kanssa. BMJ:n entinen päätoimittaja Richard Smith puhui Helsingin yliopistolla 28. syyskuuta aivan samasta asiasta ja samalla tyylilajilla. Lukaisepa linkin takana oleva “lääketeollisuuden tieteellisen debatin” tausta.
    Smith kertoo, että brittiläisten BMJ:n ja Lancetin välillä on meneillään iso kiista kolesterolilääkkeinä käytettyjen statiinien turvallisuudesta.
    http://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/vaite-tiedelehdet-johtavat-laakareita-harhaan-osa-laakeyhtioiden-markkinointikoneistoa/?shared=938700-f69ca65a-500
    “Smith näköjään lukee Sinun blogiasi ja kiirehti parin päivän toimitusajalla horjuttamaan Sinun lapsenuskoasi lääketieteellisen debatin vilpittömyyteen.”

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Kyse olisi tuolloin JULKAISUHARHASTA. Miten väitteitä perusteltiin?

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Sen lisäksi, että sinä tulkitset asioita omalla tavallasi, ei myöskään laatulehtien toimittajat ole täysin vailla virheitä tulkitessaan tieteellistä keskustelua.
     Se, mistä tuossa haastattelussa on ydinkysymys, liittyy siihen hyvin laajasti havaittuun ongelmaan, johon on jo vuosia vaikutettu: Julkaisujen valikoitumiseen tai ns julkaisuharhaan. Se tarkoittaa sitä, että positiiviset tulokset (tässä positiivisuus tarkoittaa selvää löydöstä, ei sitä onko tulos myönteinen tai miellyttävä) tulevat helpommin julkaistua, kun taas negatiiviset jäävät vaatimattomiin foorumeihin taikka kokonaan julkaisematta.
     Tähän ongelmaan on vaikutettu niin, että kaikki kliiniset kokeet on pakko rekisteröidä ja tuon seurauksena myös tulokset pitää julkistaa, olivat ne positiivisia taikka negatiivisia. Sehän ei tietenkään takaa sitä, että ne kaikki julkaisut ovat kaikille saatavilla. Tähän sitten taas tuo avoin tiede pyrkii vaikuttamaan ja vamistamaan sen.
     Nyt tuo esimerkiksi otettu statiinikeskustelu kysyy, tulisiko statiineja käyttää ennaltaehkäisevästi matalan riskin potilailla ja onko näyttö riittävää siihen? Samaten näyttö vanhemmissa ikäryhmissä on heikompaa kuin nuoremmissa.
     Vaikka tuossa Suomen kuvalehden jutussa annetaan niin ymmärtää, kysymys ei ole kahden lehden kiistelystä. Eivät lehdet niistä kiistele. Ei toimitus lähde ajamaan jotain tiettyä linjaa vaan antaa tilaa keskusteluille. Kysymys on, niinkuin pitääkin olla, tutkijoiden tieteellisestä debatista lehden sivuilla siitä mihin suosituksiin näyttö riittää. Mitä enemmän on debattia, sitä parempi tietenkin lehdille, koska saavat huomiota. Vähän sama asia on, jos joku väittäisi tämän blogin kirjoituksia Turun Sanomien linjaksi, vaikka se ei tietenkään pidä paikkaansa.
     Varmaan luit nuo eri artikkelit läpi ja huomasit, että kukaan ei pyri kiistämään statiinien hyötyjä niissä potilasryhmissä, joissa sitä yleisesti Käypä Hoito -ohjeissa suositellaan. Se mitä esim eurooppalaisissa suosituksissa niistä sanotaan, on varsin hyvin linjassa tutkitun tiedon ja myös noiden eri kantojen kanssa.
     Kysymys on siitä, että kun/jos käyttöä laajennettaisiin yhä enemmän pienemmän riskin potilasryhmiin, ovatko hyödyt suurempia kuin haitat? Tuo tieteellinen keskustelu liittyy siihen, onko tähän riittävästi näyttöä. Tuntuu, että ei-tutkijoilla on vaikea ymmärtää tieteellisen debatin luonnetta ja tarkoitusta. Debatti on oleellinen prosessi tutkimusnäytön analysoinnissa.
     Se mistä BMJ:n ja Lancetin editorit keskustelevat, on sitten vielä kokonaan ihan eri asia. Kysymys oli siitä, että BMJ päästi läpi kaksi artikkelilia, joita on laajasti kyseenalaistettu tieteellisesti. Kiista oli siitä, oliko BMJ toiminut toimituksellisesti asianmukaisesti kun niitä artikkeleita ei vedetty pois. Ilmeisesti tieto prosessista ei ollut saavuttanut kaikkia osapuolia.
     Kuten huomaat ns. “kiistoja” ei kannata tulkita kovin yksioikoisesti. Esim tässä tapauksessa et kyllä voi käyttäää noita “kiistoja” oman agendasi ajamiseen.

     1. Leino Utriainen avatar
      Leino Utriainen

      Hyvä Juhani
      Taas pääsi käymään niin, että olemme jokseenkin samaa mieltä. Haitanneeko tuo mittään ?
      1. Tulkitsen asioita omasta näkökulmasta ja olen useassa yhteydessä kertonutkin, että missioni on kapea. Se tarkoittaa statiinien haitallisuuden ja suuren enemmistön osalta hyödyttömyyden esille nostamista maallikkopotilaiden tiedoksi. Valitsen siksi tutkimuksiakin tarkoitushakuisesti ja kerron sen ujostelematta. Korkean tason ammattilaisille, kuten Sinullekin, tarkoitushakuisuus ei ole sallittua. Teidän ikävä velvollisuutenne olisi olla objektiivinen.
      2. Julkaisharha eli bias on tuttu juttu. Tästä aiheesta olinkin Fimean koulutuksessa jo vuonna 2012. Negatiivisetkin tutkimustulokset pitäisi julkaista, mutta käsittääksen niiden julkaisua saa viivytellä vuosia.
      3.John Abramson ja kolleegat julkaisivat BMJ:ssä jutun statiinien haittavaikutuksista. Tästä hermostui Sir Professor Rory Collins ja vaati jutun mitätöitäväksi. (Näin teit Sinäkin sydänkuoleminen tilastoinnista viime vuoden keväällä Iltalehden toimitukseen. Uhkailit jota kantelulla JSN:ään. Se siitä.) BMJ:n päätoimittaja Fiona Godlee ei hyväksynyt Collinsin dikatatorisia pomotuksia,vaan pisti Collinsin jäähylle BMJ:n osalta. Näin Collins jotuiturvautumaan Lancetin tukeen.
      http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6123
      4. Mainitsit, että juttusi eivät ole Turun Sanomien virallinen kanta. Ethän ole Turun Sanomien päätoimittaja. Uskon tämän. Fiona Godlee sattuu olemaan Euroopan arvostetuimman lääketieteen lähden päätoimittaja. Koska hän määrätietoisesti jatkaa statiinien kritisointia, ei liene pahasti väärin tulkita hänen linjaansa BMJ:n linjaksi.
      5. Lancetin linjaa en tunne kunnolla tässä asiassa. Se antoi kuitenkin oman fooruminsa Collinsin ryhmän käyttöön, koska BMJ pisti Collinsin jäähylle.
      6. Kyllä käytän jatkossakin kiistan toisen osapuolen eli BMJ:n linjaa oman agendani ajamiseen. Perustelut tälle ovat yllä kohdassa 1.

    3. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Meta-analyyseissä otetaan huomioon myös julkaisuharhaa ja arvioidaan sitä.

   2. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Satunnaisesti aktiivinen, kevyttä työtä tekevä aikuinen 75 kg mies tarvitsee 2600 kcal/vrk. Vähän enemmän liikkuva tarvitsee 3000 kcal/vrk.
    ……………………………………………………………………………………………………………………..
    Ai, että ihan tarvitsee noin paljon kaloreja? Siis kuolee,jos syö vähemmän kaloreja vai onko kalori kalori?
    http://www.tritolonen.fi/uutiset/1579-painonhallinnan-salaisuus

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ja taas lisää linkkejä virheelliseen materiaaliin, joka on myös jo vanhentunut ja vuodelta 2010. Olisi suotavaa pitää itsensä ajan tasalla, jos leikkii asiantuntijaa somessa.
     Kalori on kalori, vaikka jossain blogissa toisin väitettäisiin. Eikö Reinman ole seurannut viime aikojen tuoreita tutkimuksia, joissa tämä ns lihomisen insuliinihypoteesi on selvästi kumottu? Jopa itsensä VHH-gurun rahoittamilla omilla tutkimuksilla. Siitä on monta blogiakin kirjoitettu, eikö nekään ole osuneet silmään?

     1. Lukijasi avatar
      Lukijasi

      Eihän sitä kumottu! Nyt kyllä laitoit mutkat suoriksi.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Eikö? Minun mielestäni kyllä tulos oli varsin selvä.

     3. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      Eikö Reinman ole seurannut viime aikojen tuoreita tutkimuksia, joissa tämä ns lihomisen insuliinihypoteesi on selvästi kumottu?
      ………………………………………………………………………………………………………………..
      Conclusions/interpretation
      These results support the causal role of insulin in the pathogenesis of CHD. Efficient treatment and prevention of insulin resistance is essential to prevent future CHD events.
      https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-016-4081-6
      Tässä Knuutille hypoteesia…

     4. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tuo Reinmanin linkki ei kyllä ole edes samaa asiaa. Siinähän tutkittiin geenivarianttien yhteyttä valtimotautiin. Insuliiniresistenssi on toki tavallista valtimotautipotilailla ja sillä uskotaan olevan yhteyttä myös tautiin.
      Insuliinihypoteesilla tarkoitin kokonaan eri asiaa eli selittääkö hiilaireiden aiheuttama veren insuliinipitoisuuden nousu lihomisen? Tästähän on tullut tuoreita tutkimuksia ja itse Gary Taubesin säätiön/yhdistyksen rahoittamina.
      Tästä on tehnyt myös katsauksen blogiinsa Juha Hulmi ja Vladimir Heiskanen: https://lihastohtori.wordpress.com/2016/05/31/homppa-insuliini/
      Alkuperäiset tutkimukset ovat tässä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26278052 ja https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385608
      Eipä insuliini-höpinä siis oikeissa kokeissa saa mitään tukea. Se tarina kyllä voidaan mielestäni unohtaa kiinnostavana hypoteesina, jolla kyllä saatiin mukavasti rahaa kirjamyynnin kautta mutta myös paljon disinformaatiota. Se mitä tapahtui ketogeenisessä dieetissä oli lihasproteiinin menetystä ja hidastunut rasvamassan väheneminen. Sitäkö sitten haluamme?

    2. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     No joo, aikanaan taisi Ruotsin AnninkaD:n suositella anosten pienentämistä, jos haluaa pienentää painoaan nopeammin? Miksi? rasvan kulutustuhan olisi pitänyt lisätä?
     Niin tai diet doctor -> pyöräiijä Froome, vaihtaa hiilareita proteiiniin, No ylijäämät muuttuvt mukavasti glukogeeniksi. Helpommin kuin rasvasta,

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Maailman hedelmä- ja kasvispäivää vietetään 14.10.
      Hedelmillä ja kasviksilla on arvioitu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia.
      https://www.5amtag.ch/en/service/the-global-fruit-veg-newsletter/
      (En löytänyt tätä käännetyn suomeksi).
      Kampajaa markkinoi a5day -allianssi. Löytyy mm. joka toinen kuukausi ilmestyvä uutiskirje.

     2. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      Tuo Reinmanin linkki ei kyllä ole edes samaa asiaa. Siinähän tutkittiin geenivarianttien yhteyttä valtimotautiin. Insuliiniresistenssi on toki tavallista valtimotautipotilailla ja sillä uskotaan olevan yhteyttä myös tautiin.
      …………………………………………………………………………………………………………………
      Kova on usko Knuutilla! Siinähän sanottiin, että tulevaisuudessa on olennaista ennaltaehkäistä ja hoitaa tehokkaasti sydäntautisten insuliiniresistenssiä. Vai eikö professori osaa lukea?
      Efficient treatment and prevention of insulin resistance is essential to prevent future CHD events.
      Mitenköhän Knuuti ajatteli hoitaa insuliiniresistenssiä? Ruiskuttamalla lisää insuliinia potilaan suoneen?
      ……………………………………………………………………………………………………………..
      Knuuti kirjoitti:
      Se mitä tapahtui ketogeenisessä dieetissä oli lihasproteiinin menetystä ja hidastunut rasvamassan väheneminen. Sitäkö sitten haluamme?
      …………………………………………………………………………………………………………….
      Näköjään J.Hulmin(lihastohtori valkoisessa lääkärin takissa) ja erään opintojaan aloittelevan kaverin linkki kelpaa Knuutille?
      Onkohan Knuuti kokeillut ketodieettiä itse? Arvatenkin ei, eikä sitä ole muutenkaan kukaan tutkinut Suomessa.
      Eräs kuopiolainen ex-professori ilmoittikin taannoin, että kaikki tiedetään jo ja ei tarvitse tutkia enää mitään. Sääli suomalaisia..

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Alkuperäiset tutkimukset insuliinihypoteesin kumoamisesta olivat mukana kommentissa. Tuo linkki Hulmi ym kirjoitukseen oli vain mahdollisuus tarjota kokonaiskuvasta tehty tulkinta. Nyt Reinman tarttuu juuri tuohon blogiin vaikka sen kommentit perustuvat juuri noihin alkuperäistöihin. Ja tyylinä on taas vähätellä kirjoittajia, eikä ollenkaan sitä, oliko kirjoitus asiaa vai ei. Tyypillistä trollaajille.
      Miksi Reinman ei edes mainitse näitä alkuperäistutkimuksia? No, sen vuoksi, että ne tutkimukset kumoavat koko Reinmanin höpinän “hiilarit lihottaa insuliinin kautta”. Jos juuri tuo Reinmanin ihailema guru on ollut NUSI-yhdistyksen kautta tätä rahoittamassa, miksi se pitää nyt jättää huomiotta? On varmaan liian vaikea pala kun koko some-uho on vedetty viemäriin!
      Miksi minun pitäisi itse kokeilla jotain ketogenistä ruokavaliota? Siis sen vuoksi, että siihen liittyviä tutkimuksia voisi tulkita? Ei todellakaan tarvitse. Eikä jokaista asiaa tarvitse Suomessa tutkia. Tiede on täysin kansainvälistä; ei sillä ole merkitystä tehdäänkö jotain tutkimusta Suomessa vai ei.

 29. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Siis et syö kun kerran päivässä , miten se voi olla mahdollista , ei aamiaista , iltapalaa vain yksi jätti annos ? Ei se voi olla kovin järkevää , eikö kuitenkin tasainen 3-4 tunnin välein tasainen syöminen olisi kuitenkin keholle parempi , vai mitä haet noin erikoisella aterioinnilla ?
  Juhanille joo on se 3000 kcal paljon ja suuremmalle osalle lähemmäs 1500 on se oikea kalorimäärä, toimistoihmiselle joka kävelee auton ja kodin väliä ja vie koiran ulos(möhömaha).
  Mikäli treenaa kuntosalilla ,harrastaa kunnon liikuntaa niin 3000 menee rikki helposti.

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Savirannalle voin vastata seuraavasti: Syön kuin alkuasukas. He saattoivat olla fiksumpia kuin me?
   Kauppalehti kirjoitti:
   Meidät on opetettu siihen ajatukseen, että kokonaiset ateriat ovat terveellisiä, mutta napostelu pahasta.
   Samoin tiedämme, että päivän tärkein ateria on aamiainen. Uskomme myös, että perheen kanssa syöty päivällinen pitää linjamme kurissa.
   Ja terveyden kannalta tärkeintä on tietenkin päivällä nautittu ravitseva lounas.
   Nyt muutamat tutkijat väittävät, että kolmen aterian rytmillä ei ole mitään tekemistä aineenvaihduntamme kanssa. Niiden pilkuntarkka noudattaminen voi itse asiassa sairastuttaa meidät.
   http://m.kauppalehti.fi/uutiset/tutkijan-terveysvinkki-ala-syo-aamiaista–lounasta-ja-paivallista/GayWgUiX?ref=iltalehti:3d3a&_ga=1.198933103.1773441159.1458927436
   Löytyy tähän tieteellinenkin selitys. Se on postprandiaalinen tila,jossa useat nykyihmiset elävät 24 tuntia vuorokaudessa. VRNn ravitsemussuositus avittaa monia pääsemään tähän epäterveelliseen tilaan.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Ahaa, nyt siis pitää syödä vain kerran päivässä ettei ole postprandiaalisessa tilassa. 😉

   2. entäs ne statiinit avatar
    entäs ne statiinit

    tjaah, eikös tämä liity lähinnä siihen, että ihmiset on rasvapoltolla jatkuvasti, jos eivät tuunaa lihaksienssa kanssa tarpeeksi -> siirry pääasialliseta rasvapoltosta sokeripolttoon.

   3. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Hedelmiä välttämällä Reinmanin ei siis tarvitse peljätä shitruunappokierrossa ilmeneviä ongelmia.. Onhan nimessä sentään sitruuna niin ei pääse aiheesta kovin kauas.
    Näin Reinman on siis keksinyt pyörän uudelleen. Pelkkää rasvaa kehoon rasvaksi, jota polttamalla saadaan energiaa. Taikka saatetaan aiheuttaa koko ongelma.
    (Mitenkähän Reinmanin esimerkkiä noudattaen käy niiden henkilöiden, joilla on jo vaikkapa joku sairaus).
    Postprandiaalinen (mikä ihme tuo sanahirviö edes on…) tila saadaan siis ainakin kahta eri reittiä, joista toinen on ikävä kyllä Reinmanin esimerkki?
    Tämän jälkeen jään ihmettelemään, onko Atkinsonin dieetti mitenkään tieteellisesti perusteltavissa. Kuka ottaa vastuun ko. dieetin suosittelemisesta?

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Mister Pain on huumorimiehiä ja kekseliäs. Sopisiko Pelle etunimeksi? Pelle Peloton?
     Pelle oli myös tärkeä instituutio keskiajan hoveissa ->narri->ilveilijä, joka piti isäntänsä hyvällä tuulella.
     Unohditko, että syön myös proteiinia sopivasti ja kasviksia runsaasti?

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Ja onhan meillä täällä jo Statiini-Pelle. Hurraa kaikki koossa!

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Nyt tämä keskustelu on mennyt hieman henkilökohtaisen nokittelun tasolle. Ehdotan, että lopetamme tämäntasoisen keskustelun ja keskitymme jälleen itse asioihin, ei sanojiin.

     3. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Narrien laivassa ollaan 😉
      23.9. HS uutisoi HY:n Atkinsin dieettiä koskevasta tutkimuksesta, joka jouduttiin lopettamaan.
      Tästä muodostuu narratiivi, jonka mukaan kyse olisi sitruunahappokierron estymisestä, joka puolestaan vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan.
      Atkinsin dieetillä on siis mahdollisuus jouduttaa sairastumista?

     4. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      HY:n tutkijat saattoivat siis keksiä yhden tavan, miten voidaan mitata aterioisen jälkeistä vastetta l. postprandaattisuutta.
      Tästä siis lisää tutkimusta, mutta hieman toisella tapaa. Tässä täysin kuvitteellinen hypoteesi, joka ei perustu yhtään, korostan, yhtään mihinkään:
      Suomi on kahvinjuojakansaa. Osa kärsii objektiivisesta tinnituksesta, joka on todennettavissa. Tutkitaan, vaikuttaako kahvin nauttiminen postpraalisesti objektiiviseen tinnitukseen x ja y menetelmin.
      Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, voidaanko menetelmällä y selvittää luotettavasti kahvin aiheuttamaa vastetta elimistössä koehenkilöillä.
      Koe sokkoutetaan ja haetaan rahoitusta Suomen Äkäpusseilta. Osa rahoituksesta järjestetään kohdennetun joukkorahoituksen avulla sosiaalisen median kautta. Tutkimus parantaa tiedeyhteisöjen tunnettuutta ja tutkitun tiedon avoimuutta.

   4. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Tarkemmin mietittyäni pyörä on huono vertaus. Parempi olisi ikiliikkuja? Noilla Reinmanin toimilla estetään (joillakin henkilöillä) sitruunahappoakiertoa käynnistymästä. Sitruunahappokierto kylläkin usein kuvataan rengasmaisena prosessina.
    Pitikö keksiäkseen ikiliikkuja, keksiä ensin, miten se ei käynnisty.. Sitruunahappokierto on ainut tuntemani “ikiliikkuja”. Periaatteellisella tasolla. Energiahan ei häviä mihinkään. 🙂

 30. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Eli 3000 kcal syövällä ei ole haittaa esim 40 gramman päivittäisellä voin syönnillä , siis jos ei muuta kovaa rasvaa sisältävää ruokaa syö , jos Juhanin taulukkoa oikein tulkitsin.
  Eli aika paljon saa voitakin riskittömästi syödä ?
  Reinmannilta vielä toivoisin optimaallista päivän ateria ehdotusta , Juhanista poiketen kiinnostaa mikä on aamiaisesta – iltapalaan herran optimi ravitsemus .
  Saadaan jotain selvyyttä mitä käytännössä on se mikä on paras ateria rytmi ja mitä syödä eriaikoina päivää ?

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Minä en laske kaloreita ja syön vain kerran päivässä. Pätkäpaastomallin mukaan 6/18
   PS. Siellä on taas yksi kommentti julkaisematta 3.10.2016 klo 09:01

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Suosituksen mukaan näin mutta onhan 3000 kcal aika paljon tavalliselle tallaajalle. Ja on hyvä muista että suositus on ALLE 10% energiasta.

 31. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Eli 3000 kcal syövällä ei ole haittaa esim 40 gramman päivittäisellä voin syönnillä , siis jos ei muuta kovaa rasvaa sisältävää ruokaa syö , jos Juhanin taulukkoa oikein tulkitsin.
  Eli aika paljon saa voitakin riskittömästi syödä ?
  Reinmannilta vielä toivoisin optimaallista päivän ateria ehdotusta , Juhanista poiketen kiinnostaa mikä on aamiaisesta – iltapalaan herran optimi ravitsemus .
  Saadaan jotain selvyyttä mitä käytännössä on se mikä on paras ateria rytmi ja mitä syödä eriaikoina päivää ?

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti:
   Missään tämän kahden vuoden aikana, kun olen tätä blogia kirjoittanut, en ole kertonut omasta ruokavaliosta yhtään sanaa. Yhtään kertaa en ole puolustanut mitään laitosruokaa suositusten mukaisena.
   ……………………………………………………………………………………………………………………………….
   Mitä! eikö laitosruoka olekkaan suositusten mukaista?

 32. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Mikä mahtaisi olla se Juhanin turvaraja päivittäiselle kovan rasvan saannille ?
  Määrä tekee myrkyn , eli montako grammaa uskaltaa syödä päivässä riskittömästi ?
  Reinmannille paljonko uskaltaa syödä sokeria/hedelmä sokeria päivässä ilman mitään riskiä ?
  Saadaan kovaan väittelyynne jotain tavalliselle kadun tallaajalle sopivaa ohjetta .
  Eli määrät millä ei ainakaan sairastu ja minkä ylittämällä riski muuttuu jo huomattavaksi ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vastaus löytyy tuon guidelinesin taulukoista. Suositus on alle 10% energiamäärästä tyydyttynyttä rasvaa ja 0% transrasvaa. Nämä rasvat suositellaan korvattavan monityydyttymättömillä rasvoilla.

  2. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Saviranta kysyi:
   Reinmannille paljonko uskaltaa syödä sokeria/hedelmä sokeria päivässä ilman mitään riskiä ?
   ………………………………………………………………………………………………………………………………….
   En syö juurikaan hedelmiä. Sokeria on kaikissa supermarketista saatavissa tuotteissa. Tutkin tarkkaan pakkausmerkinnät varsinkin niissä kaupoissa,jossa käyn harvoin. Nyrkkisääntö on, etten osta koskaan tuotteita,joissa on yli 5 grammaa/100 g hiilareita ja lisättyä sokeria.
   Keskimäärin käyttämissäni tuotteissa on alle 2 g/100g hiilareita.
   Juhlissa ym. tilaisuuksissa yritän olla loukkaamatta isäntäväkeä kommenteilla, etten syö tuota, enkä tuota..jne.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Hmm. Olisiko nyt sitten oikea aika Reinmanin oikeasti kertoa, mitä hän itse syö ravinnokseen. Siitähän pitäisi voida päätellä mitä hän itse pitää terveellisenä ja monipuolisena ravintona.
    Mikäli olen kommenteista oikein päätellyt, hänen ruokavaliostaan puuttuvat ainakin seuraavat ruoka-aineet: Kaikki viljat ja niistä valmistetut tuotteet (kuten pastat, leivät, ym), juurekset, varsinkin peruna, riisi, luultavasti myös kvinoa. Nyt opimme, että myöskään hedelmiä ei kulu. Hiilarikammoisen ruokavaliossa ei myöskään tietenkään ole mehuja olipa niissä lisättyä sokeria tai ei.
    Sen sijaan ruokavalioon kuuluvat ainakin rasvainen liha (kuten esim porchetta), voi, kananmunat ja täysmaito.
    Tämä lista perustuu siis siihen mitä Reinman on täällä parjannut ja mitä puolustanut. Oikeasti minä en tietenkään tiedä mitä hän syö, eikä oikeasti edes kiinnosta. Muista ruoka-aineista ei ole ollut puhetta? 😉

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Hyvä, tiedämme jo, että Knuutin mieliruokaa valmistetaan/lämmitetään sairaalan laitoskeittiössä. Onkohan kukaan mitannut,kuinka paljon se sisältää lisättyä sokeria ja hiilareita…tuskin?
     Suolaa tuo Knuutille maittava ruoka tosin ei sisällä kovinkaan paljon kuten kaikki sitä maistaneet tietävät. Hiilarien johdosta kuitenkin tuo “ihanneruokavalio” kerää kehoon sekä nestettä että suolaa. On siinä verisuonet kovilla,kun paine nousee pilviin…
     Knuuti jo luettelikin ruokavalioni, vaikka ei tietääkseni ole vieraillut ruokapöydässäni? Hän vain unohti mainita kasvikset,joita kuluu runsaasti. Maitoa ei kulu kuin aamukahvin kanssa,joka ei myöskään kaipaa lisättyä sokeria.
     Porchetta maistuu Italiassa, Jamón de Jabúco Espanjassa ja Eisbein mit sauerkraut Saksassa. Puhumattakaan täysrasvaisista juustoista noissa mainituissa maissa.
     En suosittele edes yhtä fruktoosipitoista hedelmää päivässä diabeetikolle. Nauttikoot terveet hedelmistä niin kauan kun pysyvät terveinä.
     Knuuti voi minun puolestani hyvin jatkaa gourmet-sairaalaruokavaliollaan. Minä pysyn kaukana sairaaloista ja varsinkin noiden laitosten keittiöiden makuelämyksistä!

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kun osaa viitata muihin blogeihin, miten voi olla mahdollista, että ei osaa lukea tämän blogin tekstiä ja kommentteja?
      Missään tämän kahden vuoden aikana, kun olen tätä blogia kirjoittanut, en ole kertonut omasta ruokavaliosta yhtään sanaa. Yhtään kertaa en ole puolustanut mitään laitosruokaa suositusten mukaisena.
      Mutta ei haittaa. Kuten Donald Trumpinkin puheet, Reinmanin omat kirjoitukset ovat Reinmanin itsensä pahin vihollinen.

     2. Entäs ne statiinit avatar
      Entäs ne statiinit

      Kuinka rasvaista on täysrasvainen juusto?

     3. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Entäs ne statiinit, tarkoitit varmaan vesiliukoista juustoa.. hehe

 33. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  Hetkinen, ymmärränkö oikein, että siis sinun mielestä oikeasti positiivinen muutos sydänsairastumisessa on tapahtunut sen vuoksi, että hiilihydraattien osuus ravinnossa on muuttunut?
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Olipa hyvä, että säästin tämän artikkelin…
  Diabeteksesta uusi suuri kansantauti
  Diabetes yleistyy Pohjois-Karjalassa muuta maata nopeammin. Aikuis- eli kakkostyypin diabeteksesta on tullut uusi kansantauti, joka uhkaa sekä kansanterveyttä että kuntien taloutta. Diabetesta sairastavia on Pohjois-Karjalassa noin 30 prosenttia enemmän kuin muualla maassa keskimäärin ja diabetes yleistyy muuta Suomea nopeammin.
  Pohjois-Karjalassa diabeetikkojen määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Joensuussa ja lähiseudulla sairastavuus on Enoa lukuunottamatta lähellä maan keskiarvoja, mutta maakunnan reuna-alueilla tilanne huononee. Juuassa diabeetikkoja on liki kaksinkertainen määrä Kontiolahteen verrattuna. Pohjois-Karjalassa on parhaillaan käynnissä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen diabeteksen ehkäisyn starttihanke. Varsinaisen hankkeen rahoitushakemus on jätetty.
  Keväällä käynnistyneet terveydenhuollon henkilöstön ja kuntapäättäjien koulutustapahtumat jatkuvat parhaillaan Joensuun seudulla. Keski-Karjalan alueen koulutukset pidetään lokakuussa Kiteellä. Perusteilla ovat myös diabeteksen ehkäisyn kuntakohtaiset työryhmät.
  Lähde: Karjalainen-lehti 5.9.2008
  Olisiko Knuutilla lisää tietoa missä mennään?
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Knuuti kirjoitti:
  Sen lisäksi, että Reinman lainaa taas ”sugar-vs-fat-conspiracy” linkkiä, viitataan myös Tohtori Tolosen blogiin tieteellisenä lähteenä
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  Anteeksi vaan pitää korjata taas Knuutin disinformaatiota
  Tri Tolonen kääntää tutkimustietoa maailmalta englannista suomeksi ja se leviää viimeisimmän tiedon mukaan tehokkaasti. Saamani tiedon mukaan yli 220 000 suomalaista klikkasi tri Tolosen sivun syyskuussa 2016

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Diabetesasiasta sen verran vain, että on hyvä, että myös siihen paneudutaan ettei pääse tilanne karkaamaan kokonaan käsistä. Suurin syy on ylipainon lisääntyminen ja sen taustalla sitten monia tekijöitä. Ennealtaehkäisevästi Reinmanille voin jo nyt tässä mainita, että kysymys ei ole siitä, että ihmiset söisivät väärin virallisten ravitsemussuositusten mukaisesti.
   Hienoahan se on, että kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia tulkitaan suomalaisille. Kysymys onkin vain siitä millä tavalla niitä tulkitaan ja mitä valikoidaan tulkittavaksi. Siinä on koko asian pihvi.
   Se, kuinka monta klikkausta jossakin sivuilla on, ei kerro mitään sisällön oikeellisuudesta, vaan siitä, saavutetaanko kirjoituksilla laajaa huomiota. Kuten hyvin tiedämme MV-lehden ja Magneettimedian osalta, suuri huomio voi tulla myös puhtaasta roskajournalismista.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Missä siis vika? Liikkuuko Reinman (itse tai aiheessa) niin paljon, ettei ehdi näkemään metsää puilta?

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti kirjoitti:
     Hetkinen, ymmärränkö oikein, että siis sinun mielestä oikeasti positiivinen muutos sydänsairastumisessa on tapahtunut sen vuoksi, että hiilihydraattien osuus ravinnossa on muuttunut? No, luonnollisesti sinulla on tähän tutkimusnäyttöä? Sellaiseksi näytöksi ei kuitenkaan kelpaa jonkun toisinajattelijan blogi.
     …………………………………………………………………………………………………………………….
     Ihmetyttää hiukan, ettei Knuuti(tiedemies) pysty ottamaan asioista selvää, siis edes näin yksinkertaisesta asiasta?
     Sokeria ja kahvia ryhdyttiin säännöstelemään jo Talvisodan aikana. Sitten viljatuotteita. Ja vasta myöhemmin lihaa ja “rasva -ja kolesterolituotteita”.
     “Sokerin säännöstelyannos puolestaan oli 1 kilo kuukaudessa, josta se väheni 250 grammaan eli 3 kiloon vuodessa. Nykykulutus on kymmenkertainen – keskimäärin kuluttaja käyttää sokeria 32 kiloa vuodessa”
     http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/14/elamaa-kotirintamalla.
     Talvisodan aikana kortille menivät vain sokeri ja kahvi.
     http://www.sukuseura-auviset.fi/uutiset.html?22
     Miksi Ilmari Vartiainen ei ottanut tätä huomioon? Eipä tietystikkään,koska diagnoosi oli jo valmis eli rasva tukkii suonet a la Keys!
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….
     Sodan jälkeen alkoi hillitön sokerinsyönti. Vuonna 1950 sokeria kulutettiin 30 kg/henk/v ja se nousi vuoteen 1961 -> 42 kg/henk/v
     Eipä ihme, että ilomatsilaisten suonet olivat tukossa,kun PK-tutkija Karvonen teki ne ensimmäiset tutkimuksensa vuonna 1956-1957
     En nyt juuri löydä sitaattia, mutta jossain kerrottiin, kuinka Karvosen apupojat ihmettelivät suuresti miten näin hyväkuntoisilla miehillä on suonet tukossa.
     Minä en ihmettele yhtään. Johan tuollaiset sokerimäärät(50% fruktoosia) mitkä mätettiin kahviin ja kahvipulliin saavat maksan ja muut sisäelimet rasvan peittoon -> MetS

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ahaa. Nyt siis koko ateroskleroosiepidemia on sokerin syytä. Ja perusteena on vain oma pohdinta ja linkit sukuseuraan ja johonkin ylen uutiseen.
      Minusta tuollainen väite edellyttäisi oikeaa tutkimusnäyttöä. Se nimittäin on massivisen tutkimusmassan vastainen. Myös lukemattomat alan asiantuntijat eivät kyllä löydä tukea tuollaisille väitteille. Onko tosiaan niin, että Christian Reinman nyt täällä blogissa mullistaa koko tähänastisen tutkimustiedon tämän sairauden synnystä? Jos tähän uskoo, niin voi uskoa myäs joulupukkiin.

     2. Lukijasi avatar
      Lukijasi

      “Juhani Knuuti 3.10.2016 klo 14:52
      Ahaa. Nyt siis koko ateroskleroosiepidemia on sokerin syytä. Ja perusteena on vain oma pohdinta ja linkit sukuseuraan ja johonkin ylen uutiseen.”
      Onko todellakin niin, että Juhanilla ei ole tietoa asiasta? Tälläkö tasolla Suomen lääkärikunta on?! Olen hyvin hämmästynyt. Onhan tämä nyt ollut tiedossa jo “ikuisesti”, siitähän koko rasvasodassa oli kyse. Siis rasva vastaan sokeri. Kaikki hiilihydraatit ovat kehossa sokeria. Rasvamaksa tulee joko liioista hiilihydraateista tai liiasta alkoholista. Onko kovin kaukaa haettua, että myös suonet tukkeutuvat liiasta sokerista? Sokerihan tunnetusti ylläpitää tulehdusta kehossa.
      Kai nämä tutkimukset ovat tuttuja lääkäreille?
      Tsekkaapa ihan huviksesi miten vaikkapa hiirikokeissa hiirille on syötetty erittäin nopeita hiilihydraatteja ja rasvaa. Kun sitten hiiret ovat sairastuneet, on päätelty, että syy on rasvassa. Mihin se nopea hiilihydraatti jäi?? Katso itse, jos et usko! Googlettamalla tällainen tavallinenkin pulliainen sai selville laboratoriohiiren ruokavalion. Miksi maalaisjärkeen ei mahdu tällainen päättely?

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Siis kaikki tutkijat ja asiantuntijat maailmalla ovat väärässä ja Rehumäki ja Reinman tuovat nyt totuuden esiin!. Siis lääkärikoulutuksessa on pahasti pielessä kun ei ole itsestään selvä, että hiilarithan ne nyt sen valtimotaudin on aiheuttanut.
      Kyllä. Somekupla on tosiasia. Miten tämän nyt muuten selittää? Ja sitten jatketaan hiirikokeilla! Ja kun maksa rasvoittuu niin siitä seuraa myös, että samallahan ne suonetkin tukkeutuvat! Täytyy vain todeta, että tämä on tämän blogin kaikkien kommenttien pohjanoteeraus.
      Siis tuhannet tutkijat ympäri maailmaa tuhertavat erilaisten kokeiden kanssa eivät tajua kysyä, miten asia on Rehumäeltä tai Reinmanilta: Kaiken syy on hiilarit. 😉

     4. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Aaaaaaargh

     5. Entäs ne statiinit avatar
      Entäs ne statiinit

      Ilmeisesti sota-aikaan syötiin sitten rasvaa ja rasvaista lihaa kaksin käsin, kin terveys parani.

   2. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Ennealtaehkäisevästi Reinmanille voin jo nyt tässä mainita, että kysymys ei ole siitä, että ihmiset söisivät väärin virallisten ravitsemussuositusten mukaisesti.
    …………………………………………………………………………………………………………………….
    Eikös Pohjois-Karjalassa ole kontroloitu syömisiä erityisen tarkasti viime vuosikymmeninä?
    Ihan vaan tiedoksi. Seurasin muutama vuosi sitten juuri tämän Karjalainen-lehden kuntokuuria ravitsemusterapeutin johdolla noin kymmenelle ylipainoisella. Hyvin lähti käyntiin. Intoa riitti muillekin jakaa. Sitten tuli kaikille kauhea nälkä ja projekti kuivui kokoon.
    ………………………………………………………………………………………………………………………..
    Knuuti kirjoitti:
    Hienoahan se on, että kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia tulkitaan suomalaisille. Kysymys onkin vain siitä millä tavalla niitä tulkitaan ja mitä valikoidaan tulkittavaksi. Siinä on koko asian pihvi.
    …………………………………………………………………………………………………………………………..
    Aivan. Esimerkiksi tuo Zoe Harcombe-tutkimus jäi täysin huomaamatta suomalaiselta valtamedialta, vaikka se julkaistiin arvostetussa BMJ-julkaisussa
    Evidence from prospective cohort studies did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review
    http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/06/29/bjsports-2016-096409.abstract
    ……………………………………………………………………………………………………………………..
    Knuuti kirjoitti:
    Kuten hyvin tiedämme MV-lehden ja Magneettimedian osalta, suuri huomio voi tulla myös puhtaasta roskajournalismista.
    …………………………………………………………………………………………………………………………..
    Vapaa tiedetoimittaja Marko Hamilo kirjoitti:
    – MV on kuitenkin kirous medialle siksi, että se jatkuvasti kertoo asioista, joita valtamedia pimittää. Valtamedialle pahin uhkakuva on, että syntyy sitä kritisoiva vaihtoehtomedia, joka on oikeasti luotettava eikä MV:n kaltainen alatyylinen huhumylly. Tällaisia suunnitelmia kuulemani mukaan on olemassa, Hamilo summaa totisena.
    http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016092322363848_uu.shtml
    Varo vaan Knuuti,ettei näin käy tulevaisuudessa…

 34. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  Reinman lainaa tänne tekstiä linkistä ”sugar vs fat conspiracy”. Eiköhän tuo kerro jo kaikki
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Valitan Juhani-parka, ei kerro! Unohdit mainita tekstin kirjoittajan nimen. Pelkäsitkö, että joku olisi saattanut googlata tämän vaarallisen henkilön nimen?
  Pakko siis paljastaa, että tekstin kirjoitti englantilainen tutkija Zoe Harcombe, jonka meta-analyysistä seuraavaa tietoa:
  Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa annettiin vuosina 1977 ja 1983 kansalliset ravitsemussuositukset,
  Uusi meta-analyysi paljastaa, ettei tiede tue ollenkaan voimassa olevia ravitsemussuosituksia.
  Johtopäätökset: Tutkimukset eivät tue nykyisiä ravitsemussuosituksia, joissa neuvotaan välttämään tai vähentämään maaeläinrasvoja sisältäviä ruokia. Vähärasvainen ruokavalio ei ehkäise kokonais- eikä sydänkuolleisuutta. Väestötutkimukset eivät tue käsityksiä kolesterolin osuudesta valtimotauteihin (Harcombe et alt. 2016).
  http://www.tritolonen.fi/uutiset/2944-ravitsemussuositukset-ovat-epatieteellisia-ja-virheellisia
  Linkin tekstissä ”sugar vs fat conspiracy” Harcombe paljastaa, miten eräs K-niminen tutkija taikoi mitättömästä sydäntilastosta valtavan sydäntauti-epidemian
  “Englantilainen tutkija Zoe Harcombe kertoo blogissaan, miten rasvahysteria sai alkunsa USAssa. Vuonna 1950-luvulla keski-ikäisiä,40-59 vuotiaita, miehiä kuoli muka kuin kärpäsiä sv-tautiin. Tilastot kertovat kuitenkin toista”
  Kaikkiin syihin menehtyi 1446 henk./100 000 henkeä(1.446%) Näistä/1446 vain 589 diagnosoitiin sv-taudiksi.
  Keys sai kuitenkin tämän näyttämään tilastollisesti hurjalta epidemialta…0.589% -> 40%
  http://www.zoeharcombe.com/2016/09/sugar-vs-fat-conspiracy/
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tilastotieteilijä Väinö Kannistosta seuraavaa:
  ”Väinö Kannisto teki kolme perusluonteista havaintoa:
  1) kuolleisuus on viime vuosisadalta lähtien ollut Itä-Suomessa suurempi kuin Länsi-Suomessa,
  2) kuolleisuus sydäntauteihin oli Suomessa suurempi kuin missään muualla
  ja
  3) erityisen suuri sydän-tautikuolleisuus oli Itä-Suomessa.”
  Kuten myöhemmin osoitan, näistä väitteistä kuitenkin ainoastaan kaksi jälkimmäistä pitävät kutinsa ja niistäkin toinen vain varauksin.
  Kanniston tutkimukset kohdistuivat vuoden 1936 jälkeiseen aikaan, jolloin kuolinsyiden määrittely siirtyi lopullisesti lääkäreille, eikä hän ottanut kantaa tautitilanteeseen 1800-luvun puolella.
  Lisäksi käsitys Suomen kansainvälisesti korkeasta kuolleisuudesta koski ainoastaan miehiä ja vertailu rajoittui neljään Länsi-Euroopan maahan.
  Lainaus tutkija Mikko Jauhon tekstistä

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei tätä ollut sensuroitu vaan se odotti moderointia. Tässä se tuotos on sitten kaikkien luettavaksi.
   Sen lisäksi, että Reinman lainaa taas “sugar-vs-fat-conspiracy” linkkiä, viitataan myös Tohtori Tolosen blogiin tieteellisenä lähteenä. 😉
   Näihin perustuen sitten ihan vakavalla naamalla tuodaan esiin (virheellinen) väite että veren kolesterolilla ei ole syy-yhteyttä sydänsairauksiin.
   Lisäksi pelkästään aikaisemmisssa blogeissani ja tässä uusimmassakin blogissani on selvät käyrät itä-vs-länsi -tilanteesta. Ei meidän tarvitse mennä 1800-luvun väitteisiin asti. Minulle riittää tässä asiassa 50 vuotta.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Viimeiseen 50 vuoteen ei ole taidettu diagnosoida enää yhtään laakin-lyömää?

  2. entäs ne statiinit avatar
   entäs ne statiinit

   Tietenkin voisi myös kopioida sen kuka nuo 3 kohtaa on antanut, luulisi että se on copypastella helppoa.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Jauho..

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Knuuti kirjoitti:
     Ei meidän tarvitse mennä 1800-luvun väitteisiin asti. Minulle riittää tässä asiassa 50 vuotta.
     ………………………………………………………………………………………………………………………….
     Riittää tietysti, jos ei välitä siitä, että ämpäri vuotaa kuin seula…
     Ja ei tarvitse mennä 1800-luvulle. Väinö Kanniston väitöskirja käsitteli vuosia 1936-1945.
     Hänen hypoteesinsa oli “Vanhentumisprosessi”.
     Hän ihmetteli, miksi itäsuomalaiset vanhenivat ennenaikojaan verrattuna länsisuomalaisiin?
     Tämän prosessin syyt hän luetteloi seuraavasti: “Ehkäisy -ja hoitomenetelmät,
     yleishygienia,elämäntavat,koulu,asevelvollisuus,ammatti,varallisuus ja ilmasto”
     Ja tarkensi vielä myöhemmin tulkintaansa: ” Mikä on työ -ja asunto-olosuhteiden, reumatismin, syfiliksen tai juoppouden mahdollinen osuus(sydäntautikuolleisuudessa)? Voiko liiallinen urheilu tai ylenmääräinen saunominen vaikuttaa asiaan?(Kannisto 1951).
     …………………………………………………………………………………………………………………………
     Kannisto ei kirjoittanut mitään rasvasta sydäntaudin syynä. Sen keksi ilmeisesti Martti J. Karvonen vanhempi kollega Ilmari Vartiainen tutkiessaan Kanniston tilastoja?
     In 1947, Ilmari Vartiainen and Kari Kanerva examined the post mortem records of Finnish hospitals before and after World War II. They found that deaths from atherosclerosis declined significantly between 1940 and 1946.
     They associated this with wartime dietary changes,particularly the shortage of meats and foods with high fat and cholesterol content. Their work contributed to the growing evidence that atherosclerosis was preventable rather than an inevitable degenerative process associated with aging.
     http://www.epi.umn.edu/cvdepi/history-gallery/mortality-statistics/
     Vartiainen huomasi, että sydäntautikuolleisuus laski huimaavasti sota-aikana 1940-1946 ja pääteli, että syy tähän oli lihan, rasvan ja kolesterolin väheneminen säännöstelyn vuoksi. Ei Kanniston “vanhentumisprosessi”
     Mutta valitettavasti Vartiainen teki karkean virhe-arvioinnin. Ensin alettiin säännöstellä sokeria ja sen jälkeen viljatuotteita
     https://fi.wikipedia.org/wiki/Elintarvikkeiden_s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stely_Suomessa_toisen_maailmansodan_aikana

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kommenttisi perusteella olemme siis samaa mieltä?
      Sota-aikana tosin jouduttiin varmaan priorisoimaan asiat eri tavalla kun piti ensisijaisesti varmistaa, että energian saanti on riittävää.

    2. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     No siellä varsinaisessa tekstissä taisi olla Risto Pelkosen nimi.

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      Kommenttisi perusteella olemme siis samaa mieltä?
      ……………………………………………………………………………………………………………
      Ai olet sitä mieltä, että ämpäri vuotaa pahasti
      Ilmari Vartiainen lumoutui uudesta K-hypoteesista niin, että veti mutkat suoriksi unohtaen sokerihiilihydraattien osuuden parantuneeseen tilanteeseen vuosina 1940-1946
      …………………………………………………………………………………………………………………….
      Kanniston hypoteesi saa vahvistusta uudesta geenitutkimuksesta
      Suomen sisällä havaittiin selvä geneettinen ero itä- ja länsisuomalaisten välillä. Lisäksi suomalaisissa – varsinkin itäsuomalaisissa – nähtiin pieni mutta selkeä itäinen vaikutus
      https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36772

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Hetkinen, ymmärränkö oikein, että siis sinun mielestä oikeasti positiivinen muutos sydänsairastumisessa on tapahtunut sen vuoksi, että hiilihydraattien osuus ravinnossa on muuttunut? No, luonnollisesti sinulla on tähän tutkimusnäyttöä? Sellaiseksi näytöksi ei kuitenkaan kelpaa jonkun toisinajattelijan blogi.
      Tuosta geneettisestä erosta olemme samaa mieltä mutta ei pidä liioitella sen vaikutusta. Jos katsot sitä uusinta julkaisua (joka oli myös mukana blogissa) P-K-materiaalista, itä-länsi-erot ovat lähes kadonneet. Ei kai ne geenit sentään muutu samanlaisiksi 50 vuodessa?

     3. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Syvä kunnianosoitus. Silloin “mielipide” perustuu tutkittuun tietoon.

     4. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Ed. oli entäs ne statiinit

     5. Entäs ne statiinit avatar
      Entäs ne statiinit

      Niin Reinman, eipä tainnut olla paljoakaan lihaa syötäväksi. pari sataa g viljaa/ pv vs n.450 g lihaa kuukaudessa.Kyllähän tuossa taitaa olla olleet rasvaset ja lihaisat säännöstelyvuodet.Tiedä sitten onko Karvonen vetänyt mutkia suoriksi väittämälläsi tavalla. Niin ja siitä Kannistosta, hänhän oli väestötieteilijä. Ai niin ei maininnut rasvoja, mutta eikös hän viitannut elintapoihin?

     6. Entäs ne statiinit avatar
      Entäs ne statiinit

      Niin mrPain itse asiassa kun luin Jauhon ns tekstiä, aloin ihmetellä miksei ns Jauho sitten kumonnut ensimmäistä kohtaa. Varmaan sen takia, ettei Jauho ottanut tekstiinsä Pelkoselta kun tuon osan. No ehkä nss rikkinäinen puhelin on sitten vaikuttanut tuohonkin.

     7. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Sokeria säännösteltiin. Tuoretta kalaa sen sijaan ei?

 35. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  Ei näillä eväillä, vaan tutkimusten perusteella projekti aloitettiin.
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Voin tarkentaa!
  Martti Karvonen uskoi sen aikaista tilastotieteilijää,jonka nimi oli Väinö Kannisto. Kanniston mukaan Pohjois-Karjalassa kuoltiin sydäntautiin muuta Suomea enemmän.
  Oliko sattumaa, että Ancel Keys uskoi myös, että USAssa oli samanlainen epidemia?
  Let’s remind ourselves of how the whole dietary guidelines, fat vs. sugar debate started: it was all about heart disease. In the US, in the 1950s, there was a sense that American middle aged men particularly were ‘dropping like flies’. This was not true, but numbers can be presented in misleading ways (lies, damned lies and statistics and all that).
  http://www.zoeharcombe.com/2016/09/sugar-vs-fat-conspiracy/
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Knuuti kirjoitti:
  On harhaanjohtavaa puhua rasvasta yhtenä kokonaisuutena samoin kuin hiilihydraateista. Enemmän kuin määrä, niiden laatu on sydäntautiepidemian osalta tärkeämpää.
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  Ahaa haluat tietää mitä rasvaa PK-projektissa vuonna 1957 syötiin
  Margariinia 7 g/henk/pvä
  Kasviöljyä 0-4 g
  Voita 45 g
  ………………………………………………………………………………….
  Rasva+proteiini
  Täysmaitoa 677 g
  Kuorittua maitoa 138 g
  Juustoa 3 g
  Kananmunat 4 g
  ……………………………………………………………………………
  Lihaa 86 g/henk/pvä (nautaa,sikaa,makkaroita ym)
  Kalaa 20 g

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Reinman lainaa tänne tekstiä linkistä “sugar vs fat conspiracy”. Eiköhän tuo kerro jo kaikki. 😉
   Lisäksi Reinman nyt väittää jotain ihan outoa tilastotieteilijästä enkä kyllä ymmärrä mitä hän tässä kritisoi. Eihän se mikään uskon asia ollut vaan 100% FAKTA: P-K-alueella oli maailman korkeimpia sydäntautien esiintyvyyksiä. Kiistääkö Reinman tämänkin?
   Ei siihen tilastotiedettä tarvita. Kun asiaan paneuduttiin, havaittiin, että sillä alueella riskitekijät kasautuivat, joten oli luonnollista lähteä puuttumaan niihin. Ei tähän myöskään Ancel Keysiä tarvita eikä salaliittoja.
   Ei kai nyt sentään tuo ollut P-K-projektin suositeltu ruokavalio?

  2. entäs ne statiinit avatar
   entäs ne statiinit

   jaa, että nyt sitten salaliittoillaan. Ilmeisesti jälkikäteen Kannisto on ollut ihan oikeassa.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    10.000 toistoa ei taida riittää tekemään Reinmanista asiantuntijaa tässä asiassa?
    http://www.talouselama.fi/uutiset/myytti-10-000-tunnin-ahkerasta-harjoittelusta-on-kumottu-3454033
    Eipä jätetä päivätyötä.. selittämättömästä syystä.

  3. Entäs ne statiinit avatar
   Entäs ne statiinit

   luonnovarakeskuksen mukaan 1957 kulutueettin viljaa 115 kilo nykyiseen 78 kiloon, perunan kulutus on tippunut 124 kilosta 52 kiloon ainostaan riisin kulutus on kasvanut 2,5 kilosta 5 kiloon, Niin se tästä kuulusta sokerin ja hiilihydraattilähteiden kasvusta. Niin ja juusto kasvua 2,5 kilosta 25 kiloon, passu 15 kilosta 35 kiloon, kananmunat 6,8 kilosta 10 kiloon, niin ja sokeri nykyään kulutus on 30 kilon luokkaa.

  4. Mie avatar
   Mie

   “Ahaa haluat tietää mitä rasvaa PK-projektissa vuonna 1957 syötiin”
   Lienee vuonna 1975, koko projektia kun ei ollut olemassa 1957. Sotket taustatyön itse projektiin. Ja P-K -projektissa painotettiin käsittääkseni myös ruokavaliota kokonaisuutena, ei pelkkää rasvaa.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Kertoisin mielelläni, miksi en sotke asioita, mutta valitettavasti Knuuti sensuroi taas kommenttini,jonka lähetin eilen klo 16:03?

   2. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Ehkä tämä selvittää mistä on kysymys
    Karvosen yhdysvaltalainen kollega, ravitsemusfysiologi Ancel Keys oli myös kiinnittänyt huomiota länsimaissa laajenevaan sydäntautiepidemiaan. Tutkimus kertoi sydäntaudin lisääntyvän Yhdysvalloissa hyvin toimeentulevilla liikemiehillä, mutta se väheni sotien aikana ruokapulasta ja sodasta kärsivässä Euroopassa. Tämä antoi Keysille viitteitä, että sydäntautiepidemia liittyy elintasoon ja elintapoihin. Keys oli myös viettänyt aikaa Etelä-Italiassa, jonka väki näytti kärsivän sydäntaudista paljon vähemmän. Karvonen oli hankkinut tutkijakoulutuksen ulkomailla.
    Sotien jälkeen tieteen painopiste oli siirtynyt englantia puhuviin maihin, ja Karvonen oli väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistossa vuonna 1950.
    Hän ja Keys tapasivat 1950-luvun alkupuolella jossain kansainvälisessä konferenssissa. Tutkijat havaitsivat nopeasti, että heitä askarrutti sama paheneva epidemia. Tapaamisen seurauksena Keys tuli Suomeen. Herrat matkustivat Pohjois-Karjalaan, ja matkan aikana syntyi idea kansainvälisestä tutkimuksesta, josta sittemmin tuli niin sanottu Seitsemän maan tutkimus. Suomen osuus tässä kansainvälisessä vertailevassa tutkimuksessa oli niin sanottu Itä-Länsi-tutkimus, jossa alkuvaiheessa tutkittiin idässä Ilomantsin ja Tuupovaaran ja lännessä Pöytyän ja Mellilän 40–59-vuotiaita miehiä. Heiltä mitattiin erilaisia mahdollisia riskitekijöitä ja sydämen toimintaa vuonna 1959, ja uudelleen vuosina 1964 ja 1969.
    Lähde eräs THLn ent.professori
    Kysymyksessä oli siis Itä-Länsi-tutkimuksesta, joka oli ensimmäinen PK-projekti…

 36. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Jatkan vielä vähän. Sattumalta juuri tuolloin aloitettiin ensimmäiset PK-projektitutkimukset Ilomantsissa ja Tuupovaarassa kesäkuussa 1956 ja tammikuussa 1957
  Tutkimusraportti kertoo, että päivittäinen rasvamäärä*) oli 98.9 -> 105 grammaa/henk/pvä eli
  34,4% -> 35%
  *) kaikki rasvat yhteensä
  Sokerihiilareita taulukon mukaan kului yhteensä 728 g/henk/pvä mm. perunaa ja ranskanleipää 489 g/henk/pvä
  Näillä eväillä saatiin siis rasva syylliseksi sydäntautiepidemiaan…

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei näillä eväillä, vaan tutkimusten perusteella projekti aloitettiin. P-K-projekti siis oli seurausta tiedon kertymisesestä muualla ja pyrittiin sitten vaikuttamaan riskiä vähentävästi.
   On harhaanjohtavaa puhua rasvasta yhtenä kokonaisuutena samoin kuin hiilihydraateista. Enemmän kuin määrä, niiden laatu on sydäntautiepidemian osalta tärkeämpää.
   Joka tapauksessa P-K oli tuolloin alueena maailman huippua sydäntautien osalta. Nyt se on hyvää keskitasoa kun vähenemä on ollut yli 80%. Myös itä-länsi-erot, jotka olivat massiiviset, ovat kadonneet. Vaikuttaa siltä, että jotain on tehty oikein, eikö totta? Riskitekijöiden vähenemisen merkitystä on analysoitu ja siitä on tuoreitakin julkaisuja.

 37. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  Sokeri ei ole kiinnostava aihe keskusteluun sillä kaikki ovat siitä samaa mieltä. Suosituksissa on jo kymmeniä vuosia kehotettu välttämään huonolaatuisia hiilihydraatteja. Missä tässä on oikeasti jokin erimielisyys? Ihmiset vaan ovat makean makuun mieltyneet eikä siitä voi asiantuntijoita taikka suosituksia syyttää. Reinmanin tapaiset trollaajat haluavat tehdä olkiukkoja eli laittaa jonkun suuhun jonkin älyttömän väitteen ja sittan alkaa taistelemaan sitä vastaan.
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Knuuti yrittää nyt harhauttaa lukijaa, ajaa keskustelua sivuraiteille ja vähätellä sokerin osuutta 1950-luvun PK-tutkimuksissa,joihin nykyiset ravitsemussuositukset perustuvat.
  “Toim. huom. (Juhani Knuuti): Poistin tästä yhden virkkeen, jossa Reinman parjasi aiheetta ulkopuolista henkilöaä nimeltä”
  Knuuti voi tietysti poistaa nämä tiedot omasta blogistaa,jos ei ole kiinnostunut totuudesta?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Totuus?
   Rasvaletheia (m.kreik. Voi’Alêtheia, “totuus”) oli kreikkalaisessa mytologiassa totuuden ja vilpittömyyden jumalatar.
   Hänet mainitaan Zeuksen tyttäreksi, mutta Aisopos kertoo Prometheuksen veistäneen hänet käyttäen kaikki taitonsa, jotta Rasvaletheia pystyisi säätelemään ihmisten käyttäytymistä.
   Kesken työn Zeus kutsui mestarin töihinsä, ja tämä jätti pajansa Doloksen, juonikkuuden, huolehdittavaksi. Tämä päätti kunnianhimon puuskassa käyttää aikaansa hyväksi ja loi toisen patsaan, joka oli muuten täysin samannäköinen, mutta jalkojen kohdalla häneltä loppui savi.
   Prometheus palatessaan oli hämmästynyt patsasten samannäköisyydestä ja päätti polttaa uunissa molemmat patsaat, jonka jälkeen hän puhalsi niihin hengen.
   Rasvaletheia, totuus, käveli vakain askelin, kun taas hänen kaksosensa Pseudologosokeri, valhe, seisoi paikallaan, mikä viitannee Talmudissakin esiintyvään lauseeseen ”Sheker ein lo raglaim”, ”Valheella ei ole jalkoja”. Suomenkieliset vastineet “totuus ei pala tulessakaan” ja “valheella on lyhyet jäljet” vastaavat suhteellisen hyvin tarinan opetusta…
   Rasvaletheian vastine roomalaisessa mytologiassa oli Kolesteroliritas.

   Älkääs nyt olko noin vakavia.. 😉

  2. Mie avatar
   Mie

   Reinman trollaa. Sokerin saannin tarkkailua/hiilareiden laatuun panostamista on suositeltu ravitsemussuosituksissa “from day one”.
   Sokerin haitoista sv-tautiriskin suhteen on jokseenkin saman verran näyttöä kuin tyydyttyneen rasvan haitoista, itse asiassa jossain määrin vähemmän. Mutta kiva on tuijotella maailmaa karppilasien kautta?

  3. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   No niin. Nyt saadaan kuulla TOTUUS Christian Reinmanilta eli nettikuplan sisällä elävältä trollilta!

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Nyt saadaan kuulla TOTUUS
    ”Toim. huom. (Juhani Knuuti): Poistin tästä yhden virkkeen, jossa Reinman parjasi aiheetta ulkopuolista henkilöaä nimeltä”
    Sokerin haitoista sv-tautiriskin suhteen on jokseenkin saman verran näyttöä kuin tyydyttyneen rasvan haitoista, itse asiassa jossain määrin vähemmän.
    ……………………………………………………………………………………………………………….
    Totuus ei pala tulessakaan, siispä kysymys Knuutille
    Oliko sokerin sv-tautiriskistä tietoa silloin,kun tuo “ulkopuolinen parjattu henkilö” eli?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     En ota kantaa ulkopuolisen henkilön osalta yhtään mihinkään.
     Jos vaikka katsot Reijo Laatikaisen twiittauksia, voit löytää koosteen Yhdysvaltojen ravintosuosituksista kymmenien vuosien taakse. Jokaisessa on sokeri ja huonot hiilarit mainittu vältettävinä tuotteina. Joka ainoassa.

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Yritätkö taas johtaa meitä sivuraiteille?
      Minä tarkoitan nyt tutkimustietoa vuosilta 1945-1960.
      Laatikaisen twiittauksen käsittelevät tietoa vuodesta 1970 eteenpäin. Kai ymmärrät tiedemiehenä, että on mentavä tieteen alkulähteille,jos halutaan määritellä sydäntaudin riskit?
      Voisiko Huttunen auttaa, hän tunsi tuon ulkopuolisen henkilön?
      Jussi Huttunen kirjoitti:
      Viisikymmentä vuotta sitten kaksi ravitsemustieteilijää, yhdysvaltalainen Ancel Keys ja englantilainen John Yudkin kävivät tiukkaa kiistaa siitä, mikä ruokavaliossa aiheuttaa sepelvaltimotautia. Keysin käsityksen mukaan vaarallista oli tyydyttynyt rasva, Yudkinin mukaan ongelma sakkaroosi eli ruokosokeri, arkikielellä sokeri. Väittelyn voitti Keys työtovereineen. Haitallisten rasvojen välttäminen on muodostanut tupakoinnin vähentämisen ohella sydänsairauksien ehkäisyn ytimen. Sokeri väistyi taka-alalle ja sen haitoista ovat puhuneet enimmäkseen vain hammaslääkärit.
      http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kol00214

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Miksi ei mentäisi saman tien antiikin aikaan? 😉
      Usko jo, kukaan ei ole enää kinnostunut noista Ancel Keys -trollauksista.
      Mitä järkeä meidän on tässä nyt pohtia mitä tapahtui 70 vuotta taikka 60 vuotta sitten, jos jo lähes 50 vuotta on myös sokeri ja huonolaatuiset hiilarit olleet ei-suositeltuja? Historiassa on varmasti menty suuntaan jos toiseen monessa asiassa. Olennaista on se, mitä viime aikoina esim viimeiset 20 vuotta on suositeltu ja pohtia, onko nykyiset suositukset kohdallaan.
      Jos katsotaan ruokavalion muutosta hieman pidemmälle aikaa, keskeinen muutos on, että protetiinin ja rasvan osuus on rajusti karvanut ja hiilihydraatit vähentyneet. Mutta ei siitäkään kovin suuria johtopäätöksiä voi tehdä sillä tärkeämpää kuin niiden määrä, on niiden laatu.

    2. Entäs ne statiinit avatar
     Entäs ne statiinit

     jos tilastotiedettä katsoo, niin onhan tämä kumma juttu, tuon sinun teoriasi mukaan sokerin käytön vähentyminen 10 kilolla sitten 1950 luvun on lisännyt sv- sairaita? Eikös teoriasi mukaan sairaiden määrä olisi pitänyt vähentyä ?

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti:
      Jos katsotaan ruokavalion muutosta hieman pidemmälle aikaa, keskeinen muutos on, että protetiinin ja rasvan osuus on rajusti karvanut*) ja hiilihydraatit vähentyneet.
      …………………………………………………………………………………………………
      Enpä tiedä mitä tarkoitat “pidemmällä ajalla”,mutta jos tarkoitat 1950-lukua voin kertoa, että olet väärässä.
      Tilastot**) kertovat, että sokerin kulutus nousi vuosina 1950-1961 -> 30 kg/henk/v -> 42 kg/henk/v. Tarkoittaa, että vuonna 1950 sokeria kului 82,4 grammaa/henk/pvä ja vuonna 1961
      115,3 grammaa/henk/pvä
      Nimiä mainitsematta…eräs ravitsemusprofessori kertoo nykysuosituksen rajat:
      ….vahvin tuki tulee edelleen sille, että lisätyn (käytän nyt tätä termiä) sokerin osuus energiasta tulisi olla max 10 %. Tämä tarkoittaa 2000 kcal energiatasolla (= normaalipainoinen nainen) max 50 g sokeria/pv, ja enemmän syövällä miehellä taas max 70 g/pv. ***)
      *) kasvanut
      **) Suomen taloushistoria 3, 466–467
      ***) WHOn ehdollinen suositus <25 g/pv, 2000 kcal energiatasolla

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      En puhunut sokerista vaan hiilihydraattien, protetiinin ja rasvan osuudesta. Miksi haluat hämärtää asioita?
      Sokerin kulutus on voinut muuttua ihan eri tavalla mutta siitä muutoksesta ei voi kyllä ravintosuosituksia tai Pohjois-Karjala-projektia syyttää. Kuten sanoin, suositukset ovat aina kehottaneet välttämään (lisättyä) sokeria. Hiilihydraattien osuus on kokonaisuutena ollut aikaisemmin suurempaa kuin tänään.

 38. JK avatar
  JK

  Katsoin mielenkiinnosta mihin tutkimusnäyttöön vuoden 2016 ESC-suosituksissa (Eur J Prev Cardiol 2016;23:NP1-96) viitataan koskien ravinnon rasvoja (s. NP 36) ja vertasin viitteitä vuoden 2012 ESC-suosituksiin (Eur J Prev Cardiol 2012;19:585-667).
  Vuoden 2016 suosituksissa on 5 viitettä (nro 312, 313, 314, 315, 316) ja vuoden 2012 suosituksissa on 9 viitettä (nro 270, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 282, 283) koskien ravinnon rasvoja. Molemmissa suosituksissa on 3 päällekkäistä viitettä:
  1) Mensink RP ym. Arterioscler Thromb 1992;12:911–919
  2) Mozaffarian D ym. N Engl J Med 2006;354:1601–1613
  3) Astrup A ym. Am J Clin Nutr 2011;93:684-688
  Vuoden 2012 suosituksissa todetaan: ”The evidence from epidemiological, clinical, and mechanistic studies is consistent in finding that the risk of CHD is reduced by 2-3% when 1% of energy intake from saturated fatty acids is replaced with polyunsaturated fatty acids.270” (s.617)
  Vuoden 2016 suosituksissa todetaan: ”Saturated fatty acid intake should be reduced to a maximum of 10% of energy intake by replacing it with polyunsaturated fatty acids.312” (s. NP36)
  Molemmissa viitataan edelläolevaan Astrupin ym. katsaukseen, jossa tyydytteiden rasvojen vaihtamisen osalta viitataan muun muassa Mozaffarianin ym. meta-analyysiin vuodelta 2010 (PLoS Med 2010;7:e1000252).
  Vuoden 2011 jälkeen on tyydyttyneitä rasvoja koskien julkaistu useampi enemmän tai vähemmän ”negatiivinen” meta-analyysi koskien sairastavuutta ja kuolleisuutta.
  1) Chowdhury R ym. Ann Intern Med 2014,160:398-406
  2) De Souza RJ ym. BMJ 2015;351:h3978
  3) Hooper L ym. Cochrane Database Syst Rev 2015;6:CD011737
  4) Ramsden C ym. BMJ 2016;353:i1246
  Vuoden 2016 ESC-suositusten kirjallisuusluettelosta löytyy muutama alkuvuodesta 2016 julkaistu tutkimus, joten aikaikkuna ei voi olla perusteena edellämainittujen tutkimusten poisjättämiselle. Ainakaan kolmen ensimmäisen suhteen.
  Hoitosuositusten tulisi perustua systemaattiseen kirjallisuushakuun ja suositusten päivittämiseen uusilla tutkimuksilla. Vuoden 2016 ESC-suosituksissa todetaan (s. NP 5): ”By appraising the current evidence…”
  ”Current” on ilmeisesti suhteellinen käsite. ESC:n tuoreet suositukset eivät syystä tai toisesta tarjoa päivitettyä tietoa mitä tulee tyydyttyneisiin rasvoihin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ihan hyvää kritiikkiä itse dokumenttiin.
   Muutama seikka on syytä huomata:
   – Viiteluettelot eivät voi mitenkään olla kattavat painetussa versiossa. Ei edes netissä olevat lisäviitteet ole kattavia silloin kun puhutaan suosituksista. Eri asia on esim systemoidussa katsauksessa, jossa KAIKKI viitteet ovat lueteltu. Silloin kuitenkin käsitellään yhtä tiettyä asiaa, eikä sataa asiaa mitä suosituksissa on pakko käsitellä.
   – Tiede on kumulatiivista. Vanhat tiedot ovat olemassa vaikka niitä ei aina alkuperäistyönä listata. Uudet tutkimukset arvioidaan aikaiseman tutkimusmassan suhteen kriittisesti.
   Jotenkin arvasin, että näitä muutamaa linjasta poikkeavaa ja tietyllä tavalla tulkittua tutkimustulosta tuodaan täällä esiin. Ne mainitsemasi tutkimukset ovat aivan varmasti olleet myös pohdinnan kohteena mutta kokonaisnäyttö ratkaisee. Lisäksi näiden osaltahan on tehty ihan erikseen erilaisia kriittisiä analyysejä ja kattavia yhteenvetoja eikä guidelines-dokumentissa voida sille yksityiskohtien tasolle mennä.
   Mitä tulee väitteeseen, että “Hoitosuositusten tulisi perustua systemaattiseen kirjallisuushakuun ja suositusten päivittämiseen uusilla tutkimuksilla” olen periaatteessa samaa mieltä. Tämä on vain mahdoton vaatimus. Yhden systemoiden katsauksen tekeminen vaatii usean asiantuntijan 1-2 vuotta työn. Kun suosituksissa otetaan kantaa noin 100 eri asiaan, tilanne on mahdoton. On pakko tyytyä siihen mitä on julkaistu ja tehdä suositukset niiden pohjalta. Ainoastaan 1-2 kysymykseen voi “tilata” systemoidun katsauksen. Toki kirjallisuuttaa pyritään keräämään systemoidusti ja kattavasti.

  2. Mie avatar
   Mie

   “”Current” on ilmeisesti suhteellinen käsite. ESC:n tuoreet suositukset eivät syystä tai toisesta tarjoa päivitettyä tietoa mitä tulee tyydyttyneisiin rasvoihin.”
   Mainitsemasi neljä paperia eivät kylläkään tuo mitään päivitettyä tietoa aiempiin meta-analyyseihin nähden. Keskeinen anti on se, että ilman fokusta siihen mitä vaihdetaan/miten paljon vaihdetaan/miten mukaan valikoiduissa trialeissa onnistutaan saavuttamaan tavoitteet ei tuloksista voi sanoa juuri mitään.
   BTW, Ramsden et al (2016) ei ollut meta-analyysi ja Hooper et al (2015) indikoi tyydyttyneen rasvan vähentämisestä olevan jonkinasteista hyötyä.

   1. JK avatar
    JK

    Luepas ensin Ramsdenin ym. paperi (BMJ 2016;353:i1246 ), niin palataan sitten asiaan.
    Ihan abstraktia lukemalla varmaan tulee selville, että systemaattinen katsaus ja meta-analyysi tai useampia tehtiin. Artikkelin lisämateriaalin osasta 2 alkaa tarkempi menetelmäkuvaus koskien systemaattista katsauksta ja meta-analyysia.
    Ja jos kuvista tykkää, niin voi katsoa artikkelin kuvaa 7 tai lisäosan kuvia D,E,H,I,J,K ja L.
    Esillenostamani neljä enemmän tai vähemmän “negatiivista” meta-analyysiä itse asiassa tuovat uutta tietoa, koska ne ovat enemmän tai vähemmän “negatiivisia”.
    Hooperin ym. Cochrane-katsauksessa oli 3 primaaripäätetapahtumaa ja 5 sekundaaripäätetapahtumaa. Näistä päätetapahtumista 1 oli “positiivinen”.
    Mihin aikaisempiin meta-analyyseihin viittaat?

    1. Mie avatar
     Mie

     Jahas, taas tuli merkkiä siitä etten voi luottaa muistiini. Olet tietenkin oikeassa, en vain muistanut että Ramsdenin MCE-paperissa oli mukana myös meta.
     Mitä siihen “uuteen” tietoon tulee, niin nope. Nämä(kin) metat pyörittävät niitä samoja tutkimuksia joita ne aiemmat (tietänet itsekin mistä metoista puhun, alkaen Truswellista 1994 ja päättyen Chowdburya edeltäneeseen Hooper et aliin 2011.) joten mitään “uutta tietoa” ne eivät tuota. Mukaan valikoituvien tutkimusten vaihtelu ja tarkasteltava asia (onko mukana painotus rasvojen “vaihtokaupasta”/laskelmat siitä mitä seuraa vaihdettaessa x% rasvaa A rasvaa B), alaryhmäanalyysien määrä & laatu yms. yms.) ratkaisee johtopäätökset.
     Vakavin probeelma on tietty se,että kaikissa on sama keskeinen ongelma: mukaan valikoituu heterogeeninen joukko tutkimuksia, joista valtaosassa a) tehdyt muutokset ruokavalioon ovat minimaalisia ja/tai myös kontrolliryhmä parantaa ruokavaliotaan, joten b) muutokset keskeisissä riskitekijöissä ovat kliinisesti merkityksettömiä. Ylipäätään, vrt. vaikka tuo Hooper et al (2015) jonka mukaan tiputus kok.kolesterolissa oli 0.24 (14 tutkimuksen perusteella) ja LDL-tasoissa itsessään 0.19 (nyt vain 5 tutkimuksen perusteella) – ja/tai sitten liitteen GRADE-profiileista löytyvä tieto rasvamuutoksen suuruudesta (mikä sitten osaltaan selittää minimaalista muutosta riskitekijöissä). Entä sitten tutkimukset joissa saatiin reilumpi muutos, kuten LA Veterans? Niinpä niin.
     Hooper et alista vielä:
     “The included long-term trials suggested that reducing dietary saturated fat reduced the risk of cardiovascular events by 17% (risk ratio (RR) 0.83; 95% confidence interval (CI) 0.72 to 0.96, 13 comparisons, 53,300 participants of whom 8% had a cardiovascular event, I² 65%, GRADE moderate quality of evidence), but effects on all-cause mortality (RR 0.97; 95% CI 0.90 to 1.05; 12 trials, 55,858 participants) and cardiovascular mortality (RR 0.95; 95% CI 0.80 to 1.12, 12 trials, 53,421 participants) were less clear (both GRADE moderate quality of evidence).”
     Kaikissa sv-tautitapahtumissa oli siis til. merkitsevä vähennys, kokonaiskuolleisuudessa ja sv-tautikuolleisuudessa niinikään vähennys muttei til.merkitsevyyttä. Syyt? Kts. yllä.
     Kokonaan eri asia on sitten vielä se, kannattaako katsoa puita ilman metsää l. tuijottaa rasvamuutosta ainoana suositusten osa-alueena. Kokonaisviesti kun niissä suosituksissa on se kokonaisvaltainen ruokavalion muutos, jonka hyötyihin (vrt. esim. PREDIMED, Lyon Diet Heart, Oslo Diet Heart) verrattuna rasvamuutoksen vaikutus on ymmärrettävästi marginaalinen. Samalla logiikalla voitaisiin toki redusoida vaikkapa vihannesten & marjojen rooli nolliin. Tai kuidun saannin merkitys. Tai sokerin saannin. Jne. Jostain kumman syystä – en nyt puhu tässä sinusta – etenkin rasvakysymys vs sokeri herättää ihmisissä “kummallisen” halun pistää tarkastelukriteerit täysin uusiksi. 🙂

 39. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Juhani kirjoitti mm.
  1.Vakaan sepelvaltimotaudin osalta ja muutoinkin valtimokovettumataudin osalta pallolaajennukset ja stenttaukset eivät olennaisesti vaikuta kuolleisuuteen eikä päätetapahtumiin vaan se on pääasiassa oireiden hoitoa.
  2. Merkittävämpi vaikutus on valtimotaudin lääkehoidoilla (beetasalpaajat, ACE-estäjät, statiinit ja asperiini) vakaassa sepelvaltimotaudissa.
  ——————————————————————————————–
  Leino kysyy Juhanilta:
  Tuot herttaisesti esille, että omat mielipiteesi ovat tutkittua tietoa. Yhtä nerokkaasti esität, että näytön taakka on väitteen esittäjällä.
  Olisin hirvittävän kiinnostunut niistä tieteellisistä julkaisuista, missä yllämainitut faktat 1 ja 2 on raportoitu. Olen keskustellut nimenomaan näistä asioista kardiologi / professori Raimo Kettusen ja professori Timo Strandbergin kanssa. Jo infarktin saaneiden osalta meillä on konsensus, mutta muutoin yhteisymmärrystä ei ole löytynyt, koska kukaan meistä ei ole löytänyt näistä asioista konkreettista tietoa. En tarvitse tietoa koko maailmasta vaan Suomen tilastolliset tai muut määrälliset faktat riittävät.
  Etukäteen kiittäen
  Leino
  P.S. Älä poista tällä kerralla tätä viestiäni, koska kysymykseni taustalla on aito tarve saada arkistooni nämä tutkimukset paikkaamaan tätä ammottavaa aukkoa.
  Pallolaajennuksia Suomessa tehtiin v. 1995 noin 1800 kpl ja nykyvuosina yli 10 000 vuosittain.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Näitä asioita on käsistelty monta kertaa tässä blogissakin ja näyttöä on tuotu esiin. Voit listata vaikka kuinka monta nimeä, jotka muka olisivat eri mieltä. Sitä en usko ennen kuin kuulen heidän itse näin sanovan. Sinulla on tapana otta esiin muita nimiä ja kertoa mitä mieltä he ovat. Se ei ole asiallista toimintaa ilman että lupa heidän nimien mainintaan on saatu ja vahvistus siitä, että he ovat sitä mieltä on olemassa.
   Nämä kaksi lausetta ovat kyllä tutkittua tietoa eikä minun mielipiteeni. En tässä vaiheessa alkanut uudelleen tuoda esiin näyttöä kun kysymys on kommenttiosiosta, eikä blogi- trai tieteellisesti kirjoituksesta. Asian voit halutessasi tarkistaa mm Stabiilin angiinan ESC Guidelinesta tai Revaskularisaation ESC guidelinesta. Tämä olisi oikeastaan kovin suositeltavaa niin saisit vähän laajempaa perspektiiviä omiin uskomuksiisi.

  2. Mie avatar
   Mie

   Esim. minä olen linkittänyt aiemmin tänne palstalle näyttöä (meta-analyyseistä tehdyn katsauksen) josta käy ilmi, että pallolaajennuksella ja stenttauksella ei ole sanottavampaa hyötyä kuolleisuuden pienentämisessä.
   Jos Leino ei viitsi keskittyä, on hänen turha syyttää ketään muuta kuin itseään.

 40. Mauno Saviranta avatar
  Mauno Saviranta

  Onko sydän ja verisuoni vaivat oikeesti vähenneet , vai ainoastaan kuolleisuus, erinomaisten hoitomenetelmien takia , pallolaajennus/ liuotushoitojen ansiosta ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tästä asiasta on aikaisemmin keskusteltuy paljonkin tämänkin blogin aikaisempien kirjoitusten kommenttiosioissa. Lyhyesti yhteenvetona:
   -Sekä ikävakioitu kuolleisuus, että sairastavuus ovat vähentyneet.
   -Väestötasolla absoluuttiset määrät kasvavat sillä väestö ikääntyy ja sairaus on siirtynyt yhä vanhempiin ikäluokkiin
   -Yli puolet muutoksesta liittyy riskitekijöiden vähenemiseen, ei siis hoitoihin.
   -Toki hoidotkin ovat kehittyneet ja etenkin AKUUTIN sydäninfarktin ja viime vuosina myös aivoinfartkin hoito on johtanut selvästi pienempään kuolleisuuteen
   -Vakaan sepelvaltimotaudin osalta ja muutoinkin valtimokovettumataudin osalta pallolaajennukset ja stenttaukset eivät olennaisesti vaikuta kuolleisuuteen eikä päätetapahtumiin vaan se on pääasiassa oireiden hoitoa.
   -Merkittävämpi vaikutus on valtimotaudin lääkehoidoilla (beetasalpaajat, ACE-estäjät, statiinit ja asperiini) vakaassa sepelvaltimotaudissa.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Entäs perinteiset pullakahvit?
    Onko kukaan miettinyt, kuinka moni on hankkinut itselleen sydäntaudin nauttimalla kahvipullia noin kaksi kolme kertaa päivässä kaiken muun lisätyn sokerin lisäksi?
    Sydänmerkki kirjoittaa:
    Sokerileipurin Pulla on maukas leipomus, joka leivotaan Suomessa. Sen pyöreä pinta on viimeistelty sokerihippusilla ja se on oiva herkku kahvipöytään tai pieneen makean nälkään.
    http://www.sydanmerkki.fi/tuote/fazer-sokerileipurin-pulla-6-kpl-240-g-1026
    Sokeriteollisuus maksoi 1960-luvulla tutkijoille, jotta nämä vähättelisivät yhteyttä sokerin ja sydänsairauksien välillä ja nostaisivat sen sijaan tyydyttyneet rasvat tikunnokkaan, kertoo New York Times.
    http://www.talouselama.fi/uutiset/sokeriteollisuuden-kiero-veto-rasvasta-leivottiin-terveyden-vihollinen-6582026

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tätä sokeriteollisuuden lobbausta on tosi viraalisesti levitelty. Vastapainoksi voi todeta, että eipä se ole suosituksissa kuitenkaan sillä tavalla näkynyt.
     Ks https://twitter.com/pronutritionist

    2. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     Suomessa on taidettu pitää sokeria vaarallisena, suosituksissa taitaa sokerin ja ns kovan rasvan suositukset olla samalla tasolla. Niin ja ehkä aiemmin käytiin kahvittelemassa toisten kotona, nyt kun on varaa niin kahvilassa kahvikupillisen energiapitoisuus on huomattavasti isompi + pikkupullan sijaan kunnon viineri ulkoruokinnassa.

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Mututiedon sijaan kannatta lukea mitä Suomessa todella tapahtui 1950-luvulla,kun Pohjois-Karjalassa suunniteltiin ensimmäistä PK-projektia Martti J. Karvosen johdolla
      ….kahvi vapautui säännöstelystä vuonna 1954. Kahvia joivat niin nuoret kuin vanhatkin ”kuppitolkulla” päivittäin.
      Vuosia jatkunut kuponkien leikkaaminen ja juuresten pureksinta purkautuivat 1950 – luvulla hillittömänä rasvan ja sokerin himona ja yltäkylläisyyttä ihannoitiin.
      http://www.antikvaari.fi/naytatuote.asp?id=1117551
      Allaolevan linkin kuvasta voi todeta, että tuo oli todellakin totta Finland-nimisessä maassa!.
      https://www.dietdoctor.com/the-hidden-truth-behind-ancel-keys-famous-fat-graph
      Näköjään Knuuti ei uskalla käydä rehellistä keskustelua sokerin ja varsinkin fruktoosin vaaroista? Oliko edellisessä kommentissa,jonka poistit, jotain tulenarkaa tietoa?

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Reinman syyttää, että minulla ei ole uskallusta rehelliseen keskusteluun sokerista.
      Hetkinen. Kenen blogi tämä nyt oikein on? Kuka saa päättää keskusteltavista aiheista? Ei ainakaan Reinman.
      Käsittelen tässä blogissa sellaisia aiheita mitä itse pidän ajakohtaisina ja kiinnostavina. Sokeri ei ole kiinnostava aihe keskusteluun sillä kaikki ovat siitä samaa mieltä. Suosituksissa on jo kymmeniä vuosia kehotettu välttämään huonolaatuisia hiilihydraatteja. Missä tässä on oikeasti jokin erimielisyys? Ihmiset vaan ovat makean makuun mieltyneet eikä siitä voi asiantuntijoita taikka suosituksia syyttää. Reinmanin tapaiset trollaajat haluavat tehdä olkiukkoja eli laittaa jonkun suuhun jonkin älyttömän väitteen ja sittan alkaa taistelemaan sitä vastaan.
      Jos Reinman haluaa kiistellä itsensä kanssa aiheesta, hän voi aloittaa oman bloginsa ja kirjoittaa sinne mistä aiheesta haluaa. Siellä voi meuhata Ancel Keysistä niitä samoja virheellisiä väitteitä, joita viraalisesti (!) netissä leviää ja jotka ovat jo sata kertaa kumottu. Miksi Reinmanilla ei ole omaa blogia?

 41. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  JUHANI
  Kokonaisuudessaan kirjoituksesi on minusta hyvä. Kuitenkin mainitsemasi 30-sivuinen Lancetin juttu on vain Sir Professor Rory Collinsin torjuntavoittoon tähtäävä. Kuten tiedät Britanniassa on menossa statiiniasiasta juupas/eipäs-väittely.
  Hyökkääjänä on BMJ:n päätoimittaja Fiona Godlee äänitorvenaan oman lehtensä ja Daily Express. Epätoivoista puolustustyötä tekee Sir Collins äänitorvenaan Lancet ja Guardian.
  Suomen some-piipitykset ovat vain pientä taustakohinaa verrattuna Britannian väittelyyn.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Leino,
   Minusta edelleenkin ymmärrät tilanteen väärin. Haluat nähdä tämän nyt lehtien taikka ihmisten välisenä mielipidekiistelynä. Ikäänkuin lehdet kilpailisivat siitä kumman mielipide voittaa. Tämä kertoo siitä, että et oikeasti ymmärrä tieteellistä debattia ja siitä miten tiedelehdet toimivat.
   Todellisuudessa kysynys on tutkitusta tiedosta. Se ei ole mielipideasia. Se on vain tutkitun tiedon koostamista ja näytön arviointia etukäteen päätetyillä kriteereillä. Tämän tiedon pohjalta tehdään sitten johtopäätökset. Vain tämä merkitsee, ei se kuka sen on kirjoittanut tai missä lehdessä julkaistu.
   Haluat aina nähdä lehden taikka henkilöt olevan “epätoivoisesti” puolustamassa väärää tietoa, jos se eroaa sinun mielipiteistäsi. Hetkinen, ihan totta: Sinun mielipiteistäsi! Sinun mielipiteesi vs. ESC guidelines-työryhmän kanta, kumpaanhan kannattaa luottaa?
   Lisäksi on aika raju väite, että yksi maailman tunnetuimmista lääketieteellisistä lehdistä olisi jotenkin jo valmiiksi vinoutunut johonkin suuntaan. Jos näin ajatellee voisi kysyä, miksi? Millä ihmeen logiikalla Lancet olisi ajamassa minkään lääkkeen puolesta tai vastaan? Iltapäivälehdet tekevät tuollaista politiikkaa, eivät tiedelehdet.

   1. Samu Tunttunen avatar
    Samu Tunttunen

    Juhanin argumentointi ontuu.
    https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Auktoriteettiin_vetoaminen
    Myös käsityksesi talouselämästä lienee naiivi ja epätosi;
    http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000354

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Samu Tunttusen kritiikki on tyypillinen esimerkki nettitrollauksesta: Lyhyt henkilökohtaisuuksiin menevä arvostelu ja asiaan kuulumaton linkki. Itse ei sano yhtään mitään vaan vain asettuu toisen yläpuolelle ilman minkäänlaista perustelua. Jatkossa en päästä tällaisia läpi.
     Jos jokun mielestä se, että vetoaa eurooppalaisten asiantuntijoiden tekemään koosteeseen siitä mitä tutkittu tieto kertoo verisionitautien ehkäisystä, on vetoamista auktoriteetteihin, olkoon vain. Toinen vaihtoehto olisi (mitä jotkut blogeissaan harrastaa) itse poimia yksittäisiä tutkimuksia ja tehdä oma subjektiivinen tulkinta niiden pohjalta. No, jokainen voi havaita mihin se tavallisesti johtaa, kun lukee erilaisia blogeja.
     Toisaalta voin kyllä kertoa kommentoijalle, että ihan muiden auktoriteettiin minun ei tarvitse vedota sillä varsin monessa ESC Guidelines- dokumentissa läytyy minun nimeni kirjoittajaluettelossa. Onkohan tämä nyt sitten myös tietynlaista auktoriteettiin vetoamista?
     Toinen linkkisi on kyllä heikko yritys. Mitä tuolla artikkelilla on tämän asian kanssa tekemistä. Jos katsot nyt todellisuudessa tuota suositusta, josta olen kirjoituksen nyt tehnyt, niin ei varmaankaan tule epäilyä, että teollisuus olisi siellä suhmuroimassa. Koko suositushan lähtee liikkeelle aivan muista kuin lääkkeellisistä vaikutuksista. Jos joku, niin tämä suositus ei kyllä teollisuuden etuja lisää.

   2. Kari Kurki avatar
    Kari Kurki

    Kysyit, kumman mielipide on enemmän oikeassa, Leino Utriaisen vaiko tämän ESC Guidelinesin kanta. Sanoit aivan oikein asian, siis ESC Guidelinesin “kanta”. Heillä ei ole tutkittua tietoa näistä asioista, vaan ainoastaan kanta, siis mielipide, jonka he ovat lyöneet lukkoon jo 1960-luvulta alkaen, ja sama kanta on jatkunut samana koko ajan, kun joku uusi lääke tulee markkinoille. Esimerkkinä statiinit, joiden Leino Utriainen on todistanut lisäävän infarkteja tilastollisesti. Siis Leino Utriaisella itse asiassa ei ole edes mielipiteitä, vaan tutkittua faktatietoa, mitä ei voi millään kumota, koska hänen tutkimuksensa perustuvat Tilastokeskuksen http://www.stat.fi tietoihin kuolemansyistä ja sairastumisista. Sen sijaan 200 ihmisen komitea muodostaa jonkun mielipiteen, missä on sekoittuneena varsin paljon erilaisia eturyhmiä. Siksi sen mielipiteellä ei ole käytännössä mitään merkitystä Leino Utriaisen yhden miehen (no, hän sanoi, että hänellä on apunaan ollut myös muitakin) mitea on tehnyt parempaa työtä kuin 200 henkilön ECA Guidelines. Eli tässä on vastakkain tutkittu tieto 200 hengen komitean mielipidettä vastaan. Leino Utriainen on oikeassa. Häntä vihataan, koska hän sanoo totuuden kolesterolilääkkeiden lääkehuijauksesta, ehkä on maailman suurin lääkehuijaus tämä koko kolesteroliteoria. Koska infarktin saaneista puolella on kokonaiskolesteroli alle 5. Vähemmän tiedostettu tosiasia on se, että infarktin saaneilla ja siihen kuolleilla on ollut korkea homokysteiini. Homokysteiinin alentaminen vähentää kaikkein tehokkaimmin infarktiriskiä. Se alentee B6-. B9- ja B12 vitamiineilla. Homokysteiinin alentaminen niin halpaa, että lääkärit eivät puhu siitä, eivätkä edes tiedä asiaa. Sitten on se, että jos ihmiset tulisivat järkiinsä ja lopettaisivat statiinien syönnin, lääketehtaiden voitot putoaisivat ja lääkäreiltä vähenisi työt. Ja Käypä Hoito työryhmä on yhtä lukuunottamatta täysin korruptoinunut puulaaki. Eräässäkin tilaisuudessa ei ollut yhtään riippumatonta lääkäriä puheenjohtajana. Kun joku oli sitä ihmetellyt, niin sivusta oli lääkäri hiljaa kuiskannut, että Suomi on niin pieni maa, että ei täältä löydy yhtään lääkäriä, jolla ei olisi sidonnaisuuksia lääketehtaaseen.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Olet kommentissasi väärässä lähes kaikessa.
     ESC guidelines ryhmä tekee työnsä nimenomaan tutkitun tiedon pohjalta ja antaa sen mukaan suostuksia koko Euroopalle. Utriaisen mielipiteet ovat tulintoja hänen maallikkona ja itse asianosallisena tekemistä omista kuvitelmista. Sen lisäksi, että hän ei ole selvästikään kykenevä tekemään yhteenvetoa tutkimuksista, hän on myös tehnyt valtavasti ns. kirsikanpoimintaa. Mitä tulee tilastoihin, olen niitä käsitellyt jo viime vuonna monessa blogissa. Noiden tilastojen tulkinta on suurelta osin väärinymmärystä ja on ilmeistä, että tekemäni korjaukset noihin virheellisiin tulkintoihin eivät ole saavuttaneet sinua.

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Väärillä raiteilla ollaan.. Koetan alla selvittää, miksi ajattelen näin.
   “Leino Utriainen 20.9.2016 klo 21:47
   Mr Pain
   Tunnen linkittämäsi jutun. Itse asiassa sain keväällä 2013 päivitetyt dyslipidemian KÄYPÄ HOITO-suositukset liitteineen kirjaksi painettuna tämän KÄYPÄ HOITO-ryhmän voimahenkilöltä prof. Timo Strandbergilta juhlallisesti omistuskirjoituksella. Itse luovutin Timolle signeerauksellani kirjani STATIININ UHRIT.”
   Yllä olevassa Guideline -päivityksessä kerrotaan, että sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävät menetelmät ovat kaikilla potilasryhmillä pääosin samoja.
   Hyvään, eli matalaan LDL -tasoon päästään mm. ruokavalion avulla. Ja lääkkeiden avulla. Tämän on todettu, kuten suosituksessa ja Juhanin selvityksistä on voitu lukea, vähentävän päätetapahtumia. Tämä on fakta. Alla olevassa kantaa on otettu myös väestön ikääntymiseen joka lisää suhteellisesti päätetapahtumien lukumäärää.
   Guideline kertoo myös muuta, jotka Juhani on selvitykseensä pukenut sanoiksi. Se rajaa pois tiettyjä asioita, joita henkilöiltä voitaisiin selvittää mm. miksi kyseisen henkilön riski sydän- ja verisuonisairauteen mahdollisesti realisoitui, jos vaikkapa tietoa sukurasiteesta ei ole ollut käytettävissä?
   Sinun kohdallasi on päädytty korvaamaan sairastuminen vakuutusoikeudessa sen perusteella, että tulehdusta on pidetty mahdollisena seurauksena, vaikkei syy-yhteyttä ole tutkimuksissa nähty. Vakuutus on korvannut tapahtunutta todennäköisyyttä? Se ei ota kantaa perintötekijöihin tai välttämättä edes sen hetkiseen tutkimustietoon – ainoastaan todennäköisyyteen.
   Lyhyesti. Hoitosuosituksen antaessaan Strandberg ojensi sinulle kaiken sen tiedon, joka siihen mennessä oli selvinnyt. Lähetettä jatkotutkimuksiin et saanut, koska muutoin esim. Valvira olisi penännyt lähettävältä lääkäriltä, mihin tietoihin lähete on mahdollisesti perustunut ja tätä tietoa ei ollut olemassakaan. Olisiko syy joissakin tutkimuksissa sitten selvinnyt – en tiedä. Tapahtuneen johdosta sukulaisillasi voi olla mahdollisuus päästä tutkimuksiin, jos sairastuit nuorella iällä. Tai he sairastuvat. Mahdollisiin periytyvyyskysymyksiin en osaa vastata. Sairauksia ei ole syytä toivoa kenellekään.

   Aamulehti käsitteli joku aika sitten hoitovirhekuolemia. Niiden määrän on arvioitu ylittävän maassamme jo liikennekuolemien lukumäärän. Lehden kommentoijat leukailivat, että liikennekamerat ovat väärissä paikoissa. Lääkintöneuvos Henrikson kertoi, ettei todellista lukua tiedä kukaan. Mitään yhtenäistä tilastoa ei ole olemassakaan.
   Asia oli esillä edellisen kerran laajemmin, kun KSSHP epäili yhdessä sen sairaaloista tapahtuvan enemmän hoitovirheitä kuin muualla. Tuolloinkaan kukaan ei lähtenyt selvittämään todellisia lukuja. Myöskään syitä ei lähdetty sen paremmin arvailemaan, koska hoitoon ja hoitopaikkaan hakeutumiseen voi vaikuttaa potilaan huonokuntoisuus – oliko sitä huomioitu riittävästi – ei tiedetä.
   Lopuksi. Hoitosuositus on vähän niin kuin tyttöystävä. Joillakin niitä on paljon, joillakin vähän – toivottavasti ei kuitenkaan useampaa yhtä aikaa. Joskus voi joutua erilleen tämmöisestä, mutta yhteinen matka jatkuu sitten jonkun toisen kanssa. Joitakin hoitosuositus seuraa pitkään – aina eläkevuosiin ja lopulta kuolemaan saakka. Omalla papallani oli leukemia. Silloinen kunnanlääkäri oli kuitenkin todennut, ettei hän siihen kuolisi. Eikä kuollutkaan.
   Hyvä ystäväni kertoi, että harmittihan se ero tyttöystävästä alkuun paljonkin mutta ei enää jälkeenpäin. Näin siksi, että monet vaivakin jäivät näet edelliseen taloon.
   Statiinihoito on edelleen nykyaikaa ja perusteltua niiden henkilöiden kohdalla jotka eivät ole motivoituneita esim. ruokavaliointerventiosta. Tai eivät ole ymmärtäneet sen merkitystä.
   Sopivan lääkityksen löytyminen on sitten hoitavan lääkärin ammattitaidosta kiinni – toki niin, hoitomyöntyvyys tulee olla potilaalla. Tätä myöntyvyyttä lisätään parhaiten asiallisella tutkimustiedolla ja sen esilletuomisella. Ei ehkä niin, että esitellään vain todennäköisyyksiä.

   1. Leino Utriainen avatar
    Leino Utriainen

    Mr Pain kirjoitti
    Lyhyesti. Hoitosuosituksen antaessaan Strandberg ojensi sinulle kaiken sen tiedon, joka siihen mennessä oli selvinnyt.
    Lähetettä jatkotutkimuksiin et saanut, koska muutoin esim. Valvira olisi penännyt lähettävältä lääkäriltä, mihin tietoihin lähete on mahdollisesti perustunut ja tätä tietoa ei ollut olemassakaan. Olisiko syy joissakin tutkimuksissa sitten selvinnyt – en tiedä. Tapahtuneen johdosta sukulaisillasi voi olla mahdollisuus päästä tutkimuksiin, jos sairastuit nuorella iällä. Tai he sairastuvat. Mahdollisiin periytyvyyskysymyksiin en osaa vastata. Sairauksia ei ole syytä toivoa kenellekään.
    ——————————————————————————-
    Leino ihmettelee
    Mistä lähetteestä, jatkotutkimuksesta ja mistä sairaudestani puhut ? Korkeasta iästäni (73 v) johtuen putosin kärryiltä ?
    Jos puhut statiinihaimatulehduksestani on alla linkin takana “lyhennelmä” lähes 9 vuotta kestäneestä selvityksestä, mitä sisältää ei-kaupallisia tieteellisiä tutkimuksia:n
    https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWlub3V0cmlhaW5lbnxneDo0MGY0NDRjZjdmNTRlMWZl
    KIITOKSET
    Kiitän statiinihaimatulehdusta tutkimuksissa selvittäneitä asiantuntijoita! Erityiset kiitokset kohdistan tutkimusten vetäjille epidemiologi,LT,PhD Jaana Kuoppala FIMEA – LT Helena Kastarinen FIMEA ja KELA – LT Jukka Pulkkinen KYS. He ovat käyttäneet runsaasti aikaa ja energiaa näihin ei-kaupallisiin tutkimuksiin ilman lääketeollisuuden rahaa. Kiitokset kuuluvat myös Jukka Pulkkisen väitöstutkimuksen aiheen ehdottajalle ja ohjaajalle professori Hannu Paajaselle KYS.
    Hatunnoston ansaitsevat myös muut tutkimuksiin monin tavoin osallistuneet huippuasiantuntijat professori Pertti Happonen FIMEA, professori Hannes Enlund FIMEA, FaT Johanna Jyrkkä FIMEA, tilastotieteilijä Vesa Kiviniemi FIMEA, professori Matti Eskelinen KYS, vastaväittelijä dosentti Esko Kemppainen HYKS, dosentti Petri Juvonen KYS ja dosentti Sari Räty TAYS.
    Arvostan sekä veronmaksajana että potilaana tutkimuksiin resursseja antaneita tahoja: Kuopion yliopistollinen sairaala, FIMEA, Tampereen yliopistollinen sairaala, Turun yliopistollinen sairaala sekä Vaasan, Seinäjoen, Mikkelin ja Kanta-Hämeen keskussairaalat.
    Ilman mainittuja tutkimuksia ja niihin eri tavoin panoksensa antaneita asiantuntijoita minunkin maallikkopotilaana yli yhdeksän vuotta ja tuhansia työtunteja vaatinut statiinin haittavaikutusten selvittely olisi päätynyt ”haistatteluasteelle” dyslipidemian Käypä Hoito-ryhmän kanssa.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     En tarkoita sairauksia (niiden määrittely kuuluu lääkäreille) vaan sitä, että uutta tutkimusta on tullut ja on sinunkin tapauksesi myötä opittu ymmärtämään paremmin, etteivät esim. jotkut lääkkeet (tai statiinit) sovi käytettäviksi joillakin henkilöillä ja että tarvitaan joku muu hoitomuoto tai -tuote, että päästään hyvään hoitoon. Psck9 -lääkkeet ovat tästä yksi esimerkki. Vaikka ne ovat uusi lääkeryhmä, on niille varmasti olemassa lääketieteellisesti perusteltu tarve, kuten käypähoito -suosituksesta ilmenee?
     Syitä puolestaan voi olla kunkin perimässä, ympäristössä tai vaikkapa ravinnossa. Eivät nämä kuitenkaan merkitse automaattisesti sairautta vaan riskiä sairastumiseen kuten esim. alkoholin käyttö tai tupakointi lienevät yleisimmät/tutkituimmat. Syyt voivat olla siis perinnöllisiä tai hankittuja eivätkä selviä ilman asiallista tutkimusta. Virheistä tulee oppia ja uskon vahvasti että sinunkin kohdallasi koko luettelemasi konkkaronkka on oppinut jotain uutta.
     Tuskinpa muuten olisit saanut omistuskirjoituksella olevaa kirjamuotoon painettua suositusta liitteineen. Mielestäni se on hyvin poikkeuksellinen huomionosoitus.

     1. Leino Utriainen avatar
      Leino Utriainen

      MOI Mr Pain
      Toivottavasti PCSK9-lääke onnistuu FH-tautia sairastavien hoitoon, vaikka lääkkeen hinta on hirveä. Lääkkeestä ei ole vielä valmistunut VAIKUTTAVUUS-tutkimusta, vaikka Amgenin ja Sanofin PCSK9-lääkkeet ovat jo myynnissä Suomessakin. Itsekin olin puolitoista kuukautta potilaani seuraavan eli Pfizerin PCSK9-lääkkeen vaikuttavuustutkimuksessa, mutta hyppäsin sivuun haittavaikutusten selvittyä.
      (Juhani Knuuti: poistin tästä kolmanteen osapuoleen liittyvän asiattoman kommentin.)

 42. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Tuosta guidelinestahan ei suoraan selviä, oliko sen takana nimenomaan sitoutumattomia tutkijoita määrällisesti enemmän kuin aiemmissa mielipiteissä hoitosuosituksissa verisuonisairauksia koskien on ollut?
  Blogitekstissä viittaat poikkeuksellisen laajan asiantuntijoita (kardiologeja?) olleen valmistelemassa ja muokkaamassa suositusta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Poikkeuksellisen laaja sen vuoksi, että mukana ei ollut vain ESCin jäseniä vaan myös 10 muun yhdistyksen edustajia.
   Kaikki guidelines-kirjoittajat ja -vertaisarvioijat täyttävät sidonnaisuustiedotteen (COI) jossa esim osakkeenomistus tai yrityksen palkkalistoilla olevat suljetaan pois.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Miten sidonnaisuus katsotaan julkisyhteisöjen kohdalla?

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email